Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lumigan (bimatoprost) – Pakendi märgistus - S01EE03

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusLumigan
ATC koodS01EE03
Toimeainebimatoprost
TootjaAllergan Pharmaceuticals Ireland

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PAKEND ÜHE PUDELI JAOKS

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

LUMIGAN 0,1 mg/ml silmatilgad, lahus

Bimatoprost

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks milliliiter lahust sisaldab 0,1 mg/ml bimatoprosti.

3.ABIAINED

Bensalkooniumkloriid, dinaatriumfosfaatheptahüdraat, sidrunhappe monohüdraat, naatriumkloriid, vesinikkloriidhape või naatriumhüdroksiid (pH säilitamiseks) ja puhastatud vesi

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Silmatilgad, lahus 1 x 3 ml

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Okulaarseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Enne ravimi kasutamist eemaldage kontaktläätsed.

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kasutamiskõlblik 4 nädalat pärast esmast avamist.

Avatud:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Iirimaa

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/01/02/205/003

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

LUMIGAN 0,1 mg/ml

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KOLME PUDELIT SISALDAV PAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

LUMIGAN 0,1 mg/ml silmatilgad, lahus

Bimatoprost

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks milliliiter lahust sisaldab 0,1 mg/ml bimatoprosti

3. ABIAINED

Bensalkooniumkloriid, dinaatriumfosfaatheptahüdraat, sidrunhappe monohüdraat, naatriumkloriid, vesinikkloriidhape või naatriumhüdroksiid (pH säilitamiseks) ja puhastatud vesi

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Silmatilgad, lahus 3 x 3 ml

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Okulaarseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Enne ravimi kasutamist eemaldage kontaktläätsed.

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kasutamiskõlblik 4 nädalat pärast esmast avamist.

Avatud (1):

Avatud (2):

Avatud (3):

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Iirimaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/02/205/004

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

LUMIGAN 0,1 mg/ml

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

PUDEL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

LUMIGAN 0,1 mg/ml silmatilgad, lahus

Bimatoprost

Okulaarseks kasutamiseks

2.MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kõlblik 4 nädalat pärast esmast avamist.

4.PARTII NUMBER

Partii nr:

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

3 ml

6.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PAKEND ÜHE PUDELI JAOKS

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

LUMIGAN 0,3 mg/ml silmatilgad, lahus

Bimatoprost

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks milliliiter lahust sisaldab 0,3 mg/ml bimatoprosti.

3. ABIAINED

Bensalkooniumkloriid, dinaatriumfosfaatheptahüdraat, sidrunhappe monohüdraat, naatriumkloriid, vesinikkloriidhape või naatriumhüdroksiid (pH säilitamiseks) ja puhastatud vesi

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Silmatilgad, lahus 1 x 3 ml

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Okulaarseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Enne ravimi kasutamist eemaldage kontaktläätsed.

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kasutamiskõlblik 4 nädalat pärast esmast avamist.

Avatud:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Iirimaa

12.MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/02/205/001

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

LUMIGAN 0,3 mg/ml

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KOLME PUDELIT SISALDAV PAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

LUMIGAN 0,3 mg/ml silmatilgad, lahus

Bimatoprost

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks milliliiter lahust sisaldab 0,3 mg/ml bimatoprosti

3. ABIAINED

Bensalkooniumkloriid, dinaatriumfosfaatheptahüdraat, sidrunhappe monohüdraat, naatriumkloriid, vesinikkloriidhape või naatriumhüdroksiid (pH säilitamiseks) ja puhastatud vesi

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Silmatilgad, lahus 3 x 3 ml

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Okulaarseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Enne ravimi kasutamist eemaldage kontaktläätsed.

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kasutamiskõlblik 4 nädalat pärast esmast avamist.

Avatud (1):

Avatud (2):

Avatud (3):

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Iirimaa

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/02/205/002

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

LUMIGAN 0,3 mg/ml

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

PUDEL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

LUMIGAN 0,3 mg/ml silmatilgad, lahus

Bimatoprost

Okulaarseks kasutamiseks

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik 4 nädalat pärast esmast avamist.

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

3 ml

6. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED 5 ÜHEANNUSELIST KONTEINERIT SISALDAV KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

LUMIGAN 0,3 mg/ml silmatilgad, lahus, üheannuselises konteineris

Bimatoprost

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks milliliiter lahust sisaldab 0,3 mg bimatoprosti.

3. ABIAINED

Dinaatriumfosfaatheptahüdraat, sidrunhappe monohüdraat, naatriumkloriid, vesinikkloriidhape või naatriumhüdroksiid (pH säilitamiseks) ja puhastatud vesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Silmatilgad, lahus 5 × 0,4 ml

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Okulaarne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Avatud üheannuseline konteiner tuleb ära visata kohe pärast kasutamist.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Iirimaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/02/205/005

13. PARTII NUMBER

Partii nr

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

Ainult ühekordseks kasutamiseks

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

LUMIGAN 0,3 mg/ml, üheannuseline

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

30 ÜHEANNUSELIST KONTEINERIT SISALDAV VÄLISKARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

LUMIGAN 0,3 mg/ml silmatilgad, lahus, üheannuselises konteineris

Bimatoprost

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks milliliiter lahust sisaldab 0,3 mg bimatoprosti.

3. ABIAINED

Dinaatriumfosfaatheptahüdraat, sidrunhappe monohüdraat, naatriumkloriid, vesinikkloriidhape või naatriumhüdroksiid (pH säilitamiseks) ja puhastatud vesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Silmatilgad, lahus 30 × 0,4 ml

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Okulaarne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Pärast aluse avamist tuleb üheannuselised konteinerid ära kasutada 30 päeva jooksul.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Avatud üheannuseline konteiner tuleb ära visata kohe pärast kasutamist.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Iirimaa

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/02/205/006

13. PARTII NUMBER

Partii nr

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

Ainult ühekordseks kasutamiseks

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

LUMIGAN 0,3 mg/ml, üheannuseline

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED 90 ÜHEANNUSELIST KONTEINERIT SISALDAV VÄLISKARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

LUMIGAN 0,3 mg/ml, silmatilgad, lahus, üheannuselises konteineris

Bimatoprost

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks milliliiter lahust sisaldab 0,3 mg bimatoprosti.

3. ABIAINED

Dinaatriumfosfaatheptahüdraat, sidrunhappe monohüdraat, naatriumkloriid, vesinikkloriidhape või naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks) ja puhastatud vesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Silmatilgad, lahus 90 × 0,4 ml

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Okulaarne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Pärast aluse avamist tuleb üheannuselised konteinerid ära kasutada 30 päeva jooksul.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Avatud üheannuseline konteiner tuleb ära visata kohe pärast kasutamist.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Iirimaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/02/205/007

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

Ainult ühekordseks kasutamiseks

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

LUMIGAN 0,3 mg/ml, üheannuseline

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

30 JA 90 KONTEINERIT SISALDAVA PAKI VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

30 ÜHEANNUSELIST KONTEINERIT SISALDAVA ALUSE KAAS

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

LUMIGAN 0,3 mg/ml, silmatilgad, lahus, üheannuselises konteineris

Bimatoprost

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks milliliiter lahust sisaldab 0,3 mg bimatoprosti.

3. ABIAINED

Dinaatriumfosfaatheptahüdraat, sidrunhappe monohüdraat, naatriumkloriid, vesinikkloriidhape või naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks) ja puhastatud vesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Silmatilgad, lahus 30 × 0,4 ml

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Okulaarne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Pärast aluse avamist tuleb üheannuselised konteinerid ära kasutada 30 päeva jooksul.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Avatud üheannuseline konteiner tuleb ära visata kohe pärast kasutamist.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Iirimaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

Ainult ühekordseks kasutamiseks

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

ÜHEANNUSELINE KONTEINER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

LUMIGAN 0,3 mg/ml

Bimatoprost

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

6. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu