Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lysodren (mitotane) – Pakendi infoleht - L01XX23

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusLysodren
ATC koodL01XX23
Toimeainemitotane
TootjaLaboratoire HRA Pharma

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Lysodren 500 mg tabletid

Mitotaan

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4..

Hoidke selle infolehe lõpus toodud Lysodreni patsiendikaart endaga alati kaasas

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Lysodren ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Lysodreni võtmist

3.Kuidas Lysodreni võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5 Kuidas Lysodreni säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Lysodren ja milleks seda kasutatakse

Lysodren on kasvajatevastane ravim. Seda kasutatakse kaugelearenenud, mitte-eemaldatava, metastaatilise või retsidiveerunud neerupealise koore vähi sümptomite leevendamiseks.

2.Mida on vaja teada enne Lysodreni võtmists

Ärge võtke Lysodreni:

-kui olete mitotaani või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

-kui te imetate last, siis ei tohi last imetada, samaaegselt Lysodreni võttes;

-kui teid ravitakse spironolaktooni sisaldava ravimiga (vt “Muud ravimid ja Lysodren”).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Lysodreni võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga

Te peaksite informeerima oma arsti, kui teil on:

-kui teil on tegemist vigastusega (šokk, tõsise trauma), nakkuse või teil on mõni haigus samal ajal, kui võtate Lysodreni. Teavitage koheselt oma arsti, kes võib otsustada ravi ajutiselt katkestada;

kui teil on maksaprobleemid: teavitage oma arsti, kui teil tekib Lysodreniga ravi ajal mis tahes järgmistest maksaprobleemide sümptomitest: sügelus, silmavalgete või naha kollasus, tume uriin, valu või ebamugavustunne paremal ülakõhus. Teie arst peab enne Lysodreniga ravi ja ravi ajal ning vastavalt kliinilistele näidustustele tegema maksafunktsiooni kontrollimiseks vereanalüüse.

-kui teil on tõsised neeruprobleemid.

-kui te kasutate mis tahes allpool mainitud (vt „Muud ravimid ja Lysodren“) ravimeid.

-günekoloogilised probleemid, nt verejooks ja/või vaagnavalu.

Seda ravimit ei tohi keegi peale patsiendi ja tema hooldajate poolt käsitseda, eriti mitte lapseootel naiste poolt. Hooldajad peavad tablettide käsitsemisel kandma ühekordseid kindaid.

Tingituna Lysodreni toimest võib arst Teile ravi ajal välja kirjutada teatud hormoonpreparaate (steroidhormoone).

Kandke endaga alati kaasas käesoleva infolehe lõpus toodud Lysodreni patsiendikaarti.

Muud ravimid ja Lysodren

Informeerige oma arsti või farmatseuti kõigist ravimitest, mida Te hetkel kasutate või olete hiljuti kasutanud, sealhulgas käsimüügiravimid.

Te ei tohi kasutada Lysodreni koos spironolaktooniga, mida kasutatakse tihti südame-, maksa- ja neeruhaiguste puhul diureetikumina.

Lysodren võib segada mitmete teiste ravimite mõju. Seetõttu peaksite arsti informeerima, kui kasutate järgmisi toimeaineid sisaldavaid ravimeid:

-varfariin või muud antikoagulandid (verevedeldajad), mida kasutatakse vereklompide vältimiseks. Antikoagulandi annus võib vajada muutmist.

-antiepileptikumid

-rifabutiin või rifampitsiin, mida kasutatakse tuberkuloosi raviks

-griseofulviin, kasutatakse seennakkuste ravis

-naistepuna (Hypericum perforatum) sisaldavad taimsed preparaadid

-sunitiniib: kasutatakse vähiravis.

Lysodren koos toidu ja joogiga

Lysodreni tuleks eelistatavalt võtta koos rasvase toiduga, nagu piim, šokolaad või õli.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Lysodren võib kahjustada loodet. Seetõttu informeerige kindlasti oma arsti, kui Te olete rase või plaanite rasestuda. Kui Te võite rasestuda, siis kasutage Lysodreni võtmise ajal ja ka pärast Lysodreni võtmise lõpetamist mõnda tõhusat rasestumisvastast meetodit. Konsulteeriga arstiga.

Te ei tohi Lysodreni võtmise ajal ja ka pärast Lysodreni võtmise lõpetamist imetada. Konsulteerige arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:

Lysodren omab märkimisväärset toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. Konsulteerige arstiga.

3.Kuidas Lysodreni võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Annustamine ja võtmine

Ravi alguses on tavaline annus 2–3 g (4–6 tabletti) ööpäevas. Mõnikord võib arst alustada ravi suuremate annustega, näiteks 4-6 g (8-12 tabletti).

Teie haiguse jaoks sobiva annuse leidmiseks võib Teie arst regulaarselt jälgida Lysodreni kogust Teie veres. Kõrvaltoimete esinemise korral võib arst Lysodreni ravi ajutiselt katkestada või annust alandada.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Lysodreni ööpäevane annus on 1,5-3,5 g/m2 kehapinna kohta (selle arvutab välja arst, lähtudes lapse kehakaalust ja suurusest). Selle vanusegrupi kohta on saadaval väga vähe andmeid.

Manustamisviis

Te peaksite tabletid neelama koos klaasi veega rasvase söögikorra ajal. Te võite päevase annuse jagada kaheks või kolmeks osaks.

Kui te võtate Lysodreni rohkem kui ette nähtud

Informeerige otsekohe oma arsti, kui Te võtsite eksikombel ettenähtust rohkem Lysodreni või kui laps on kogemata võtnud Lysodreni.

Kui te unustate Lysodreni võtta

Kui Te unustate Lysodreni õigel ajal võtta, siis võtke järgmine annus ettenähtud ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Pöörduge arsti poole kohe, kui märkate järgmist:

-neerupealise puudulikkus: väsimus, kõhuvalu, uimasus, oksendamine, kõhulahtisus, segasus

-aneemia: kahvatu nahk, lihaste nõrkus, hingamishäired, peapööritus (eriti püsti tõustes)

-maksakahjustused: naha ja silmade kollasus, sügelemine, uimasus, kõhulahtisus, väsimus, tume uriin

-närvihaigused: liikumise ja koordinatsioonihäired, ebatavalised aistingud (torkiv tunne), mälukaotus, keskendumisraskused, kõnehäired, peapööritus

Järgnevate sümptomite korral võivad avalduda komplikatsioonid, mille puhul oleksid vajalikud vastavad ravimid.

Kõrvaltoimed võivad esineda teatud sagedusega, mis on defineeritud järgnevalt:

-väga sage: võib esineda enam kui 1 inimesel 10-st

-sage: võib esineda kuni l inimesel 10-st

-teadmata: olemasolevate andmete põhjal ei saa sagedust hinnata.

Väga sage

-oksendamine, iiveldus, kõhulahtisus, kõhuvalu

-isutus

-ebatavalised aistingud (torkiv tunne)

-liikumise ja koordinatsioonihäired, peapööritus, segasus

-unisus, väsimus, lihaste nõrkus (lihase väsimine pingutamisel)

-limaskesta põletik (paistetus, kuumus, valu), nahalööve

-verega seotud häired (pikem veritsusaeg)

-kolesterooli, triglütseriidide (rasvad) ja maksaensüümide (vereanalüüsides) taseme suurenemine

-vere valgeliblede taseme vähenemine

-rindade ülearenemine meessoost patsientidel

-neerupealise puudulikkus

Sage

-pearinglus, peavalu

-perifeerse närvisüsteemi haigused: tundlikkuse häirete, lihaste nõrkuse ja atroofia, kõõluse refleksi vähenemise ja vasomotoorsete sümptomite nagu kuumahood, higistamine ja unehäirete koosmõju

-vaimne halvenemine (nagu mälukaotus ja keskendumisraskused)

-liikumishäired

-vere punaliblede vähenemine (aneemia koos naha kahvatumise ning väsimusega), vereliistakute vähenemine (võib muuta teid vastuvõtlikumaks muljumistele ja veritsustele)

-hepatiit (autoimmuunne) (võib põhjustada naha ja silmade kollasust, tumedat uriini)

-raskused lihaste koordineerimisega

Teadmata sagedus

-palavik

-üldine valu

-soojetunne näol, kõrge või madal vererõhk, järsul püsti tõusmisel pearingluse/peapöörituse tunne

-suurenenud süljeeritus

-silmahaigused: nägemise halvenemine, ähmane nägemine, kahekordne nägemine, moonutatud kujutised, helkimist puudutavad kaebused

-seennakkus

-maksakahjustused (naha ja silmade kollasus, tume uriin)

-vähenenud kusihappesisaldus vereanalüüsides

-veritsusega põiepõletik

-veri uriinis, valgud uriinis

-tasakaaluhäired

-muutused maitsete tajumises

-seedetegevuse häired

-munasarjade makrotsüstid (sümptomid on näiteks vaagnavalu, verejooks)

-vere androsteendiooni (suguhormoonide teatud eelaine) sisalduse vähenemine naistel

-vere testosterooni (teatud suguhormoon) sisalduse vähenemine naistel

-vere suguhormoone siduva globuliini (teatud valk) sisalduse suurenemine

-vere vaba testosterooni (teatud suguhormoon) sisalduse vähenemine meestel

-

Kõrvaltoimed lastel

Lastel või teismelistel on täheldatud kilpnäärme talitluse häireid, neuropsühholoogilisi häireid, kasvu pidurdumist ja kirjeldatud on ühte entsefalopaatia juhtumit.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Lysodreni säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida originaalpakendis.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil.

Kasutamata toode või jääkained tuleb hävitada vastavalt kohalikele tsütotoksilisi ravimeid käsitlevatele seadustele.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Lysodren sisaldab

-Toimeaine on mitotaan. Üks tablett sisaldab 500 mg mitotaani.

-Teised koostisosad on maisitärklis, mikrokristalliline tselluloos (E 460), makrogool 3350 ja veevaba kolloidne ränidioksiid.

Kuidas Lysodren välja näeb ja pakendi sisuLysodreni tabletid on valged, kaksikkumerad, ümarad poolitusjoonega. Lysodren on saadaval 100-tabletilises plastpurgis.

Müügiloa hoidja

Laboratoire HRA Pharma 15 rue Béranger

75003 Pariis

Prantsusmaa

Tootja

Corden Pharma Latina S.p.A. Via del Murillo Km. 2.800 04010 Sermoneta (Latina) Itaalia

või

CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES 76-78, avenue du Midi

63800 COURNON D’AUVERGNE FRANCE

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

HRA Pharma Benelux

HRA Pharma Benelux

Tél/Tel: +32 2 709 22 95

Tél/Tel: +32 2 709 22 95

България

Magyarország

Laboratoire HRA Pharma

Laboratoire HRA Pharma

Teл.: + 33 (0)1 40 33 11 30

Tel.: + 33 (0)1 40 33 11 30

Česká republika

Malta

Laboratoire HRA Pharma

Laboratoire HRA Pharma

Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Danmark

Nederland

Laboratoire HRA Pharma

HRA Pharma Benelux

Tlf: + 33 (0)1 40 33 11 30

Tel: +32 2 709 22 95

Deutschland

Norge

HRA Pharma Deutschland GmbH

Laboratoire HRA Pharma

Tlf: + 33 (0)1 40 33 11 30

Eesti

Österreich

Laboratoire HRA Pharma

HRA Pharma Deutschland GmbH

Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Ελλάδα

Polska

Laboratoire HRA Pharma

Laboratoire HRA Pharma

Τηλ: + 33 (0)1 40 33 11 30

Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

España

Portugal

HRA Pharma Iberia S.L.

HRA Pharma Iberia S.L. Sucursal em Portugal

Tel: + 34 902 107 428

Tel: +351-707 501 996

France

România

HRA Pharma France

Laboratoire HRA Pharma

Tel: + 33 (0)1 53 24 81 00

Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Hrvatska

 

Arenda d.o.o

Tel : +385-(0)1 644 4480

Ireland

Slovenija

HRA Pharma UK & Ireland Ltd

Laboratoire HRA Pharma

Tel: 1800 812 984

Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Ísland

Slovenská republika

Laboratoire HRA Pharma

Laboratoire HRA Pharma

Sími: + 33 (0)1 40 33 11 30

Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Italia

Suomi/Finland

HRA Pharma Italia Srl Società Unipersonale

Laboratoire HRA Pharma

Tel: + 39 06 59 60 09 87

Puh/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Κύπρος

Sverige

Laboratoire HRA Pharma

Laboratoire HRA Pharma

Τηλ: + 33 (0)1 40 33 11 30

Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Latvija

United Kingdom

Laboratoire HRA Pharma

HRA Pharma UK & Ireland Ltd

Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Tel: 0800 917 9548

Lietuva

 

Laboratoire HRA Pharma

 

Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

 

Infoleht on viimati uuendatud

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu. Samuti on seal viited teistele kodulehtedele harvaesinevate haiguste ja ravi kohta.

See infoleht on kõigis EL/EMPi keeltes Euroopa Ravimiameti kodulehel.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LYSODRENI PATSIENDIKAART

Ma saan ravi Lysodreniga (mitotaaniga).

Minu arsti nimi on:

 

 

 

 

 

………………………………………..

 

Mul võib tekkida äge neerupealiste

 

Telefon: ……………………………….

 

 

puudulikkus.

 

 

Teavet antud ravimi kohta on võimalik saada:

 

 

 

 

 

Erakorralisel juhul tuleb kasutusele võtta

Laboratoire HRA Pharma

 

vastavad ettevaatusabinõud.

Tel: + 3314 0331 130

 

 

 

 

 

lysodren@hra-pharma.com

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu