Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Valige veebisaidi keel

Lyxumia (lixisenatide) – Pakendi märgistus - A10BJ03

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusLyxumia
ATC koodA10BJ03
Toimeainelixisenatide
TootjaSanofi-Aventis Groupe

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND (RAVI ALUSTAMISE PAKEND)

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Lyxumia 10 mikrogrammi süstelahus

Lixisenatidum

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks annus (0,2 ml) sisaldab 10 mikrogrammi liksisenatiidi.

3.ABIAINED

Abiained: glütserool85%, naatriumatsetaattrihüdraat, metioniin, metakresool (lisateavet vt infolehest), vesinikkloriidhape pH reguleerimiseks, naatriumhüdroksiidi lahus pH reguleerimiseks, süstevesi.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus

1 pen-süstel (14 annust)

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Visake pen-süstel ära 14 päeva pärast esmast kasutamist.

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Enne esmast kasutamist

Hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda. Hoida eemal külmkambrist.

Pärast esmast kasutamist

Hoida temperatuuril kuni 30°C. Mitte lasta külmuda.

Valguse eest kaitsmiseks hoida kate pen-süstlil.

Mitte hoida kinnitatud nõelaga.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie

F – 75008 Paris Prantsusmaa

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/12/811/001 - 1 pen-süstel

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Lyxumia 10

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND (RAVI SÄILITAMISE PAKEND)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Lyxumia 20 mikrogrammi süstelahus

Lixisenatidum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks annus (0,2 ml) sisaldab 20 mikrogrammi liksisenatiidi.

3. ABIAINED

Abiained: glütserool 85%, naatriumatsetaattrihüdraat, metioniin, metakresool (lisateavet vt infolehest), vesinikkloriidhape pH reguleerimiseks, naatriumhüdroksiidi lahus pH reguleerimiseks, süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus

1 pen-süstel (14 annust)

2 pen-süstlit (2x14 annust)

6 pen-süstlit (6x14 annust)

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Visake pen-süstel ära 14 päeva pärast esmast kasutamist.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Enne esmast kasutamist

Hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda. Hoida eemal külmkambrist.

Pärast esmast kasutamist

Hoida temperatuuril kuni 30°C. Mitte lasta külmuda.

Valguse eest kaitsmiseks hoida kate pen-süstlil.

Mitte hoida kinnitatud nõelaga.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie

F – 75008 Paris Prantsusmaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/12/811/002 - 1 pen-süstel

EU/1/12/811/003 - 2 pen-süstlit

EU/1/12/811/004 - 6 pen-süstlit

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Lyxumia 20

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND (28-PÄEVASE RAVI ALUSTAMISE PAKEND)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Lyxumia 10 mikrogrammi süstelahus

Lyxumia 20 mikrogrammi süstelahus

Lixisenatidum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks annus (0,2 ml) sisaldab 10 või 20 mikrogrammi liksisenatiidi.

3. ABIAINED

Abiained: glütserool 85%, naatriumatsetaattrihüdraat, metioniin, metakresool (lisateavet vt infolehest), vesinikkloriidhape pH reguleerimiseks, naatriumhüdroksiidi lahus pH reguleerimiseks, süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus

Pakend ravi alustamiseks

Iga pakend 2 pen-süstliga 4-nädalaseks raviks sisaldab: 1 pen-süstel, mis sisaldab 14 10 mikrogrammist annust 1 pen-süstel, mis sisaldab 14 20 mikrogrammist annust

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne.

Seespoole trükitud:

Enne Lyxumia pen-süstli kasutamist lugege tähelepanelikult kasutamisjuhiseid. Alustage ravi rohelise 10 µg Lyxumia pen-süstliga.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Visake pen-süstel ära 14 päeva pärast esmast kasutamist.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Enne esmast kasutamist

Hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda. Hoida eemal külmkambrist.

Pärast esmast kasutamist

Hoida temperatuuril kuni 30°C. Mitte lasta külmuda.

Valguse eest kaitsmiseks hoida kate pen-süstlil.

Mitte hoida kinnitatud nõelaga.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie

F – 75008 Paris Prantsusmaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/12/811/005 - 2 pen-süstlit

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Lyxumia 10 20

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL

SISEPAKENDIL

PEN-SÜSTLI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Lyxumia 10 µg süstelahus

Lixisenatidum

s.c.

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

3 ml (14 annust)

6.MUU

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL

SISEPAKENDIL

PEN-SÜSTLI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Lyxumia 20 µg süstelahus

Lixisenatidum

s.c.

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

3 ml (14 annust)

6. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu