Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

M-M-RVaxPro (measles virus Enders Edmonston strain...) – Ravimi omaduste kokkuvõte - J07BD52

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusM-M-RVaxPro
ATC koodJ07BD52
Toimeainemeasles virus Enders Edmonston strain (live, attenuated) / mumps virus Jeryl Lynn (level B) strain (live, attenuated) / rubella virus Wistar RA 27/3 strain (live, attenuated)
TootjaMSD VACCINS

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

M-M-RVAXPRO süstesuspensiooni pulber ja lahusti

Leetrite, mumpsi ja punetiste (elus)vaktsiin

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist sisaldab üks annus (0,5 ml):

leetrite viiruse1 Enders’ Edmonston tüve (elus, nõrgestatud) mitte vähem kui 1 x 103 CCID50* mumpsi viiruse1 Jeryl Lynn™-i (Level B) tüve (elus, nõrgestatud) mitte vähem kui 12,5 x 103 CCID50* punetiste viiruse2 Wistar RA 27/3 tüve (elus, nõrgestatud) mitte vähem kui 1 x 103 CCID50*

* 50% rakukultuuri infektsioosne annus

1Paljundatud kanaembrüo rakkudes.

2Paljundatud inimese diploidsetes kopsu (WI-38) fibroblastides.

See vaktsiin võib sisaldada jälgedena rekombinantset inimese albumiini (rHA). See vaktsiin sisaldab jälgedena neomütsiini. Vt lõik 4.3.

Teadaolevat toimet omavad abiained:

See vaktsiin sisaldab 14,5 mg sorbitooli. Vt lõik 4.4.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Süstesuspensiooni pulber ja lahusti.

Enne manustamiskõlblikuks muutmist on pulber helekollane kompaktne paakunud tükk ja lahusti selge värvitu vedelik.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

M-M-RVAXPRO on näidustatud leetrite, mumpsi ja punetiste vastaseks üheaegseks vaktsineerimiseks alates vanusest 12 kuud (vt lõik 4.2).

Erandjuhtudel võib M-M-RVAXPROd manustada lastele alates vanusest 9 kuud (vt lõigud 4.2, 4.4 ja 5.1).

Kasutamise kohta leetrite puhangute ajal või vaktsineerimiseks pärast kokkupuudet või kasutamise kohta varem vaktsineerimata üle 9-kuustel isikutel, kes puutuvad kokku haigustundlike rasedate naistega ning isikutel, kes on vastuvõtlikud mumpsile ja punetistele vt lõik 5.1.

M-M-RVAXPROd tuleb kasutada juhindudes ametlikest soovitustest.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

12 kuu vanused või vanemad isikud

12 kuu vanused või vanemad isikud peavad saama ühe annuse valitud päeval. Teise annuse võib manustada vähemalt 4 nädalat pärast esimest annust vastavalt ametlikele soovitustele. Teine annus on isikutele, kes mingil põhjusel ei reageerinud esimesele annusele.

9…12 kuu vanused lapsed

Immunogeensuse ja ohutuse andmed näitavad, et M-M-RVAXPROd võib manustada 9...12 kuu vanustele lastele vastavalt ametlikele soovitustele või juhul, kui varajast kaitset peetakse vajalikuks (nt päevahoius käimise, haiguspuhangu või sõidu tõttu piirkonda, kus on leetrid laialdaselt levinud). Selliseid lapsi tuleb revaktsineerida 12…15-kuustena. Leetreid sisaldava vaktsiini täiendava annuse manustamist tuleb kaaluda vastavalt ametlikele juhistele (vt lõigud 4.4 ja 5.1).

Alla 9 kuu vanused lapsed

Hetkel ei ole andmeid M-M-RVAXPRO efektiivsuse ja ohutuse kohta kasutamisel alla 9 kuu vanustel lastel.

Manustamisviis

Vaktsiin tuleb süstida lihasesse (i.m.) või naha alla (s.c.).

Eelistatud süstekohad on reie anterolateraalne piirkond väiksematel lastel ning deltalihase piirkond suurematel lastel, noorukitel ja täiskasvanutel.

Vaktsiin tuleb manustada naha alla trombotsütopeenia või mis tahes hüübimishäirega patsientidele.

Ettevaatusabinõud enne vaktsiini käsitsemist või manustamist ja vaktsiini manustamiskõlblikuks muutmise juhised enne manustamist vt lõik 6.6.

MITTE SÜSTIDA VERESOONDE.

4.3Vastunäidustused

Anamneesis ülitundlikkus mis tahes leetrite, mumpsi või punetiste vaktsiini või mis tahes abiainete, sh neomütsiini suhtes (vt lõigud 2, 4.4 ja 6.1).

Rasedus. Lisaks tuleb rasedusest hoiduda kuni 1 kuu pärast vaktsineerimist (vt lõik 4.6).

Vaktsineerimine tuleb edasi lükata ükskõik millise haiguse ajal, millega kaasneb palavik > 38,5 C.

Aktiivne ravimata tuberkuloos. Tuberkuloosiravi saavatel lastel ei ole pärast leetrite elusvaktsiiniga immuniseerimist tekkinud haiguse ägenemist. Seni puuduvad uuringud leetrite vaktsiini toimest lastel, kellel on ravimata tuberkuloos.

Muutused verepildis, leukeemia, mis tahes tüüpi lümfoomid või muud vereloome või lümfisüsteemi pahaloomulised kasvajad.

Käimasolev immunosupressiivravi (sealhulgas suurte kortikosteroidi annuste kasutamine). M-M-RVAXPRO ei ole vastunäidustatud isikutel, kes saavad ravi paiksete või väikeste parenteraalsete kortikosteroidi annustega (nt astma ennetamiseks või asendusraviks).

Raske humoraalne või rakuline (primaarne või omandatud) immuunpuudulikkus (nt raskekujuline kombineeritud immuunpuudulikkus, agammaglobulineemia ja AIDS või sümptomaatiline HIV-nakkus või vanusest sõltuv CD4+ T-lümfotsüütide protsent lastel noorematel kui 12-kuustel CD4+ < 25%,

lastel vanusevahemikus 12 kuni 35 kuud CD4+ < 20%, lastel vanusevahemikus 36 kuni 59 kuud CD4+ < 15%) (vt lõik 4.4).

Raske immuunpuudulikkusega isikutel, kellele on kogemata manustatud leetrite komponenti sisaldavat vaktsiini, on kirjeldatud entsefaliidiga tüsistunud leetrite, pneumoniidi ja surmlõppe teket leetrite vaktsiinitüvest tingitud dissemineerunud infektsiooni otsesel tagajärjel.

Kaasasündinud või päriliku immuunpuudulikkuse esinemine perekonnas, kui ei ole tõestatud potentsiaalse vaktsineeritava immunokompetentsus.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Nagu kõikide süstitavate vaktsiinidega, peavad alati käepärast olema vajalikud esmaabivahendid juhuks, kui vaktsiini manustamise järgselt tekib harvaesinev anafülaktiline reaktsioon (vt lõik 4.8).

Täiskasvanutel ja noorukitel, kelle anamneesis on allergia, võib olla suurenenud risk anafülaktilisteks ja anafülaktoidseteks reaktsioonideks. Soovitatav on vaktsineerimisjärgne jälgimine, et varakult märgata selliseid reaktsioone.

Kuna leetrite elusvaktsiin ja mumpsi elusvaktsiin on toodetud kanaembrüo rakukultuuris, siis isikutel, kellel on tekkinud anafülaktilisi, anafülaktoidseid või muid kiiret tüüpi reaktsioone (nt nõgeslööve, suu- ja kõriturse, hingamisraskus, hüpotensioon või šokk) kanamunavalgu suhtes, võib olla suurem risk kiiret tüüpi ülitundlikkusreaktsioonide tekkeks. Neil juhtudel tuleb enne vaktsineerimist hoolikalt hinnata võimalikku kasu/riski suhet.

Ettevaatlik peab olema M-M-RVAXPRO manustamisel isikutele, kellel või kelle perekonnas on esinenud krampe või kellel on olnud ajukahjustus. Arst peab patsienti jälgima kehatemperatuuri tõusu suhtes, mis võib tekkida vaktsineerimise järgselt (vt lõik 4.8).

9…12 kuu vanused lapsed, keda on vaktsineeritud leetrite komponenti sisaldava vaktsiiniga leetrite puhangu ajal või mõnel teisel põhjusel, ei pruugi reageerida vaktsiini leetrite komponendile emalt pärinevate antikehade ja/või immuunsüsteemi ebaküpsuse tõttu (vt lõigud 4.2 ja 5.1).

Vaktsiin sisaldab lisaainena 14,5 mg sorbitooli. Harvaesineva kaasasündinud fruktoosi talumatusega patsiendid ei tohi seda vaktsiini kasutada.

Trombotsütopeenia

Vaktsiini tuleb manustada subkutaanselt trombotsütopeenia või mis tahes hüübimishäirega isikutele, sest lihasesisese manustamise järgselt võib neil tekkida verejooks.

Olemasoleva trombotsütopeeniaga isikutel võib vaktsineerimise järgselt see süveneda. Lisaks võib isikutel, kellel tekkis trombotsütopeenia M-M-RVAXPRO (või tema koostises olevate vaktsiinide) esimese annuse manustamise järgselt, see tekkida ka korduvate annuste manustamisel. Hinnata võib seroloogilist staatust, et kindlaks teha, kas vaktsiini lisaannused on või ei ole vajalikud. Neil juhtudel tuleb enne vaktsineerimist hoolikalt hinnata võimalikku kasu/riski suhet (vt lõik 4.8).

Muu

Kui kasu kaalub üles riskid, võib vaktsineerimisele mõelda teatud laadi immuunpuudulikkusega patsientidel (asümptomaatilistel HIV-nakkusega patsientidel, immunoglobuliin G alaklasside vaeguste, kaasasündinud neutropeenia, kroonilise granulomatoostõve ja komplemendisüsteemi puuete korral).

Immuunpuudulikkusega patsiendid, kellel ei ole vastunäidustust sellele vaktsineerimisele (vt lõik 4.3), ei pruugi reageerida sama hästi kui toimiva immuunsüsteemiga patsiendid. Seetõttu võivad mõned neist kontakti korral saada leetrid, mumpsi või punetised hoolimata sobiva vaktsiini manustamisest. Neid patsiente tuleb hoolikalt jälgida leetrite, parotiidi ja punetiste nähtude suhtes.

M-M-RVAXPROga vaktsineerimine ei pruugi tagada kaitset kõigil vaktsineeritutel.

Ülekanne

Väikeses koguses punetiste nõrgestatud viiruse eritumist nina või neelu kaudu on täheldatud enamikel isikutel 7...28 päeva pärast vaktsineerimist. Tõestust ei ole viiruse ülekande kohta vastuvõtlikele isikutele, kes puutuvad kokku vaktsineeritutega. Seega ei peeta viiruse ülekannet lähikontakti kaudu (kuigi selleks on teoreetiline võimalus) märkimisväärseks ohuks. Kuid tõestust on leidnud punetiste vaktsiini viiruse ülekanne lastele rinnapiima kaudu, millele ei ole järgnenud kliiniliselt väljendunud haigust (vt lõik 4.6).

Ei ole kirjeldatud leetrite viiruse rohkem nõrgestatud Enders’ Edmonston tüve või mumpsi viiruse Jeryl Lynn-i tüve ülekannet vaktsineeritutelt vastuvõtlikele kontaktisikutele.

Koostoime laborianalüüsidega: vt lõik 4.5.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Immunoglobuliin

Immunoglobuliini ei tohi manustada samaaegselt M-M-RVAXPROga.

Immunoglobuliinide manustamine koos M-M-RVAXPROga võib mõjutada oodatavat immuunvastust. Vaktsineerimine tuleb vähemalt 3 kuu võrra edasi lükata pärast vere- või plasmaülekandeid või inimese seerumi immunoglobuliinide manustamist.

Leetrite, mumpsi või punetiste viiruse antikehi sisaldavate verepreparaatide, sh immunoglobuliini preparaatide, manustamist tuleb vältida kuni 1 kuu pärast M-M-RVAXPRO annust; välja arvatud juhul, kui seda hinnatakse hädavajalikuks.

Laborianalüüsid

On kirjeldatud, et leetrite, mumpsi ja punetiste nõrgestatud elusvaktsiinide eraldi manustamisel võib ajutiselt väheneda tuberkuliini nahatesti tundlikkus. Seetõttu, kui on vajalik tuberkuliinitest, tuleb see teha kas enne M-M-RVAXPROga vaktsineerimist, sellega üheaegselt või 4...6 nädalat pärast seda.

Kasutamine koos teiste vaktsiinidega

M-M-RVAXPRO ja teiste vaktsiinide samaaegse kasutamise kohta ei ole praegu spetsiaalseid uuringuid teostatud. Kuid kuna on näidatud, et M-M-RVAXPRO on ohutuse ja immunogeensuse profiililt sarnane Merck & Co., Inc. poolt toodetud eelmise koostisega leetrite, mumpsi ja punetiste kombineeritud vaktsiinile, siis võib arvestada selle vaktsiini kogemustega.

Avaldatud kliinilised andmed toetavad Merck & Co., Inc. poolt toodetud eelmise koostisega leetrite, mumpsi ja punetiste vaktsiini manustamist samaaegselt teiste lapsepõlve vaktsineerimistega, sh DTaP (või DTwP), IPV (või OPV), HIB (Haemophilus influenzae tüüp b), HIB-HBV (Haemophilus influenzae tüüp b koos hepatiit B vaktsiiniga) ja VAR (tuulerõuged). M-M-RVAXPROd tuleb manustada samaaegselt eraldi süstekohal või üks kuu enne või pärast teiste viiruste elusvaktsiinide manustamist.

Leetrite, mumpsi ja punetiste neljavalentse vaktsiiniga ning Merck & Co., Inc. poolt toodetud eelmise koostisega leetrite, mumpsi ja punetiste kombineeritud vaktsiiniga tehtud kliiniliste uuringute põhjal võib M-M-RVAXPROd manustada samaaegselt (eraldi süstekohal) Prevenari ja/või hepatiit A vaktsiiniga. Nimetatud kliinilised uuringud näitasid, et immuunvastused ei muutunud ja manustatud vaktsiinide üldised ohutusprofiilid olid sarnased.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Rasedaid ei tohi M-M-RVAXPROga vaktsineerida.

Rasedatel ei ole M-M-RVAXPROga uuringuid läbi viidud. Ei ole teada, kas M-M-RVAXPRO võib põhjustada lootekahjustust, kui seda manustatakse rasedatele või mõjutada reproduktiivsust.

Siiski leetrite või mumpsi vaktsiini andmisel raseduse ajal ei ole dokumenteeritud loote kahjustust. Kuigi teoreetilist riski ei saa välistada, ei teatatud ühestki kaasasündinud punetistesündroomist rohkem kui 3500 vastuvõtlikul naisel, kes enese teadmata olid raseduse varajases staadiumis, kui neid vaktsineeriti punetisi sisaldava vaktsiiniga. Seetõttu rasedusest mitteteadvate naiste tahtmatu vaktsineerimine leetreid, mumpsi või punetisi sisaldavate vaktsiinidega ei tohiks olla raseduse katkestamise põhjuseks.

Rasedusest tuleb hoiduda kuni 1 kuu pärast vaktsineerimist. Naistele, kes kavatsevad rasestuda, tuleb nõu anda rasestumine edasi lükata.

Imetamine

Uuringud on näidanud, et imetavatel naistel, keda vaktsineeritakse punetiste nõrgestatud elusvaktsiinidega, võib viirus erituda rinnapiima ja jõuda rinnapiima kaudu lapseni. Imikutest, kellel diagnoositi seroloogiliselt punetiste nakkust, ei esinenud ühelgi sümptomaatilist haigust. Ei ole teada, kas leetrite või mumpsi vaktsiini viirus eritub inimese rinnapiima; seetõttu peab olema ettevaatlik, kui M-M-RVAXPROd manustatakse imetavale naisele.

Fertiilsus

M-M-RVAXPROga ei ole fertiilsusuuringuid läbi viidud.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. Eeldatavasti M-M-RVAXPROl ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8Kõrvaltoimed

a. Ohutusprofiili kokkuvõte

Kliinilistes uuringutes manustati M-M-RVAXPROd 1965 lapsele (vt lõik 5.1) ja üldine ohutusprofiil oli võrreldav Merck & Co., Inc. poolt toodetava eelmise koostisega leetrite, mumpsi ja punetiste vaktsiini omaga.

Ühes kliinilises uuringus said 752 last M-M-RVAXPROd kas intramuskulaarselt või subkutaanselt. Üldine ohutusprofiil oli mõlemal manustamisviisil sarnane, kuigi süstekoha reaktsioone esines i.m. rühmas vähem (15,8%) võrreldes s.c. rühmaga (25,8%).

1940 lapsel hinnati kõiki kõrvaltoimeid. Nende laste hulgas täheldati pärast lapse vaktsineerimist M-M-RVAXPROga vaktsiiniga seotud kõrvaltoimeid, mis on kokku võetud lõigus b (välja arvatud üksikjuhud sagedusega < 0,2%).

Võrreldes esimese annusega, ei seostata M-M-RVAXPRO teist annust kliiniliste haigusnähtude, sh ülitundlikkusreaktsioonile viitavate sümptomite, nende esinemissageduse ja raskusastme tõusuga.

Täiendavalt on lõigus b ära toodud ja kokku võetud pärast M-M-RVAXPRO turule tulekut kirjeldatud kõrvaltoimed ja/või Merck & Co., Inc. toodetavate eelmise koostisega leetrite, mumpsi ja punetiste ühevalentsete ja kombineeritud vaktsiinide kliinilistes uuringutes ning turuletulekujärgselt kirjeldatud kõrvaltoimed, arvestamata põhjuslikku seost või esinemissagedust. Nende kõrvaltoimete esinemissagedus on märgitud kui „teadmata“, kui seda ei ole võimalik hinnata olemasolevate andmete alusel. Need andmed põhinevad rohkem kui 400 miljonil ülemaailmselt jaotatud annusel.

Kõige sagedasemad kõrvaltoimed, mida on kirjeldatud M-M-RVAXPRO kasutamisel, on: palavik (38,5 °C või kõrgem); süstekoha reaktsioonid, sh valu, turse ja erüteem.

b. Kõrvaltoimete loetelu tabelina

Kõrvaltoimed on esinemissageduse tulbas reastatud järgmiste esinemissageduste alusel:

väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Kõrvaltoimed

Esinemissagedus

Infektsioonid ja infestatsioonid

 

Nina-neelupõletik, ülemiste hingamisteede infektsioon või

aeg-ajalt

viirusinfektsioon

 

Aseptiline meningiit, atüüpilised leetrid, epididümiit, orhiit, keskkõrva

teadmata

põletik, parotiit, riniit, subakuutne skleroseeruv panentsefaliit

Vere ja lümfisüsteemi häired

 

Regionaalne lümfadenopaatia, trombotsütopeenia

teadmata

Immuunsüsteemi häired

 

Anafülaktoidne reaktsioon, anafülaksia ja seotud ilmingud, nagu

teadmata

angioneurootiline turse, näo turse ja perifeersed tursed

 

Psühhiaatrilised häired

 

Ärrituvus

teadmata

Närvisüsteemi häired

 

Palavikuta vapluskrambid või krambihood, ataksia, pearinglus,

 

entsefaliit, entsefalopaatia, palavikuga vapluskrambid (lastel),

 

Guillaini-Barré sündroom, peavalu, leetriviirusentsefaliit (vt lõik 4.3),

teadmata

silmalihaste halvatus, nägemisnärvipõletik, paresteesia, polüneuriit,

 

polüneuropaatia, retrobulbaarneuriit, süvaminestus

 

Silma kahjustused

 

Sidekesta põletik, retiniit

teadmata

Kõrva ja labürindi kahjustused

 

Sensorineuraalne kurtus

teadmata

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

 

Rinorröa

aeg-ajalt

Bronhiaalne spasm, köha, kopsupõletik, pneumoniit (vt lõik 4.3),

teadmata

kurguvalu

 

Seedetrakti häired

 

Kõhulahtisus või oksendamine

aeg-ajalt

Iiveldus

teadmata

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

 

Leetritele sarnanev või mõni muu lööve

sage

Urtikaaria

aeg-ajalt

Pannikuliit, pruritus, purpura, naha induratsioon, Stevensi-Johnsoni

teadmata

sündroom

 

Lihas-skeleti, sidekoe ja luu kahjustused

 

Artriitja/või liigesevalu(tavaliselt mööduv ja harva krooniline),

teadmata

müalgia

 

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

 

Palavik (38,5 C või kõrgem), erüteem, valu ja turse süstekohas

väga sage

Verevalum süstekohas

sage

Süstekohas esinev lööve

aeg-ajalt

Lühiajaline põletus- ja/või nõelamistunne süstekohas, haiglane olek,

 

papilliit, perifeerne turse, paistetus, valulikkus, villid, kubel ja punetus

teadmata

süstekohal

 

Kõrvaltoimed

Esinemissagedus

Vaskulaarsed häired

 

Vaskuliit

teadmata

vt lõik c.

 

c. Valitud kõrvaltoimete kirjeldus Aseptiline meningiit

Aseptilise meningiidi juhtusid on kirjeldatud pärast leetrite, mumpsi ja punetiste vastast vaktsineerimist. Kuigi teiste mumpsivaktsiini tüvede ja aseptilise meningiidi vahel on esinenud põhjuslik seos, ei ole tõestatud seost Jeryl Lynn-i tüve ja aseptilise meningiidi vahel.

Entsefaliit ja entsefalopaatia

Raske immuunpuudulikkusega isikutel, kellele on kogemata manustatud leetrite komponenti sisaldavat vaktsiini, on kirjeldatud entsefaliidiga tüsistunud leetrite, pneumoniidi ja surmlõppe teket leetrite vaktsiinitüvest tingitud dissemineerunud infektsiooni otsesel tagajärjel (vt lõik 4.3). Teatatud on ka mumpsi ja punetiste vaktsiinitüvest tingitud dissemineerunud infektsioonist.

Subakuutne skleroseeruv panentsefaliit

Ei ole tõendeid, et leetrite vaktsiin põhjustab SSPE-d. SSPE-st on teatatud lastel, kes ei olnud põdenud looduslike leetrite infektsiooni, kuid said leetrite vastast vaktsiini. Mõned neist juhtudest võisid olla tingitud diagnoosimata leetritest esimesel eluaastal või ka leetrite vastasest vaktsineerimisest. Ameerika Ühendriikide nakkushaiguste keskuse korraldatud retrospektiivse juhtkontrolluuringu tulemused viitavad, et leetrivaktsiini üldine toime on olnud kaitse tagamine SSPE eest, mis väldib leetritesse haigestumist koos sellega kaasneva SSPE tekkeriskiga.

Liigesevalu ja/või artriit

Liigesevalu ja/või artriit (tavaliselt mööduv ja harva krooniline) ja polüneuriit on looduslike punetiste nakkuse tunnused ning nende esinemissagedus ja tõsidus varieerub vanuse ja soo järgi, mis on suurim täiskasvanud naistel ja väikseim eelpuberteedieas lastel. Lastel esineb pärast vaktsineerimist reaktsioone liigestes aeg-ajalt (0...3%) ja lühikest aega. Naistel on artriidi ja liigesevalu esinemissagedus üldiselt suurem kui lastel (12...20%) ning reaktsioonid kipuvad olema enam väljendunud ja pikemaajalised. Sümptomid võivad püsida kuid või harvadel juhtudel aastaid. Noorukieas tüdrukute reaktsioonid on vahepealse esinemusega võrreldes laste ja täiskasvanud naistega. Isegi vanemad naised (35...45-aastased) taluvad neid reaktsioone üldiselt hästi ja need segavad harva igapäevast tegevust.

Krooniline artriit

Kroonilist artriiti on seostatud looduslike punetiste nakkusega ja see on olnud seotud püsiva viiruse ja/või kehakudedest isoleeritud viiruse antigeeniga. Vaid harva on vaktsineeritutel tekkinud kroonilised liigesesümptomid.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9Üleannustamine

M-M-RVAXPRO soovitatust suuremate annuste manustamisest on teatatud harva ja kõrvaltoimete profiil on võrreldav M-M-RVAXPRO soovitatud annuste kasutamisel täheldatuga.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: viraalsed vaktsiinid, ATC-kood: J07BD52.

Immunogeensuse ja kliinilise efektiivsuse hindamine

Võrdlusuuring 1279 isikul, kes said M-M-RVAXPROd või Merck & Co., Inc. poolt toodetud eelmise koostisega (toodeti inimese seerumalbumiiniga) leetrite, mumpsi ja punetiste vaktsiini, näitas kahe toote sarnast immunogeensust ja ohutust.

Kliinilised uuringud 284-l kolmekordselt seronegatiivsel lapsel vanuses 11 kuud kuni 7 aastat näitasid, et Merck & Co., Inc. poolt toodetud eelmise koostisega leetrite, mumpsi ja punetiste vaktsiin on väga immunogeenne ja üldiselt hästi talutav. Nendes uuringutes tekitas vaktsiini üks süst leetrite hemaglutinatsiooni inhibitsiooni (HI) antikehad 95%-l, mumpsi neutraliseerivad antikehad 96%-l ja punetiste HI antikehad 99%-l haigustundlikest isikutest.

Immunogeensuse hindamine lastel vanuses 9...12 kuud esimese annuse ajal

Viidi läbi üks kliiniline uuring Merck & Co., Inc. poolt toodetud neljavalentse leetrite, mumpsi, punetiste ja tuulerõugete vaktsiiniga, mida manustati kahest annusest koosneva skeemi alusel 3-kuulise intervalliga 1620 tervele isikule, kelle vanus esimese annuse ajal oli 9...12 kuud. Ohutusprofiil pärast 1. ja 2. annust oli kõigis vanuserühmades üldiselt sarnane.

Kogu analüüsi juures (vaktsineeritud isikud sõltumata nende algsest antikehade tiitrist) saavutati kõrge seroloogilise kaitse määr (> 99%) mumpsi ja punetiste suhtes peale 2. annust, hoolimata vaktsineeritava vanusest esimese annuse ajal. Pärast 2. annust oli seroloogilise kaitse määr leetrite vastu 98,1%, kui esimene annus anti 11 kuu vanuselt, võrreldes 98,9%-ga, kui esimene annus anti 12 kuu vanuselt (täideti uuringueesmärk „mitte-halvem-kui“). Pärast kahte annust oli seroloogilise kaitse määr leetrite vastu 94,6%, kui esimene annus anti 9 kuu vanuselt, võrreldes 98,9%-ga, kui esimene annus anti 12 kuu vanuselt (uuringueesmärki „mitte-halvem-kui“ ei täidetud).

Seroloogilise kaitse määrad leetrite, mumpsi ja punetiste suhtes kogu analüüsi juures on toodud tabelis 1.

Tabel 1. Seroloogilise kaitse määrad leetrite, mumpsi ja punetiste suhtes 6 nädalat pärast esimese ja 6 nädalat pärast teise Merck & Co., Inc. poolt toodetud neljavalentse leetrite, mumpsi, punetiste ja tuulerõugete vaktsiini annuse manustamist – täielik analüüsi valim

 

 

1. annus 9. kuul/

1. annus 11. kuul/

1. annus 12. kuul/

Valents

 

2. annus 12. kuul

2. annus 14. kuul

2. annus 15. kuul

 

N = 527

N = 480

N = 466

(Seroloogilise kaitse

Ajahetk

Seroloogilise

Seroloogilise

Seroloogilise

tase)

 

 

kaitse määrad

kaitse määrad

kaitse määrad

 

 

 

 

[95% CI]

[95% CI]

[95% CI]

 

Pärast

72,3%

87,6%

90,6%

Leetrid

1. annust

[68,2; 76,1]

[84,2; 90,4]

[87,6; 93,1]

(tiiter ≥ 255 mRÜ/ml)

Pärast

94,6%

98,1%

98,9%

 

2. annust

[92,3; 96,4]

[96,4; 99,1]

[97,5; 99,6]

Mumps (tiiter

Pärast

96,4%

98,7%

98,5%

1. annust

[94,4; 97,8]

[97,3; 99,5]

[96,9; 99,4]

≥ 10 ELISA Ak

Pärast

99,2%

99,6%

99,3%

ühikut/ml)

2. annust

[98,0; 99,8]

[98,5; 99,9]

[98,1; 99,9]

 

Punetised (tiiter

Pärast

97,3%

98,7%

97,8%

≥ 10 RÜ/ml)

1. annust

[95,5; 98,5]

[97,3; 99,5]

[96,0; 98,9]

 

 

1. annus 9. kuul/

1. annus 11. kuul/

1. annus 12. kuul/

Valents

 

2. annus 12. kuul

2. annus 14. kuul

2. annus 15. kuul

 

N = 527

N = 480

N = 466

(Seroloogilise kaitse

Ajahetk

Seroloogilise

Seroloogilise

Seroloogilise

tase)

 

 

kaitse määrad

kaitse määrad

kaitse määrad

 

 

 

 

[95% CI]

[95% CI]

[95% CI]

 

Pärast

99,4%

99,4%

99,6%

 

2. annust

[98,3; 99,9]

[98,1; 99,9]

[98,4; 99,9]

Pärast 2. annust olid mumpsi ja punetiste vastased geomeetrilised keskmised tiitrid võrreldavad kõigis vanuserühmades, samal ajal kui leetrite vastased geomeetrilised keskmised tiitrid olid madalamad isikutel, kes said esimese annuse 9 kuu vanuselt, võrreldes isikutega, kes said esimese annuse 11 või 12 kuu vanuselt.

Võrdlusuuringus, kus 752 isikule manustati M-M-RVAXPROd lihasesse või naha alla, täheldati sarnast immunogeensuse profiili mõlemal manustamisviisil.

Merck & Co., Inc. poolt toodetud eelmise koostisega leetrite, mumpsi ja punetiste vaktsiini koostisosade efektiivsus oli tehtud kindlaks sarjas topeltpimedates kontrollitud väliuuringutes, mis näitasid kõrgetasemelist kaitse efektiivsust, mida pakkusid vaktsiini üksikud koostisosad. Need uuringud tegid ka kindlaks, et serokonversioon vastusena vaktsineerimisele leetrite, mumpsi ja punetiste vastu on vastavuses kaitsega nende haiguste eest.

Vaktsineerimine pärast kokkupuudet

Looduslike leetritega kokku puutunud isikute vaktsineerimine võib anda mõningast kaitset, kui vaktsiini saab manustada 72 tunni jooksul pärast kokkupuudet. Kuid kui vaktsiini saab manustada mõned päevad enne kokkupuudet, siis võib saada olulise kaitse. Puuduvad otsustavad tõendid, et hiljuti loodusliku mumpsi või looduslike punetistega kokkupuutunud isikute vaktsineerimine annaks kaitset.

Efektiivsus

Ülemaailmselt on jaotatud üle 400 miljoni annuse Merck & Co., Inc. poolt toodetud eelmise koostisega leetrite, mumpsi ja punetiste vaktsiini (aastatel 1978...2003). Kahest annusest koosneva vaktsinatsiooniskeemi laialdane kasutamine Ameerika Ühendriikides ning riikides nagu Soome ja Rootsi on viinud kõigi kolme sihthaiguse esinemissageduse > 99% vähenemiseni.

Mitterasedad noorukid ja täiskasvanud naised

Viljakas eas haigustundlike mitterasedate noorukite ja täiskasvanud naiste vaktsineerimine punetiste nõrgestatud viiruse elusvaktsiiniga on näidustatud teatud ettevaatusabinõude jälgimisel (vt lõigud 4.4 ja 4.6). Haigustundlike puberteedi läbinud naiste vaktsineerimine annab individuaalse kaitse järgnevalt raseduse ajal punetiste nakkuse saamise vastu, mis omakorda kaitseb loodet nakkuse eest ja seega kaasasündinud punetistest põhjustatud kahjustuste eest.

Varem vaktsineerimata üle 9-kuused isikud, kes puutuvad kokku haigustundlike rasedate naistega, peavad saama punetisi sisaldavat nõrgestatud elusvaktsiini (nagu M-M-RVAXPRO või ühevalentset punetiste vaktsiini) selleks, et vähendada raseda naise ohustamise riski.

Mumpsi ja punetiste suhtes kergesti vastuvõtlikud isikud

Mumpsi ja punetiste suhtes tõenäoliselt kergesti vastuvõtlike isikute vaktsineerimiseks eelistatakse M-M-RVAXPROd. Leetrite vastu vaktsineerimist vajavad isikud võivad saada M-M-RVAXPROd olenemata nende immuunsusest mumpsi või punetiste vastu, kui ühevalentne leetrite vaktsiin ei ole vabalt kättesaadav.

5.2Farmakokineetilised omadused

Ei kohaldata.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Mittekliinilisi uuringuid ei ole läbi viidud.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Pulber

Sorbitool

Naatriumfosfaat

Kaaliumfosfaat

Sahharoos

Hüdrolüüsitud želatiin

Hanksi sooladega sööde 199

Miinimumpõhisööde (minimum essential medium, MEM) „Kotkas“

Naatriumglutamaat

Neomütsiin

Fenoolpunane

Naatriumvesinikkarbonaat

Vesinikkloriidhape (pH reguleerimiseks)

Naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks)

Lahusti

Süstevesi

6.2Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda vaktsiini teiste ravimitega segada.

6.3Kõlblikkusaeg

2 aastat.

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist tuleb vaktsiin kohe ära kasutada; siiski on näidatud, et manustamiskõlblikuks muudetud vaktsiin on külmkapis 2 C...8 C juures stabiilne 8 tundi.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida ja transportida külmas (2 °C…8 °C).

Mitte lasta külmuda.

Hoida pulbriviaal välispakendis valguse eest kaitstult.

Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi manustamiskõlblikuks muutmist vt lõik 6.3.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Pulber (butüülkummist) korgiga (klaasist) viaalis ja lahusti (klorobutüülkummist) korgiga (klaasist) viaalis, 1 või 10 tk pakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Manustamiskõlblikuks muutmisel kasutage kaasasolevat lahustit. Lahusti on selge värvitu vedelik. Enne lahustiga segamist on pulber helekollane kompaktne paakunud tükk. Täielikult manustamiskõlblikuks muudetult on vaktsiin selge kollane vedelik.

Tähtis on igal vaktsineeritaval kasutada eraldi steriilset süstalt ja nõela selleks, et vältida haigustekitajate ülekannet ühelt inimeselt teisele.

Manustamiskõlblikuks muutmise juhised

Tõmba kogu manustamiskõlblikuks muutmiseks ja süstimiseks kasutatav lahusti süstlasse. Süsti kogu süstla sisu pulbrit sisaldavasse viaali. Põhjalikult segamiseks loksuta ettevaatlikult.

Kui manustamiskõlblikuks muudetud vaktsiinis leidub võõrosakesi või kui lahusti, pulbri või manustamiskõlblikuks muudetud vaktsiini väljanägemine erineb eespool kirjeldatust, ei tohi seda kasutada.

Tõmba viaalist kogu manustamiskõlblikuks muudetud vaktsiin samasse süstlasse ja süsti kogu süstla sisu.

Kui vaktsiiniga on kaasas kaks eraldi nõela: kasuta ühte nõela vaktsiini manustamiskõlblikuks muutmiseks ja teist vaktsiini manustamiseks vaktsineeritavale.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Prantsusmaa

8.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/06/337/001

EU/1/06/337/002

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 11/05/2006

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 11/05/2011

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu.

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

M-M-RVAXPRO süstesuspensiooni pulber ja lahusti süstlis

Leetrite, mumpsi ja punetiste (elus)vaktsiin

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist sisaldab üks annus (0,5 ml):

leetrite viiruse1 Enders’ Edmonston tüve (elus, nõrgestatud) mitte vähem kui 1 x 103 CCID50* mumpsi viiruse1 Jeryl Lynn™-i (Level B) tüve (elus, nõrgestatud) mitte vähem kui 12,5 x 103 CCID50* punetiste viiruse2 Wistar RA 27/3 tüve (elus, nõrgestatud) mitte vähem kui 1 x 103 CCID50*

* 50% rakukultuuri infektsioosne annus

1Paljundatud kanaembrüo rakkudes.

2Paljundatud inimese diploidsetes kopsu (WI-38) fibroblastides.

See vaktsiin võib sisaldada jälgedena rekombinantset inimese albumiini (rHA). See vaktsiin sisaldab jälgedena neomütsiini. Vt lõik 4.3.

Teadaolevat toimet omavad abiained:

See vaktsiin sisaldab 14,5 mg sorbitooli. Vt lõik 4.4.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM

Süstesuspensiooni pulber ja lahusti süstlis.

Enne manustamiskõlblikuks muutmist on pulber helekollane kompaktne paakunud tükk ja lahusti selge värvitu vedelik.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

M-M-RVAXPRO on näidustatud leetrite, mumpsi ja punetiste vastaseks üheaegseks vaktsineerimiseks alates vanusest 12 kuud (vt lõik 4.2).

Erandjuhtudel võib M-M-RVAXPROd manustada lastele alates vanusest 9 kuud (vt lõigud 4.2, 4.4 ja 5.1).

Kasutamise kohta leetrite puhangute ajal või vaktsineerimiseks pärast kokkupuudet või kasutamise kohta varem vaktsineerimata üle 9-kuustel isikutel, kes puutuvad kokku haigustundlike rasedate naistega ning isikutel, kes on vastuvõtlikud mumpsile ja punetistele vt lõik 5.1.

M-M-RVAXPROd tuleb kasutada juhindudes ametlikest soovitustest.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

12 kuu vanused või vanemad isikud

12 kuu vanused või vanemad isikud peavad saama ühe annuse valitud päeval. Teise annuse võib manustada vähemalt 4 nädalat pärast esimest annust vastavalt ametlikele soovitustele. Teine annus on isikutele, kes mingil põhjusel ei reageerinud esimesele annusele.

9…12 kuu vanused lapsed

Immunogeensuse ja ohutuse andmed näitavad, et M-M-RVAXPROd võib manustada 9...12 kuu vanustele lastele vastavalt ametlikele soovitustele või juhul, kui varajast kaitset peetakse vajalikuks (nt päevahoius käimise, haiguspuhangu või sõidu tõttu piirkonda, kus on leetrid laialdaselt levinud). Selliseid lapsi tuleb revaktsineerida 12…15-kuustena. Leetreid sisaldava vaktsiini täiendava annuse manustamist tuleb kaaluda vastavalt ametlikele juhistele (vt lõigud 4.4 ja 5.1).

Alla 9 kuu vanused lapsed

Hetkel ei ole andmeid M-M-RVAXPRO efektiivsuse ja ohutuse kohta kasutamisel alla 9 kuu vanustel lastel.

Manustamisviis

Vaktsiin tuleb süstida lihasesse (i.m.) või naha alla (s.c.).

Eelistatud süstekohad on reie anterolateraalne piirkond väiksematel lastel ning deltalihase piirkond suurematel lastel, noorukitel ja täiskasvanutel.

Vaktsiin tuleb manustada naha alla trombotsütopeenia või mis tahes hüübimishäirega patsientidele.

Ettevaatusabinõud enne vaktsiini käsitsemist või manustamist ja vaktsiini manustamiskõlblikuks muutmise juhised enne manustamist vt lõik 6.6.

MITTE SÜSTIDA VERESOONDE.

4.3 Vastunäidustused

Anamneesis ülitundlikkus mis tahes leetrite, mumpsi või punetiste vaktsiini või mis tahes abiainete, sh neomütsiini suhtes (vt lõigud 2, 4.4 ja 6.1).

Rasedus. Lisaks tuleb rasedusest hoiduda kuni 1 kuu pärast vaktsineerimist (vt lõik 4.6).

Vaktsineerimine tuleb edasi lükata ükskõik millise haiguse ajal, millega kaasneb palavik > 38,5 C.

Aktiivne ravimata tuberkuloos. Tuberkuloosiravi saavatel lastel ei ole pärast leetrite elusvaktsiiniga immuniseerimist tekkinud haiguse ägenemist. Seni puuduvad uuringud leetrite vaktsiini toimest lastel, kellel on ravimata tuberkuloos.

Muutused verepildis, leukeemia, mis tahes tüüpi lümfoomid või muud vereloome või lümfisüsteemi pahaloomulised kasvajad.

Käimasolev immunosupressiivravi (sealhulgas suurte kortikosteroidi annuste kasutamine). M-M-RVAXPRO ei ole vastunäidustatud isikutel, kes saavad ravi paiksete või väikeste parenteraalsete kortikosteroidi annustega (nt astma ennetamiseks või asendusraviks).

Raske humoraalne või rakuline (primaarne või omandatud) immuunpuudulikkus (nt raskekujuline kombineeritud immuunpuudulikkus, agammaglobulineemia ja AIDS või sümptomaatiline HIV-nakkus või vanusest sõltuv CD4+ T-lümfotsüütide protsent lastel noorematel kui 12-kuustel CD4+ < 25%,

lastel vanusevahemikus 12 kuni 35 kuud CD4+ < 20%, lastel vanusevahemikus 36 kuni 59 kuud CD4+ < 15%) (vt lõik 4.4).

Raske immuunpuudulikkusega isikutel, kellele on kogemata manustatud leetrite komponenti sisaldavat vaktsiini, on kirjeldatud entsefaliidiga tüsistunud leetrite, pneumoniidi ja surmlõppe teket leetrite vaktsiinitüvest tingitud dissemineerunud infektsiooni otsesel tagajärjel.

Kaasasündinud või päriliku immuunpuudulikkuse esinemine perekonnas, kui ei ole tõestatud potentsiaalse vaktsineeritava immunokompetentsus.

4.4 Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Nagu kõikide süstitavate vaktsiinidega, peavad alati käepärast olema vajalikud esmaabivahendid juhuks, kui vaktsiini manustamise järgselt tekib harvaesinev anafülaktiline reaktsioon (vt lõik 4.8).

Täiskasvanutel ja noorukitel, kelle anamneesis on allergia, võib olla suurenenud risk anafülaktilisteks ja anafülaktoidseteks reaktsioonideks. Soovitatav on vaktsineerimisjärgne jälgimine, et varakult märgata selliseid reaktsioone.

Kuna leetrite elusvaktsiin ja mumpsi elusvaktsiin on toodetud kanaembrüo rakukultuuris, siis isikutel, kellel on tekkinud anafülaktilisi, anafülaktoidseid või muid kiiret tüüpi reaktsioone (nt nõgeslööve, suu- ja kõriturse, hingamisraskus, hüpotensioon või šokk) kanamunavalgu suhtes, võib olla suurem risk kiiret tüüpi ülitundlikkusreaktsioonide tekkeks. Neil juhtudel tuleb enne vaktsineerimist hoolikalt hinnata võimalikku kasu/riski suhet.

Ettevaatlik peab olema M-M-RVAXPRO manustamisel isikutele, kellel või kelle perekonnas on esinenud krampe või kellel on olnud ajukahjustus. Arst peab patsienti jälgima kehatemperatuuri tõusu suhtes, mis võib tekkida vaktsineerimise järgselt (vt lõik 4.8).

9…12 kuu vanused lapsed, keda on vaktsineeritud leetrite komponenti sisaldava vaktsiiniga leetrite puhangu ajal või mõnel teisel põhjusel, ei pruugi reageerida vaktsiini leetrite komponendile emalt pärinevate antikehade ja/või immuunsüsteemi ebaküpsuse tõttu (vt lõigud 4.2 ja 5.1).

Vaktsiin sisaldab lisaainena 14,5 mg sorbitooli. Harvaesineva kaasasündinud fruktoosi talumatusega patsiendid ei tohi seda vaktsiini kasutada.

Trombotsütopeenia

Vaktsiini tuleb manustada subkutaanselt trombotsütopeenia või mis tahes hüübimishäirega isikutele, sest lihasesisese manustamise järgselt võib neil tekkida verejooks.

Olemasoleva trombotsütopeeniaga isikutel võib vaktsineerimise järgselt see süveneda. Lisaks võib isikutel, kellel tekkis trombotsütopeenia M-M-RVAXPRO (või tema koostises olevate vaktsiinide) esimese annuse manustamise järgselt, see tekkida ka korduvate annuste manustamisel. Hinnata võib seroloogilist staatust, et kindlaks teha, kas vaktsiini lisaannused on või ei ole vajalikud. Neil juhtudel tuleb enne vaktsineerimist hoolikalt hinnata võimalikku kasu/riski suhet (vt lõik 4.8).

Muu

Kui kasu kaalub üles riskid, võib vaktsineerimisele mõelda teatud laadi immuunpuudulikkusega patsientidel (asümptomaatilistel HIV-nakkusega patsientidel, immunoglobuliin G alaklasside vaeguste, kaasasündinud neutropeenia, kroonilise granulomatoostõve ja komplemendisüsteemi puuete korral).

Immuunpuudulikkusega patsiendid, kellel ei ole vastunäidustust sellele vaktsineerimisele (vt lõik 4.3), ei pruugi reageerida sama hästi kui toimiva immuunsüsteemiga patsiendid. Seetõttu võivad mõned neist kontakti korral saada leetrid, mumpsi või punetised hoolimata sobiva vaktsiini manustamisest. Neid patsiente tuleb hoolikalt jälgida leetrite, parotiidi ja punetiste nähtude suhtes.

M-M-RVAXPROga vaktsineerimine ei pruugi tagada kaitset kõigil vaktsineeritutel.

Ülekanne

Väikeses koguses punetiste nõrgestatud viiruse eritumist nina või neelu kaudu on täheldatud enamikel isikutel 7...28 päeva pärast vaktsineerimist. Tõestust ei ole viiruse ülekande kohta vastuvõtlikele isikutele, kes puutuvad kokku vaktsineeritutega. Seega ei peeta viiruse ülekannet lähikontakti kaudu (kuigi selleks on teoreetiline võimalus) märkimisväärseks ohuks. Kuid tõestust on leidnud punetiste vaktsiini viiruse ülekanne lastele rinnapiima kaudu, millele ei ole järgnenud kliiniliselt väljendunud haigust (vt lõik 4.6).

Ei ole kirjeldatud leetrite viiruse rohkem nõrgestatud Enders’ Edmonston tüve või mumpsi viiruse Jeryl Lynn-i tüve ülekannet vaktsineeritutelt vastuvõtlikele kontaktisikutele.

Koostoime laborianalüüsidega: vt lõik 4.5.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Immunoglobuliin

Immunoglobuliini ei tohi manustada samaaegselt M-M-RVAXPROga.

Immunoglobuliinide manustamine koos M-M-RVAXPROga võib mõjutada oodatavat immuunvastust. Vaktsineerimine tuleb vähemalt 3 kuu võrra edasi lükata pärast vere- või plasmaülekandeid või inimese seerumi immunoglobuliinide manustamist.

Leetrite, mumpsi või punetiste viiruse antikehi sisaldavate verepreparaatide, sh immunoglobuliini preparaatide, manustamist tuleb vältida kuni 1 kuu pärast M-M-RVAXPRO annust; välja arvatud juhul, kui seda hinnatakse hädavajalikuks.

Laborianalüüsid

On kirjeldatud, et leetrite, mumpsi ja punetiste nõrgestatud elusvaktsiinide eraldi manustamisel võib ajutiselt väheneda tuberkuliini nahatesti tundlikkus. Seetõttu, kui on vajalik tuberkuliinitest, tuleb see teha kas enne M-M-RVAXPROga vaktsineerimist, sellega üheaegselt või 4...6 nädalat pärast seda.

Kasutamine koos teiste vaktsiinidega

M-M-RVAXPRO ja teiste vaktsiinide samaaegse kasutamise kohta ei ole praegu spetsiaalseid uuringuid teostatud. Kuid kuna on näidatud, et M-M-RVAXPRO on ohutuse ja immunogeensuse profiililt sarnane Merck & Co., Inc. poolt toodetud eelmise koostisega leetrite, mumpsi ja punetiste kombineeritud vaktsiinile, siis võib arvestada selle vaktsiini kogemustega.

Avaldatud kliinilised andmed toetavad Merck & Co., Inc. poolt toodetud eelmise koostisega leetrite, mumpsi ja punetiste vaktsiini manustamist samaaegselt teiste lapsepõlve vaktsineerimistega, sh DTaP (või DTwP), IPV (või OPV), HIB (Haemophilus influenzae tüüp b), HIB-HBV (Haemophilus influenzae tüüp b koos hepatiit B vaktsiiniga) ja VAR (tuulerõuged). M-M-RVAXPROd tuleb manustada samaaegselt eraldi süstekohal või üks kuu enne või pärast teiste viiruste elusvaktsiinide manustamist.

Leetrite, mumpsi ja punetiste neljavalentse vaktsiiniga ning Merck & Co., Inc. poolt toodetud eelmise koostisega leetrite, mumpsi ja punetiste kombineeritud vaktsiiniga tehtud kliiniliste uuringute põhjal võib M-M-RVAXPROd manustada samaaegselt (eraldi süstekohal) Prevenari ja/või hepatiit A vaktsiiniga. Nimetatud kliinilised uuringud näitasid, et immuunvastused ei muutunud ja manustatud vaktsiinide üldised ohutusprofiilid olid sarnased.

4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Rasedaid ei tohi M-M-RVAXPROga vaktsineerida.

Rasedatel ei ole M-M-RVAXPROga uuringuid läbi viidud. Ei ole teada, kas M-M-RVAXPRO võib põhjustada lootekahjustust, kui seda manustatakse rasedatele või mõjutada reproduktiivsust.

Siiski leetrite või mumpsi vaktsiini andmisel raseduse ajal ei ole dokumenteeritud loote kahjustust. Kuigi teoreetilist riski ei saa välistada, ei teatatud ühestki kaasasündinud punetistesündroomist rohkem kui 3500 vastuvõtlikul naisel, kes enese teadmata olid raseduse varajases staadiumis, kui neid vaktsineeriti punetisi sisaldava vaktsiiniga. Seetõttu rasedusest mitteteadvate naiste tahtmatu vaktsineerimine leetreid, mumpsi või punetisi sisaldavate vaktsiinidega ei tohiks olla raseduse katkestamise põhjuseks.

Rasedusest tuleb hoiduda kuni 1 kuu pärast vaktsineerimist. Naistele, kes kavatsevad rasestuda, tuleb nõu anda rasestumine edasi lükata.

Imetamine

Uuringud on näidanud, et imetavatel naistel, keda vaktsineeritakse punetiste nõrgestatud elusvaktsiinidega, võib viirus erituda rinnapiima ja jõuda rinnapiima kaudu lapseni. Imikutest, kellel diagnoositi seroloogiliselt punetiste nakkust, ei esinenud ühelgi sümptomaatilist haigust. Ei ole teada, kas leetrite või mumpsi vaktsiini viirus eritub inimese rinnapiima; seetõttu peab olema ettevaatlik, kui M-M-RVAXPROd manustatakse imetavale naisele.

Fertiilsus

M-M-RVAXPROga ei ole fertiilsusuuringuid läbi viidud.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. Eeldatavasti M-M-RVAXPROl ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8 Kõrvaltoimed

a. Ohutusprofiili kokkuvõte

Kliinilistes uuringutes manustati M-M-RVAXPROd 1965 lapsele (vt lõik 5.1) ja üldine ohutusprofiil oli võrreldav Merck & Co., Inc. poolt toodetava eelmise koostisega leetrite, mumpsi ja punetiste vaktsiini omaga.

Ühes kliinilises uuringus said 752 last M-M-RVAXPROd kas intramuskulaarselt või subkutaanselt. Üldine ohutusprofiil oli mõlemal manustamisviisil sarnane, kuigi süstekoha reaktsioone esines i.m. rühmas vähem (15,8%) võrreldes s.c. rühmaga (25,8%).

1940 lapsel hinnati kõiki kõrvaltoimeid. Nende laste hulgas täheldati pärast lapse vaktsineerimist M-M-RVAXPROga vaktsiiniga seotud kõrvaltoimeid, mis on kokku võetud lõigus b (välja arvatud üksikjuhud sagedusega < 0,2%).

Võrreldes esimese annusega, ei seostata M-M-RVAXPRO teist annust kliiniliste haigusnähtude, sh ülitundlikkusreaktsioonile viitavate sümptomite, nende esinemissageduse ja raskusastme tõusuga.

Täiendavalt on lõigus b ära toodud ja kokku võetud pärast M-M-RVAXPRO turule tulekut kirjeldatud kõrvaltoimed ja/või Merck & Co., Inc. toodetavate eelmise koostisega leetrite, mumpsi ja punetiste ühevalentsete ja kombineeritud vaktsiinide kliinilistes uuringutes ning turuletulekujärgselt kirjeldatud kõrvaltoimed, arvestamata põhjuslikku seost või esinemissagedust. Nende kõrvaltoimete esinemissagedus on märgitud kui „teadmata“, kui seda ei ole võimalik hinnata olemasolevate andmete alusel. Need andmed põhinevad rohkem kui 400 miljonil ülemaailmselt jaotatud annusel.

Kõige sagedasemad kõrvaltoimed, mida on kirjeldatud M-M-RVAXPRO kasutamisel, on: palavik (38,5 °C või kõrgem); süstekoha reaktsioonid, sh valu, turse ja erüteem.

b. Kõrvaltoimete loetelu tabelina

Kõrvaltoimed on esinemissageduse tulbas reastatud järgmiste esinemissageduste alusel:

väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Kõrvaltoimed

Esinemissagedus

Infektsioonid ja infestatsioonid

 

Nina-neelupõletik, ülemiste hingamisteede infektsioon või

aeg-ajalt

viirusinfektsioon

 

Aseptiline meningiit, atüüpilised leetrid, epididümiit, orhiit, keskkõrva

teadmata

põletik, parotiit, riniit, subakuutne skleroseeruv panentsefaliit

Vere ja lümfisüsteemi häired

 

Regionaalne lümfadenopaatia, trombotsütopeenia

teadmata

Immuunsüsteemi häired

 

Anafülaktoidne reaktsioon, anafülaksia ja seotud ilmingud, nagu

teadmata

angioneurootiline turse, näo turse ja perifeersed tursed

 

Psühhiaatrilised häired

 

Ärrituvus

teadmata

Närvisüsteemi häired

 

Palavikuta vapluskrambid või krambihood, ataksia, pearinglus,

 

entsefaliit, entsefalopaatia, palavikuga vapluskrambid (lastel),

 

Guillaini-Barré sündroom, peavalu, leetriviirusentsefaliit (vt lõik 4.3),

teadmata

silmalihaste halvatus, nägemisnärvipõletik, paresteesia, polüneuriit,

 

polüneuropaatia, retrobulbaarneuriit, süvaminestus

 

Silma kahjustused

 

Sidekesta põletik, retiniit

teadmata

Kõrva ja labürindi kahjustused

 

Sensorineuraalne kurtus

teadmata

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

 

Rinorröa

aeg-ajalt

Bronhiaalne spasm, köha, kopsupõletik, pneumoniit (vt lõik 4.3),

teadmata

kurguvalu

 

Seedetrakti häired

 

Kõhulahtisus või oksendamine

aeg-ajalt

Iiveldus

teadmata

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

 

Leetritele sarnanev või mõni muu lööve

sage

Urtikaaria

aeg-ajalt

Pannikuliit, pruritus, purpura, naha induratsioon, Stevensi-Johnsoni

teadmata

sündroom

 

Lihas-skeleti, sidekoe ja luu kahjustused

 

Artriitja/või liigesevalu(tavaliselt mööduv ja harva krooniline),

teadmata

müalgia

 

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

 

Palavik (38,5 C või kõrgem), erüteem, valu ja turse süstekohas

väga sage

Verevalum süstekohas

sage

Süstekohas esinev lööve

aeg-ajalt

Lühiajaline põletus- ja/või nõelamistunne süstekohas, haiglane olek,

 

papilliit, perifeerne turse, paistetus, valulikkus, villid, kubel ja punetus

teadmata

süstekohal

 

Kõrvaltoimed

Esinemissagedus

Vaskulaarsed häired

 

Vaskuliit

teadmata

vt lõik c.

 

c. Valitud kõrvaltoimete kirjeldus Aseptiline meningiit

Aseptilise meningiidi juhtusid on kirjeldatud pärast leetrite, mumpsi ja punetiste vastast vaktsineerimist. Kuigi teiste mumpsivaktsiini tüvede ja aseptilise meningiidi vahel on esinenud põhjuslik seos, ei ole tõestatud seost Jeryl Lynn-i tüve ja aseptilise meningiidi vahel.

Entsefaliit ja entsefalopaatia

Raske immuunpuudulikkusega isikutel, kellele on kogemata manustatud leetrite komponenti sisaldavat vaktsiini, on kirjeldatud entsefaliidiga tüsistunud leetrite, pneumoniidi ja surmlõppe teket leetrite vaktsiinitüvest tingitud dissemineerunud infektsiooni otsesel tagajärjel (vt lõik 4.3). Teatatud on ka mumpsi ja punetiste vaktsiinitüvest tingitud dissemineerunud infektsioonist.

Subakuutne skleroseeruv panentsefaliit

Ei ole tõendeid, et leetrite vaktsiin põhjustab SSPE-d. SSPE-st on teatatud lastel, kes ei olnud põdenud looduslike leetrite infektsiooni, kuid said leetrite vastast vaktsiini. Mõned neist juhtudest võisid olla tingitud diagnoosimata leetritest esimesel eluaastal või ka leetrite vastasest vaktsineerimisest. Ameerika Ühendriikide nakkushaiguste keskuse korraldatud retrospektiivse juhtkontrolluuringu tulemused viitavad, et leetrivaktsiini üldine toime on olnud kaitse tagamine SSPE eest, mis väldib leetritesse haigestumist koos sellega kaasneva SSPE tekkeriskiga.

Liigesevalu ja/või artriit

Liigesevalu ja/või artriit (tavaliselt mööduv ja harva krooniline) ja polüneuriit on looduslike punetiste nakkuse tunnused ning nende esinemissagedus ja tõsidus varieerub vanuse ja soo järgi, mis on suurim täiskasvanud naistel ja väikseim eelpuberteedieas lastel. Lastel esineb pärast vaktsineerimist reaktsioone liigestes aeg-ajalt (0...3%) ja lühikest aega. Naistel on artriidi ja liigesevalu esinemissagedus üldiselt suurem kui lastel (12...20%) ning reaktsioonid kipuvad olema enam väljendunud ja pikemaajalised. Sümptomid võivad püsida kuid või harvadel juhtudel aastaid. Noorukieas tüdrukute reaktsioonid on vahepealse esinemusega võrreldes laste ja täiskasvanud naistega. Isegi vanemad naised (35...45-aastased) taluvad neid reaktsioone üldiselt hästi ja need segavad harva igapäevast tegevust.

Krooniline artriit

Kroonilist artriiti on seostatud looduslike punetiste nakkusega ja see on olnud seotud püsiva viiruse ja/või kehakudedest isoleeritud viiruse antigeeniga. Vaid harva on vaktsineeritutel tekkinud kroonilised liigesesümptomid.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9 Üleannustamine

M-M-RVAXPRO soovitatust suuremate annuste manustamisest on teatatud harva ja kõrvaltoimete profiil on võrreldav M-M-RVAXPRO soovitatud annuste kasutamisel täheldatuga.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: viraalsed vaktsiinid, ATC-kood: J07BD52.

Immunogeensuse ja kliinilise efektiivsuse hindamine

Võrdlusuuring 1279 isikul, kes said M-M-RVAXPROd või Merck & Co., Inc. poolt toodetud eelmise koostisega (toodeti inimese seerumalbumiiniga) leetrite, mumpsi ja punetiste vaktsiini, näitas kahe toote sarnast immunogeensust ja ohutust.

Kliinilised uuringud 284-l kolmekordselt seronegatiivsel lapsel vanuses 11 kuud kuni 7 aastat näitasid, et Merck & Co., Inc. poolt toodetud eelmise koostisega leetrite, mumpsi ja punetiste vaktsiin on väga immunogeenne ja üldiselt hästi talutav. Nendes uuringutes tekitas vaktsiini üks süst leetrite hemaglutinatsiooni inhibitsiooni (HI) antikehad 95%-l, mumpsi neutraliseerivad antikehad 96%-l ja punetiste HI antikehad 99%-l haigustundlikest isikutest.

Immunogeensuse hindamine lastel vanuses 9...12 kuud esimese annuse ajal

Viidi läbi üks kliiniline uuring Merck & Co., Inc. poolt toodetud neljavalentse leetrite, mumpsi, punetiste ja tuulerõugete vaktsiiniga, mida manustati kahest annusest koosneva skeemi alusel 3-kuulise intervalliga 1620 tervele isikule, kelle vanus esimese annuse ajal oli 9...12 kuud. Ohutusprofiil pärast 1. ja 2. annust oli kõigis vanuserühmades üldiselt sarnane.

Kogu analüüsi juures (vaktsineeritud isikud sõltumata nende algsest antikehade tiitrist) saavutati kõrge seroloogilise kaitse määr (> 99%) mumpsi ja punetiste suhtes peale 2. annust, hoolimata vaktsineeritava vanusest esimese annuse ajal. Pärast 2. annust oli seroloogilise kaitse määr leetrite vastu 98,1%, kui esimene annus anti 11 kuu vanuselt, võrreldes 98,9%-ga, kui esimene annus anti 12 kuu vanuselt (täideti uuringueesmärk „mitte-halvem-kui“). Pärast kahte annust oli seroloogilise kaitse määr leetrite vastu 94,6%, kui esimene annus anti 9 kuu vanuselt, võrreldes 98,9%-ga, kui esimene annus anti 12 kuu vanuselt (uuringueesmärki „mitte-halvem-kui“ ei täidetud).

Seroloogilise kaitse määrad leetrite, mumpsi ja punetiste suhtes kogu analüüsi juures on toodud tabelis 1.

Tabel 1. Seroloogilise kaitse määrad leetrite, mumpsi ja punetiste suhtes 6 nädalat pärast esimese ja 6 nädalat pärast teise Merck & Co., Inc. poolt toodetud neljavalentse leetrite, mumpsi, punetiste ja tuulerõugete vaktsiini annuse manustamist – täielik analüüsi valim

 

 

1. annus 9. kuul/

1. annus 11. kuul/

1. annus 12. kuul/

Valents

 

2. annus 12. kuul

2. annus 14. kuul

2. annus 15. kuul

 

N = 527

N = 480

N = 466

(Seroloogilise kaitse

Ajahetk

Seroloogilise

Seroloogilise

Seroloogilise

tase)

 

 

kaitse määrad

kaitse määrad

kaitse määrad

 

 

 

 

[95% CI]

[95% CI]

[95% CI]

 

Pärast

72,3%

87,6%

90,6%

Leetrid

1. annust

[68,2; 76,1]

[84,2; 90,4]

[87,6; 93,1]

(tiiter ≥ 255 mRÜ/ml)

Pärast

94,6%

98,1%

98,9%

 

2. annust

[92,3; 96,4]

[96,4; 99,1]

[97,5; 99,6]

Mumps (tiiter

Pärast

96,4%

98,7%

98,5%

1. annust

[94,4; 97,8]

[97,3; 99,5]

[96,9; 99,4]

≥ 10 ELISA Ak

Pärast

99,2%

99,6%

99,3%

ühikut/ml)

2. annust

[98,0; 99,8]

[98,5; 99,9]

[98,1; 99,9]

 

Punetised (tiiter

Pärast

97,3%

98,7%

97,8%

≥ 10 RÜ/ml)

1. annust

[95,5; 98,5]

[97,3; 99,5]

[96,0; 98,9]

 

 

1. annus 9. kuul/

1. annus 11. kuul/

1. annus 12. kuul/

Valents

 

2. annus 12. kuul

2. annus 14. kuul

2. annus 15. kuul

 

N = 527

N = 480

N = 466

(Seroloogilise kaitse

Ajahetk

Seroloogilise

Seroloogilise

Seroloogilise

tase)

 

 

kaitse määrad

kaitse määrad

kaitse määrad

 

 

 

 

[95% CI]

[95% CI]

[95% CI]

 

Pärast

99,4%

99,4%

99,6%

 

2. annust

[98,3; 99,9]

[98,1; 99,9]

[98,4; 99,9]

Pärast 2. annust olid mumpsi ja punetiste vastased geomeetrilised keskmised tiitrid võrreldavad kõigis vanuserühmades, samal ajal kui leetrite vastased geomeetrilised keskmised tiitrid olid madalamad isikutel, kes said esimese annuse 9 kuu vanuselt, võrreldes isikutega, kes said esimese annuse 11 või 12 kuu vanuselt.

Võrdlusuuringus, kus 752 isikule manustati M-M-RVAXPROd lihasesse või naha alla, täheldati sarnast immunogeensuse profiili mõlemal manustamisviisil.

Merck & Co., Inc. poolt toodetud eelmise koostisega leetrite, mumpsi ja punetiste vaktsiini koostisosade efektiivsus oli tehtud kindlaks sarjas topeltpimedates kontrollitud väliuuringutes, mis näitasid kõrgetasemelist kaitse efektiivsust, mida pakkusid vaktsiini üksikud koostisosad. Need uuringud tegid ka kindlaks, et serokonversioon vastusena vaktsineerimisele leetrite, mumpsi ja punetiste vastu on vastavuses kaitsega nende haiguste eest.

Vaktsineerimine pärast kokkupuudet

Looduslike leetritega kokku puutunud isikute vaktsineerimine võib anda mõningast kaitset, kui vaktsiini saab manustada 72 tunni jooksul pärast kokkupuudet. Kuid kui vaktsiini saab manustada mõned päevad enne kokkupuudet, siis võib saada olulise kaitse. Puuduvad otsustavad tõendid, et hiljuti loodusliku mumpsi või looduslike punetistega kokkupuutunud isikute vaktsineerimine annaks kaitset.

Efektiivsus

Ülemaailmselt on jaotatud üle 400 miljoni annuse Merck & Co., Inc. poolt toodetud eelmise koostisega leetrite, mumpsi ja punetiste vaktsiini (aastatel 1978...2003). Kahest annusest koosneva vaktsinatsiooniskeemi laialdane kasutamine Ameerika Ühendriikides ning riikides nagu Soome ja Rootsi on viinud kõigi kolme sihthaiguse esinemissageduse > 99% vähenemiseni.

Mitterasedad noorukid ja täiskasvanud naised

Viljakas eas haigustundlike mitterasedate noorukite ja täiskasvanud naiste vaktsineerimine punetiste nõrgestatud viiruse elusvaktsiiniga on näidustatud teatud ettevaatusabinõude jälgimisel (vt lõigud 4.4 ja 4.6). Haigustundlike puberteedi läbinud naiste vaktsineerimine annab individuaalse kaitse järgnevalt raseduse ajal punetiste nakkuse saamise vastu, mis omakorda kaitseb loodet nakkuse eest ja seega kaasasündinud punetistest põhjustatud kahjustuste eest.

Varem vaktsineerimata üle 9-kuused isikud, kes puutuvad kokku haigustundlike rasedate naistega, peavad saama punetisi sisaldavat nõrgestatud elusvaktsiini (nagu M-M-RVAXPRO või ühevalentset punetiste vaktsiini) selleks, et vähendada raseda naise ohustamise riski.

Mumpsi ja punetiste suhtes kergesti vastuvõtlikud isikud

Mumpsi ja punetiste suhtes tõenäoliselt kergesti vastuvõtlike isikute vaktsineerimiseks eelistatakse M-M-RVAXPROd. Leetrite vastu vaktsineerimist vajavad isikud võivad saada M-M-RVAXPROd olenemata nende immuunsusest mumpsi või punetiste vastu, kui ühevalentne leetrite vaktsiin ei ole vabalt kättesaadav.

5.2 Farmakokineetilised omadused

Ei kohaldata.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Mittekliinilisi uuringuid ei ole läbi viidud.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Pulber

Sorbitool

Naatriumfosfaat

Kaaliumfosfaat

Sahharoos

Hüdrolüüsitud želatiin

Hanksi sooladega sööde 199

Miinimumpõhisööde (minimum essential medium, MEM) „Kotkas“

Naatriumglutamaat

Neomütsiin

Fenoolpunane

Naatriumvesinikkarbonaat

Vesinikkloriidhape (pH reguleerimiseks)

Naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks)

Lahusti

Süstevesi

6.2 Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda vaktsiini teiste ravimitega segada.

6.3 Kõlblikkusaeg

2 aastat.

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist tuleb vaktsiin kohe ära kasutada; siiski on näidatud, et manustamiskõlblikuks muudetud vaktsiin on külmkapis 2 C...8 C juures stabiilne 8 tundi.

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida ja transportida külmas (2 °C…8 °C).

Mitte lasta külmuda.

Hoida pulbriviaal välispakendis valguse eest kaitstult.

Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi manustamiskõlblikuks muutmist vt lõik 6.3.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

Pulber (butüülkummist) korgiga (klaasist) viaalis ja lahusti (klaasist) süstlis, millele on kinnitatud nõel koos (klorobutüülkummist) varbkolvi korgiga ja (looduslikust kummist) nõelakattega; 1 või 10 tk pakendis.

Pulber (butüülkummist) korgiga (klaasist) viaalis ja lahusti (klorobutüülkummist) varbkolvi korgiga ja (stüreenbutadieenkummist) otsakattega ilma nõelata (klaasist) süstlis; 1, 10 või 20 tk pakendis.

Pulber (butüülkummist) korgiga (klaasist) viaalis ja lahusti (klorobutüülkummist) varbkolvi korgiga ja (stüreenbutadieenkummist) otsakattega (klaasist) süstlis, millele on lisatud üks või kaks kinnitamata nõela; 1, 10 või 20 tk pakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Manustamiskõlblikuks muutmisel kasutage kaasasolevat lahustit. Lahusti on selge värvitu vedelik. Enne lahustiga segamist on pulber helekollane kompaktne paakunud tükk. Täielikult manustamiskõlblikuks muudetult on vaktsiin selge kollane vedelik.

Tähtis on igal vaktsineeritaval kasutada eraldi steriilset süstalt ja nõela selleks, et vältida haigustekitajate ülekannet ühelt inimeselt teisele.

Manustamiskõlblikuks muutmise juhised

Süsti kogu süstla sisu pulbrit sisaldavasse viaali. Põhjalikult segamiseks loksuta ettevaatlikult. Kui manustamiskõlblikuks muudetud vaktsiinis leidub võõrosakesi või kui lahusti, pulbri või manustamiskõlblikuks muudetud vaktsiini väljanägemine erineb eespool kirjeldatust, ei tohi seda kasutada.

Tõmba viaalist kogu manustamiskõlblikuks muudetud vaktsiin samasse süstlasse ja süsti kogu süstla sisu.

Kui vaktsiiniga on kaasas kaks eraldi nõela: kasuta ühte nõela vaktsiini manustamiskõlblikuks muutmiseks ja teist vaktsiini manustamiseks vaktsineeritavale.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Prantsusmaa

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/06/337/003

EU/1/06/337/004

EU/1/06/337/005

EU/1/06/337/006

EU/1/06/337/007

EU/1/06/337/008

EU/1/06/337/009

EU/1/06/337/010

EU/1/06/337/011

EU/1/06/337/012

EU/1/06/337/013

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 11/05/2006

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 11/05/2011

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu