Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

M-M-RVaxPro (measles virus Enders Edmonston strain...) – Pakendi märgistus - J07BD52

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusM-M-RVaxPro
ATC koodJ07BD52
Toimeainemeasles virus Enders Edmonston strain (live, attenuated) / mumps virus Jeryl Lynn (level B) strain (live, attenuated) / rubella virus Wistar RA 27/3 strain (live, attenuated)
TootjaMSD VACCINS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

M-M-RVAXPRO – pulber viaalis ja lahusti viaalis – 1 või 10 pakendis

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

M-M-RVAXPRO süstesuspensiooni pulber ja lahusti

Leetrite, mumpsi ja punetiste (elus)vaktsiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

 

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist sisaldab 1 annus (0,5 ml):

 

leetrite viiruse1 Enders’ Edmonston tüve (elus, nõrgestatud)

mitte vähem kui 1 x 103 CCID50*

mumpsi viiruse1 Jeryl Lynn™-i (Level B) tüve (elus, nõrgestatud) mitte vähem kui 12,5 x 103 CCID50*

punetiste viiruse2 Wistar RA 27/3 tüve (elus, nõrgestatud)

mitte vähem kui 1 x 103 CCID50*

* 50% rakukultuuri infektsioosne annus

 

3.ABIAINED

Sorbitool, naatriumfosfaat, kaaliumfosfaat, sahharoos, hüdrolüüsitud želatiin, Hanksi sooladega sööde 199, MEM, naatriumglutamaat, neomütsiin, fenoolpunane, naatriumvesinikkarbonaat, vesinikkloriidhape, naatriumhüdroksiid ja süstevesi.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstesuspensiooni pulber ja lahusti

1 üheannuseline (pulbri)viaal + 1 (lahusti)viaal.

10 üheannuselist (pulbri)viaali + 10 (lahusti)viaali.

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Intramuskulaarne või subkutaanne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida ja transportida külmas (2 °C…8 °C). Mitte lasta külmuda.

Hoida pulbriviaal välispakendis valguse eest kaitstult.

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist tuleb vaktsiin ära kasutada kohe või 8 tunni jooksul, kui seda hoitakse külmkapis.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Prantsusmaa

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/06/337/001 – 1 pakendis

EU/1/06/337/002 – 10 pakendis

13.PARTII NUMBER

Lot

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks aktsepteeritud.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

PULBRIVIAAL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

M-M-RVAXPRO süstesuspensiooni pulber

2.MANUSTAMISVIIS

i.m. või s.c.

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

1 annus

6.MUU

MSD VACCINS

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

LAHUSTIVIAAL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

M-M-RVAXPRO lahusti

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

1 annus

6. MUU

MSD VACCINS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

M-M-RVAXPRO – pulber viaalis ja lahusti kinnitatud nõelaga süstlis – 1 või 10 pakendis

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

M-M-RVAXPRO süstesuspensiooni pulber ja lahusti süstlis

Leetrite, mumpsi ja punetiste (elus)vaktsiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

 

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist sisaldab 1 annus (0,5 ml):

 

leetrite viiruse1 Enders’ Edmonston tüve (elus, nõrgestatud)

mitte vähem kui 1 x 103 CCID50*

mumpsi viiruse1 Jeryl Lynn™-i (Level B) tüve (elus, nõrgestatud) mitte vähem kui 12,5 x 103 CCID50*

punetiste viiruse2 Wistar RA 27/3 tüve (elus, nõrgestatud)

mitte vähem kui 1 x 103 CCID50*

* 50% rakukultuuri infektsioosne annus

 

3. ABIAINED

Sorbitool, naatriumfosfaat, kaaliumfosfaat, sahharoos, hüdrolüüsitud želatiin, Hanksi sooladega sööde 199, MEM, naatriumglutamaat, neomütsiin, fenoolpunane, naatriumvesinikkarbonaat, vesinikkloriidhape, naatriumhüdroksiid ja süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstesuspensiooni pulber ja lahusti süstlis

1 üheannuseline (pulbri)viaal + 1 nõelaga (lahusti)süstel.

10 üheannuselist (pulbri)viaali + 10 nõelaga (lahusti)süstlit.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Intramuskulaarne või subkutaanne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida ja transportida külmas (2 °C…8 °C). Mitte lasta külmuda.

Hoida pulbriviaal välispakendis valguse eest kaitstult.

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist tuleb vaktsiin ära kasutada kohe või 8 tunni jooksul, kui seda hoitakse külmkapis.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Prantsusmaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/06/337/003 – 1 pakendis

EU/1/06/337/004 – 10 pakendis

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks aktsepteeritud.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED M-M-RVAXPRO – pulber viaalis ja lahusti nõelata süstlis – 1, 10 või 20 pakendis

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

M-M-RVAXPRO süstesuspensiooni pulber ja lahusti süstlis

Leetrite, mumpsi ja punetiste (elus)vaktsiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

 

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist sisaldab 1 annus (0,5 ml):

 

leetrite viiruse1 Enders’ Edmonston tüve (elus, nõrgestatud)

mitte vähem kui 1 x 103 CCID50*

mumpsi viiruse1 Jeryl Lynn™-i (Level B) tüve (elus, nõrgestatud) mitte vähem kui 12,5 x 103 CCID50*

punetiste viiruse2 Wistar RA 27/3 tüve (elus, nõrgestatud)

mitte vähem kui 1 x 103 CCID50*

* 50% rakukultuuri infektsioosne annus

 

3. ABIAINED

Sorbitool, naatriumfosfaat, kaaliumfosfaat, sahharoos, hüdrolüüsitud želatiin, Hanksi sooladega sööde 199, MEM, naatriumglutamaat, neomütsiin, fenoolpunane, naatriumvesinikkarbonaat, vesinikkloriidhape, naatriumhüdroksiid ja süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstesuspensiooni pulber ja lahusti süstlis

1 üheannuseline (pulbri)viaal + 1 nõelata (lahusti)süstel.

10 üheannuselist (pulbri)viaali + 10 nõelata (lahusti)süstlit.

20 üheannuselist (pulbri)viaali + 20 nõelata (lahusti)süstlit.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Intramuskulaarne või subkutaanne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida ja transportida külmas (2 °C…8 °C). Mitte lasta külmuda.

Hoida pulbriviaal välispakendis valguse eest kaitstult.

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist tuleb vaktsiin ära kasutada kohe või 8 tunni jooksul, kui seda hoitakse külmkapis.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Prantsusmaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/06/337/005 – 1 pakendis

EU/1/06/337/006 – 10 pakendis

EU/1/06/337/007 – 20 pakendis

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks aktsepteeritud.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

M-M-RVAXPRO – pulber viaalis ja lahusti ühe kinnitamata nõelaga süstlis – 1, 10 või 20 pakendis

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

M-M-RVAXPRO süstesuspensiooni pulber ja lahusti süstlis

Leetrite, mumpsi ja punetiste (elus)vaktsiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

 

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist sisaldab 1 annus (0,5 ml):

 

leetrite viiruse1 Enders’ Edmonston tüve (elus, nõrgestatud)

mitte vähem kui 1 x 103 CCID50*

mumpsi viiruse1 Jeryl Lynn™-i (Level B) tüve (elus, nõrgestatud) mitte vähem kui 12,5 x 103 CCID50*

punetiste viiruse2 Wistar RA 27/3 tüve (elus, nõrgestatud)

mitte vähem kui 1 x 103 CCID50*

* 50% rakukultuuri infektsioosne annus

 

3. ABIAINED

Sorbitool, naatriumfosfaat, kaaliumfosfaat, sahharoos, hüdrolüüsitud želatiin, Hanksi sooladega sööde 199, MEM, naatriumglutamaat, neomütsiin, fenoolpunane, naatriumvesinikkarbonaat, vesinikkloriidhape, naatriumhüdroksiid ja süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstesuspensiooni pulber ja lahusti süstlis

1 üheannuseline (pulbri)viaal + 1 (lahusti)süstel + 1 nõel.

10 üheannuselist (pulbri)viaali + 10 (lahusti)süstlit + 10 nõela.

20 üheannuselist (pulbri)viaali + 20 (lahusti)süstlit + 20 nõela.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Intramuskulaarne või subkutaanne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida ja transportida külmas (2 °C…8 °C). Mitte lasta külmuda.

Hoida pulbriviaal välispakendis valguse eest kaitstult.

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist tuleb vaktsiin ära kasutada kohe või 8 tunni jooksul, kui seda hoitakse külmkapis.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Prantsusmaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/06/337/008 – 1 pakendis

EU/1/06/337/009 – 10 pakendis

EU/1/06/337/010 – 20 pakendis

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks aktsepteeritud.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

M-M-RVAXPRO – pulber viaalis ja lahusti kahe kinnitamata nõelaga süstlis – 1, 10 või 20 pakendis

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

M-M-RVAXPRO süstesuspensiooni pulber ja lahusti süstlis

Leetrite, mumpsi ja punetiste (elus)vaktsiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

 

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist sisaldab 1 annus (0,5 ml):

 

leetrite viiruse1 Enders’ Edmonston tüve (elus, nõrgestatud)

mitte vähem kui 1 x 103 CCID50*

mumpsi viiruse1 Jeryl Lynn™-i (Level B) tüve (elus, nõrgestatud) mitte vähem kui 12,5 x 103 CCID50*

punetiste viiruse2 Wistar RA 27/3 tüve (elus, nõrgestatud)

mitte vähem kui 1 x 103 CCID50*

* 50% rakukultuuri infektsioosne annus

 

3. ABIAINED

Sorbitool, naatriumfosfaat, kaaliumfosfaat, sahharoos, hüdrolüüsitud želatiin, Hanksi sooladega sööde 199, MEM, naatriumglutamaat, neomütsiin, fenoolpunane, naatriumvesinikkarbonaat, vesinikkloriidhape, naatriumhüdroksiid ja süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstesuspensiooni pulber ja lahusti süstlis

1 üheannuseline (pulbri)viaal + 1 (lahusti)süstel + 2 nõela.

10 üheannuselist (pulbri)viaali + 10 (lahusti)süstlit + 20 nõela.

20 üheannuselist (pulbri)viaali + 20 (lahusti)süstlit + 40 nõela.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Intramuskulaarne või subkutaanne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida ja transportida külmas (2 °C…8 °C). Mitte lasta külmuda.

Hoida pulbriviaal välispakendis valguse eest kaitstult.

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist tuleb vaktsiin ära kasutada kohe või 8 tunni jooksul, kui seda hoitakse külmkapis.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Prantsusmaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/06/337/011 – 1 pakendis

EU/1/06/337/012 – 10 pakendis

EU/1/06/337/013 – 20 pakendis

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks aktsepteeritud.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

PULBRIVIAAL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

M-M-RVAXPRO süstesuspensiooni pulber ja lahusti süstlis

2. MANUSTAMISVIIS

i.m. või s.c.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

1 annus

6. MUU

MSD VACCINS

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

LAHUSTISÜSTEL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

M-M-RVAXPRO lahusti

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

1 annus

6. MUU

MSD VACCINS

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu