Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MabCampath (alemtuzumab) – Pakendi märgistus - L01XC04

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusMabCampath
ATC koodL01XC04
Toimeainealemtuzumab
TootjaGenzyme Europe B.V.
VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED KARP
1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS
MabCampath 10 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat Alemtuzumab

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks ml sisaldab 10 mg alemtuzumabi.

lõppenud

Iga ampull sisaldab 30 mg alemtuzumabi.

 

 

 

3.

ABIAINED

 

 

Abiained: dinaatriumedetaat, polüsorbaat 80, kaaliumkloriid, kaaliumdivesinikfosfaat,

naatriumkloriid, kahealuseline naatriumfosfaat, süstevesi.

 

 

 

 

4.

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

3 x 3 ml ampulli

 

 

30 mg/3 ml

 

 

 

 

 

5.

MANUSTAMISVIIS JA -TEE

 

 

 

müügiluba

 

Intravenoosne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET

VARJATUD JARAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST

 

 

 

on

 

 

KÄTTESAAMATUS KOHAS

 

Ravimil

 

 

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

 

7.

TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

 

 

 

8.

KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kasutusvalmis ravimi kõlblikkusaja kohta lugege pakendi infolehest.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2°C...8°C).

Mitte hoida sügavkülmas.

Valguse eest kaitsmiseks hoida originaalpakendis.

10.

ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI

 

HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD

 

NÕUETELE

 

EU/1/01/193/001

lõppenud

Lekkinud aine või jäätmematerjal tuleb hävitada tuhastamise teel.

 

11.

MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

 

Müügiloa hoidja:

 

Genzyme Europe BV, Gooimeer 10, 1411 DD Naarden, Holland.

 

 

 

 

12.

MÜÜGILOA NUMBER

 

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

 

müügiluba

 

 

14.

RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

on

 

15.

 

 

KASUTUSJUHEND

 

Ravimil

 

 

16.

INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Bra lle itte lisamiseks.

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

AMPULL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

MabCampath 10 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat

Alemtuzumab

Intravenoosne

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

 

 

4.

PARTII NUMBER

müügiluba

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

5.

PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

 

 

 

30 mg/3 ml

 

 

 

 

6. MUU

on

 

 

 

 

Ravimil

 

 

 

lõppenud

Üks ml sisaldab 30 mg alemtuzumabi. Iga viaal sisaldab 30mg alemtuzumabi.
VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED KARP
1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS
MabCampath 30 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat Alemtuzumab

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

lõppenud

3. ABIAINED

Abiained: dinaatriumedetaat, polüsorbaat 80, kaaliumkloriid, kaaliumdivesinikfosfaat, naatriumkloriid, kahealuseline naatriumfosfaat, süstevesi.

4.

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

3 x 1 ml viaali

 

30 mg/ml

 

 

 

5.

MANUSTAMISVIIS JA -TEE

 

 

müügiluba

Intravenoosne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ETVARJATUD JARAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST

 

 

 

on

 

 

KÄTTESAAMATUS KOHAS

 

Ravimil

 

 

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

 

7.

TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

 

 

 

8.

KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kasutusvalmis ravimi kõlblikkusaja kohta lugege pakendi infolehest.

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2°C-8°C).

Mitte hoida sügavkülmas.

Valguse eest kaitsmiseks hoida originaalpakendis.

10ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

Lekkinud aine või jäätmematerjal tuleb hävitada tuhastamise teel.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja:

Genzyme Europe BV, Gooimeer 10, 1411 DD Naarden, Holland.

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/01/193/002

13. PARTII NUMBER

 

 

 

Partii nr:

 

müügiluba

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

 

 

 

 

Retseptiravim

 

 

 

 

 

15.

KASUTUSJUHEND

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

 

 

 

 

 

 

on

 

 

 

 

 

Põhjendus Braille mitte lisamiseks.

 

Ravimil

 

 

 

lõppenud

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

VIAAL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

MabCampath 30 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat

Alemtuzumab

Intravenoosne

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.

PARTII NUMBER

müügiluba

 

Lot

 

 

 

5.

PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

30 mg/ml

 

 

6.

MUU

 

 

Ravimil

on

 

 

 

lõppenud

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu