Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Memantine LEK (memantine hydrochloride) – Pakendi infoleht - N06DX01

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusMemantine LEK
ATC koodN06DX01
Toimeainememantine hydrochloride
TootjaPharmathen S.A.

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Memantine LEK 10 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

Memantine LEK 20 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

Memantiinvesinikkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele.. Ravim võib olla neile kahjulik isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Memantine LEK ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Memantine LEK võtmist

3.Kuidas Memantine LEK’t võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5 Kuidas Memantine LEK’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Memantine LEK ja milleks seda kasutatakse

Kuidas Memantine LEK toimib

Memantine LEK kuulub dementsusevastaste ravimite rühma.

Alzheimeri tõve korral esinev mälukaotus on tingitud närviimpulsside häirunud ülekandest ajus. Ajus on niinimetatud N-metüül-D-aspartaadi (NMDA) retseptorid, mis osalevad õppimise ja mäluga seotud närviimpulsside ülekandes. Memantine LEK kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse NMDA-retseptorite antagonistideks. Memantine LEK toimib nendele NMDA-retseptoritele, parandades närviimpulsside ülekannet ja mälu.

Milleks Memantine LEK’t kasutatakse

Memantine LEK’t kasutatakse mõõduka kuni raske Alzheimeri tõve raviks.

2. Mida on vaja teada enne Memantine LEK’t võtmist

Ärge võtke Memantine LEK’t

-kui olete memantiinvesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

-kui teil on kunagi esinenud epilepsiahoogusid;

-kui te olete hiljuti põdenud müokardiinfarkti (südamerabandust) või kui teil esineb südame paispuudulikkus või ravile allumatu hüpertensioon (kõrge vererõhk).

Neil juhtudel peab ravi toimuma hoolika järelevalve all ning arst hindab regulaarselt Memantine LEK-ravist saadavat kliinilist kasu.

Kui teil esineb neerupuudulikkus (neeruprobleemid), peab arst hoolikalt jälgima teie neerufunktsiooni ja vajadusel kohandama sellele vastavalt memantiini annust.

Vältida tuleb amantadiini (Parkinsoni tõve ravim), ketamiini (enamasti anesteetikumina kasutatav ravim), dekstrometorfaani (enamasti köha ravimiseks kasutatav ravim) ja teiste NMDA-antagonistide samaaegset kasutamist.

Informeerige oma arsti sellest, kui te olete hiljuti teinud või kavatsete teha olulisi muutusi oma dieedis (näiteks tavaliselt toidult rangele taimetoidule üleminek) või kui teil esineb renaalne tubulaaratsidoos (hapet moodustavate ainete liigne sisaldus veres neerufunktsiooni häire tõttu) või kuseteede (uriini voolutee) raske infektsioon. Nimetatud juhtudel võib arst muuta ravimi annust.

Lapsed ja noorukid

Memantine LEK’t ei soovitata kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

Muud ravimid ja Memantine LEK

Teatage oma arstile või apteekrile kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Memantine LEK võib muuta eriti järgnevate ravimite toimeid ja nende ravimite annused võivad vajada kohandamist teie arsti poolt:

amantadiin, ketamiin, dekstrometorfaan; dantroleen, baklofeen;

tsimetidiin, ranitidiin, prokaiinamiid, kinidiin, kiniin, nikotiin; hüdroklorotiasiid (või seda sisaldavad kombineeritud preparaadid);

antikolinergilised ravimid (mida üldjuhul kasutatakse motoorsete ehk liigutushäirete või soolespasmide raviks);

krambivastased ravimid (kasutatakse krambihoogude ennetamiseks ja raviks); barbituraadid (kasutatakse unehäirete korral);

dopaminergilised agonistid (näiteks L-dopa, bromokriptiin); neuroleptikumid (kasutatakse psüühikahäirete raviks); suukaudsed antikoagulandid.

Kui te lähete haiglaravile, informeerige arsti, et te võtate Memantine LEK’t.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga

Memantiini ei soovitata raseduse ajal kasutada.

Memantine LEK’t kasutavad naised ei tohi last rinnaga toita.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Arst ütleb teile, kas teie haigus lubab teil ohutult autot juhtida ja masinatega töötada. Samuti võib Memantine LEK mõjutada reaktsioonikiirust, muutes autojuhtimise ja masinatega töötamise sobimatuks.

3.Kuidas Memantine LEK’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga

Annustamine

Memantine LEK soovitatav annus täiskasvanutele ja eakatele patsientidele on 20 mg üks kord ööpäevas. Kõrvaltoimete riski vähendamiseks suurendatakse annust ravi alguses järk-järgult vastavalt alljärgnevale skeemile:

1. nädal

pool 10 mg tabletti

2. nädal

üks 10 mg tablett

3. nädal

poolteist 10 mg tabletti

4. nädal ja edasi

kaks 10 mg tabletti või üks

 

20 mg tablett

Tavaline algannus on pool tabletti 10 mg üks kord ööpäevas (1 x 5 mg) esimesel nädalal. Teisel nädalal suurendatakse seda ühe tabletini 10 mg üks kord ööpäevas (1 x 10 mg) ja kolmandal nädalal 1 ja poole tabletini 10 mg üks kord ööpäevas. Soovitatav säilitus annus on 20 mg üks kord ööpäevas, milleni jõutakse 4. nädala alguses.

Annustamine neerufunktsiooni häirega patsientidel

Kui teil esineb neerufunktsiooni häire, määrab arst teile sobiva annus. Antud juhul kontrollib arst regulaarselt teie neerufunktsiooni.

Manustamine

Memantine LEK’t võetakse suu kaudu üks kord ööpäevas. Ravitoime saamiseks tuleb ravimit võtta regulaarselt iga päev samal kellaajal. Tabletid tuleb koos vähese veega alla neelata. Tablette võib võtta koos söögiga või ilma.

Ravi kestus

Jätkake Memantine LEK võtmist senikaua, kui see teile kasulikult mõjub. Arst hindab ravi regulaarselt.

Kui te võtate Memantine LEK’t rohkem kui ette nähtud

-Memantine LEK üleannustamisel puudub üldjuhul kahjulik mõju. Teil võivad ilmneda sümptomid, mida on kirjeldatud lõigus 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“.

-Suure üleannustamise korral kontakteeruge arstiga või pöörduge lähimasse haiglasse, kuna te võite vajada arstiabi.

Kui te unustate Memantine LEK’t võtta

-Kui teile meenub, et olete unustanud Memantine LEK annuse võtmata, siis oodake ja võtke järgmine annus tavalisel ajal.

-Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Üldiselt on täheldatud kõrvaltoimed olnud kerged kuni mõõdukad.

Sage (esineb 1 kuni 10 kasutajal 100-st):

Peavalu, unisus, kõhukinnisus, maksafunktsiooninäitajate tõus, pearinglus, tasakaaluhäired, pindmine hingamine, kõrge vererõhk ja ülitundlikkus ravimi suhtes.

Aeg-ajalt (esineb 1 kuni 10 kasutajal 1000-st):

Väsimus, seeninfektsioonid, segasus, hallutsinatsioonid, oksendamine, ebanormaalne kõnnak, südamepuudulikkus ja venoosne tromboos (trombemboolia).

Väga harv (esineb vähem kui 1 kasutajal 10 000-st):

Krambid

Teadmata sagedus (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

Kõhunäärmepõletik, maksapõletik (hepatiit) ja psühhootilised reaktsioonid.

Alzheimer’i tõbe on seostatud depressiooni, suitsidaalsete mõtete ja suitsiidiga. Turule tuleku järgsest kogemusest on selliseid juhtumeid Memantine LEK’ga ravitud patsientidel ka teatatud.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekri. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5.Kuidas Memantine LEK’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Memantine LEK’t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blisterpakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

See ravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Memantine LEK sisaldab

Toimeaine on memantiinvesinikkloriid.

Iga 10 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg memantiinvesinikkloriidi, mis vastab 8,31 mg memantiinile.

Iga 20 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 20 mg memantiinvesinikkloriidi, mis vastab 16,62 mg memantiinile.

Teised koostisosad on:

Tableti sisu: mikrokristalliline tselluloos, naatriumkroskarmelloos, kolloidne veevaba ränidioksiid ja magneesiumstearaat, kõik tableti sisus ja hüpromelloos, makrogool 400, titaandioksiid (E171) ja kollane raudoksiid (E172) kõik tableti kate.

10 mg:

Tableti kate: polüvinüülalkohol, titaandioksiid (E-171), talk, makrogool 3350 ja kollane raudoksiid (E-172)

20 mg:

Tableti kate: polüvinüülalkohol, titaandioksiid (E-171), talk, makrogool 3350, kollane raudoksiid (E- 172) ja punane raudoksiid (E-172)

Kuidas Memantine LEK välja näeb ja pakendi sisu

Memantine LEK 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid on kollased, ovaalsed õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on poolitusjoon.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks

Memantine LEK 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid on kahvatupunased, ovaalsed õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on poolitusjoon.

Poolitusjoon ei ole mõeldud tableti purustamine.

Memantiin LEK 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid on saadaval PVC / PVDC-alumiinium blisterpakendites, kus on 28, 30, 42, 50, 56, 60, 98, 100 ja 112 tabletti.

Memantiin LEK 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid on saadaval PVC / PVDC-alumiinium blisterpakendites, kus on 28, 30, 42, 56, 98 ja 100 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootjad

Müügiloa hoidja

Pharmathen S.A., 6, Dervenakion str., 15351 Pallini, Attiki, Kreeka

Tootjad

Pharmathen S.A , 6, Dervenakion str., 15351 Pallini, Attiki, Kreeka või

Pharmathen International S.A., Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300, Kreeka

või

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Sandoz n.v./s.a.

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Tél/Tel: +32 2 722 97 81

Tel: + 370 5 2636 037

България

Luxembourg/Luxemburg

Sandoz d.d Representative office

Sandoz n.v./s.a.

Teл.: + 359 2 970 47 4

Tel: + 32 2 722 97 81

Česká republika

Magyarország

Sandoz s.r.o.

Sandoz Hungária Kft.

Tel: + +420 221 421 658

Tel.: + 36 1 430 2896

Danmark

Malta

Sandoz A/S

Cherubino LTD

Tel: + 45 6395 1000

Tel: + 356 21 343 270

Deutschland

Nederland

Sandoz Pharmaceuticals GmbH

Sandoz B.V.

Tel: + 49 08024 902-4513

Tel: + 31 (0)36 5241600

Eesti (Estonia)

Norge

Sandoz d.d. Estonia

Sandoz A/S

Tel: + 372 6652405

Tlf: + 45 6395 1000

Ελλάδα

Österreich

Sambrook Pharmaceuticals Med SA

Sandoz GmbH

800 110 0333 (toll free) / +30-210-8194280

Tel: + 43 5338 200

España

Polska

Sandoz Farmacéutica, S.A.

Lek S.A.

Tel: + 34 91 740 12 92

Tel.: + 48 /22/ 549 15 43, +48 /22/ 549 07 24

France

Portugal

Sandoz

Sandoz Farmacêutica Lda.

+33 1 49 64 48 21

Tel: + 351 21 000 87 81

Hrvatska

România

Sandoz d.o.o.

Sandoz SRL Romania

Tel: +385 1 23 53 111

Tel: + 40 21 407 51 83

Ireland

Slovenija

ROWEX LTD

Lek Pharmaceuticals d.d.

Tel: + 353 27 50077

Tel: + 386 1 580 3327

Ísland

Slovenská republika

Sandoz A/S

Sandoz d.d. organizacna zlozka

Tel: + 45 6395 1000

Tel: + 421-2/48 200 600

Italia

Suomi/Finland

Sandoz S.p.A.

Sandoz A/S

Tel: + 39 02 96 54 3483

Puh/Tel: + 45 6395 1000

Κύπρος

Sverige

P.T.Hadjigeorgiou Co Ltd

Sandoz A/S

Τηλ: + 357 – 25372425

Tel: + 45 6395 1000

Latvija

United Kingdom

Sandoz d.d. representative office Latvia.

Sandoz Limited

Tel: + 371 6789 2006

Tel: + 44 1276 698020

Infoleht on viimati uuendatud

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu