Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Moventig (naloxegol oxalate) – Pakendi infoleht - A06AH03

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusMoventig
ATC koodA06AH03
Toimeainenaloxegol oxalate
TootjaKyowa Kirin Limited

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Moventig 12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Moventig 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

naloksegool

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Moventig ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Moventigi võtmist

3.Kuidas Moventigi kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Moventigi säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Moventig ja milleks seda kasutatakse

Moventig sisaldab toimeainena naloksegooli. Seda ravimit kasutatakse täiskasvanutel, ravimaks kõhukinnisust, mis on spetsiifiliselt põhjustatud opioidideks kutsutud valuvaigistite (nt morfiin, oksükodoon, fentanüül, tramadool, kodeiin) regulaarsest kasutamisest. Seda kasutatakse juhul, kui kõhulahtistid pole leevendanud kõhukinnisust vajalikul määral.

Opioididega kaasnev kõhukinnisus võib põhjustada järgmisi sümptomeid:

kõhuvalu

pärasoole pingutus (vajadus väljaheite pärasoolest väljutamiseks väga tugevalt pressida, mis võib surumise ajal põhjustada ka valu pärakus)

kõva väljaheide (väljaheide on „kivikõva“)

pärasoole mittetäielik tühjenemine (pärast roojamist on tunne, nagu pärasooles oleks ikka veel väljaheidet, mis peab väljuma)

Moventig on kliinilistes uuringutes suurendanud roojamiste arvu ja muutnud paremaks opioididest põhjustatud kõhukinnisuse sümptomeid opioide võtvatel kõhukinnisusega patsientidel, kes on proovinud vähemalt ühte lahtistit ja kogenud ebapiisavat leevendust kõhukinnisusele.

2. Mida on vaja teada enne Moventigi võtmist

Ärge võtke Moventigi:

-kui olete naloksegooli või sellesarnaste ravimite või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

-kui teie sooled on või võivad olla ummistunud või teid on hoiatatud, et teie sooled võivad ummistuda;

-kui teil on soole- või peritoneumi- (kõhukelme) vähk, kaugelearenenud või retsidiveeruv munasarjavähk või kui te tarvitate ravimeid, mida kasutatakse vähi ravimiseks nagu VEKF-inhibiitorid (nt bevatsizumab).

-kui te kasutate teatavaid teisi ravimeid nagu ketokonasool või itrakonasool (seeninfektsioonide raviks), klaritromütsiin või telitromütsiin (antibiootikumid) või ritonaviir, indinaviir või sakvinaviir (HIV raviks).

Ärge kasutage Moventigi, kui miski ülaltoodust käib teie kohta. Kui te ei ole milleski kindel, siis enne Moventigi võtmist konsulteerige arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Moventigi võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega:

kui teil esinevad maohaavandid, Crohni tõbi (haigus, mille puhul esineb sooltepõletik), divertikuliit (üks teine haigus, mille puhul esineb sooltepõletik), soolte- või peritoneumi- (kõhukelme) vähk või mistahes seisund, mis võib kahjustada sooleseina;

kui teil esineb käesoleval hetkel ebaharilikult tugev, püsiv või süvenev maovalu;

kui teie pea ja peaaju veresoonte vaheline looduslik kaitsebarjäär on kahjustatud, näiteks kui teil on aju- või kesknärvisüsteemi kasvaja, või kui teil esineb kesknärvisüsteemi haigus nagu hulgiskleroos või Alzheimeri tõbi – võtke viivitamatult ühendust oma arstiga, kui teie opioidravimil puudub valuvaigistav toime või kui teil tekivad opioidi ärajätusündroomi nähud (vt lõik 4);

kui te kasutate metadooni (vt allpool lõik “Muud ravimid ja Moventig”);

kui teil on viimase 6 kuu jooksul olnud südameinfarkt, kui teil esineb südamepuudulikkus koos igapäevase hingeldusega või muud rasked südamehäired, mis põhjustavad igapäevased sümptomeid;

kui teil esinevad neeruprobleemid – teie arst võib määrata teile teistsuguse annuse (vt allpool lõik “Kuidas Moventigi kasutada”);

kui teil esineb raske maksahaigus;

kui teil esineb vähiga seotud valu.

Kui miski ülaltoodust käib teie kohta (või te ei ole selles kindel), siis enne Moventigi võtmist rääkige sellest arstile, apteekrile või meditsiiniõele.

Rääkige sellest arstile, apteekrile või meditsiiniõele, kui Moventigi kasutamise ajal:

tekib teil tugev, püsiv või süvenev kõhuvalu. See võib olla maoseina kahjustuse sümptom. Rääkige sellest viivitamatult oma arstile, teile võib olla vajalik madalam annus või Moventigi kasutamise lõpetamine.

tuleb teie opioidravimi kasutamine rohkem kui 24 tunniks lõpetada.

tekivad teil opioidi ärajätusündroomi nähud (vt allpool lõik “Võimalikud kõrvaltoimed”). Rääkige sellest oma arstile, teile võib vajalik olla Moventigi kasutamise lõpetamine.

Lapsed ja noorukid

Moventigi ei soovitata kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel, sest seda ei ole sellel vanuserühmal uuritud.

Muud ravimid ja Moventig

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. Rääkige oma arstile, milliseid valuvaigistavaid opioidravimeid te võtate ning millises annuses.

Ärge võtke Moventigi, kui te kasutate mõnda järgmistest ravimitest (vt lõik “Ärge võtke Moventigi”):

ketokonasool või itrakonasool – seeninfektsioonide raviks

klaritromütsiin või telitromütsiin – antibiootikumid

ritonaviir, indinaviir või sakvinaviir – HIV raviks

Ärge võtke Moventigi, kui miski ülaltoodust käib teie kohta.

Teatage oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele, kui te võtate mõnda järgmistest ravimitest:

teised kõhukinnisuse ravimid (kõik lahtistid)

metadoon

diltiaseem või verapamiil (kõrge vererõhu või rinnaangiini raviks). Vajalikuks võib osutuda Moventigi väiksema annuse kasutamine

rifampitsiin (antibiootikum), karbamasepiin (epilepsia raviks) või taimne ravim naistepuna (depressiooni raviks). Vajalikuks võib osutuda Moventigi kasutamise lõpetamine.

Kui miski ülaltoodust käib teie kohta (või te ei ole selles kindel), siis enne Moventigi võtmist rääkige sellest arstile, apteekrile või meditsiiniõele.

Moventig koos joogiga

Moventigi kasutamise ajal ei tohi te juua suuri koguseid greibimahla, kuna see võib mõjustada naloksegooli kogust organismis.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Moventigi kasutamine raseduse ajal ei ole soovitatav.

Ärge kasutage Moventigi imetamise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Moventig ei mõjusta tõenäoliselt teie autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet.

3.Kuidas Moventigi kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on üks 25 mg tablett ööpäevas.

Võtke Moventigi hommikuti, vältimaks roojamist öösel. Moventig tuleb võtta tühja kõhuga, vähemalt 30 minutit enne päeva esimest söögikorda või 2 tundi pärast esimest söögikorda.

Kui olete alustanud Moventigi ravi, peate lõpetama kõigi seni kasutatud lahtistite kasutamise, kuni arst soovitab teil neid uuesti võtma hakata.

Teie arst võib teil soovitada kasutada madalamat annust 12,5 mg

kui teil on neeruprobleemid

kui võtate diltiaseemi või verapamiili (kõrge vererõhu või rinnaangiini tõttu) Teie arst võib soovitada suurendada annust 25 mg-ni, sõltuvalt teie ravivastusest.

Kui teil esineb raskusi tableti neelamisega

Kui teil esineb raskusi tableti neelamisega, siis võite selle purustada ning segada veega järgmiselt:

Purustage tablett peeneks pulbriks

Puistake pulber poolde klaasitäiesse vette (120 ml)

Segage ja jooge kohe ära

Kindlustamaks, et ravimit ei jäänud järele, loputage tühja klaasi veel poole klaasitäie veega (120 ml) ja jooge see ära.

Kui te võtate Moventigi rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate Moventigi rohkem kui ette nähtud, siis rääkige sellest arstile või minge haiglasse.

Kui te unustate Moventigi võtta

Kui olete unustanud Moventigi annuse võtmata, siis võtke see niipea, kui see teile meenub. Kui teie järgmise annuseni on jäänud alla 12 tunni, siis jätke vahelejäänud annus võtmata.

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Selle ravimi kasutamisega võivad kaasneda järgmised kõrvaltoimed:

Väga sage (võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st):

kõhuvalu

kõhulahtisus (sage, vesine väljaheide)

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st):

kõhupuhitus

iiveldus

oksendamine

nina- ja neelupõletik (nina on vesine või kinni)

peavalu

liighigistamine

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st):

opioidi ärajätunähud (kui teil esineb kolm või enam neist sümptomeist: depressiivsus, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, liighigistamine, lihasvalud, pisaravoolu suurenemine, unetus, haigutamine, palavik), mis võivad tavaliselt esineda esimese paari päeva jooksul, kui olete hakanud naloksegooli tarvitama.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Moventigi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Moventig sisaldab

Toimeaine on naloksegool.

Üks Moventig 12,5 mg õhukese polümeerikattega tablett (tablett) sisaldab 12,5 mg naloksegooli naloksegooloksalaadina.

Üks Moventig 25 mg õhukese polümeerikattega tablett (tablett) sisaldab 25 mg naloksegooli naloksegooloksalaadina.

Teised koostisosad on:

tableti sisu: mannitool (E421), mikrokristalliline tselluloos (E460), naatriumkroskarmelloos (E468), magneesiumstearaat (E470b), propüülgallaat (E310)

polümeerikate: hüpromelloos (E464), titaandioksiid (E171), makrogool (E1521), punane raudoksiid (E172) ja must raudoksiid (E172).

Kuidas Moventig välja näeb ja pakendi sisu

Moventig 12,5 mg: lillakasroosat värvi, ovaalne, mõõtudega 10,5 x 5,5 mm õhukese polümeerikattega tablett, mille ühel küljel on märgistus “ nGL” ja teisel küljel „12.5“.

Moventig 25 mg: lillakasroosat värvi, ovaalne, mõõtudega 13 x 7 mm õhukese polümeerikattega tablett, mille ühel küljel on märgistus “ nGL” ja teisel küljel „25“.

Moventig 12,5 mg tabletid on saadaval alumiiniumblistrites, mis sisaldavad 30 või 90 õhukese polümeerikattega tabletti perforeerimata blistrites ja 90x1 õhukese polümeerikattega tabletti perforeeritud üheannuselistes blistrites.

Moventig 25 mg tabletid on saadaval alumiiniumblistrites, mis sisaldavad 10, 30 või 90 õhukese polümeerikattega tabletti perforeerimata blistrites ja 90x1 õhukese polümeerikattega tabletti perforeeritud üheannuselistes blistrites.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil teie riigis.

Müügiloa hoidja

Kyowa Kirin Limited Galabank Business Park Galashiels, TD1 1QH Ühendkuningriik

Tootja

AstraZeneca AB

Gärtunavägen

SE-151 85 Södetälje

Rootsi

AstraZeneca UK Limited Silk Road Business Park Macclesfield

SK10 2NA Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Kyowa Kirin Ltd

Kyowa Kirin Ltd

Verenigd Koninkrijk/Royaume-Uni/Vereinigtes

Didžioji Britanija (Jungtinė Karalystė)

Königreich

Tel: + 44 (0)1896 664000

Tel/Tél: + 44 (0)1896 664000

 

България

Luxembourg/Luxemburg

Kyowa Kirin Ltd

Kyowa Kirin Ltd

Великобритания (Обединеното кралство)

Royaume-Uni/Vereinigtes Königreich

Teл.: + 44 (0)1896 664000

Tel/Tél: + 44 (0)1896 664000

Česká republika

Magyarország

Novatin s.r.o.

Kyowa Kirin Ltd

Tel: + 420257 217 762

Egyesült Királyság (Nagy-Britannia)

 

Tel: + 44 (0)1896 664000

Danmark

Malta

Kyowa Kirin filial af Kyowa Kirin AB

Novatin Ltd.

Sverige

Tel: +356 21375788

Tlf: +46 8 50 90 74 10

 

Deutschland

Nederland

Kyowa Kirin GmbH

Kyowa Kirin Pharma BV

Tel: +31 (0)900 1231236

Eesti

Norge

Kyowa Kirin Ltd

Kyowa Kirin filial av Kyowa Kirin AB

Ühendkuningriik

Sverige

Tel: + 44 (0)1896 664000

Tlf: +46 8 50 90 74 10

Ελλάδα

Österreich

ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΚΕ

Kyowa Kirin Ltd

Τηλ: +30 2102711020

Vereinigtes Königreich

 

Tel: + 44 (0)1896 664000

España

Polska

Kyowa Kirin Farmacéutica S.L.U

Kyowa Kirin Ltd

Tel: +34 91 534 37 10

Wielka Brytania

 

Tel: + 44 (0)1896 664000

France

Portugal

Kyowa Kirin Pharma SAS

Kyowa Kirin Farmacêutica, Unip. Lda.

Tél : +33 (0)1 55 39 14 30

Tel: + 351 21 121 2035

Hrvatska

România

Novatin d.o.o.

Kyowa Kirin Ltd

Tel: + 385 1 2347 074

Marea Britanie

 

Tel: + 44 (0)1896 664000

Ireland

Slovenija

Kyowa Kirin Ltd

Novatin s.r.o.

United Kingdom

Češka

Tel: + 44 (0)1896 664000

Tel: + 420257 217 762

Ísland

Slovenská republika

Kyowa Kirin Ltd

Novatin s.r.o.

c/o Icepharma hf

Česká republika

Sími: +354 5408000

Tel: + 420257 217 762

Italia

Suomi/Finland

Kyowa Kirin S.r.l

Kyowa Kirin Ab filial i Finland

Tel: +39 02 92169424

Puh/Tel: +358 10 23 55 560

Κύπρος

Sverige

CENTROM PHARMA LIMITED

Kyowa Kirin AB

Τηλ: + 357 22 283565

Tel: +46 8 50 90 74 10

Latvija

United Kingdom

Kyowa Kirin Ltd

Kyowa Kirin Ltd

Lielbritānija

Tel: + 44 (0)1896 664000

Tel: + 44 (0)1896 664000

 

Infoleht on viimati uuendatud {KK/AAAA}

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu