Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Naglazyme (galsulfase) – Ravimi omaduste kokkuvõte - A16AB

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusNaglazyme
ATC koodA16AB
Toimeainegalsulfase
TootjaBioMarin Europe Ltd.

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.8.

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Naglazyme 1 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks ml lahust sisaldab 1 mg galsulfaasi. Üks 5 ml viaal sisaldab 5 mg galsulfaasi.

Galsulfaas on inimese N-atsetüülgalaktosamiini 4-sulfataasi rekombinantne vorm, mis on valmistatud hiina hamstri munasarja rakukultuuri DNA rekombinatsioonil.

Abiained

Iga 5 ml viaal sisaldab 0,8 mmol (18,4 mg) naatriumi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Infusioonilahuse kontsentraat.

Läbipaistev kuni kergelt opaliseeriv ja värvitu kuni helekollane lahus.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Naglazyme on näidustatud VI tüübi mukopolüsahharidoosi kinnitatud diagnoosiga patsientide pikaajaliseks ensüümasendusraviks (MPS VI; N-atsetüülgalaktosamiini 4-sulfataasi puudus; Maroteaux’-Lamy sündroom) (vt lõik 5.1).

Võtmetähtsusega on ravida lapsi vanuses kuni 5 aastat, kes põevad haiguse rasket vormi, seda vaatamata sellele, et pöördelise tähtsusega III faasi uuringusse lapsi vanuses kuni 5 aastat ei kaasatud. Kuni 1 aasta vanuste patsientide kohta on vähe andmeid (vt lõik 5.1).

4.2Annustamine ja manustamisviis

Nagu kõikide pärilike lüsosomaalsete haiguste puhul, on eelkõige raskete vormide puhul esmatähtis alustada ravi võimalikult vara, enne haiguse pöördumatute kliiniliselt avaldunud nähtude ilmnemist.

Naglazyme-ravi peab toimuma MPS VI või teiste pärilike ainevahetushaiguste ravi kogemusega arsti järelvalve all. Naglazyme’i tuleb manustada sobivates kliinilistes tingimustes, kus on olemas elustamisvahendid erakorraliseks juhuks kasutuseks.

Annustamine

Soovitatav annusevahemik on 1 mg galsulfaasi kg kehakaalu kohta, mida manustatakse üks kord nädalas intravenoosse neljatunnise infusiooni teel.

Erirühmad

Eakad

Naglazyme ohutus ja efektiivsus patsientidel vanuses üle 65 aasta ei ole kindlaks määratud ning neile patsientidele ei ole võimalik soovitada alternatiivset annustamisskeemi.

Neeru- ja maksafunktsiooni kahjustus

Naglazyme ohutust ja efektiivsust neeru- või maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel ei ole hinnatud (vt lõik 5.2) ning neile patsientidele ei ole võimalik soovitada alternatiivset annustamisskeemi.

Lapsed

Puuduvad tõendid erikaalutluste arvessevõtmiseks Naglazyme manustamisel lastele. Praegu kättesaadavaid andmeid on kirjeldatud lõigus 5.1.

Manustamisviis

Infusiooni algkiirus tuleb sobitada nii, et ligikaudu 2,5% kogu lahusest manustatakse esimese tunni jooksul ning kogu ülejäänud lahus (ligikaudu 97,5%) edasise kolme tunniga.

Patsientide puhul, kes on tundlikud vedelikumahu ülekoormuse suhtes ja on kehakaaluga alla 20 kg, tuleb kaaluda 100 ml infusioonikottide kasutamist; sel juhul tuleb infusiooni aeglustada (ml/min), et üldkestus ei oleks vähem kui 4 tundi.

Premedikatsiooni kohta vt teavet lõigust 4.4 ja lisajuhiseid lõigust 6.6.

4.3Vastunäidustused

Raske või eluohtlik ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes, kui ülitundlikkus ravile ei allu.

4.4Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hingamisteede kahjustuse ravi

Ettevaatus on vajalik, kui ravitakse hingamisteede kahjustusega patsiente. Neil juhtudel tuleb ravi antihistamiinide ja teiste sedatiivsete ravimitega piirata või patsiente hoolikalt jälgida. Kui kliiniline seisund nõuab, tuleks kaaluda positiivse rõhuga mehhaanilise ventilatsiooni rakendamist une ajal ja trahheostoomia rajamist.

Kui patsiendil on äge palavikuga või hingamisteede haigus, võib osutuda vajalikuks Naglazyme’i infusioonid edasi lükata.

Infusiooniga seotud reaktsioonide ravi

Naglazyme’iga ravitud patsientidel on tekkinud infusiooniga seotud reaktsioonid, mida defineeritakse infusiooni ajal või samal päeval tekkinud kõrvaltoimena (vt lõik 4.8).

Naglazyme’i kliinilistest uuringutest kogutud andmetele tuginedes peaks enamusel patsientidel tekkima ravi algusest 4–8nädala vältel galsulfaasivastased IgG antikehad. Naglazyme’i kliinilistes uuringutes lahenesid infusiooniga seotud reaktsioonid üldjuhul siis, kui infusioon katkestati või seda aeglustati. Samuti kui patsient sai (eel-) ravi antihistamiinide ja/või palavikuvastaste ravimitega (paratsetamool). Seega oli võimalik ravi jätkata.

Et kogemus ravi taasalustamises pärast pikaajalist pausi on vähene, tuleb olla ettevaatlik, sest teoreetiliselt võib ülitundlikkusreaktsioonide risk olla suurenenud.

Naglazyme’i puhul on soovitatav, et patsient saaks eelravimeid (antihistamiinid koos palavikualandajatega või ilma) ligikaudu 30-60 minutit enne infusiooni algust. See vähendab võimalust infusiooniga seotud reaktsioonide tekkeks.

Kergete kuni keskmise raskusega infusiooniga seotud reaktsioonide korral tuleks kaaluda ravi antihistamiinide ja paratsetamooliga ja/või reaktsiooniaegse infusiooni manustamise kiiruse aeglustamist kaks korda.

Ühekordse raske infusiooniga seotud reaktsiooni ilmnemisel tuleb manustamine katkestada kuni sümptomid lahenevad ja kaaluda ravi antihistamiinide ja paratsetamooliga. Infusiooni võib taasalustada, vähendades manustamiskiirust 50% - 25%-le reaktsiooniaegsest kiirusest.

Kui keskmise raskusega infusiooniga seotud reaktsioonid korduvad või tekivad pärast ühekordset rasket infusiooniga seotud reaktsiooni, tuleks kaaluda premedikatsiooni (antihistamiinide ja paratsetamooli ja/või kortikoididega) ning vähendada manustamiskiirust 50% - 25%-le reaktsioonaegsest kiirusest.

Sarnaselt teistele intravenoossetele valgulistele ravimpreparaatidele võivad tekkida allergia-tüüpi ülitundlikkusreaktsioonid. Neil juhtudel tuleb Naglazyme viivitamatult ära jätta ja alustada asjakohast ravi. Järgida kehtivat erakorralise ravi standardit. Patsientide puhul, kellel on tekkinud Naglazyme’i infusiooni ajal allergilisi reaktsioone, peab ravi kordamisel olema ettevaatlik; infusioonide ajal peavad olema kättesaadavad sobiva väljaõppega personal ja vahendid hädaolukorras elustamiseks (sealhulgas epinefriin). Raske või potentsiaalselt eluohtliku ülitundlikkuse teke on ravi kordamise vastunäidustuseks, kui ülitundlikkus ravile ei allu. Vt ka lõik 4.3.

Ravim sisaldab 0,8 mmol (18,4 mg) naatriumi viaali kohta ning seda manustatakse naatriumkloriidi 9 mg/ml süstelahuses (vt lõik 6.6). Seda tuleb patsientidel arvestada piiratud naatriumisisaldusega dieedi puhul.

Selja- või peaaju kompressioon

VI tüüpi mukopolüsahharidoosi teadaolev ja tõsine võimalik tüsistus on selja-/peaaju kompressioon koos sellest tuleneva müelopaatiaga. Turuletulekujärgselt on esinenud Naglazymega ravitud patsientidel selja-/peaaju kompressiooni tekkimise või süvenemise juhtumeid, mis vajasid dekompressioonioperatsiooni. Patsiente tuleb jälgida selja-/peaaju kompressiooni nähtude ja sümptomite suhtes (sealhulgas seljavalu, jäsemete halvatus allpool kompressioonitaset, kuse- ja roojapidamatus) ja anda neile sobivat kliinilist ravi.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimeid ei ole uuritud.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Naglazyme’i kohta puuduvad rasedusaegse kasutuse kliinilised andmed. Loomkatsetes ei ilmne otsest või kaudset kahjulikku toimet rasedusele või embrüo/loote arengule (vt 5.3). Naglazyme’i ei tohi kasutada raseduse ajal kui see ei ole hädavajalik.

Imetamine

Pole teada, kas galsulfaas imendub inimese rinnapiima. Seetõttu tuleb Naglazyme-ravi ajaks rinnaga toitmine katkestada.

Fertiilsus

Reproduktsiooniuuringuid on tehtud rottide ja küülikutega annustes kuni 3 mg/kg päevas ning need ei näidanud viljakuse ega embrüo või loote kahjustusi Naglazyme toimel.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.

4.8Kõrvaltoimed

Patsientide vähesuse tõttu kliinilistes uuringutes on kõikides Naglazyme’i uuringutes esinenud kõrvaltoimete andmed kokku koondatud ja läbi vaadatud ühes kliiniliste uuringute ohutusanalüüsis.

Kõikidel NAGLAZYME’iga ravitavatel patsientidel (59/59) esines vähemalt üks kõrvaltoime. Enamikul (42/59; 71%) patsientidel esines kõrvaltoime vähemalt ühel korral. Kõige sagedamad kõrvaltoimed olid palavik, lööve, kihelus, nõgestõbi, külmavärinad/vappekülm, iiveldus, peavalu, kõhuvalu, oksendamine ja düspnoe. Tõsised kõrvaltoimed olid kõriturse, apnoe, palavik, nõgestõbi, respiratoorne distress, angioödeem, astma ja anafülaksialaadne reaktsioon.

Infusioonireaktsioone, mida määratleti Naglazyme’i infusioonide ajal või kuni infusioonipäeva lõpuni tekkinud kõrvaltoimetena, täheldati viies kliinilises uuringus 33 (56%) patsiendil 59 Naglazyme’iga ravitud patsiendist. Infusioonireaktsioonid algasid Naglazyme-ravi 1. kuni 146. nädalal ja neid esines mitme infusiooni korral, kuigi mitte alati järjestikustel nädalatel. Nende infusioonireaktsioonide väga sagedad sümptomid olid kihelus, oksendamine, kõhuvalu, iiveldus, hüpertensioon, peavalu, valu rindkeres, erüteem, köha, hüpotensioon, angioödeem, respiratoorne distress, treemor, konjunktiviit, halb enesetunne, bronhospasm ja artralgia.

Kõrvaltoimed on loetletud organsüsteemide kaupa tabelis 1.

Kõrvaltoimete klassifikatsioonis on järgitud MedDRA esinemissageduse konventsiooni. Väga sagedased kõrvaltoimed tekivad sagedusega ≥ 1/10. Sagedased kõrvaltoimed tekivad sagedusega

≥ 1/100 kuni < 1/10. Patsientide populatsiooni väiksuse tõttu on ühel patsiendil esinenud kõrvaltoime liigitatud sagedaks.

Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Turustamisjärgsel perioodil esinenud kõrvaltoimed on liigitatud sageduskategooriasse „teadmata“.

Kõikides kliinilistes uuringutes kokku esines üks uneapnoe juhtum.

Tabel 1: Naglazyme’i kõrvaltoimete esinemissagedus

MedDRA

MedDRA

 

Organsüsteemi klass

soovitatud termin

Sagedus

Immuunsüsteemi häired

Anafülaksia, šokk

Teadmata

 

 

 

Infektsioonid ja infestatsioonid

Farüngiit1,gastroenteriit1

Väga sage

 

 

 

Närvisüsteemi häired

Arefleksia1, peavalu

Väga sage

 

Treemor

Sage

 

 

 

 

Paresteesia

Teadmata

 

 

 

Silma kahjustused

Konjunktiviit1,

Väga sage

 

sarvkesta hägustumine1

 

Südame häired

Bradükardia1, tahhükardia,

Teadmata

 

tsüanoos

 

Kõrva ja labürindi kahjustused

Kõrvavalu1, kuulmise

Väga sage

 

halvenemine1

 

Vaskulaarsed häired

Hüpertensioon1

Väga sage

 

Hüpotensioon

Sage

 

 

 

 

Kahvatus

Teadmata

 

 

 

Respiratoorsed, rindkere ja

Düspnoe1, ninakinnisus1

Väga sage

mediastiinumi häired

Apnoe1, köha, respiratoorne

Sage

 

distress, astma, bronhospasm

 

 

Kõriturse, hüpoksia,

Teadmata

 

tahhüpnoe

 

Seedetrakti häired

Kõhuvalu1, nabasong1,

Väga sage

 

oksendamine, iiveldus

 

Naha ja nahaaluskoe

Angioödeem1, lööve1,

Väga sage

kahjustused

nõgestõbi, kihelus

 

 

Erüteem

Sage

 

 

 

Üldised häired ja

Valu1, valu rindkeres1,

Väga sage

manustamiskoha reaktsioonid

vappekülm1, halb

 

 

enesetunne1, palavik

 

Lihas-skeleti ja sidekoe

Artralgia

Väga sage

kahjustused

 

 

1 Reaktsioonid, mida esines platseebokontrollitud uuringu aktiivses rühmas sagedamini kui platseeborühmas; sagedus määratud III faasi pimeuuringu 39 patsiendi põhjal.

Muid teadaoleva sagedusega kõrvaltoimeid esines 59 patsiendil, keda raviti Naglazyme’iga viies kliinilises uuringus kokku. Teadmata sagedusega kõrvaltoimetest teatati turustamisjärgsel perioodil.

Neljal kuni 1 aasta vanusel patsiendil ei olnud suurema annuse (2 mg/kg nädalas) üldine ohutusprofiil kliiniliselt oluliselt erinev soovitatavast annusest 1 mg/kg nädalas ning vastas Naglazyme ohutusprofiilile vanematel lastel.

Immunogeensus

Kliinilistes uuringutes Naglazyme’iga kokku ravitud 59 patsiendist tehti IgG antikehade test 54 patsiendil. 53/54 patsiendist (98%) tekkisid IgG antikehad galsulfaasi vastu.

48 patsiendil tehti kolme kliinilise uuringu andmete alusel põhjalik antikehade analüüs.

Kuigi antikehade kõrgemate üldtiitritega uuringus osalejate seas oli rohkem neid, kellel tekkis korduvaid infusioonireaktsioone, ei olnud nende esinemissagedust ega raskusastet võimalik galsulfaasi vastaste antikehade tiitrite põhjal prognoosida. Antikehade tekkimine ei tähendanud ka efektiivsuse

vähenemist, kuigi vastupidavuse parameetrites või uriini glükoosaminoglükaanide tasemes avalduva vähese ravivastusega uuringus osalejatel kaldusid olema galsulfaasi vastaste antikehade maksimaalsed tiitrid suuremad kui hea ravivastuse korral.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9Üleannustamine

Osadele patsientidele on manustatud kogu Naglazyme’i annus ligikaudu kaks korda soovitatust kiiremini, mille juures kõrvaltoimeid ei ilmnenud.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: muud seedetrakti ja ainevahetust mõjutavad ained, ensüümid, ATC-kood: A16AB08.

Mukopolüsahhariidide ladestumishaigused on põhjustatud spetsiifiliste lüsosomaalsete ensüümide puudusest organismis. Need ensüümid on vajalikud glükoosaminoglükaanide (GAG) katabolismis. MPS VI on heterogeenne ja multisüsteemne haigus, mida iseloomustab N-atsetüülgalaktosamiini 4- sulfataasi puudus. Tegemist on lüsosomaalse hüdrolaasiga, mis katalüüsib glükoosaminoglükaani sulfaatosa (dermataansulfaadi) hüdrolüüsi. N-atsetüülgalaktosamiini 4-sulfataasi aktiivsuse langus või puudus põhjustab dermataansulfaadi kuhjumist eri rakutüüpidesse ja kudedesse.

Ensüümasendusravi põhimõte on taastada piisav ensümaatiline aktiivsus, mis tagaks kuhjunud substraadi hüdrolüüsi ja hoiaks ära edasise kuhjumise.

Puhastatud galsulfaas on ligikaudu 56 kD molekulkaaluga glükoproteiin, inimese N- atsetüülgalaktosamiini 4-sulfataasi rekombinantne vorm. Eraldatud N-otsaga galsulfaas koosneb 495 aminohappest. Molekul sisaldab 6 N-seotud oligosahhariidi modifikatsioonikohti. Pärast intravenoosset infusiooni imendub galsulfaas vereringlusest kiiresti ja jõuab raku lüsosoomidesse kõige tõenäolisemalt mannoos-6-fosfataasi retseptorite kaudu.

Naglazyme’iga tehtud kolm kliinilist uuringut olid suunatud MPS VI süsteemsete toimete hindamisele.

Siia alla kuuluvad vastupidavus, liigeste liikuvus, liigesevalu ja -jäikus, ülemiste hingamisteede obstruktsioon, käteosavus ja nägemisteravus.

Naglazyme’i ohutust ja tõhusust hinnati randomiseeritud, topeltpimedas, platseebokontrollitud III faasi uuringus, kuhu kaasati 39 MPS VI patsienti vanuses 5 kuni 29 eluaastat. Enamus patsientidest oli lühikest kasvu, vähenenud vastupidavusega ja lihas-luukonna sümptomitega. Uuringusse kaasati patsiendid, kes uuringu alustamisel suutsid 12-minutilise käimistesti kuue minuti jooksul käia enam kui 5, kuid vähem kui 250 meetrit või 12 minutiga vähem kui 400 m.

Patsiendid said 24 nädala vältel igal nädalal kas 1 mg/kg galsulfaasi või platseebot. Primaarne tulemusnäitaja oli 24. nädalal hinnatud 12 minuti vältel läbitud meetrite arv, mida võrreldi algnäitajaga. Sekundaarne tulemusnäitaja oli kolme minuti jooksul astutud trepiastmete arv ja uriini eritunud glükoosaminoglükaani hulk. 24. nädalal võrreldi ravi saanud patsiente platseebot saanutega. Kolmkümmend kaheksa patsienti kaasati seejärel avatud jätku-uuringusse, kus manustati igal nädalal 1 mg/kg galsulfaasi.

24-nädalase ravi järel pikenes Naglazyme’iga ravitud patsientidel 12 minutiga läbitud maa pikkus 92 ± 40 m võrreldes platseeboga ravitutega (p = 0,025). Ravitud patsientidel paranes läbitud trepiastmete arv 5,7 astme võrra võrreldes platseebot saanutega. Platseebot saanutega võrreldes vähenes ravitud patsientidel ka keskmine uriini eritunud glükoosaminoglükaani kogus

238 ± 17,8 μg/mg ( standardviga [SE]), mida hinnati 24-nädalase ravi järel. GAG jõudsid

Naglazyme’i saanute grupis normivahemikku.

Täiendavas 4. faasi randomiseeritud kahe annusetasemega uuringus raviti nelja kuni 1 aasta vanust MPS VI patsienti annusega 1 või 2 mg/kg nädalas 53 kuni 153 nädalat.

Selle uuringu põhjal, mida küll piiras värvatud patsientide väga väike arv, võib teha järgmised järeldused:

Ravi Naglazyme’ga parandas näo düsmorfiat või ei halvendanud seda. See ei ennetanud luustiku düsplaasia progresseerumist ega songade tekkimist ega ennetanud sarvkesta hägustumist. Kasvukiirus jäi selle piiratud järelkontrolli perioodi jooksul normaalseks. Kuulmise paranemist vähemalt ühes kõrvas täheldati kõigil neljal uuringus osalejal. Glükoosaminoglükaanide tasemed uriinis vähenesid rohkem kui 70%, mis vastab vanemate patsientidega saadud tulemustele.

Ravimpreparaat on saanud müügiloa erandlikel asjaoludel.

See tähendab, et harvaesineva haiguse tõttu ei ole olnud võimalik saada täielikku informatsiooni ravimpreparaadi kohta.

Euroopa Ravimiamet vaatab igal aastal üle ravimi kohta saadud uue informatsiooni ning vajadusel ravimi omaduste kokkuvõtet ajakohastatakse/uuendatakse.

5.2Farmakokineetilised omadused

Galsulfaasi farmakokineetikat hinnati 13 MPS VI-ga patsiendil, kes said 1 mg/kg galsulfaasi neljatunnise infusioonina. Keskmiselt 24-nädalase ravi järel ( standardhälve [SD]) oli maksimaalne plasmakontsentratsioon (Cmax) 2,357 (± 1,560) ng/ml ja keskmine ( SD) plasmakontsentratsioonikõvera alune pindala (AUC0-t) 5,860 ( 4,184) h ng/ml. Keskmine ( SD) jaotusruumala (Vz) oli 316 ( 752) ml/kg ja keskmine ( SD) plasmakliirens (CL) oli

7,9 ( 14,7) ml/min/kg. Keskmine ( SD) eliminatsiooni poolväärtusaeg (t1/2) oli 24. nädalal 22,8 ( 10,7) minutit.

Esimese faasi patsientidel püsisid farmakokineetilised näitajad pikka aega muutumatutena (vähemalt 194 nädalat).

Galsulfaas on valk, mille metaboolne degradatsioon toimub arvatavalt peptiidse hüdrolüüsi teel. Sellest tulenevalt ei ole maksafunktsioonihäire korral oodata galsulfaasi farmakokineetika mõjutamist kliiniliselt olulisel määral. Galsulfaasi eritumist neerude kaudu peetakse vähemoluliseks (vt lõik 4.2).

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, ühekordse annuse toksilisuse, kroonilise toksilisuse ja reproduktsioonitoksilisuse mittekliinilised tavauuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele ega rottidel ja küülikutel tehtud uuringutes üldistele reproduktsiooninäitajatele või loote-embrüo arengule. Peri- ja postnataalset toksilisust ei ole uuritud. Genotoksilisust ja kartsinogeensust pole oodata.

Kroonilise toksilisuse uuringutes ahvidega kasutatud kliiniliselt oluliste annuste puhul ilmnenud maksatoksilisuse nähtude (sapijuha hüperplaasia / periportaalne põletik) põhjus ei ole teada.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Naatriumkloriid

Ühealuseline naatriumfosfaatmonohüdraat Kahealuseline naatriumfosfaatheptahüdraat Polüsorbaat 80

Süstevesi

6.2Sobimatus

Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste ravimitega, välja arvatud nendega, mis on loetletud lõigus 6.6.

6.3Kõlblikkusaeg

Kinnised viaalid: 3 aastat.

Lahjendatud lahused: keemiliste ja füüsikaliste omaduste püsivus on toatemperatuuril (23 C – 27 C) tõestatud kuni 4 päeva.

Mirobioloogilise ohutuse tagamiseks tuleb Naglazyme manustada koheselt. Vastasel korral vastutab säilitamise aja ja tingimuste eest kasutaja ning see ei tohiks temperatuuril 2 C – 8 C ületada 24 tundi ja sellejärgselt manustamise ajal toatemperatuuril (23 C – 27 C) kuni 24 tundi.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2 °C - 8 °C).

Mitte hoida sügavkülmas.

Lahjendatud ravimpreparaadi säilitamistingimusi vt lõik 6.3.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Korgiga (silikoonitud klorobutüülkumm) viaal (I tüüpi klaas) ja flip-off-korgiga (polüpropüleenist) kate (alumiiniumist).

Pakendi suurused: 1 ja 6 viaali pakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Iga Naglazyme’i viaal on mõeldud ainult ühekordseks kasutuseks. Infusioonilahuse kontsentraat tuleb lahjendada 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi infusioonilahusega, järgides aseptika nõudeid. Soovitatav on Naglazyme’i lahust patsientidele manustades kasutada 0,2 µm süsteemisisese filtriga infusioonikomplekti.

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

Naglazyme infusiooni ettevalmistus (järgida aseptika nõudeid)

Ravitava patsiendi kehakaalu arvestades tuleb kindlaks teha lahjendatavate viaalide arv ja võtta need külmkapist välja ligikaudu 20 minutit enne, et lasta neil toatemperatuurini soojeneda.

Enne lahjendamist tuleb kõiki viaale kontrollida võõrosakeste ja värvimuutuse suhtes. Selge kuni kergelt opaliseeruv ja värvitu kuni helekollane lahus ei tohi sisaldada nähtavaid osakesi.

9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi infusioonilahuse 250 ml kotist tuleb eemaldada lisatava Naglazyme’i mahu võrra lahust ja see ära visata. Kui on vedeliku ülekoormuse oht või patsient kaalub alla 20 kg, tuleb kaaluda 100 ml infusioonikoti kasutust; sel juhul tuleb infusioonikiirust (ml/min) vähendada nii, et manustamisaeg ei oleks alla 4 tunni. Kui kasutatakse 100 ml infusioonikotti, võib vajaliku koguse

Naglazyme’i lisada otse kotti.

Naglazyme’i vajalik kogus tuleb aeglaselt lisada 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi infusioonilahusesse.

Enne infusiooni tuleb lahust õrnalt segada.

Enne kasutust tuleb lahust silmaga kontrollida võõrosakeste suhtes. Kasutada tohib ainult läbipaistvaid ja värvituid lahuseid, mis ei sisalda nähtavaid osakesi.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

BioMarin Europe Limited 10 Bloomsbury Way London, WC1A 2SL Ühendkuningriik

8.MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/05/324/001

EU/1/05/324/002

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 24. jaanuar 2006

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev:26. jaanuar 2011

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu/.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu