Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Natpar (parathyroid hormone) – Pakendi märgistus - H05AA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusNatpar
ATC koodH05AA03
Toimeaineparathyroid hormone
TootjaShire Pharmaceuticals Ireland Ltd

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Natpar 25 mikrogrammi/annus süstelahuse pulber ja lahusti

Natpar 50 mikrogrammi/annus süstelahuse pulber ja lahusti

Natpar 75 mikrogrammi/annus süstelahuse pulber ja lahusti

Natpar 100 mikrogrammi/annus süstelahuse pulber ja lahusti

Parathormoon (rDNA)

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks annus sisaldab pärast manustamiskõlblikuks muutmist 25 mikrogrammi parathormooni (rDNA) 71,4 mikroliitris lahuses.

Üks kolbampull sisaldab 350 mikrogrammi parathormooni (rDNA).

Üks annus sisaldab pärast manustamiskõlblikuks muutmist 50 mikrogrammi parathormooni (rDNA) 71,4 mikroliitris lahuses .

Üks kolbampull sisaldab 700 mikrogrammi parathormooni (rDNA).

Üks annus sisaldab pärast manustamiskõlblikuks muutmist 75 mikrogrammi parathormooni (rDNA) 71,4 mikroliitris lahuses .

Üks kolbampull sisaldab 1050 mikrogrammi parathormooni (rDNA).

Üks annus sisaldab pärast manustamiskõlblikuks muutmist 100 mikrogrammi parathormooni (rDNA) 71,4 mikroliitris lahuses .

Üks kolbampull sisaldab 1400 mikrogrammi parathormooni (rDNA).

3.ABIAINED

Naatriumkloriid, mannitool, sidrunhappe monohüdraat, metakresool, naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks), süstevesi.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahuse pulber ja lahusti

2 kolbampulli kolbampullide hoidikutes

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne.

Kasutada koos segisti, Natpar’i pen-süstli ja pen-süstli nõeltega

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kolbampullis segatud ravim visata ära 14 päeva möödumisel.

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda.

Hoida kolbampull kolbampulli hoidikus ja välispakendis, valguse eest kaitstult

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, 5 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Iirimaa.

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/15/1078/001

EU/1/15/1078/002

EU/1/15/1078/003

EU/1/15/1078/004

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Natpar 25

Natpar 50

Natpar 75

Natpar 100

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

KOLBAMPULLI HOIDIKU ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Natpar 25 mikrogrammi/annus süstelahuse pulber Natpar 50 mikrogrammi/annus süstelahuse pulber Natpar 75 mikrogrammi/annus süstelahuse pulber Natpar 100 mikrogrammi/annus süstelahuse pulber Parathormoon (rDNA)

s.c.

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

6.MUU

MEELDETULETUSKAARDI TEKST (sisaldub pakendis)

Enne segamist kinnitada nõel

Vt kasutusjuhendit

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu