Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Natpar (parathyroid hormone) – Pakendi infoleht - H05AA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusNatpar
ATC koodH05AA03
Toimeaineparathyroid hormone
TootjaShire Pharmaceuticals Ireland Ltd

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Natpar 25 mikrogrammi/annus süstelahuse pulber ja lahusti

Natpar 50 mikrogrammi/annus süstelahuse pulber ja lahusti

Natpar 75 mikrogrammi/annus süstelahuse pulber ja lahusti

Natpar 100 mikrogrammi/annus süstelahuse pulber ja lahusti

Parathormoon

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Natpar ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Natpar’i kasutamist

3.Kuidas Natpar’i kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Natpar’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

7.Kasutusjuhend

1. Mis ravim on Natpar ja milleks seda kasutatakse Mis on Natpar?

Natpar on hormoonasendusravi kõrvalkilpnäärmete alatalitlusega (ehk hüpoparatüreoosiga) täiskasvanutele.

Hüpoparatüreoos on haigus, mis on põhjustatud kaelas asuvate kõrvalkilpnäärmete poolt produtseeritava parathormooni madalast tasemest. See hormoon reguleerib kaltsiumi ja fosfaatide sisaldust veres ja uriinis.

Kui teie vere parathormooni sisaldused on liiga madalad, võib teil olla madal vere kaltsiumisisaldus. Madal kaltsiumisisaldus võib põhjustada sümptomeid paljudes kehaosades, sealhulgas luudes, südames, nahas, lihastes, neerudes, ajus ja närvides. Madala kaltsiumisisalduse sümptomite loetelu vt lõik 4.

Natpar on parathormooni sünteetiline vorm, mis aitab hoida teie vere ja uriini kaltsiumi- ja fosfaadisisalduse normaalsel tasemel.

2. Mida on vaja teada enne Natpar’i kasutamist

Ärge kasutage Natpar’i:

-kui olete parathormooni või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

-kui saate või olete saanud luustiku kiiritusravi;

-kui teil on luuvähk või muu, luudesse levinud vähk;

-kui teil on suurenenud luuvähi, osteosarkoomi tekkimise risk (näiteks kui teil on Pageti tõbi või muu luuhaigus);

-kui vereanalüüs näitab, et teil on seletamatu luukoe aluselise fosfataasi sisalduse suurenemine;

-kui teil on pseudohüpoparatüreoos, mis on haruldane seisund, mille korral keha ei reageeri adekvaatselt kehas produtseeritud parathormoonile.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Natpar’i kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Ravi ajal Natpar’iga võib teil tekkida kõrvaltoimeid seoses vere madala või kõrge kaltsiumisisaldusega (neid kõrvaltoimeid vt lõik 4).

Neid toimeid võib esineda tõenäolisemalt:

-ravi alustamisel Natpar’iga;

-Natpar’i annuse muutmisel;

-pärast mõne igapäevase süsti vahelejäämist;

-pärast Natpar’i kasutamise lühiajalist katkestamist või lõpetamist.

Teile võidakse anda täiendavaid ravimeid nende kõrvaltoimete raviks või ennetamiseks või teil võidakse paluda lõpetada mõningate kasutatavate ravimite kasutamine. Need ravimid on muu hulgas kaltsium või D-vitamiin.

Raskete sümptomite korral võib teie arst määrata teile lisaravi.

Teie arst kontrollib teie kaltsiumisisaldusi. Teil võib osutuda vajalikuks muuta Natpar’i annust või katkestada mõneks ajaks Natpar’i süstide tegemine.

Analüüsid ja kontrollimised

Teie arst kontrollib teie ravivastust:

-ravi alustamise esimese 7 päeva jooksul ja

-teie annuse muutmisel.

Selleks kasutatakse analüüse teie vere või uriini kaltsiumisisalduse mõõtmiseks. Teie arst võib anda teile juhise muuta kasutatava kaltsiumi või D-vitamiini kogust (ükskõik millises vormis, sealhulgas kaltsiumirikkad toiduained).

Lapsed ja noorukid

Natpar’i ei tohi kasutada lastel ja noorukitel vanuses alla 18 aasta.

Muud ravimid ja Natpar

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid, sealhulgas:

-digoksiin ehk digitaalis (südameravim);

-osteoporoosiravimid bisfosfonaadid, näiteks alendroonhape;

-ravimid, mis võivad mõjutada teie vere kaltsiumisisaldust, näiteks liitium või mõned uriinikoguse suurendamiseks kasutatavad ravimid (diureetikumid).

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Natpar’i kasutamise ohutuse kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid. Natpar eritus rottide piima, kuid ei ole teada, kas Natpar erituks inimese rinnapiima.

Teie arst otsustab, kas peaksite alustama ravi Natpar’iga. Teie arst otsustab ka, kas peaksite jätkama ravimi kasutamist, kui rasestute või alustate imetamist selle kasutamise ajal.

Ei ole teada, kas Natpar mõjutab fertiilsust.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Natpar ei mõjuta teie autojuhtimise või masinate kasutamise võimet. Kuid hüpoparatüreoos ise võib mõjutada teie keskendumisvõimet. Kui teie keskendumisvõime on halvenenud, ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid kuni keskendumisvõime paranemiseni.

Natpar sisaldab naatriumi

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) annuse kohta. See tähendab, et see on sisuliselt naatriumivaba.

3.Kuidas Natpar’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Teie arst või meditsiiniõde annab teile väljaõppe Natpar’i pen-süstli kasutamiseks.

Natpar’i manustatakse üks kord ööpäevas subkutaanse (nahaaluse) süstina, kasutades ravimi süstimiseks pen-süstlit.

Natpar’i korduvkasutatavat pen-süstlit nimetatakse selles infolehes Natpar’i pen-süstliks või pen- süstliks.

Annus

Natpar’i soovitatav algannus on 50 mikrogrammi ööpäevas.

-Teie arst võib vereanalüüsi tulemuse põhjal alustada teie ravi annusega 25 mikrogrammi ööpäevas.

-2 kuni 4 nädala möödumisel võib teie arst annust kohandada.

Natpar’i annus on individuaalselt erinev. Individuaalne vajadus võib olla 25 kuni 100 mikrogrammi Natpar’i ööpäevas.

Arst võib anda teile juhise võtta Natpar’i kasutamise ajal teisi ravimeid, näiteks kaltsiumi toidulisandeid või D-vitamiini. Arst ütleb teile, kui palju peaksite ravimit ööpäevas kasutama.

Kuidas pen-süstlit kasutada

Enne pen-süstli kasutamist lugege lõiku 7 „Kasutusjuhend“.

Ärge kasutage pen-süstlit, kui lahus on hägune või muutnud värvi või sisaldab nähtavaid osakesi.

Enne pen-süstli esmakordset kasutamist tuleb ravimi komponendid kokku segada.

Pärast ravimi komponentide kokkusegamist on Natpar’i pen-süstel kasutamiseks valmis ja võite süstida ravimi reie piirkonda naha alla. Süstige järgmisel päeval teise reide ja jätkake süstimist vaheldumisi.

Natpar’i annuse saamisel on iga kord tungivalt soovitatav märkida üles ravimi nimetus ja partii number, et kasutatud ravimipartiid oleksid registreeritud.

Kui kaua kasutada

Jätkake Natpar’i kasutamist seni, kuni arst seda teile määrab.

Kui te kasutate Natpar’i rohkem kui ette nähtud

Kui süstite kogemata ööpäevas rohkem kui ühe Natpar’i annuse, võtke kohe ühendust oma arsti või apteekriga.

Kui te unustate Natpar’i kasutada

Kui unustate Natpar’i kasutada (või ei saa seda oma tavalisel ajal süstida), tehke oma süst niipea kui võimalik, kuid ärge süstige ühel päeval mitut annust.

Võtke järgmine Natpar’i annus järgmisel päeval tavalisel ajal. Kui teil on madala vere kaltsiumisisalduse nähud, võite vajada kaltsiumi toidulisandite tarbimise suurendamist; sümptomeid vt lõik 4.

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Natpar’i kasutamise

Kui soovite ravi Natpar’iga lõpetada, arutage seda oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tõsised kõrvaltoimed

Natpar’i kasutamisel võib esineda järgmisi potentsiaalselt tõsiseid kõrvaltoimeid:

Väga sage: vere kõrge kaltsiumisisaldus, mis võib sagedamini tekkida ravi alustamisel Natpar’iga.

Väga sage: vere madal kaltsiumisisaldus; see võib tekkida sagedamini, kui lõpetate järsult ravi Natpar’iga.

Allpool on loetletud kõrge või madala kaltsiumisisaldusega seotud sümptomid. Ükskõik millise nimetatud kõrvaltoime tekkimisel võtke kohe ühendust oma arstiga.

Muud kõrvaltoimed

Väga sage (võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10st):

peavalud*,†

naha kipitus ja tuimus

kõhulahtisus*,†

iiveldus ja oksendamine*

liigesevalu*

lihasspasmid

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10st):

närvilisus või ärevustunne

unehäired (unisus päeva jooksul või öised unehäired)*

kiire või ebaühtlane südametegevus*,†

kõrge vererõhk*

köha†

kõhuvalu*

lihaste tõmblused või krambid

lihasevalu

kaelavalu

käsivarre- ja säärevalu

uriini kaltsiumisisalduse tõus

sage urineerimisvajadus

kurnatus ja jõuetus*

valu rinnus

punetus ja valu süstekohal

janu*

Natpar’i vastaste antikehade tekkimine (teie immuunsüsteemis)

arst võib näha vereanalüüsis D-vitamiini ja magneesiumisisalduse langust

*Need kõrvaltoimed võivad olla seotud vere kõrge kaltsiumisisaldusega.

Need kõrvaltoimed võivad olla seotud vere madala kaltsiumisisaldusega.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Natpar’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud kolbampullil ja karbil pärast Kõlblik kuni/EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Enne segamist

Hoida külmkapis (2 °C...8 °C).

Mitte lasta külmuda.

Hoida kolbampull kolbampulli hoidikus ja välispakendis. Hoida valguse eest kaitstult.

Pärast segamist

Hoida külmkapis (2 °C...8 °C).

Mitte lasta külmuda.

Hoida süstelahusega kolbampulli sisaldav pen-süstel tihedalt suletuna. Hoida valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit kauem kui 14 päeva pärast selle segamist.

Ärge kasutage seda ravimit, kui seda ei ole õigesti säilitatud.

Enne oma Natpar’i pen-süstlile uue nõela kinnitamist veenduge, et lahus on selge ja värvitu. Lahus võib sisaldada väikesi mulle. Ärge kasutage seda ravimit, kui see on muutunud häguseks, on muutnud värvi või sisaldab nähtavaid osakesi.

Ärge visake ravimeid olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Natpar sisaldab

Toimeaine on parathormoon (rDNA).

See on saadaval kolbampullis 4 erineva tugevusena (iga kolbampull sisaldab 14 annust):

Natpar 25 mikrogrammi

Üks annus sisaldab pärast manustamiskõlblikuks muutmist 25 mikrogrammi parathormooni 71,4 mikroliitris lahuses.

Natpar 50 mikrogrammi

Üks annus sisaldab pärast manustamiskõlblikuks muutmist 50 mikrogrammi parathormooni 71,4 mikroliitris lahuses .

Natpar 75 mikrogrammi

Üks annus sisaldab pärast manustamiskõlblikuks muutmist 75 mikrogrammi parathormooni 71,4 mikroliitris lahuses.

Natpar 100 mikrogrammi

Üks annus sisaldab pärast manustamiskõlblikuks muutmist 100 mikrogrammi parathormooni 71,4 mikroliitris lahuses kohta.

Teised koostisosad kolbampullis (kõigi tugevuste puhul) on:

Pulbris:

naatriumkloriid

mannitool

sidrunhappe monohüdraat

naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks)

Lahustis:

metakresool

süstevesi

Kuidas Natpar välja näeb ja pakendi sisu

Iga Natpar’i kolbampull sisaldab ravimi pulbrit koos lahustiga süstelahuse valmistamiseks. Kolbampull on klaasist, selle otsas on kummitihend. Kolbampull on plastmassist kolbampulli hoidikus.

Natpar on saadaval pakendina, milles on 2 kolbampulli kolbampullide hoidikutes.

Teie ravimi Natpar tugevust näitab karbi/kolbampulli värv:

Natpar 25 mikrogrammi/annus

Lilla kolbampull.

Natpar 50 mikrogrammi/annus

Punane kolbampull.

Natpar 75 mikrogrammi/annus

Hall kolbampull.

Natpar 100 mikrogrammi/annus

Sinine kolbampull.

Müügiloa hoidja ja tootja

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited 5 Riverwalk

Citywest Business Campus Dublin 24

Iirimaa medinfoemea@shire.com

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien/

Italia

Luxembourg/Luxemburg

Shire Italia S.p.A

Shire Belgium BVBA

Tel: +39 0265 535 096

België/Belgique/Belgien

email: medinfoemea@shire.com

Tél/Tel: +32 (0)2711 0246

 

email: medinfoemea@shire.com

 

България, Eesti, Hrvatska, Latvija,

Malta

Lietuva, Magyarország, România,

Shire Pharmaceuticals Ltd

Slovenija, Slovenská republika

Ir-Renju Unit

Shire Pharmaceuticals Ltd

Tel: +44 (0)800 055 6614

Великобритания, Ühendkuningriik, Velika

email: medinfoemea@shire.com

Britanija, Lielbritānija, Jungtinė Karalystė, Nagy-

 

Britannia, Marea Britanie, Združeno Kraljevstvo,

 

Vel’ká Británia

 

Teл/Tel: +44 (0)800 055 6614

 

email: medinfoemea@shire.com

 

Česká Republika

Nederland

Shire Pharmaceuticals Ltd

Shire International Licensing BV

Velká Británie

Tél/Tel: +31 (0)2020 35492

Tel: +420 239 018 556

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

 

Danmark

Norge

Shire Sweden AB

Shire Sweden AB

Sverige

Sverige

Tlf: +45 (0)80 886 962

Tlf: +47 800 19240

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

Deutschland

Österreich

Shire Deutschland GmbH

Shire Austria GmbH

Tel: +49 (0)800 183 0742

Tel: +43 (0)120 609 2538

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

Ελλάδα, Kύπρος

Polska

Shire Hellas S.A

Shire Polska Sp. z o.o.

Ελλάδα

Tel: +48 (0)2230 62447

Τηλ: +30 21 69 00 4026

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

 

España

Portugal

Shire Pharmaceuticals Ibérica, S.L.

Shire Pharmaceuticals Portugal Lda

Tel: +34 900 947 618 (toll-free number)

Tel: +351 800 785 005

+34 914 229 896 (when using mobile phone)

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

 

France

Suomi/Finland

Shire France S.A.

Shire Sweden AB

Tél: +33 (0)800 907 913

Ruotsi

+33 1 4067 3290 (outside of France)

Puh/Tel: +358 (0)800 774 051

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

Ireland

Sverige

Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd

Shire Sweden AB

Tel: +353 1 800 818016

Tel: 020-795 079

+44 800 055 6614 (outside of Ireland)

+46 8-544 964 00 (outside of Sweden)

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

Ísland

United Kingdom

Shire Pharmaceuticals Ltd

Shire Pharmaceuticals Ltd

Bretland

Tel: +44 (0)800 055 6614

Sími: +44 (0)800 055 6614

email: medinfoemea@shire.com

email: medinfoemea@shire.com

 

Infoleht on viimati uuendatud

Ravim on saanud tingimusliku heakskiidu.

See tähendab, et selle ravimi omaduste kohta oodatakse lisatõendeid.

Euroopa Ravimiamet vaatab vähemalt igal aastal läbi ravimi kohta saadud uue teabe ja vajaduse korral ajakohastatakse seda infolehte.

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

7.Kasutusjuhend

Selle juhendi eesmärk on aidata teil oma Natpar’i pen-süstlit ette valmistada, sellega süstida ja seda säilitada.

Käesolev juhend koosneb 5 sammust

Tutvumine Natpar’i pen-süstli osadega ja ravimiga Natpar

Natpar’i ettevalmistamine ja segamine

Natpar’i pen-süstli ettevalmistamine

Igapäevase annuse manustamine

Kuidas oma ravimit säilitada

Kui vajate mingil ajal abi, võtke ühendust oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Võite võtta ühendust ka Shire’i kohaliku esindajaga pakendi infolehe lõigu 6 lõpus esitatud telefoninumbril või e-posti aadressil medinfoemea@shire.com

Mida on vaja enne alustamist teada

ÄRGE kasutage oma Natpar’i pen-süstlit enne, kui teie arst või meditsiiniõde on teile näidanud, kuidas seda kasutada.

Lugege seda kasutusjuhendit iga kord, kui segate ravimit, valmistate ette pen-süstlit või süstite, et mitte ükski samm kogemata vahele ei jääks.

Iga päev tuleb kinnitada pen-süstlile uus nõel.

Iga 14 päeva järel tuleb valmistada ette uus kolbampull.

ÄRGE kasutage seda ravimit, kui see on muutunud häguseks, on muutnud värvi või sisaldab nähtavaid osakesi.

Hoidke kolbampulli alati külmkapis (2 °C…8 °C).

ÄRGE laske kolbampullil külmuda.

ÄRGE kasutage kolbampulli pärast külmumist.

Visake ära kõik rohkem kui 14 päeva vanused segatud kolbampullid.

Võtke iga päev ainult üks annus.

Natpar’i pen-süstli puhastamiseks pühkige seda väljastpoolt niiske lapiga. ÄRGE asetage pen- süstlit vette ning ärge peske ega puhastage seda ükskõik millise vedelikuga.

Visake kasutatud Natpar’i kolbampull ja kasutatud nõelad ära oma arsti, apteekri või meditsiiniõe juhiste kohaselt.

Teie Natpar’i pen-süstlit võib korduvalt kasutada kuni 2 aastat.

Tutvumine Natpar’i pen-süstli osadega ja ravimiga Natpar

Tutvuge Natpar’i pen-süstli osadega

Teie Natpar’i pen-süstli osad

Märkus.

Varda kaitse (tühi kolbampull) kaitseb varrast transportimise ajal. Kui olete valmis pen- süstlit kasutama, visake varda kaitse ära.

Teie Natpar’i kolbampull

Teie Natpar’i kolbampull sisaldab ravimi pulbrit ja lahustit pulbri segamiseks. Enne Natpar’i pen- süstli kasutamist peate kokku segama kolbampullis oleva pulbri ja lahusti.

Igas kolbampullis on 14 annust.

Annuse indikaator näitab kolbampulli jäänud annuste arvu.

Muud vajalikud tarvikud:

Märkus. Alkoholiga immutatud lappe, süstenõelu ega torkekindlat konteinerit pakendis ei ole. Ravimiampulli arvestuskaart asub selles kasutusjuhendis.

Natpar’i ettevalmistamine ja segamine

Enne kasutamist peate Natpar’i segama. Segatud ravimit võib kasutada kuni 14 süstiks

(14 annust).

Kui kasutate Natpar’i esmakordselt ise, annab teie arst või õde teile juhised Natpar’i kolbampulli segamiseks.

1.Annuse süstimiseks valmistumisel võtke Natpar’i kolbampull külmkapist välja.

Märkus: kolbampulli tuleb hoida alati külmkapis, välja arvatud ravimi ettevalmistamise ja süstimise ajal.

Peske ja kuivatage käed.

Pange vajalikud tarvikud valmis, sealhulgas:

o segisti

o külmkapist võetud uus Natpar’i kolbampull o uus ühekordselt kasutatav pen-süstli nõel o torkekindel teravate esemete konteiner

o pliiats või pastapliiats kolbampulli segamise kuupäevade ülesmärkimiseks

o ravimi kolbampulli arvestuskaart (asub selles

kasutusjuhendis)

o Natpar’i pen-süstel ravimi süstimiseks

osee kasutusjuhend

2.Märkige oma ravimi kolbampulli arvestuskaardile kuupäevad.

Ravimi kolbampulli arvestuskaart

Juhised:

Kirjutage reale „Segamise kuupäev” tänane kuupäev.

Kirjutage reale „Visata ära" tänasest 14 päeva hilisem kuupäev (sama nädalapäev 2 nädalat hiljem).

Visake oma kolbampull „Visata ära" kuupäeval ära, isegi kui kolbampullis on veel ravimit

. Ärge kasutage oma kolbampulli „Visata ära" kuupäeval.

Uue kolbampulli segamiseks tuleb kinnitada pen-süstlile nõel.

3.Eemaldage nõela korgilt paberist kate.

4.Keerake pen-süstli nõel päripäeva kolbampullile.

Veenduge, et pen-süstli nõel on otse ja kindlalt kolbampullile kinnitatud (nõela korgi laiem serv peab puutuma vastu kolbampulli õlga)

Ärge eemaldage nõela korki ega kaitset enne, kui olete valmis ravimit süstima.

5.Keerake segisti ketast vastupäeva varda tagasi keeramiseks, kui see ei ole juba sees.

Veenduge, et segistis olev varras näeb välja selliselt

(täielikult sisse tõmmatud).

6.Keerake Natpar’i kolbampull päripäeva segistile.

Pen-süstli nõel peab olema kindlalt kinni.

7.Hoides nõela korki ülespidi, keerake ketast aeglaselt päripäeva, kuni kolbampullis olevad punnkorgid enam ei liigu ja ketas pöörleb vabalt.

Hoidke nõela suunaga üles.

ÄRGE hoidke segistit nurga all.

8.Veenduge, et punnkorgid näevad välja selliselt ja püsivad koos.

9.Hoidke segistit koos selle külge kinnitatud kolbampulliga, nõel

ülespidi, ja liigutage kolbampulli ettevaatlikult ligikaudu 10 korda küljelt küljele (kella 9 suunalt kella 3 suunani) kolbampullis sisalduva pulbri lahustamiseks.

ÄRGE loksutage kolbampulli.

Veenduge, et nõel on ülespidi.

Asetage segisti koos selle külge kinnitatud kolbampulliga lauale ja oodake 5 minutit, kuni pulber täielikult lahustub.

Kontrollige lahust alati enne igapäevase annuse süstimist. Kui lahus on 5 minuti möödudes hägune, sisaldab nähtavaid osakesi või ei ole värvitu, ärge seda ravimit kasutage. Võtke ühendust oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Väikeste mullide sisaldumine on normaalne.

Natpar’i pen-süstli ettevalmistamine

Natpar’i pen-süstli valmistate ette iga 14 päeva järel.

1.Võtke pen-süstel kätte ja eemaldage kork. Pange kork ära, et seda hiljem kasutada.

2.Keerake varda kaitse (tühi kolbampull) või tühi ravimi kolbampull vastupäeva lahti ja visake see torkekindlasse konteinerisse.

3.Vajutage süstimisnuppu. „0” peaks joonduma sälguga annuseaknas. Kui “0” ei joondu, vajutage süstimisnuppu kuni selle joondumiseni.

4.Langetage varras. Kui varras on väljas, keerake tumepunast võru vastupäeva selle langetamiseks. Ärge pingutage võru liigselt.

5.Kontrollige varrast. Õiges asendis on selles väike vahe.

6.Keerake kolbampull segistilt vastupäeva lahti ja asetage segisti lauale.

7.Kinnitage kolbampull pen-süstlile. Võtke pen-süstli põhiosa kätte ja hoidke seda, varras ülespidi.

8.Hoides kolbampulli, nõela kork ülespidi, keerake kolbampull päripäeva pen-süstlile, kuni kolbampulli ja pen-süstli vahel ei ole vahet.

9.Natpar’i pen-süstli eeltäitmine.

Keerake annustamisnuppu päripäeva, kuni „GO” (Mine) joondub annuseaknas oleva sälguga.

10.Hoidke pen-süstlit nõela kork ülespidi.

11.Vajutage süstimisnuppu vastu lamedat pinda, näiteks lauaplaati, kuni „0” joondub annuseaknas oleva sälguga.

1 või 2 vedelikutilga ilmumine nõelale selles etapis on normaalne.

Ärge eemaldage ravimi kolbampulli pen-süstlilt enne „Visata ära” kuupäeva või kolbampulli tühjenemist.

Eeltäitke pen-süstlit iga uue kolbampulli puhul ainult ühel korral.

Igapäevase annuse manustamine

MÄRKUS. Niipea kui olete lõpetanud ravimi segamise ja pen-süstli ettevalmistamise ning kui pen-süstli küljes on nõel, jätkake sammust „Enne igapäevase annuse süstimist” (selle lõigu 6. samm) juhistega oma Natpar’i pen-süstliga süstimiseks .

Kui vajatemistahes ajal abi, küsige nõu oma arstilt või meditsiiniõelt.

1.Peske ja kuivatage käed.

2.Pange vajalikud tarvikud valmis, sealhulgas:

külmkapist võetud Natpar’i pen-süstel

uus ühekordselt kasutatav pen-süstli nõel

torkekindel teravate esemete konteiner

alkoholiga immutatud lapp

Märkus: segatud kolbampulli tuleb hoida alati pen-süstlis külmkapis, välja arvatud ravimi ettevalmistamise ja süstimise ajal.

3.Kontrollige kolbampulli.

Eemaldage Natpar’i pen-süstlilt kork. Selles peaks olema segatud kolbampull.

4.Enne uue nõela kinnitamist pen-süstlile veenduge:

Et lahus on selge, värvitu ja ilma nähtavate osakesteta. Väikeste mullide sisaldumine on normaalne.

Ärge kasutage seda ravimit, kui lahus ei ole selge või värvitu või nähtavate osakesteta..

Võtke ühendust oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Peate valmistama ette uue Natpar’i kolbampulli, kui:

Pen-süstlisse ei ole jäänud ravimit (annuseloenduri näit on 0“) või

On saabunud „Visata ära” kuupäev (vt ravimi kolbampulli arvestuskaarti).

5.Uue nõela kinnitamine.

Eemaldage nõela korgilt paberist kate.

Hoidke Natpar’i kolbampulli kindlalt ja ülespidi.

Hoides nõela korki otse, keerake see päripäeva tugevalt kolbampullile (nõela korgi laiem serv peab puutuma vastu kolbampulli õlga).

Jätke nõelale kork peale.

6.Enne oma igapäevase annuse süstimist.

ÄRGE kasutage kolbampulli pärast külmumist.

Visake ära kõik segatud pen-süstlid, millel on saabunud „Visata ära” kuupäev (vt ravimi kolbampulli arvestuskaarti).

7.Pühkige süstimispiirkonda reiel alkoholiga immutatud lapiga.

Süstige iga päev erinevasse reide.

Veenduge, et nõela kork oleks sammudes 8 kuni 17 alati suunatud alla.

8.Hoidke Natpar’i pen-süstlit otse alla suunatud nõela korgiga.

Jätke nõel alaspidi kuni süstimise lõpuni.

9.Hoidke pen-süstlit selliselt, et näete annuseakent.

10.Keerake annustamisnuppu kuni tähise „GO” joondumiseni annuseaknas sisalduva sälguga. Ärge keerake annustamisnuppu tähisest „GO” edasi.

Kui annustamisnuppu on raske keerata, ei pruugi piisavalt vedelikku alles olla.

Kontrollige kolbampullil olevalt annuse indikaatorilt, kas annuseid on veel alles, või kontrollige ravimi kolbampulli arvestuskaardi „Visata ära“ kuupäeva, veendumaks et 14 päeva ei ole möödunud.

11.Koputage kolbampullile ettevaatlikult 3 kuni 5 korda. See viib võimalikud õhumullid nõelast eemale.

12.Valmistage pen-süstli nõel süstimiseks ette.

Tõmmake ilma lahtikeeramata

nõelakork otse pealt ära ja asetage see kõrvale.

Seejärel tõmmake nõela kaitse ära ja visake ära.

13.Hoidke pen-süstlit selliselt, et näeksite annuseaknas tähist

GO”, kui pen-süstli nõel on alla suunatud.

14.Enne ravimi süstimist lugege sammud 15, 16 ja 17 hoolikalt läbi.

15.Sisestage nõel lõpuni reide (võite pigistada nahavoldi sõrmede vahele, kui teie arst või meditsiiniõde on andnud sellise juhise). Veenduge, et näete aknas tähist „GO”.

16.Vajutage süstimisnuppu, kuni „0” joondub sälguga annuseaknas. Peaksite nägema ja tundma annustamisnupu tagasipöördumist asendisse „0”. Lugege aeglaselt 10-ni.

Tähtis märkus süstimise kohta:

Alaannustamise vältimiseks peate PÄRAST süstimisnupu vajutamist hoidma nõela nahas 10 sekundit.

17.Tõmmake nõel reiest otse välja.

1 või 2 vedelikutilga ilmumine nõelale selles etapis on normaalne.

Kui arvate, et te ei saanud täielikku annust, ärge võtke teist annust. Helistage oma arstile. Te võite vajada täiendavalt kaltsiumit ja D-vitamiini.

18.Pange lahtisele nõelale suur nõelakork tagasi peale kasutades kühveldamisvõtet.

Veenduge, et nõel on lõpuni korgisse surutud.

19.Keerake nõelakork vastupäeva lahti (koos selles oleva pen- süstli nõelaga), hoides kinni kolbampullist.

Ärge kasutage kellegagi ühist pen-süstlit ega pen-süstli nõelu. Võite neid nakatada või saada ise nakkuse.

20.Visake kasutatud nõel torkekindlasse konteinerisse.

Küsige oma arstilt, apteekrilt või meditsiiniõelt, kuidas täitunud torkekindlat konteinerit nõuetekohaselt ära visata.

21.Pange pen-süstlile kork peale tagasi.

Enne pen-süstlile korgi peale panemist peab pen-süstlile olema kinnitatud kolbampull.

Joondage pen-süstli ja korgi märgis.

Lükake kork ja pen-süstel kokku, kuni kuulete klõpsu.

22.Asetage Natpar’i pen-süstel külmkappi.

Kuidas oma ravimit säilitada

Natpar’i kolbampulle ja segatud kolbampulli sisaldavat pen-süstlit tuleb alati hoida külmkapis (2 °C… 8 °C).

ÄRGE laske kolbampullil

ÄRGE kasutage

• Visake ära kõik rohkem

 

külmuda.

 

kolbampulli pärast

kui 14 päeva vanused

 

 

 

külmumist.

segatud kolbampullid.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu