Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nemdatine (memantine) – Pakendi märgistus - N06DX01

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusNemdatine
ATC koodN06DX01
Toimeainememantine
TootjaActavis Group PTC ehf.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED Blistrite karp

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Nemdatine 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Memantini hydrochloridum

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 5 mg memantiinvesinikkloriidi, mis vastab 4,15 mg memantiinile.

3.ABIAINED

Sisaldab laktoosi. Lisainfot vt pakendi infolehelt.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

42 õhukese polümeerikattega tabletti

98 õhukese polümeerikattega tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/824/001 42 õhukese polümeerikattega tabletid

EU/1/13/824/002 98 õhukese polümeerikattega tabletid

13.PARTII NUMBER <ANNETUSE KOOD(ID) JA TOOTEKOOD(ID)>

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Nemdatine 5 mg

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Tableti blister

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Nemdatine 5 mg tabletid

Memantini hydrochloridum

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER <ANNETUSE KOOD(ID) JA TOOTEKOOD(ID)>

Lot

5.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED Blistrite karp

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Nemdatine 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Memantini hydrochloridum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 10 mg memantiinvesinikkloriidi, mis vastab 8,31 mg memantadiinile.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi. Lisainfot vt pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

28 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

42 õhukese polümeerikattega tabletti

50 õhukese polümeerikattega tabletti

56 õhukese polümeerikattega tabletti

60 õhukese polümeerikattega tabletti

98 õhukese polümeerikattega tabletti

112 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/824/003 28 õhukese polümeerikattega tabletid

EU/1/13/824/004 30 õhukese polümeerikattega tabletid

EU/1/13/824/005 42 õhukese polümeerikattega tabletid

EU/1/13/824/006 50 õhukese polümeerikattega tabletid

EU/1/13/824/007 56 õhukese polümeerikattega tabletid

EU/1/13/824/008 60 õhukese polümeerikattega tabletid

EU/1/13/824/009 98 õhukese polümeerikattega tabletid

EU/1/13/824/010 112 õhukese polümeerikattega tabletid

13. PARTII NUMBER <ANNETUSE KOOD(ID) JA TOOTEKOOD(ID)>

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Nemdatine 10 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Tableti blister

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Nemdatine 10 mg tabletid

Memantini hydrochloridum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER <ANNETUSE KOOD(ID) JA TOOTEKOOD(ID)>

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED Tabletipurgi karp

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Nemdatine 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Memantini hydrochloridum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 10 mg memantiinvesinikkloriidi, mis vastab 8,31 mg memantiinile.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi. Lisainfot vt pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

100 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Kasutada 100 päeva jooksul pärast avamist.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/824/019

13. PARTII NUMBER <ANNETUSE KOOD(ID) JA TOOTEKOOD(ID)>

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Nemdatine 10 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

VAHETUL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED Tabletipurgi etikett

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Nemdatine 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Memantini hydrochloridum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 10 mg memantiinvesinikkloriidi, mis vastab 8,31 mg memantadiinile.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

100 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Kasutada 100 päeva jooksul pärast avamist.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/824/019

13. PARTII NUMBER <ANNETUSE KOOD(ID) JA TOOTEKOOD(ID)>

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED Blistrite karp

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Nemdatine 15 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Memantini hydrochloridum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 15 mg memantiinvesinikkloriidi, mis vastab 12,46 mg memantiinile.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi. Lisainfot vt pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

7 õhukese polümeerikattega tabletti

42 õhukese polümeerikattega tabletti

98 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/824/011 7 õhukese polümeerikattega tabletid

EU/1/13/824/012 42 õhukese polümeerikattega tabletid

EU/1/13/824/013 98 õhukese polümeerikattega tabletid

13. PARTII NUMBER <ANNETUSE KOOD(ID) JA TOOTEKOOD(ID)>

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Nemdatine 15 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Tableti blister

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Nemdatine 15 mg tabletid

Memantini hydrochloridum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER <ANNETUSE KOOD(ID) JA TOOTEKOOD(ID)>

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Blistrite karp ja blistritasku 28 tableti jaoks – stardipakend – 4 nädalane raviskeem - esipaneel

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Nemdatine 5 mg Nemdatine 10 mg Nemdatine 15 mg Nemdatine 20 mg

õhukese polümeerikattega tabletid

Memantini hydrochloridum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 5/10/15/20 mg memantiinvesinikkloriidi, mis vastab 4,15/8,31/12,46/16,62 mg memantiinile.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi. Lisainfot vt pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Stardipakend

28 õhukese polümeerikattega tabletti

Stardipakend sisaldab 28 õhukese polümeerikattega tabletti 4-nädalaseks raviks: 7 Nemdatine 5 mg õhukese polümeerikattega tabletti

7 Nemdatine 10 mg õhukese polümeerikattega tabletti

7 Nemdatine 15 mg õhukese polümeerikattega tabletti

7 Nemdatine 20 mg õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/824/018

13. PARTII NUMBER <ANNETUSE KOOD(ID) JA TOOTEKOOD(ID)>

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Nemdatine 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Blistrite karp ja blistritasku 28 tableti jaoks – stardipakend – 4 nädalane raviskeem - sisemus

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Nemdatine 5 mg Nemdatine 10 mg Nemdatine 15 mg Nemdatine 20 mg

õhukese polümeerikattega tabletid

Memantini hydrochloridum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Memantiinvesinikkloriid

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Iga pakend sisaldab 28 õhukese polümeerikattega tabletti 4-nädalaseks raviks:

1.nädal: 7 Nemdatine 5 mg õhukese polümeerikattega tabletti

2.nädal: 7 Nemdatine 10 mg õhukese polümeerikattega tabletti

3.nädal: 7 Nemdatine 15 mg õhukese polümeerikattega tabletti

4.nädal: 7 Nemdatine 20 mg õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Üks tablett päevas.

Ravi jätkamiseks konsulteerige palun arstiga.

Nemdatine 5 mg 1. nädal

Päevad: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Nemdatine 10 mg 2. nädal

Päevad: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Nemdatine 15 mg 3. nädal

Päevad: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Nemdatine 20 mg 4. nädal

Päevad: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/824/018

13. PARTII NUMBER <ANNETUSE KOOD(ID) JA TOOTEKOOD(ID)>

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Tabletiblister –stardipakend4-nädalane raviskeem

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Nemdatine 5 mg tabletid

Memantini hydrochloridum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER <ANNETUSE KOOD(ID) JA TOOTEKOOD(ID)>

Lot

5. MUU

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Tabletiblister –stardipakend4-nädalane raviskeem

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Nemdatine 10 mg tabletid

Memantini hydrochloridum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER <ANNETUSE KOOD(ID) JA TOOTEKOOD(ID)>

Lot

5. MUU

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Tabletiblister –stardipakend4-nädalane raviskeem

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Nemdatine 15 mg tabletid

Memantini hydrochloridum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER <ANNETUSE KOOD(ID) JA TOOTEKOOD(ID)>

Lot

5. MUU

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Tabletiblister –stardipakend4-nädalane raviskeem

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Nemdatine 20 mg tabletid

Memantini hydrochloridum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER <ANNETUSE KOOD(ID) JA TOOTEKOOD(ID)>

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED Blistrite karp

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Nemdatine 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Memantini hydrochloridum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 20 mg memantiinvesinikkloriidi, mis vastab 16,62 mg memantiinile.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi. Lisainfot vt pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

28 õhukese polümeerikattega tabletti

42 õhukese polümeerikattega tabletti

56 õhukese polümeerikattega tabletti

98 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/824/014 28 õhukese polümeerikattega tabletid

EU/1/13/824/015 42 õhukese polümeerikattega tabletid

EU/1/13/824/016 56 õhukese polümeerikattega tabletid

EU/1/13/824/017 98 õhukese polümeerikattega tabletid

13. PARTII NUMBER <ANNETUSE KOOD(ID) JA TOOTEKOOD(ID)>

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Nemdatine 20 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Tableti blister

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Nemdatine 20 mg tabletid

Memantini hydrochloridum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER <ANNETUSE KOOD(ID) JA TOOTEKOOD(ID)>

Lot

5. MUU

E

T

K

N

R

L

P

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Tabletipurgi karp

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Nemdatine 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Memantini hydrochloridum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 20 mg memantadiinvesinikkloriidi, mis vastab 16,62 mg memantadiinile.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi. Lisainfot vt pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

100 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Kasutada 100 päeva jooksul pärast avamist.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/824/020

13. PARTII NUMBER <ANNETUSE KOOD(ID) JA TOOTEKOOD(ID)>

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Nemdatine 20 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

VAHETUL PAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED Tabletipurgi etikett

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Nemdatine 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Memantini hydrochloridum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 20 mg memantadiinvesinikkloriidi, mis vastab 16,62 mg memantadiinile.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

100 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Kasutada 100 päeva jooksul pärast avamist.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/824/020

13. PARTII NUMBER <ANNETUSE KOOD(ID) JA TOOTEKOOD(ID)>

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Karp 28 tableti jaoks – stardipakend – 4 nädalane raviskeem –välispakend (sinise karbiga)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Nemdatine 5 mg Nemdatine 10 mg Nemdatine 15 mg Nemdatine 20 mg

õhukese polümeerikattega tabletid

memantine hydrochloride

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 5/10/15/20 mg memantiinvesinikkloriidi, mis vastab 4,15/8,31/12,46/16,62 mg memantiinile.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi. Lisainfot vt pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Stardipakend

Stardipakend sisaldab 28 (4x7) õhukese polümeerikattega tabletti 4-nädalaseks raviks: 7 Nemdatine 5 mg õhukese polümeerikattega tabletti

7 Nemdatine 10 mg õhukese polümeerikattega tabletti

7 Nemdatine 15 mg õhukese polümeerikattega tabletti

7 Nemdatine 20 mg õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Ravi jätkamiseks konsulteerige palun arstiga.

1.nädal: Võtke üks tablett Nemdatine 5 mg päevas.

2.nädal: Võtke üks tablett Nemdatine 10 mg päevas.

3.nädal: Võtke üks tablett Nemdatine 15 mg päevas.

4. nädal: Võtke üks tablett Nemdatine 20 mg päevas.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/824/021

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Nemdatine 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Karp 7 tableti jaoks – stardipakend – 4 nädalane raviskeem – vahepakend (ilma sinise karbita)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Nemdatine 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

memantine hydrochloride

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 5 mg memantiinvesinikkloriidi, mis vastab 4.15 mg memantiinile.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi. Lisainfot vt pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

7 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Üks tablett päevas.

Ravi jätkamiseks konsulteerige palun arstiga.

1. nädal

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/824/021

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Nemdatine 5 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL Tabletiblister stardipakendile

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Nemdatine 5 mg tabletid

memantine hydrochloride

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

1. nädal

E

T

K

N

R

L

P

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Karp 7 tableti jaoks – stardipakend – 4 nädalane raviskeem – vahepakend (ilma sinise karbita)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Nemdatine 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

memantine hydrochloride

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 10 mg memantiinvesinikkloriidi, mis vastab 8.31 mg memantiinile.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi. Lisainfot vt pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

7 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Üks tablett päevas.

Ravi jätkamiseks konsulteerige palun arstiga.

2. nädal

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/824/021

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Nemdatine 10 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL Tabletiblister stardipakendile

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Nemdatine 10 mg tabletid

memantine hydrochloride

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

2. nädal

E

T

K

N

R

L

P

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Karp 7 tableti jaoks – stardipakend – 4 nädalane raviskeem – vahepakend (ilma sinise karbita)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Nemdatine 15 mg õhukese polümeerikattega tabletid

memantine hydrochloride

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 15 mg memantiinvesinikkloriidi, mis vastab 12.46 mg memantiinile.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi. Lisainfot vt pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

7 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Üks tablett päevas.

Ravi jätkamiseks konsulteerige palun arstiga.

3. nädal

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/824/021

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Nemdatine 15 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL Stardipakendi blister

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Nemdatine 15 mg tabletid

memantine hydrochloride

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

3. nädal

E

T

K

N

R

L

P

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Karp 7 tableti jaoks – stardipakend – 4 nädalane raviskeem – vahepakend (ilma sinise karbita)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Nemdatine 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid

memantine hydrochloride

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 20 mg memantiinvesinikkloriidi, mis vastab 16.62 mg memantiinile.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi. Lisainfot vt pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

7 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Üks tablett päevas.

Ravi jätkamiseks konsulteerige palun arstiga.

4. nädal

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/824/021

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Nemdatine 20 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL Stardipakendi tabletiblister

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Nemdatine 20 mg tabletid

memantine hydrochloride

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

4. nädal

E

T

K

N

R

L

P

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu