Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Neoclarityn (desloratadine) – Pakendi märgistus - R06AX27

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusNeoclarityn
ATC koodR06AX27
Toimeainedesloratadine
TootjaMerck Sharp

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 100 TABLETTI KARBIS

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Neoclarityn 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid desloratadiin

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 5 mg desloratadiini.

3.ABIAINED

Sisaldab laktoosi.

Lisateavet vt pakendi infolehest.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

1 õhukese polümeerikattega tablett

2 õhukese polümeerikattega tabletti

3 õhukese polümeerikattega tabletti

5 õhukese polümeerikattega tabletti

7 õhukese polümeerikattega tabletti

10 õhukese polümeerikattega tabletti

14 õhukese polümeerikattega tabletti

15 õhukese polümeerikattega tabletti

20 õhukese polümeerikattega tabletti

21 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

50 õhukese polümeerikattega tabletti

100 õhukese polümeerikattega tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Neelata tablett tervelt koos veega.

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 °C. Hoida originaalpakendis.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/00/161/001 1 tablett

EU/1/00/161/002 2 tabletti

EU/1/00/161/003 3 tabletti

EU/1/00/161/004 5 tabletti

EU/1/00/161/005 7 tabletti

EU/1/00/161/006 10 tabletti

EU/1/00/161/007 14 tabletti

EU/1/00/161/008 15 tabletti

EU/1/00/161/009 20 tabletti

EU/1/00/161/010 21 tabletti

EU/1/00/161/011 30 tabletti

EU/1/00/161/012 50 tabletti

EU/1/00/161/013 100 tabletti

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Neoclarityn 5 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 100 TABLETTI KARBIS

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Neoclarityn 5 mg tabletid desloratadiin

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

MSD

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 50, 60, 90, 100 SUUS DISPERGEERUVAT TABLETTI KARBIS

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Neoclarityn 2,5 mg suus dispergeeruvad tabletid desloratadiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Suus dispergeeruva tableti iga annus sisaldab 2,5 mg desloratadiini.

3. ABIAINED

Sisaldab mannitooli ja aspartaami.

Lisateavet vt pakendi infolehest.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

5 suus dispergeeruvat tabletti

6 suus dispergeeruvat tabletti

10 suus dispergeeruvat tabletti

12 suus dispergeeruvat tabletti

15 suus dispergeeruvat tabletti

18 suus dispergeeruvat tabletti

20 suus dispergeeruvat tabletti

30 suus dispergeeruvat tabletti

50 suus dispergeeruvat tabletti

60 suus dispergeeruvat tabletti

90 suus dispergeeruvat tabletti

100 suus dispergeeruvat tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/00/161/035

 

5 suus dispergeeruvat tabletti

 

 

EU/1/00/161/036

 

6 suus dispergeeruvat tabletti

 

 

EU/1/00/161/037

10 suus dispergeeruvat tabletti

 

 

EU/1/00/161/038

12 suus dispergeeruvat tabletti

 

EU/1/00/161/039

15 suus dispergeeruvat tabletti

 

EU/1/00/161/040

18 suus dispergeeruvat tabletti

 

EU/1/00/161/041

20 suus dispergeeruvat tabletti

 

EU/1/00/161/042

30 suus dispergeeruvat tabletti

 

EU/1/00/161/043

50 suus dispergeeruvat tabletti

 

EU/1/00/161/044

60 suus dispergeeruvat tabletti

 

EU/1/00/161/045

90 suus dispergeeruvat tabletti

 

EU/1/00/161/046

100 suus dispergeeruvat tabletti

 

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Neoclarityn 2,5 mg suus dispergeeruv tablett

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Neoclarityn 2,5 mg suus dispergeeruvad tabletid desloratadiin

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

MSD

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 50, 60, 90, 100 SUUS DISPERGEERUVAT TABLETTI KARBIS

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Neoclarityn 5 mg suus dispergeeruvad tabletid desloratadiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Suus dispergeeruva tableti iga annus sisaldab 5 mg desloratadiini.

3. ABIAINED

Sisaldab mannitooli ja aspartaami.

Lisateavet vt pakendi infolehest.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

5 suus dispergeeruvat tabletti

6 suus dispergeeruvat tabletti

10 suus dispergeeruvat tabletti

12 suus dispergeeruvat tabletti

15 suus dispergeeruvat tabletti

18 suus dispergeeruvat tabletti

20 suus dispergeeruvat tabletti

30 suus dispergeeruvat tabletti

50 suus dispergeeruvat tabletti

60 suus dispergeeruvat tabletti

90 suus dispergeeruvat tabletti

100 suus dispergeeruvat tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/00/161/047

 

5 suus dispergeeruvat tabletti

 

 

EU/1/00/161/048

 

6 suus dispergeeruvat tabletti

 

 

EU/1/00/161/049

10 suus dispergeeruvat tabletti

 

 

EU/1/00/161/050

12 suus dispergeeruvat tabletti

 

EU/1/00/161/051

15 suus dispergeeruvat tabletti

 

EU/1/00/161/052

18 suus dispergeeruvat tabletti

 

EU/1/00/161/053

20 suus dispergeeruvat tabletti

 

EU/1/00/161/054

30 suus dispergeeruvat tabletti

 

EU/1/00/161/055

50 suus dispergeeruvat tabletti

 

EU/1/00/161/056

60 suus dispergeeruvat tabletti

 

EU/1/00/161/057

90 suus dispergeeruvat tabletti

 

EU/1/00/161/058

100 suus dispergeeruvat tabletti

 

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Neoclarityn 5 mg suus dispergeeruv tablett

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Neoclarityn 5 mg suus dispergeeruvad tabletid desloratadiin

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

MSD

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

30 ML, 50 ML, 60 ML, 100 ML, 120 ML, 150 ML, 225 ML, 300 ML PUDEL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Neoclarityn 0,5 mg/ml suukaudne lahus desloratadiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga ml suukaudset lahust sisaldab 0,5 mg desloratadiini.

3. ABIAINED

Sisaldab propüleenglükooli ja sorbitooli.

Lisateavet vt pakendi infolehest.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

suukaudne lahus

30 ml, kaasas 1 mõõtelusikas

50 ml, kaasas 1 mõõtelusikas

60 ml, kaasas 1 mõõtelusikas

100 ml, kaasas 1 mõõtelusikas

120 ml, kaasas 1 mõõtelusikas

150 ml, kaasas 1 mõõtelusikas

150 ml, kaasas 1 mõõdikuga suusüstal

225 ml, kaasas 1 mõõtelusikas

300 ml, kaasas 1 mõõtelusikas

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Mitte lasta külmuda. Hoida originaalpakendis.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/00/161/059

 

30 ml, kaasas 1 mõõtelusikas

 

 

EU/1/00/161/060

 

50 ml, kaasas 1 mõõtelusikas

 

 

EU/1/00/161/061

60 ml, kaasas 1 mõõtelusikas

 

 

EU/1/00/161/062

100 ml, kaasas 1 mõõtelusikas

 

 

EU/1/00/161/063

120 ml, kaasas 1 mõõtelusikas

 

EU/1/00/161/064

150 ml, kaasas 1 mõõtelusikas

 

EU/1/00/161/067

150 ml, kaasas 1 mõõdikuga

suusüstal

EU/1/00/161/065

225 ml, kaasas 1 mõõtelusikas

 

EU/1/00/161/066

300 ml, kaasas 1 mõõtelusikas

 

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Neoclarityn 0,5 mg/ml

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

30 ML, 50 ML, 60 ML, 100 ML, 120 ML, 150 ML, 225 ML, 300 ML PUDEL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Neoclarityn 0,5 mg/ml suukaudne lahus desloratadiin

2.MANUSTAMISVIIS

Suukaudne

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

30 ml

50 ml

60 ml

100 ml

120 ml

150 ml

225 ml

300 ml

6.ABIAINED

Sisaldab propüleenglükooli ja sorbitooli.

Lisateavet vt pakendi infolehest.

7.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Ühendkuningriik

8. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Mitte lasta külmuda. Hoida originaalpakendis.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu