Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Neupopeg (pegfilgrastim) – Ravimi omaduste kokkuvõte - L03AA13

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusNeupopeg
ATC koodL03AA13
Toimeainepegfilgrastim
TootjaDompé Biotec S.p.A.

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Neupopeg, 6 mg süstelahus.

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga eeltäidetud süstal sisaldab 6 mg pegfilgrastimi* 0,6 ml süstelahuses. Ainult** proteiini kontsentratsioon on 10 mg/ml.

*Pegfilgrastimi valmistatakse r-DNA tehnoloogiaga E. coli-s, millele järgneb konjugeerimine polüetüleenglükooliga (PEG).

**Kontsentratsioon on 20 mg/ml kui PEG osa on kaasa arvatud.

Selle toote toimet ei saa võrrelda teise samast terapeutilisest klassist pegileeritud või pegileerimata proteiiniga. Täiendav informatsioon vt lõik 5.1.

Abiained:

Teadaoleva toimega abiained: sorbitool E420, naatriumatsetaat (vt lõik 4.4).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.

RAVIMVORM

 

müügiluba

lõppenud

 

 

 

Süstelahus.

 

 

Läbipaistev, värvitu süstelahus.

 

 

4.

KLIINILISED ANDMED

 

 

4.1

Näidustused

 

 

on

 

 

 

 

 

 

Neutropeenia kestuse ja febriilse neutropeenia esinemissageduse vähendamine patsientidel, kes saavad

pahaloomulise kasvaja (välja arvatud krooniline müeloidne leukeemia ja müelodüsplastilised

sündroomid) vastast tsütotoksilist keemiaravi.

 

4.2

Annustamine ja manustamisviis

 

 

 

Ravimil

 

 

 

Ravi Neupopeg’iga peab alustama ja juhendama arst, kellel on onkoloogia- ja/või hematoloogiaalased kogemused.

Iga keemiaravitsükli korral soovitatakse kasutada üks 6 mg annus (üks eeltäidetud süstal) Neupopeg’i, manustatuna nahaaluse süstina ligikaudu 24 tundi pärast tsütotoksilist keemiaravi. Neupopeg’i kasutamise soovitamiseks lastel ja alla 18-aastastel noorukitel ei ole piisavalt andmeid.

Neupopeg’i ei soovitata kasutada lastel vanuses alla 18 aasta ohutuse ja efektiivsuse ebapiisavate andmete tõttu.

Neerukahjustus: neerukahjustusega, kaasa arvatud teriminaalse neerupuudulikkusega patsientidel ei ole annuse kohaldamine vajalik.

4.3 Vastunäidustused

Ülitundlikkus ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Piiratud kliinilised andmed viitavad pegfilgrastiimi ja filgrastiimi samaväärsele toimele tõsisest neutropeeniast taastumise ajale de novo diagnoositud ägeda müeloidse leukeemiaga patsientidel (vt lõik 5.1). Siiski ei ole Neupopeg’i pikaajaline toime ägeda müeloidse leukeemia korral lõplikult selge, mistõttu on selle patsientide populatsiooni ravimisel vajalik ettevaatus.

Granulotsüütide kolooniat stimuleeriv faktor võib edendada müeloidsete rakkude kasvu in vitro ning sarnast toimet võib täheldada ka mõnedele mittemüeloidsetele rakkudele in vitro.

Neupopeg’i efektiivsust ja ohutust ei ole uuritud müelodüsplastilise sündroomiga, kroonilise müeloidse leukeemiaga ja sekundaarse ägeda müeloidse leukeemiaga (ÄML) patsientidel, mistõttu seda ei tohi kasutada nende pastientide raviks. Eriti hoolikas peab olema kroonilise müeloidse leukeemia blastse transformatsiooni eristamisel ägedast müeloidsest leukeemiast.

Neupopeg’i efektiivsus ja ohutus de novo ägeda müeloidse leukeemiaga patsientidele vanuses < 55 aastat ja tsütogeneetikaga t(15;17) ei ole lõplikult selge.

lõppenud Kopsuhaiguse nähtude, näiteks köha, palaviku ja hingelduse tekkimine koos kopsuinfiltraatide

Neupopeg’i ohutust ja efektiivsust kõrgdoosis keemiaravi saavatel patsientidel ei ole uuritud.

G-CSF manustamise järgselt on teatatud harva esinenud (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000) pulmonaarsetest kõrvaltoimetest, ennekõike interstitsiaalsest pneumooniast. Patsiendid, kellel on hiljuti olnud kopsuinfiltraate või pneumoonia, võivad olla enam ohustatud.

röntgenoloogiliste nähtudega ja kopsu funktsiooni halvenemine koos neutrofiilide arvu kasvuga võivad olla täiskasvanute respiratoorse distressi sündroomi (ARDS) esialgsed sümptomid. Sellisel juhul tuleb Neupopeg’i kasutamine katkestada arsti korraldusel ja jätkata sobiva raviga.

Pegfilgrastimi manustamisel on sageli (≥ 1/100 kuni < 1/10) teatatud asümptomaatilise splenomegaalia tekkest ning väga harva (< 1/10 000) põrnarebendi tekkest, sealhulgas mõnest

letaalsest juhust. Seetõttu peab hoolikalt (kliiniliselt või ultraheliuuringu abil) jälgima põrna suurust.

 

 

müügiluba

Põrnarebendi diagnoosi tuleb kahtlustada doonoritel ja/või patsientidel, kes kaebavad valu vasakul

ülakõhus või õlas.

on

 

Ravi Neupopeg’igaRavimilei hoia ära trombotsütopeeniat ega aneemiat, kui müelosupressiivset keemiaravi jätkatakse täielikus annuses ettenähtud skeemi kohaselt. Soovitatav on kontrollida regulaarselt trombotsüütide arvu ja hematokritti.

Neupopeg’i ei tohi kasutada tsütotoksilise keemiaravi annuse suurendamiseks üle kehtestatud annuserežiimi.

Sirprakulise aneemia kriisi on seostatud pegfilgrastimi kasutamisega sirprakulise aneemiaga haigetel. Seepärast peab arst olema ettevaatlik Neupopeg’i manustamisel sirprakulise aneemiaga haigetele, jälgima teatavaid kliinilisi parameetreid ja laboratoorseid analüüse ning olema tähelepanelik Neupopeg‚i kasutamisel tekkida võiva splenomegaalia ja vasooklusiivse kriisi suhtes.

Vähem kui 1% Neupopeg’i saavatel haigetel on täheldatud valgete vererakkude arvu 100 x 109/l või rohkem. Sellisest leukotsütoosi astmest otseselt tulenevaid kahjulikke kõrvalmõjusid ei ole täheldatud. Selline leukotsüütide arvu suurenemine on mööduv, tekib tavaliselt 24...48 tundi pärast manustamist ja vastab Neupopeg’i farmakodünaamilisele mõjule.

Neupopeg’i ohutust ja efektiivsust vere tüvirakkude mobiliseerimiseks patsientidel või tervetel doonoritel ei ole piisavalt hinnatud.

Eeltäidetud pensüsteli süstlanõelakate sisaldab kuiva naturaalset kummi (lateksi derivaat), mis võib tekitada allergilisi reaktsioone.

Luuüdi suurenenud hemopoeetilist aktiivsust, mis on vastus kasvufaktoriga ravile, on täheldatud transitoorse positiivse leiuna luukoe radiloogilistel uuringutel. Seda tuleb arvestada luukoe radioloogiliste uuringute interpreteerimisel.

Neupopeg sisaldab sorbitooli. Päriliku fruktoositalumatusega patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

Neupopeg sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi 6 mg annuse kohta, see tähendab põhimõtteliselt „naatriumivaba”.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Kiiresti jagunevate müeloidsete rakkude potentsiaalse tundlikkuse tõttu tsütotoksilise keemiaravi suhtes tuleb Neupopeg’i manustada ligikaudu 24 tundi pärast tsütotoksilist keemiaravi. Kliinilistes uuringutes on Neupopeg’i ohutult manustatud 14 päeva enne keemiaravi. Neupopeg’i samaaegset

kasutamist mõne keemiaravi preparaadiga ei ole patsientidel hinnatud. Loomkatsetes on näidatud, et

 

lõppenud

Neupopeg’i ja 5-fluorouratsiil (5-FU) või muud antimetaboliidid potentseerivad müelosupressiooni.

Võimalikke koostoimeid muude vereloome kasvufaktorite ja tsütokiinidega ei ole kliinilistes

uuringutes konkreetselt uuritud.

 

Võimalikku koostoimet liitiumiga, mis samuti soodustab neutrofiilide vabanemist, ei ole konkreetselt

uuritud. Ei ole tõendeid selle kohta, et selline koostoime oleks kahjulik. müügiluba

Neupopeg’i ohutust ja efektiivsust ei ole hinnatud keemiaravi (nt nitrosouread) saavatel haigetel hilise müelosupressiooni korral.

Konkreetseid uuringuid koostoimete ega metabolismi kohta ei ole läbi viidud, kuid kliinilised uuringud ei ole Neupopeg’i koostoimet muude ravimitega näidanud.

4.6Rasedus ja imetamine

Pegfilgrastimi kasutamise kohta rasedatelon ei ole piisavalt andmeid. Loomkatsed on näidanud reproduktiivset toksilisust (vt lõik 5.3). Võimalik oht inimestele ei ole teada.

Neupopeg’i tohib kasutada raseduse ajal vaid hädavajadusel.

Rinnaga toitvate naisteRavimilkohta kliinilised kogemused puuduvad, mistõttu Neupopeg’i ei tohi rinnaga toitvatele naistele manustada.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.

4.8Kõrvaltoimed

Randomiseeritud kliinilistes uuringutes pahaloomuliste kasvajatega haigetel, kes said Neupopeg’i pärast tsütotoksilist keemiaravi, oli enamik kõrvaltoimetest põhjustatud pahaloomulisest kasvajast või tsütotoksilisest keemiaravist.

Enimteatatud uuringuravimiga seotud väga sage kõrvaltoime oli luuvalu. Luuvalu oli üldiselt kerge kuni mõõdukalt tugev, mööduv ja allus enamikul haigetest standardsetele valuvaigistitele.

Allergilist tüüpi reaktsioone, sealhulgas anafülaksiat, nahalöövet, utrikaariat, angioödeemi, düspnoed, hüpotensiooni, reaktsiooni süstekohal, erüteemi ja õhetust on täheldatud Neupopeg’iga ravi

alustamisel või ravi käigus. Mõnedel juhtudel on mainitud sümptomid taastekkinud korduvalt, mis viitab põhjuslikule seosele. Juhul kui tekivad tõsised allergilised reaktsioonid, tuleb rakendada asjakohast ravi koos patsiendi jälgimisega järgnevatel päevadel. Patsiendil, kellel tekib tõsine allergiline reaktsioon, tuleb ravi pegfilgrastimiga püsivalt lõpetada.

Tsütotoksilise keemiaravi järgselt Neupopeg’i saanud patsientidel esines sageli (≥ 1/100 kuni < 1/10) kusihappe ja alkaalse fosfataasi kontsentratsioonide vähest kuni mõõdukat pöörduvat tõusu ilma kliiniliste ilminguteta ning väga sageli (≥ 1/10) laktaatdehüdrogenaasi kontsentratsiooni vähest kuni mõõdukat pöörduvat tõusu ilma kliiniliste ilminguteta. Tervetel vabatahtlikel ja keemiaravi saanud patsientidel täheldati iiveldust.

Pegfilgrastimi manustamisel on sageli (≥ 1/100 kuni < 1/10) teatatud asümptomaatilise splenomegaalia tekkest ning väga harva põrnarebendi tekkest, sealhulgas mõnest letaalsest juhust (vt lõik 4.4). Teiste sageli teatatud kõrvaltoimete seas olid valu, valu süstekohal; valu rindkeres (mittekardiaalne); peavalu; artralgia; müalgia; selja-, liigese-, lihas-skeleti- ja kaelavalu.

Teatatud on harva (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000) esinenud pulmonaarsetest kõrvaltoimetest, kaasa

arvatud interstitsiaalne pneumoonia, kopsuödeem, infiltraadid kopsus ja kopsufibroos. Mõned juhud lõppenud

on põhjustanud hingamispuudulikkust või täiskasvanute respiratoorset distress sündroomi (ARDS), mis võib olla fataalne (vt lõik 4.4).

Harva (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000) on teatatud trombotsütopeenia ja leukotsütoosi tekkest.

Harva (≥ 1/10000 kuni < 1/1000) on teatatud Sweet’i sündroomi tekkest, ehkki mõnel juhul võib selles oma osa olla alloleval pahaloomulisel hematoloogilisel haigusel.

Neupopegiga ravitud patsientidel on väga harva (< 1/10 000) on teatatud vaskuliidist nahal. Vaskuliidi tekkemehhanism Neupopegiga ravitud patsientidel ei ole teada.

Tsütotoksilise kemoteraapia järgselt pegfilgrastiimi saavatel patsientidel on väga harva (< 1/10000) täheldatud ALAT’i (alaniinaminotransferaas) või ASAT’i (aspartaataminotransferaas) tõusu maksafunktsiooni uuringute näitajates (MFU). Sellised tõusud on mööduvad ja lähteväärtused

taastuvad.

müügiluba

 

Neupopeg’i üleannustamise kohta inimestel kogemused puuduvad.

Sirprakulise haigusega patsientidel on täheldatud sirprakulise kriisi isoleeritud juhtumeid (vt lõik 4.4).

 

on

4.9 Üleannustamine

 

Ravimil

 

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: tsütokiinid, ATC-kood: L03AA13

Inimese granülotsüütide kolooniat stimuleeriv faktor (G-CSF) on glükoproteiin, mis reguleerib neutrofiilide produktsiooni ja vabanemist luuüdist. Pegfilgrastim on inimese rekombinantse G-CSF (r- metHuG-CSF) kovalentne konjugaat ühe 20 kd polüetüleenglükooli (PEG) molekuliga. Pegfilgrastim on väiksema neerukliirensi tõttu filgrastimi püsivam vorm. Pegfilgrastimil ja filgrastimil on tõendatud olevat identne toime, need kutsuvad esile neutrofiilide arvu märgatava kasvu perifeerses veres 24 tunni jooksul koos monotsüütide ja/või lümfotsüütide arvu vähese kasvuga. Sarnaselt filgrastimile on pegfilgrastimi toimel produtseeritud neutrofiilidel normaalne või parem funktsioon, nagu näitavad kemotaktilise ja fagotsütaarse funktsiooni testid. Nagu teistelgi vereloome kasvuteguritel, on G-CSF-l ilmnenud in vitro inimese endoteelirakke stimuleerivaid omadusi. G-CSF võib soodustada müeloidsete

rakkude, kaasa arvatud pahaloomuliste rakkude kasvu in vitro ja samasugust toimet võib näha ka mõningatele mittemüeloidsetele rakkudele in vitro.

Kahes randomiseeritud topeltpimedas uuringus II-IV riskiastme rinnavähi patsientidega, kes said müelosupressiivset keemiaravi, mis koosnes doksorubitsiinist ja dotsetakseelist, vähenes pegfilgrastimi kasutamisel ühekordses annuses keemiaravi tsüklis neutropeenia kestus ja palavikuga neutropeenia esinemine samamoodi kui filgrastimi igapäevasel manustamisel (keskmiselt 11 päeva jooksul). Kasvuteguri toetuseta on täheldatud sama skeemiga IV astme neutropeenia keskmist kestust 5...7 päeva ja palavikuga neutrofiilia 30...40%-st esinemist. Ühes uuringus (n=157), milles kasutati

6 mg pidevat pegfilgrastimi annust, oli IV astme neutropeenia keskmine kestus pegfilgrastimi rühmas 1,8 päeva ja filgrastimi rühmas 1,6 päeva (vahe 0,23 päeva, 95% CI -0,15, 0,63). Kogu uuringu jooksul esines palavikuga neutropeeniat 13%-l pegfilgrastimiga ravitud patsientidest ja 20%-l filgrastimiga ravitud patsientidest (vahe 7%, 95% CI -19%, 5%). Teises uuringus (n=310), milles kasutati vastavalt kehakaalule korrigeeritud annust (100 mikrogramm/kg), oli IV astme neutropeenia keskmine kestus pegfilgrastimi rühmas 1,7 päeva ja filgrastimi rühmas 1,8 päeva (vahe 0,03 päeva, 95% CI -0,36, 0,30). Palavikuga neutropeeniat esines üldiselt 9%-l pegfilgrastimiga ravitud patsientidest ja 18%-l filgrastimiga ravitud patsientidest (vahe 9%, 95% CI -16.8%, -1,1%).

Platseebo-kotrollitud topeltpime uuringus hinnati pegfilgrastiimilõppenudmõju febriilse neutropeenia

esinemissagedusele rinnanäärme vähiga patsientidel pärast kemoteraapiat, millega seotud febriilse

neutropeenia esinemissagedus on 10…20% (4 ravitsüklit dotsetakseeliga 100 mg/m2 iga 3 nädala

järel). Üheksasaja kahekümne kaheksale patsiendile manustati igas ravitsüklis juhuvalikuna kas üks annus pegfilgrastiimi või platseebot 24 tundi pärast kemoteraapiat (2. päeval). Juhuvalikuna

pegfilgrastiimi saanud patsientidel esines febriilset neutropeeniat vähem kui platseeborühmas (1%

Väikeses (n=83) II faasi topeltpimemeetodil teostatud kliinilises uuringus võrreldi de novo diagnoositud ägeda müeloidse leukeemiaga patsientidel pegfilgrastiimi (ühekordne annus 6 mg) filgrastiimiga, manustatuna induktsioonkemoteraapia vältel. Raskest neutropeeniast taastumise aja mediaanväärtus oli hinnanguliselt 22 päeva mõlemas uuringugrupis. Kaugtulemusi ei uuritud (vt lõik 4.4).

versus 17%, p<0,001). Febriilse neutropeenia kliinilise diagnoosiga seonduvate hospitaliseerimiste ja intravenoosse antibiootilise ravi vajadus olimüügilubapegfilgrastiimi rühmas väiksem kui platseeborühmas (vastavalt 1% versus 14%, p<0,001 ja 2% versus 10%, p<0,001).

5.2 Farmakokineetilised omadusedon

Pärast pegfilgrastimiRavimilühekordset nahaalust annust saavutatakse pegfilgrastimi maksimaalne kontsentratsioon seerumis 16...120 tundi pärast annustamist ja pegfilgrastimi kontsentratsioonid seerumis säilivad müelosupressiivsele keemiaravile järgneva neutropeenia vältel. Pegfilgrastimi eliminatsioon ei ole lineaarne annusega; pegfilgrastimi kliirens seerumis väheneb annuse suurenedes. Pegfilgrastim näib elimineeruvat põhiliselt neutrofiilide vahendatud kliirensiga, mis kõrgemate annuste puhul küllastub. Kliirensimehhanismi iseregulatsiooni tõttu väheneb pegfilgrastimi kontsentratsioon neutrofiilide taastumise algul seerumis kiiresti (vt Joonis 1).

Joonis 1. Pegfilgrastimi keskmise kontsentratsiooni seerumis ja neutrofiilide absoluutarvu (ANC) profiil keemiaravi saavatel haigetel pärast 6 mg ühekordset süstimist

seerumis

 

 

 

 

 

 

 

/l)

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

PegfilgrastimikontsConc. .

 

(cellsx 10

(ng/ml)

 

 

 

 

NeutrofiilideANC

absoluutarv

 

absoluutarv

 

Conc.

 

 

 

 

 

 

 

 

10

kontsentratsioon

(ng/ml)

 

 

 

 

 

 

 

keskmine Neutrophil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Count

Pegfilgrastim

 

 

 

 

 

 

 

 

/l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(rakkude

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

keskmine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arv

 

 

 

 

 

 

 

 

Absolute

SerumMedian

 

 

 

 

 

 

 

Neutrofiilide

 

Pegfilgrastimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1

 

 

 

 

 

 

0.1

Median

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lõppenud

 

 

 

 

Uuringu päev

Study Day

Neutrofiilide poolt vahendatava kliirensimehhanismi tõttu neeru- või maksakahjustused pegfilgrastimi farmakokineetikat eeldatavalt ei mõjuta. Avatud ühekordse annuse uuringus (n=31) ei mõjutanud neerukahjustuse erinevad staadiumid, kaasa arvatud terminaalne neerupuudulikkus pegfilgrastimi farmakokineetikat.

Piiratud andmete kohaselt on pegfilgrastimi farmakokineetika eakatel (> 65 aastat) samasugune kui täiskasvanutel.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Prekliinilised andmed traditsioonilistel toksilisusemüügilubauuringutel annuse korduval manustamisel näitasid

eeldatavat farmakoloogilist toimet, sealhulgas leukotsüütide arvu tõusu, müeloidset hüperplaasiat luuüdis, luuüdivälist vereloomet ja põrna suurenemist.

on Subkutaanselt pegfilgrastimiRavimilsaanud tiinetel rottidel kõrvaltoimeid järglastele ei täheldatud, kuid

küülikute puhul on tõestatud, et pegfilgrastim põhjustab väikestes nahaalustes annustes lootetoksilisust (loote kaotamist). Uuringutes rottidega näidati, et pegfilgrastim võib läbida platsentaarbarjääri. Nende leidude olulisus inimesele ei ole teada.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Naatriumatsetaat* sorbitool (E420) polüsorbaat 20 süstevesi.

* Naatriumatsetaat on valmistatud jää-äädikhappe tiitrimise teel naatriumhüdroksiidiga.

6.2Sobimatus

Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste ravimitega, eriti naatriumkloriidi lahustega.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.3 Kõlblikkusaeg

30 kuud

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2°C...8°C).

Neupopeg’i võib hoida toatemperatuuril (mitte üle 30°C) ühekordselt mitte üle 72 tunni. Rohkem kui 72 tunniks toatemperatuurile jäetud Neupopeg tuleb ära visata.

Mitte hoida sügavkülmas. Kogemata ühekordselt vähem kui 24 tunniks külmumistemperatuurile jätmine ei kahjusta Neupopeg’i stabiilsust.

Hoida sisepakend välispakendis. Hoida valguse eest kaitstult.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

Eeltäidetud süstal (I tüüpi klaas) 0,6 ml süstelahusega kummist lõppenudsulguri ja roostevabast terasest nõelaga. Pakendis 1 blisterümbrises või blisterümbriseta süstal. Ühekordseks kasutamiseks.

Eeltäidetud süstla süstlanõelakate sisaldab kuiva naturaalset kummi (lateksi derivaat) (vt lõik 4.4).

müügiluba Enne süstimist tuleb lasta eeltäidetudonsüstlal toatemperatuurini soojeneda.

6.6 Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Enne manustamist tuleb kontrollida, et Neupopeg’i lahus ei sisaldaks nähtavaid osakesi. Süstida tohib ainult selget värvitut lahust.

Ülemäärasel raputamisel võib pegfilgrastim kuhjuda, mis muudab selle bioloogiliselt inaktiivseks.

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

Dompé Biotec S.p.A.Ravimil

Via San Martino 12

I-20122 Milan

Itaalia

8. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/02/228/001-002

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 22. august 2002

Müügiloa uuendamise kuupäev: 16. juuli 2007

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti (EMEA) kodulehel http://www.emea.europa.eu/

 

 

müügiluba

lõppenud

 

on

 

Ravimil

 

 

 

 

 

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Neupopeg, 6 mg süstelahus eeltäidetud pensüstelis.

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga eeltäidetud pensüstel sisaldab 6 mg pegfilgrastimi* 0,6 ml süstelahuses. Ainult** proteiini kontsentratsioon on 10 mg/ml.

*Pegfilgrastimi valmistatakse r-DNA tehnoloogiaga E. coli-s, millele järgneb konjugeerimine polüetüleenglükooliga (PEG).

**Kontsentratsioon on 20 mg/ml kui PEG osa on kaasa arvatud.

Selle toote toimet ei saa võrrelda teise samast terapeutilisest klassist pegileeritud või pegileerimata proteiiniga. Täiendav informatsioon vt lõik 5.1.

Abiained:

Teadaoleva toimega abiained: sorbitool E420, naatriumatsetaat (vt lõik 4.4).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.

RAVIMVORM

 

 

lõppenud

 

 

 

 

Süstelahus eeltäidetud pensüstelis (SureClick).

 

Läbipaistev, värvitu süstelahus.

 

müügiluba

 

4.

KLIINILISED ANDMED

 

 

 

 

 

4.1

Näidustused

on

 

 

 

 

 

 

Neutropeenia kestuse ja febriilse neutropeenia esinemissageduse vähendamine patsientidel, kes saavad

pahaloomulise kasvaja (välja arvatud krooniline müeloidne leukeemia ja müelodüsplastilised

sündroomid) vastast tsütotoksilist keemiaravi.

 

4.2

Annustamine ja manustamisviis

 

 

 

Ravimil

 

 

 

Ravi Neupopeg’iga peab alustama ja juhendama arst, kellel on onkoloogia- ja/või hematoloogiaalased kogemused.

Iga keemiaravitsükli kohta soovitatakse manustada üks 6 mg annus Neupopeg’i (sisaldub ühes eeltäidetud pensüstelis SureClick) nahaaluse süstina ligikaudu 24 tundi pärast tsütotoksilist keemiaravi. Neupopeg’i kasutamise soovitamiseks lastel ja alla 18-aastastel noorukitel ei ole piisavalt andmeid.

Neupopeg’i ei soovitata kasutada lastel vanuses alla 18 aasta ohutuse ja efektiivsuse ebapiisavate andmete tõttu.

Neerukahjustus: neerukahjustusega, kaasa arvatud teriminaalse neerupuudulikkusega patsientidel ei ole annuse kohaldamine vajalik.

4.3 Vastunäidustused

Ülitundlikkus ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Piiratud kliinilised andmed viitavad pegfilgrastiimi ja filgrastiimi toime samaväärsusele tõsisest neutropeeniast taastumise ajale de novo diagnoositud ägeda müeloidse leukeemiaga patsientidel (vt lõik 5.1). Siiski ei ole Neupopeg’i pikaajaline toime ägeda müeloidse leukeemia korral lõplikult selge, mistõttu on selle patsientide populatsiooni ravimisel vajalik ettevaatus.

Granulotsüütide kolooniat stimuleeriv faktor võib edendada müeloidsete rakkude kasvu in vitro ning sarnast toimet võib täheldada ka mõnedele mittemüeloidsetele rakkudele in vitro.

Neupopeg’i efektiivsust ja ohutust ei ole uuritud müelodüsplastilise sündroomiga, kroonilise müeloidse leukeemiaga ja sekundaarse ägeda müeloidse leukeemiaga patsientidel (ÄML), mistõttu seda ei tohi kasutada nende pastientide raviks. Eriti hoolikas peab olema kroonilise müeloidse

leukeemia blastse transformatsiooni eristamisel ägedast müeloidsest leukeemiast. lõppenud

Neupopeg’i efektiivsus ja ohutus de novo ägeda müeloidse leukeemiaga patsientidele vanuses < 55 aastat ja tsütogeneetikaga t(15;17) ei ole lõplikult selge.

Neupopeg’i ohutust ja efektiivsust kõrgdoosis keemiaravi saavatel patsientidel ei ole uuritud.

G-CSF manustamise järgselt on teatatud harva esinenud (1/10 000 kuni < 1/1,000) pulmonaarsetest kõrvaltoimetest, ennekõike interstitsiaalsestmüügilubapneumooniast. Patsiendid, kellel on hiljuti olnud kopsuinfiltraate või pneumoonia, võivad olla enam ohustatud.

Kopsuhaiguse nähtude, näiteks köha, palaviku ja hingelduse tekkimine koos kopsuinfiltraatide röntgenoloogiliste nähtudega ja kopsu funktsiooni halvenemine koos neutrofiilide arvu kasvuga võivad olla täiskasvanute respiratoorse distressi sündroomi (ARDS) esialgsed sümptomid. Sellisel juhul tuleb Neupopeg’i kasutamine katkestada arsti korraldusel ja jätkata sobiva raviga.

Pegfilgrastimi manustamisel on sagelion(≥ 1/100 kuni < 1/10) teatatud asümptomaatilise splenomegaalia tekkest ning väga harva (< 1/10 000) põrnarebendi tekkest, sealhulgas mõnest letaalsest juhust. SeetõttuRavimilpeab hoolikalt (kliiniliselt või ultraheliuuringu abil) jälgima põrna suurust. Põrnarebendi diagnoosi tuleb kahtlustada doonoritel ja/või patsientidel, kes kaebavad valu vasakul ülakõhus või õlas.

Ravi Neupopeg’iga ei hoia ära trombotsütopeeniat ega aneemiat, kui müelosupressiivset keemiaravi jätkatakse täielikus annuses ettenähtud skeemi kohaselt. Soovitatav on kontrollida regulaarselt trombotsüütide arvu ja hematokriti.

Neupopeg’i ei tohi kasutada tsütotoksilise keemiaravi annuse suurendamiseks üle kehtestatud annuserežiimi.

Sirprakulise aneemia kriisi on seostatud pegfilgrastimi kasutamisega sirprakulise aneemiaga haigetel. Seepärast peab arst olema ettevaatlik Neupopeg’i manustamisel sirprakulise aneemiaga haigetele, jälgima teatavaid kliinilisi parameetreid ja laboratoorseid analüüse ning olema tähelepanelik Neupopeg’i kasutamisel tekkida võiva splenomegaalia ja vasooklusiivse kriisi suhtes.

Vähem kui 1% Neupopeg’i saanud patsientidest on täheldatud valgete vererakkude arvu 100 x 109/l või rohkem. Sellisest leukotsütoosi astmest otseselt tulenevaid kahjulikke kõrvalmõjusid ei ole täheldatud. Selline leukotsüütide arvu suurenemine on mööduv, tekib tavaliselt 24...48 tundi pärast manustamist ja vastab Neupopeg’i farmakodünaamilisele mõjule.

Neupopeg’i ohutust ja efektiivsust vere tüvirakkude mobiliseerimiseks patsientidel või tervetel doonoritel ei ole piisavalt hinnatud.

Eeltäidetud pensüsteli süstlanõelakate sisaldab kuiva naturaalset kummi (lateksi derivaat), mis võib tekitada allergilisi reaktsioone.

Luuüdi suurenenud hemopoeetilist aktiivsust, mis on vastus kasvufaktoriga ravile, on täheldatud transitoorse positiivse leiuna luukoe radiloogilistel uuringutel. Seda tuleb arvestada luukoe radioloogiliste uuringute interpreteerimisel.

Neupopeg sisaldab sorbitooli. Päriliku fruktoositalumatusega patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

Neupopeg sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi 6 mg annuse kohta, see tähendab põhimõtteliselt „naatriumivaba”.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Kiiresti jagunevate müeloidsete rakkude potentsiaalse tundlikkuse tõttu tsütotoksilise keemiaravi suhtes tuleb Neupopeg’i manustada ligikaudu 24 tundi pärast tsütotoksilistlõppenudkeemiaravi. Kliinilistes uuringutes on Neupopeg’i ohutult manustatud 14 päeva enne keemiaravi. Neupopeg’i samaaegset kasutamist mõne keemiaravi preparaadiga ei ole patsientidel hinnatud. Loomkatsetes on näidatud, et Neupopeg ja 5-fluorouratsiil (5-FU) või muud antimetaboliidid potentseerivad müelosupressiooni.

Võimalikke koostoimeid muude vereloome kasvufaktorite ja tsütokiinidega ei ole kliinilistes uuringutes konkreetselt uuritud.

Võimalikku koostoimet liitiumiga, mis samutimüügilubasoodustab neutrofiilide vabanemist, ei ole konkreetselt uuritud. Ei ole tõendeid selle kohta, et selline koostoime oleks kahjulik.

Neupopeg’i ohutust ja efektiivsust ei ole hinnatud keemiaravi (nt nitrosouread) saavatel haigetel hilise müelosupressiooni korral.

Konkreetseid uuringuid koostoimete ega metabolismi kohta ei ole läbi viidud, kuid kliinilised uuringud ei ole Neupopeg’i koostoimetonmuude ravimitega näidanud.

4.6 Rasedus ja imetamineRavimil

Pegfilgrastimi kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid. Loomkatsed on näidanud reproduktiivset toksilisust (vt lõik 5.3). Võimalik oht inimestele ei ole teada.

Neupopeg’i tohib kasutada raseduse ajal vaid hädavajadusel.

Rinnaga toitvate naiste kohta kliinilised kogemused puuduvad, mistõttu Neupopeg’i ei tohi rinnaga toitvatele naistele manustada.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.

4.8 Kõrvaltoimed

Randomiseeritud kliinilistes uuringutes pahaloomuliste kasvajatega haigetel, kes said Neupopeg’i pärast tsütotoksilist keemiaravi, oli enamik kõrvaltoimetest põhjustatud pahaloomulisest kasvajast või tsütotoksilisest keemiaravist.

Enimteatatud uuringuravimiga seotud väga sage kõrvaltoime oli luuvalu. Luuvalu oli üldiselt kerge kuni mõõdukalt tugev, mööduv ja allus enamikul haigetest standardsetele valuvaigistitele.

Allergilist tüüpi reaktsioone, sealhulgas anafülaksiat, nahalöövet, utrikaariat, angiödeemi, düspnoed, hüpotensiooni, reaktsiooni süstekohal, erüteemi ja õhetust on täheldatud Neupopegiga ravi alustamisel või ravi käigus. Mõnedel juhtudel on mainitud sümptomid taastekkinud korduvalt, mis viitab põhjuslikule seosele. Juhul kui tekivad tõsised allergilised reaktsioonid, tuleb rakendada asjakohast ravi koos patsiendi jälgimisega järgnevatel päevadel. Patsiendil, kellel tekib tõsine allergiline reaktsioon, tuleb ravi pegfilgrastimiga püsivalt lõpetada.

Tsütotoksilise keemiaravi järgselt Neupopeg’i saanud patsientidel esines sageli (≥ 1/100 kuni < 1/10) kusihappe ja alkaalse fosfataasi kontsentratsioonide vähest kuni mõõdukat pöörduvat tõusu ilma kliiniliste ilminguteta ning väga sageli (≥ 1/10) laktaatdehüdrogenaasi kontsentratsiooni vähest kuni mõõdukat pöörduvat tõusu ilma kliiniliste ilminguteta. Tervetel vabatahtlikel ja keemiaravi saanud patsientidel täheldati iiveldust.

Pegfilgrastimi manustamisel on sageli (≥ 1/100 kuni <1/10) teatatud asümptomaatilise splenomegaalia tekkest ning väga harva põrnarebendi tekkest, sealhulgas mõnest letaalsest juhust (vt lõik 4.4). Teiste sageli teatatud kõrvaltoimete seas olid valu, valu süstekohal; valu rindkeres (mittekardiaalne); peavalu; artralgia; müalgia; selja-, liigese-, lihas-skeleti- ja kaelavalu.

Teatatud on harva (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000) esinenud pulmonaarsetest kõrvaltoimetest, kaasa arvatud interstitsiaalne pneumoonia, kopsuödeem, infiltraadid kopsus ja kopsufibroos. Mõned juhud

on põhjustanud hingamispuudulikkust või täiskasvanute respiratoorset distress sündroomi (ARDS),

mis võib olla fataalne (vt lõik 4.4).

 

Harva (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000) on teatatud trombotsütopeenia ja leukotsütoosi tekkest.

 

lõppenud

Harva (≥ 1/10000 kuni < 1/1000) on teatatud Sweet’i sündroomi tekkest, ehkki mõnel juhul võib selles oma osa olla alloleval pahaloomulisel hematoloogilisel haigusel.

Neupopegiga ravitud patsientidel on väga harva (< 1/10 000) on teatatud vaskuliidist nahal. Vaskuliidi tekkemehhanism Neupopegiga ravitud patsientidel ei ole teada.

Tsütotoksilise kemoteraapia järgselt pegfilgrastiimi saavatel patsientidel on väga harva (< 1/10000)

 

 

 

müügiluba

täheldatud ALAT’i (alaniinaminotransferaas) või ASAT’i (aspartaataminotransferaas) tõusu

maksafunktsiooni uuringute näitajates (MFU). Sellised tõusud on mööduvad ja lähteväärtused

taastuvad.

Ravimil

on

 

 

 

 

 

 

Sirprakulise haigusega patsientidel on täheldatud sirprakulise kriisi isoleeritud juhtumeid (vt lõik 4.4)

4.9 Üleannustamine

Neupopeg’i üleannustamise kohta inimestel kogemused puuduvad.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: tsütokiinid, ATC-kood: L03AA13

Inimese granülotsüütide kolooniat stimuleeriv faktor (G-CSF) on glükoproteiin, mis reguleerib neutrofiilide produktsiooni ja vabanemist luuüdist. Pegfilgrastim on inimese rekombinantse G-CSF (r- metHuG-CSF) kovalentne konjugaat ühe 20 kd polüetüleenglükooli (PEG) molekuliga. Pegfilgrastim on väiksema neerukliirensi tõttu filgrastimi püsivam vorm. Pegfilgrastimil ja filgrastimil on tõendatud olevat identne toime, need kutsuvad esile neutrofiilide arvu märgatava kasvu perifeerses veres 24 tunni jooksul koos monotsüütide ja/või lümfotsüütide arvu vähese kasvuga. Sarnaselt filgrastimile on pegfilgrastimi toimel produtseeritud neutrofiilidel normaalne või parem funktsioon, nagu näitavad

kemotaktilise ja fagotsütaarse funktsiooni testid. Nagu teistelgi vereloome kasvuteguritel, on G-CSF-l ilmnenud in vitro inimese endoteelirakke stimuleerivaid omadusi. G-CSF võib soodustada müeloidsete rakkude, kaasa arvatud pahaloomuliste rakkude kasvu in vitro ja samasugust toimet võib näha ka mõningatele mittemüeloidsetele rakkudele in vitro.

Kahes randomiseeritud topeltpimedas uuringus II-IV riskiastme rinnavähi patsientidega, kes said müelosupressiivset keemiaravi, mis koosnes doksorubitsiinist ja dotsetakseelist, vähenes pegfilgrastimi kasutamisel ühekordses annuses keemiaravi tsüklis neutropeenia kestus ja palavikuga neutropeenia esinemine samamoodi kui filgrastimi igapäevasel manustamisel (keskmiselt 11 päeva jooksul). Kasvuteguri toetuseta on täheldatud sama skeemiga IV astme neutropeenia keskmist kestust 5...7 päeva ja palavikuga neutrofiilia 30...40%-st esinemist. Ühes uuringus (n=157), milles kasutati

6 mg pidevat pegfilgrastimi annust, oli IV astme neutropeenia keskmine kestus pegfilgrastimi rühmas 1,8 päeva ja filgrastimi rühmas 1,6 päeva (vahe 0,23 päeva, 95% CI -0,15, 0,63). Kogu uuringu jooksul esines palavikuga neutropeeniat 13%-l pegfilgrastimiga ravitud patsientidest ja 20%-l filgrastimiga ravitud patsientidest (vahe 7%, 95% CI -19%, 5%). Teises uuringus (n=310), milles kasutati vastavalt kehakaalule korrigeeritud annust (100 mikrogrammi/kg), oli IV astme neutropeenia

keskmine kestus pegfilgrastimi rühmas 1,7 päeva ja filgrastimi rühmas 1,8 päeva (vahe 0,03 päeva, 95% CI -0,36, 0,30). Palavikuga neutropeeniat esines üldiselt 9%-l pegfilgrastimiga ravitud patsientidest ja 18%-l filgrastimiga ravitud patsientidest (vahe 9%, 95% CI -16.8%, -1,1%).

järel). Üheksasaja kahekümne kaheksale patsiendile manustati igaslõppenudravitsüklis juhuvalikuna kas üks annus pegfilgrastiimi või platseebot 24 tundi pärast kemoteraapiat (2. päeval). Juhuvalikuna pegfilgrastiimi saanud patsientidel esines febriilset neutropeeniat vähem kui platseeborühmas (1%

Platseebo-kotrollitud topelt-pime uuringus hinnati pegfilgrastiimi mõju febriilse neutropeenia

esinemissagedusele rinnanäärme vähiga patsientidel pärast kemoteraapiat, millega seotud febriilse

neutropeenia esinemissagedus on 10…20% (4 ravitsüklit dotsetakseeliga 100 mg/m2 iga 3 nädala

versus 17%, p<0,001). Febriilse neutropeenia kliinilise diagnoosiga seonduvate hospitaliseerimiste ja intravenoosse antibiootilise ravi vajadus oli pegfilgrastiimi rühmas väiksem kui platseeborühmas (vastavalt 1% versus 14%, p<0,001 ja 2% versus 10%, p<0,001).

Väikeses (n=83) II faasi topeltpimemeetodil teostatud kliinilises uuringus võrreldi de novo diagnoositud ägeda müeloidse leukeemiaga patsientidel pegfilgrastiimi (ühekordne annus 6 mg)

filgrastiimiga, manustatuna induktsioonkemoteraapia vältel. Raskest neutropeeniast taastumise aja

 

 

müügiluba

mediaanväärtus oli hinnanguliselt 22 päeva mõlemas uuringugrupis. Kaugtulemusi ei uuritud (vt lõik

4.4).

on

 

 

 

5.2 Farmakokineetilised omadused

 

Pärast pegfilgrastimi ühekordset nahaalust annust saavutatakse pegfilgrastimi maksimaalne

kontsentratsioon seerumis 16...120 tundi pärast annustamist ja pegfilgrastimi kontsentratsioonid

seerumis säilivad müelosupressiivseleRavimil

keemiaravile järgneva neutropeenia vältel. Pegfilgrastimi

eliminatsioon ei ole lineaarne annusega; pegfilgrastimi kliirens seerumis väheneb annuse suurenedes. Pegfilgrastim näib elimineeruvat põhiliselt neutrofiilide vahendatud kliirensiga, mis kõrgemate annuste puhul küllastub. Kliirensimehhanismi iseregulatsiooni tõttu väheneb pegfilgrastimi kontsentratsioon neutrofiilide taastumise algul seerumis kiiresti (vt Joonis 1).

Joonis 1. Pegfilgrastimi keskmise kontsentratsiooni seerumis ja neutrofiilide absoluutarvu (ANC) profiil keemiaravi saavatel haigetel pärast 6 mg ühekordset süstimist

seerumis

 

 

 

 

 

 

 

/l)

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

PegfilgrastimikontsConc. .

 

(cellsx 10

(ng/ml)

 

 

 

 

NeutrofiilideANC

absoluutarv

 

absoluutarv

 

Conc.

 

 

 

 

 

 

 

 

10

kontsentratsioon

(ng/ml)

 

 

 

 

 

 

 

keskmine Neutrophil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Count

Pegfilgrastim

 

 

 

 

 

 

 

 

/l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(rakkude

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

keskmine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arv

 

 

 

 

 

 

 

 

Absolute

SerumMedian

 

 

 

 

 

 

 

Neutrofiilide

 

Pegfilgrastimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1

 

 

 

 

 

 

0.1

Median

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lõppenud

 

 

 

 

Uuringu päev

Study Day

Neutrofiilide poolt vahendatava kliirensimehhanismi tõttu neeru- või maksakahjustused pegfilgrastimi farmakokineetikat eeldatavalt ei mõjuta. Avatud ühekordse annuse uuringus (n=31) ei mõjutanud neerukahjustuse erinevad staadiumid, kaasa arvatud terminaalne neerupuudulikkus pegfilgrastimi farmakokineetikat.

Piiratud andmete kohaselt on pegfilgrastimi farmakokineetika eakatel (> 65 aastat) samasugune kui täiskasvanutel.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Prekliinilised andmed traditsioonilistel toksilisusemüügilubauuringutel annuse korduval manustamisel näitasid

eeldatavat farmakoloogilist toimet, sealhulgas leukotsüütide arvu tõusu, müeloidset hüperplaasiat luuüdis, luuüdivälist vereloomet ja põrna suurenemist.

on Subkutaanselt pegfilgrastimiRavimilsaanud tiinetel rottidel kõrvaltoimeid järglastele ei täheldatud, kuid

küülikute puhul on tõestatud, et pegfilgrastim põhjustab väikestes nahaalustes annustes lootetoksilisust (loote kaotamist). Uuringutes rottidega näidati, et pegfilgrastim võib läbida platsentaarbarjääri. Nende leidude olulisus inimesele ei ole teada.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Naatriumatsetaat* sorbitool (E420) polüsorbaat 20 süstevesi.

* Naatriumatsetaat on valmistatud jää-äädikhappe tiitrimise teel naatriumhüdroksiidiga.

6.2Sobimatus

Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste ravimitega, eriti naatriumkloriidi lahustega.

6.3 Kõlblikkusaeg

30 kuud

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2°C...8°C).

Neupopeg’i võib hoida toatemperatuuril (mitte üle 30°C) ühekordselt mitte üle 72 tunni. Rohkem kui 72 tunniks toatemperatuurile jäetud Neupopeg tuleb hävitada.

Mitte hoida sügavkülmas. Kogemata ühekordselt vähem kui 24 tunniks külmumistemperatuurile jätmine ei kahjusta Neupopeg’i stabiilsust.

Hoida sisepakend välispakendis. Hoida valguse eest kaitstult.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

Pensüsteli sees olev süstal on I tüüpi klaasist, sisaldab 0,6 ml süstelahust,lõppenudvarustatud kummist sulguri ja roostevabast terasest nõelaga. Pakendis 1 pensüstel ühekordseks kasutamiseks.

Eeltäidetud pensüsteli süstlanõelakate sisaldab kuiva naturaalset kummi (lateksi derivaat). Vt lõik 4.4.

6.6 Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Ravimi karbis on pakendi infoleht, mis sisaldab täielikku informatsiooni kasutamise ja käsitsemise kohta.

Enne manustamist tuleb kontrollida, et Neupopeg’i lahus ei sisaldaks nähtavaid osakesi. Süstida tohib ainult selget värvitut lahust. Igat pensüstelit võib kasutada ainult 1 kord.

Ülemäärasel raputamisel võib pegfilgrastim kuhjuda, mis muudab selle bioloogiliselt inaktiivseks.

müügiluba

Enne süstimist tuleb eeltäidetud pensüstelilon lasta soojeneda toatemperatuurini.

Kasutamata ravim võiRavimiljäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

Dompé Biotec S.p.A.

Via San Martino 12

I-20122 Milan

Itaalia

8.MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/02/228/003

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 22. august 2002

Müügiloa uuendamise kuupäev. 16. juuli 2007

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti (EMEA) kodulehel http://www.emea.europa.eu/

 

 

müügiluba

lõppenud

 

on

 

Ravimil

 

 

 

 

 

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu