Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NeuroBloc (botulinum toxin type B) – Ravimi omaduste kokkuvõte - M03AX01

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusNeuroBloc
ATC koodM03AX01
Toimeainebotulinum toxin type B
TootjaEisai Ltd.

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

NeuroBloc 5000 Ü/ml süstelahus.

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 ml sisaldab 5000 Ü Clostridium botulinum’i B-tüüpi toksiini.

0,5 ml viaal sisaldab 2500 Ü Clostridium botulinum’i B-tüüpi toksiini. 1 ml viaal sisaldab 5000 Ü Clostridium botulinum’i B-tüüpi toksiini. 2 ml viaal sisaldab 10 000 Ü Clostridium botulinum’i B-tüüpi toksiini. Toodetud Clostridium botulinum’i B-serotüübi (Bean tüvi) poolt.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Süstelahus.

Läbipaistev ja värvitu kuni hellekollane lahus.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

NeuroBloc on näidustatud kaela düstoonia (kõõrkaelsuse) raviks täiskasvanutel.

4.2Annustamine ja manustamisviis

NeuroBloc’i tohib manustada ainult tervishoiuspetsialist, kellel on teadmisi ja kogemusi kaela düstoonia ravis ja botuliini toksiinide kasutamisel.

Ravimit võib kasutada üksnes haiglas.

Annustamine

Esialgne annus on 10 000 Ü ja see tuleks jagada kahe kuni nelja haigusest enim haaratud lihase vahel. Kliiniliste uuringute andmed viitavad sellele, et ravimi efektiivsus sõltub annuse suurusest, kuid kuna uuringud ei olnud suunatud annuste toime võrdlemisele, ei ilmnenud neis 5000 Ü ja 10000 Ü vahel märkimisväärset vahet. Seega võib küll kaaluda ka esialgset annust 5000 Ü, kuid 10000 Ü annus suurendab kliiniliselt kasuliku toime tõenäosust.

Süstimist tuleb hea funktsionaalsuse hoidmiseks ja valu vähendamiseks korrata vastavalt vajadusele. Pikaajalistes kliinilistes uuringutes oli keskmine annustamissagedus ligikaudu iga 12 nädala järel, kuid see võib individuaalselt varieeruda ja osal patsientidest püsis oluline paranemine ravi algusega võrreldes 16 nädalat või kauem. Seepärast tuleb annustamissagedust kohandada lähtuvalt patsiendi seisundi individuaalsest kliinilisest hindamisest / patsiendi ravivastusest.

Vähenenud lihasmassiga patsientidel tuleks annust kohandada vastavalt patsiendi individuaalsetele vajadustele.

Antud ravimi tugevus on väljendatud kui NeuroBloc 5000 Ü/ml. Need ühikud ei ühildu muude botuliini toksiini sisaldavate ravimite tugevuse väljendamisel kasutatavate ühikutega (vt lõik 4.4).

Eakad

Eakatel (> 65-aastased) ei ole vaja ravimi annust kohandada.

Maksa- ja neerupuudulikkus

Maksa- või neerupuudulikkusega patsientidega ei ole uuringuid tehtud. Farmakoloogilised omadused siiski ei viita annuse kohandamise vajadusele

Lapsed

NeuroBloc’i ohutus ja efektiivsus lastel vanuses 0…18 aastat ei ole tõestatud. Andmed puuduvad. NeuroBloc'i ei soovitata kasutada lastel vanuses 0…18 aastat kuni täiendavate andmete saamiseni.

Manustamisviis

NeuroBloc’i võib manustada üksnes intramuskulaarse süstena. Eriti hoolikalt tuleb vältida selle süstimist veresoonde.

Esialgne annus on 10 000 Ü ja see tuleb jagada kahe kuni nelja haigusest enim haaratud lihase vahel.

Selleks, et jagada üldannus mitme süstimiskoha vahel, võib NeuroBloc’i lahjendada 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi süstelahusega. Lahjendatud süstelahus tuleb kohe ära kasutada. Ravimpreparaadi lahjendamise juhised vt lõik 6.6.

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.

Teadaolevate müoneuraalsete haiguste (näiteks amüotroofilise lateraalskleroosi või perifeerse neuropaatia) või teadaolevate müoneuraalse sünapsi haigustega (näiteks raskekujulise müasteenia või Lambert-Eatoni sündroomiga) patsientidele NeuroBloc’i manustada ei tohi.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

NeuroBloc’i soovitatakse manustada ainult intramuskulaarselt.

NeuroBloc’i ohutus kasutamisel muu kui heakskiidetud näidustuse puhul ei ole kindlaks määratud. See hoiatus hõlmab kasutamist lastel ja muudel näidustustel peale kaela düstoonia. Sellega seotud riskid, mis võivad ka surmaga lõppeda, võivad ületada sellest saadavat kasu.

Serokonversioon

Nagu paljude ravimina kasutatavate bioloogiliste/biotehnoloogiliste valkude puhul, võivad NeuroBloc’i korduva manustamise tulemusena mõnel patsiendil välja kujuneda antikehad B-tüüpi botuliini toksiini suhtes. Kolmest pikaajalisest kliinilisest uuringust immunogeensuse kohta saadud andmed näitavad, et antikehad tekivad ligikaudu kolmandikul patsientidest, nagu määrati kindlaks hiirte neutralisatsiooni-reaktsiooni meetodil läbi viidud uuringus olenevalt ekspositsiooni kestusest (vt lõik 5.1).

Serokonversiooni tagajärgede uurimine näitas, et antikehade olemasolu ei tähendanud alati ravivastuse puudumist ega mõjutanud üldist ohutusprofiili. Antikehad küll tekkisid hiirte neutralisatsiooni- reaktsiooni meetodil läbi viidud uuringu kohaselt, kuid nende kliiniline tähtsus ei ole selge.

Ettevaatlik tuleb olla veritsushäiretega või hüübimisvastast ravi saavate patsientide puhul.

Toksiini toime levimine

On kirjeldatud toksiini levikuga seotud neuromuskulaarseid toimeid manustamiskohast eemal (vt. lõik 4.8). Need hõlmavad düsfaagiat ja hingamisraskusi.

Olemasolevad neuromuskulaarsed haigused

Raviannustega ravitud patsientidel võib ilmneda ülemäärast lihasnõrkust. Olemasolevate neuromuskulaarsete haigustega patsientidel võib ka NeuroBloc’i tavaliste annuste kasutamisel olla suurenenud risk kliiniliselt oluliste kõrvaltoimete tekkeks, nagu raske düsfaagia ja hingamisraskus (vt lõik 4.3).

Botuliini A/B tüüpi toksiinravi järgselt on tekkinud düsfaagiat, aspiratsioonipneumooniat ja/või eluohtlikku hingamisteede haigust.

Lastel (heakskiitmata kasutamine) ja olemasolevate neuromuskulaarsete haigustega (sealhulgas neelamishäiretega) patsientidel on suurenenud risk nimetatud kõrvaltoimete tekkeks. Neuromuskulaarsete haigustega või düsfaagia ja aspiratsiooni anamneesiga patsientidel võib botuliini toksiini kasutada ainult eksperimentaalselt, range meditsiinilise järelvalve all.

NeuroBlociga ravi järgselt tuleks kõikidel patsientidel ja nende hooldajatel soovitada pöörduda arsti poole, kui tekivad hingamisraskused, lämbumine või iga uus või süvenev düsfaagia.

Düsfaagiat on kirjeldatud juhtudel, kui ravimit on süstitud mujale kui kaelalihastesse.

Ühilduvuse puudumine erinevate botuliini toksiini sisaldavate ravimite annuste vahel

Algannus 10 000 Ü (või 5000 Ü) kehtib ainult NeuroBloc’i (B-tüüpi botuliini) jaoks. Annuseühikud on NeuroBloc’ile spetsiifilised ja ei kehti A-tüüpi botuliini suhtes. A-tüüpi botuliini soovituslikud ühikulised annused on oluliselt väiksemad kui NeuroBloc’i omad ning A-tüüpi botuliini manustamisega NeuroBloc’i soovituslikes ühikulistes annustes võivad kaasneda süsteemne mürgistus ja eluohtlikud kliinilised tagajärjed.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Botuliini erinevate serotüüpide üheaegse manustamisega kaasnev mõju ei ole teada. Kliinilistes uuringutes manustati NeuroBloc’i aga 16 nädalat peale A-tüüpi botuliini süstimist.

NeuroBloc’i manustamist koos aminoglükosiidide või neuromuskulaarset ülekannet takistavate ainetega (näiteks kuraare-sarnaste ühenditega) tuleb kaaluda ettevaatlikult.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Katseloomadel läbi viidud reproduktsiooniuuringute põhjal ei saa välistada toimet rasedusele ja/või embüo/loote arengule. Võimalik risk inimesele ei ole teada. NeuroBloc’i ei tohi kasutada raseduse ajal, välja arvatud juhul, kui naise kliiniline seisund vajab ravi B-tüüpi botuliini toksiiniga.

Imetamine

Ei ole teada, kas B-tüüpi botuliini toksiin eritub rinnapiima. Loomadel ei ole B-tüüpi botuliini toksiini imendumist rinnapiima uuritud. Tuleb otsustada, kas katkestada rinnaga toitmine või jätta ära ravi NeuroBloc’iga sõltuvalt ravimist saadavast kasust emale ja rinnaga toitmise olulisusest lapsele.

Fertiilsus

Fertiilsusuuringuid ei ole läbi viidud ja seetõttu ei ole teada, kas NeuroBloc mõjutab inimese reproduktsioonivõimet.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. Kõrvaltoimete, nagu lihasnõrkus ja nägemishäired (ähmane nägemine, silmalau ptoos), esinemisel võib NeuroBloc häirida autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.

4.8Kõrvaltoimed

Kõige sagedasemad kõrvaltoimed NeuroBloc’i kasutamisel on olnud suukuivus, düsfaagia, düspepsia ja valu süstekohas.

Kõrvaltoimed, mis on seotud toksiini levimisega süstekohast kaugemale, on ülemäärane lihasnõrkus, düsfaagia, düspnoe ja aspiratsioonipneumoonia, mis mõnedel juhtudel on lõppenud surmaga (vt lõik 4.4).

Allpool on loetletud kõigis kliinilistes uuringutes täheldatud kõrvaltoimed MedDRA süsteemi elundiklasside kaupa ja esinemissageduste vähenemise järjekorras; viimased on määratletud järgnevalt: väga sage (≥ 1/10); sage (≥ 1/100 kuni < 1/10); aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100).

Organsüsteemi klass

Väga sage

Sage

Närvisüsteemi häired

suukuivus, peavalu

kõõrkaelsus (halvenemine

 

 

võrreldes algse seisundiga),

 

 

maitsetunnetuse muutumine

Silma kahjustused

 

ähmane nägemine

Respiratoorsed, rindkere ja

 

düsfoonia

mediastiinumi häired

 

 

Seedetrakti häired

neelamishäire

seedehäire

Lihas-skeleti, sidekoe ja luude

 

müasteenia

kahjustused

 

 

Üldised häired ja

süstekoha valu

kaelavalu

manustamiskoha reaktsioonid

 

gripilaadne haigus

Analoogselt A-tüüpi botuliini manustamisega võib mõnedes perifeersetes lihastes esineda elektrofüsioloogiline värin, mis ei ole seotud kliinilise nõrkuse ega muude elektrofüsioloogiliste kõrvalekalletega.

Turuletulekujärgselt ilmnenud kõrvaltoimed

On kirjeldatud toksiini levikuga seotud neuromuskulaarseid toimeid manustamiskohast eemal (ülemäärane lihasnõrkus, düsfaagia, düspnoe, aspiratsioonipneumoonia koos surmajuhtudega mõnedel juhtudel) (vt. lõik 4.4).

Turuletulekujärgse kasutamise käigus on kirjeldatud ka järgmisi kõrvaltoimeid: akommodatsioonihäired, ptoos, oksendamine, kõhukinnisus, gripisarnased sümptomid, asteenia, angioödeem, lööve, urtikaaria ja sügelus.

Kättesaadavate andmete kohaselt on ravimit kasutatud lastel. Lastel on kõrvaltoimed tõenäoliselt palju raskemad (40%) kui täiskasvanutel ja eakatel (12%), võimalik, et lapse jaoks sobimatult suure annuse kasutamise tagajärjel (vt lõik 4.9).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9Üleannustamine

Kirjeldatud on üleannustamisjuhtumeid (mõnedel juhtudel süsteemsele mürgistusele viitavate sümptomitega). Üleannustamise puhul tuleks rakendada üldist toetavat ravi. Täiskasvanutel on annustega kuni 15000 Ü harva kaasnenud kliiniliselt oluline süsteemne mürgistus. Kliinilise botulismikahtluse puhul võib vajalik olla hospitaliseerimine hingamisfunktsiooni jälgimiseks (algav hingamispuudulikkus).

Üleannustamisel või süstimisel tavaolukorras kaela düstooniat tasakaalustavasse lihasesse on võimalik düstoonia halvenemine. Analoogselt muude botuliinidega paraneb see teatava aja jooksul ise.

Kasutamine lastel (heaks kiitmata): lastel on kliiniliselt olulist süsteemset mürgistust esinenud täiskasvanud patsientide jaoks heakskiidetud annuste puhul. Toime laienemise oht on suurem kui täiskasvanutel ja see on sagedamini raske. Põhjuseks võib olla selles rühmas tavaliselt suurte annuste kasutamine.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: perifeerselt toimivad lihaseid lõõgastavad ained, ATC-kood: M03AX 01

NeuroBloc on müoneuraalne blokaator. NeuroBloc’i toimemehhanism müoneuraalse ülekande blokeerimisel on kolmeastmeline:

1.Toksiini rakuväline seondumine motoorsete närvilõpmete spetsiifiliste retseptoritega

2.Toksiini sisenemine närvilõpmete tsütosooli

3.Atsetüülkoliini vabanemise inhibeerimine müoneuraalses sünapsis

Otse lihasesse süstimisel tekitab NeuroBloc paikse halvatuse, mis aja jooksul järk-järgult taandub. Lihashalvatuse aja jooksul taandumise mehhanism ei ole selge, kuid võib olla seotud vastava valgu intraneuronaalse ringluse ja/või närvilõpme taastumisega.

NeuroBloc’i efektiivsust ja ohutust kaela düstoonia ravis hinnati mitmes kliinilises uuringus. Nende uuringutega tõestati NeuroBloc’i aktiivsust nii varem ravimata patsientidel kui ka varem A-tüüpi botuliini toksiiniga ravitud patsientidel, kaasa arvatud patsiendid, keda peeti A-tüüpi botuliini toksiini suhtes kliiniliselt resistentseteks.

Kaela düstooniaga patsientidega viidi läbi kaks III faasi randomiseeritud multitsentrilist topeltpimedat platseeboga kontrollitud uuringut. Mõlemas uuringus osalesid täiskasvanud patsiendid (≥18 eluaastat), kes olid varem saanud A-tüüpi botuliini. Esimeses uuringus osalesid A-tüüpi botuliini suhtes resistentsed patsiendid (A-vasteta patsiendid), mida kontrolliti A-tüübi otsmikukatsega. Teises uuringus osalesid patsiendid, kellel oli reaktsioon A-tüüpi botuliini suhtes säilinud (A-vastega patsiendid). Esimeses uuringus randomiseeriti A-tüüpi botuliini suhtes resistentsed patsiendid (A- vasteta patsiendid) platseebot või 10 000 Ü NeuroBloc’i saavatesse rühmadesse, teises randomiseeriti A-tüüpi botuliini suhtes säilinud vastega patsiendid (A-vastega patsiendid) platseebot 5000 Ü või

10 000 Ü NeuroBloc’i saavatesse rühmadesse. Ravimit süstiti ühel korral 2...4 järgmisesse lihasesse: pea rihmlihas (m. splenius capitis), rinnaku-rangluu-nibujätke lihas, abaluutõstur (m. levator scapulae), trapetslihas (m. trapezius), pea poologalihas (m. semispinalis capitis) ja astriklihas. Üldannus jagati valitud lihaste vahel ja igasse lihasesse tehti 1...5 süsti. Esimeses uuringus osales 77 ja teises 109 patsienti. Patsientide seisundit jälgiti pärast süstimist 16 nädala kestel.

Primaarseks lõpliku efektiivsuse näitajaks oli mõlemas uuringus TWSTRS üldskaala hinne (võimalik vahemik 0...87) 4. nädalal. Sekundaarseteks lõpp-punktideks olid visuaalsed analoogskaalad (VAS) patsiendi ja arsti üldhinnangu määratlemiseks seisundi muutusele 4. nädalaks võrreldes basaalsega. Hinne 50 tähistab neis skaalades muutumata seisundit, 0 palju halvemat ja 100 palju paremat seisundit. Primaarsete ja sekundaarsete efektiivsusnäitajate tulemused on kokku võetud tabelis 1. TWSTRS alamskaalade analüüs tõi välja ravi märgatava mõju kaela düstooniale ja sellega seotud valule ja puude raskusele.

Tabel 1.

NeuroBloc’i III faasi efektiivsusuuringu tulemused

 

1. UURING

 

2. UURING

 

 

(A-resistentsed

(A-vastega patsiendid)

 

patsiendid)

 

 

 

 

Hinnangud

Platseebo

10 000 Ü

Platseebo

5000 Ü

 

10 000 Ü

 

n = 38

n = 39

n = 36

n = 36

 

n = 37

TWSTRS üldhinne

 

 

 

 

 

 

Keskmine algväärtus

51,2

52,8

43,6

46,4

 

46,9

Keskmine 4. nädalal

49,2

41,8

39,3

37,1

 

35,2

Muutus võrreldes

-2,0

-11,1

-4,3

-9,3

 

-11,7

algväärtusega

 

 

 

 

 

 

P-väärtus*

 

0,0001

 

0,0115

 

0,0004

Patsiendi üldhinnang

 

 

 

 

 

 

Keskmine 4. nädalal

39,5

60,2

43,6

60,6

 

64,6

P-väärtus*

 

0,0001

 

0,0010

 

0,0001

Arsti üldhinnang

 

 

 

 

 

 

Keskmine 4. nädalal

47,9

60,6

52,0

65,3

 

64,2

P-väärtus*

 

0,0001

 

0,0011

 

0,0038

* Kovariatsioonanalüüs, kahe jaotussabaga testid, α = 0,05

Teostati veel üks randomiseeritud mitmekeskuseline topeltpime uuring NeuroBloci (10 000 Ü) efektiivsuse võrdlemiseks A-tüüpi botuliini toksiiniga (150 Ü) patsientidel, kellel oli kaela düstoonia ja kes ei olnud varem kunagi botuliini preparaate saanud. Esmane efektiivsuse tulemusnäitaja oli TWSTRS ja teisesed efektiivsuse tulemusnäitajad olid VAS valuskoori muutuste hindamised patsiendi ja uurija poolt 4., 8. ja 12. ravijärgsel nädalal. Uuring vastas eelnevalt määratletud kriteeriumidele NeuroBloc’i samaväärsuse osas A-tüüpi botuliini toksiiniga nii keskmise TWSTRS-üldskoori poolest 4. nädalal pärast esimest ja teist ravikorda kui ka toime kestuse osas.

NeuroBloc'i samaväärsust A-tüüpi botuliini toksiiniga kinnitas ka ravivastusega patsientide analüüs, mis näitas, et TWSTRS hinde järgi 1. sessiooni 4. nädalal olid paranemisega uuringus osalejate protsendid sarnased (86% NeuroBloc ja 85% Botox), samuti uuringus osalejate protsendid, kellel vähenes TWSTRS skoor 1. sessiooni 4. nädalal vähemalt 20% võrra algväärtusega võrreldes (51% NeuroBloc, 47% Botox).

Edasised kliinilised uuringud ja avatud järeluuringud on näidanud, et uuringus osalejatel võib püsida ravivastus NeuroBloc’ile kaua, kusjuures mõni uuringus osaleja saab rohkem kui 3,5 aasta jooksul rohkem kui 14 ravikorda.Lisaks funktsiooni paranemisele, mida näitab TWSTRS- üldskoori vähenemine, kaasnes NeuroBloc’iga ravimisega 4., 8. ja 12. nädalal iga ravikorraga TWSTRS-valuskoori ja VAS-valuskoori oluline vähenemine ravi algusega võrreldes. Neis uuringutes oli keskmine annustamissagedus ligikaudu iga 12 nädala järel.

NeuroBloc’i immunogeensust on hinnatud kahes kliinilises uuringus ja ühes avatud jätku- uuringus. Antikehade olemasolu hinnati neis uuringutes hiirte neutralisatsiooni-reaktsiooni meetodil.

Kolmest pikaajalisest kliinilisest uuringust immunogeensuse kohta saadud andmed näitavad, et antikehad tekivad ligikaudu kolmandikul patsientidest, nagu näitas hiire neutralisatsiooni-reaktsiooni meetodil läbi viidud uuring olenevalt ekspositsiooni kestusest. Need uuringud näitasid nimelt, et ligikaudu 19–25%-l tekkis 18 kuu jooksul alates ravi algusest serokonversioon, ning see osakaal suurenes kuni 45-kuulise ravi korral ligikaudu 33–44%-ni. Serokonversiooni tagajärgede uurimisel selgus, et antikehade olemasolu ei tähendanud alati ravivastuse puudumist ega mõjutanud üldist ohutusprofiili. Antikehad küll tekkisid hiirte neutralisatsiooni-reaktsiooni meetodil läbi viidud uuringu kohaselt, kuid nende kliiniline tähtsus ei ole selge.

Serokonversiooni ulatus ja ajaline kulgemine olid sarnased nii varem A-tüüpi toksiini kasutanud kui ka mittekasutanud patsientidel ning nii A-tüüpi toksiini suhtes resistentsetel kui ka A-tüüpi toksiinile ravivastuse saanud patsientidel.

5.2Farmakokineetilised omadused

Intramuskulaarselt süstitud NeuroBloc kutsub keemilise denervatsiooni abil esile paikse lihasnõrkuse. NeuroBloc’i paiksel intramuskulaarsel süstimisel täheldati tõsiseid kõrvaltoimeid, mis võivad olla seotud B-tüüpi botuliini süsteemsete toimetega, 12%-l turuletuleku järel registreeritud kõrvaltoimete juhtudest (sealhulgas järgmised reaktsioonid: suukuivus, düsfaagia ja ähmane nägemine). Farmakokineetilisi ega imendumise, jaotumise, ainevahetuse ja väljutamise (ADME) uuringuid siiski läbi viidud ei ole.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Ühe annusega farmakoloogilistes uuringutes cynomolgus ahvidel ei ole ilmnenud muid toimeid peale oodatava, annusest sõltuva halvatuse süstitud lihastes ning toksiini mõningase difusiooni suurtel annustel koos sellega kaasnevate sarnaste mõjudega lähedalasuvates lihastes.

Cynomolgus ahvidel on läbi viidud ka ühe annusega intramuskulaarseid toksikoloogilisi uuringuid. Süsteemne täheldatava toimeta annus (NOEL) oli neis uuringutes ligikaudu 960 Ü/kg. Surmav annus oli 2400 Ü/kg.

Ravimi iseloomu tõttu ei ole kantserogeense mõju uurimiseks NeuroBloc’iga loomkatseid tehtud. Standardseid katseid NeuroBloc’i mutageensuse uurimiseks ei ole tehtud.

Arengu-uuringutes rottide ja küülikutega ei ole leitud tõendeid loote väärarengute tekke kohta ega muutuste kohta viljakuses. Täheldatava kahjuliku toimeta annus (NOAEL) rottidel oli arengu- uuringutes maternaalse toksilisuse osas 1000 Ü/kg/päevas ja lootekahjustuste osas 3000 Ü/kg/päevas. Küülikutel oli NOAEL maternaalse toksilisuse osas 0,1 Ü/kg/päevas ja lootekahjustuste osas

0,3 Ü/kg/päevas. Viljakusuuringutes oli üldise toksilisuse NOAEL nii meestel kui ka naistel 300 Ü/kg/päevas ja viljakuse ja järglaste saamise võime NOAEL 1000 Ü/kg/päevas.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

dinaatriumsuktsinaat naatriumkloriid

inimese seerumalbumiin soolhape (pH reguleerimiseks) süstevesi

6.2Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

6.3Kõlblikkusaeg

5 aastat (säilitamisel turustatavas pakendis).

Pärast lahjendamist tuleb süstelahus kohe ära kasutada (vt lõigud 4.2 ja 6.6).

Mikrobioloogia seisukohast tuleks lahus manustada kohe, va kui avamise/lahjendamise meetod välistab mikrobiaalse kontaminatsiooni riski.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2 °C...8 °C).

Mitte lasta külmuda.

Hoida sisepakend välispakendis valguse eest kaitstult.

Ravimit võib säilitada selle kõlblikkusaja vältel väljaspool külmkappi temperatuuril kuni 25 °C kuni 3 järjestikuse kuu vältel, mille jooksul ei tohi ravimit uuesti külmkappi panna. Nimetatud perioodi möödumisel ei tohi ravimit uuesti külmkappi panna ja kasutamata jäänud ravim tuleb ära visata.

Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi lahjendamist vt lõik 6.3.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

0,5 ml, 1 ml või 2 ml lahust 3,5 ml I tüüpi klaasist viaalides, mis on suletud silikooniga töödeldud butüülkummist korgiga ning fikseeritud stantsitud alumiiniumsulguriga.

Pakendis on 1 viaal.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitsemiseks

NeuroBloc’i turustatakse viaalides, mis on mõeldud ühekordseks kasutuseks.

Ravim on kohe kasutamisvalmis ega vaja manustamiskõlblikuks muutmist. Viaale ei tohi loksutada.

Selleks, et jagada üldannus mitme süstimiskoha vahel, võib NeuroBloc’i lahjendada 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi süstelahusega (vt lõik 4.2). Selline lahjendamine naatriumkloriidiga tehakse süstlas. Selleks tõmmatakse alguses süstlasse soovitav kogus NeuroBloc’i ja seejärel lisatakse vajalik hulk naatriumkloriidi lahust. Mittekliinilistes uuringutes on NeuroBloc’i lahust lahjendatud kuni 6 korda, ilma et ravimi tugevus oleks muutunud. Pärast lahjendamist tuleb süstelahus kohe ära kasutada, sest ravim ei sisalda säilitusainet.

Kogu kasutamata lahus, kõik aegunud NeuroBloc’i viaalid ja ravimi manustamiseks kasutatud materjalid tuleb hävitada kohalike bioohtlike meditsiinijäätmete hävitamise nõuete järgi. Enne kasutust tuleb viaale visuaalselt kontrollida. Kui NeuroBloci lahus ei ole läbipaistev ja värvitu/helekollane või kui viaal tundub olevat kahjustunud, siis ei tohi ravimit kasutada ning see tuleb hävitada kohalike bioohtlike meditsiinijäätmete hävitamise nõuete järgi.

Mahavalgunud kogused tuleb kahjutustada 10%-lise leeliselise lahuse või naatriumhüpokloritiga (2 ml (0,5%) majapidamises kasutatavat klooril põhinevat valgendit ja 1 l vett). Kanda tuleb veekindlaid kindaid, vedelik tuleb imada sobivasse absorbenti. Absorbeeritud toksiin tuleb paigutada autoklaavikotti, sulgeda kott ja hävitada kohalike bioohtlike meditsiinijäätmete hävitamise nõuete järgi.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Eisai Limited

European Knowledge Centre Mosquito Way

Hatfield Hertfordshire AL10 9SN Ühendkuningriik

8.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/00/166/001 – 2500 Ü

EU/1/00/166/002 – 5000 Ü

EU/1/00/166/003 – 10000 Ü

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 22. jaanuar 2001

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev:

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu