Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NeuroBloc (botulinum toxin type B) – Pakendi märgistus - M03AX01

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusNeuroBloc
ATC koodM03AX01
Toimeainebotulinum toxin type B
TootjaEisai Ltd.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Välispakend 0,5 ml viaal

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

NeuroBloc 5000 Ü/ml süstelahus

Clostridium botulinum’i B-tüüpi toksiin

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml sisaldab 5000 Ü Clostridium botulinum’i B-tüüpi toksiini.

0,5 ml viaal sisaldab 2500 Ü Clostridium botulinum’i B-tüüpi toksiini.

3.ABIAINED

Dinaatriumsuktsinaat, naatriumkloriid, inimese seerumalbumiini lahus, soolhape ja süstevesi

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus 1 viaal

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Mitte loksutada.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Intramuskulaarne.

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

NeuroBloc’i tugevus on 5000 Ü/ml. Need ühikud on B-tüüpi toksiini ühikud ega ühildu muude botuliini toksiini sisaldavate ravimite tugevuse väljendamisel kasutatavate ühikutega.

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

Pärast lahjendamist tuleb süstelahus kohe ära kasutada

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2 °C…8 °C).

Mitte lasta külmuda.

Hoida sisepakend välispakendis valguse eest kaitstult.

Ravimit võib säilitada selle kõlblikkusaja vältel väljaspool külmkappi temperatuuril kuni 25 °C kuni 3 järjestikuse kuu vältel, mille jooksul ei tohi ravimit uuesti külmkappi panna. Nimetatud perioodi möödumisel ei tohi ravimit uuesti külmkappi panna ja kasutamata jäänud ravim tuleb ära visata.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Käsitsemise, kasutamisaegse säilitamise ja hävitamise erinõuetega tutvumiseks lugege pakendi infolehte.

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eisai Limited Mosquito Way Hatfield

Herts AL10 9SN

Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/00/166/001

13.PARTII NUMBER

Partii nr

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille’ mitte lisamiseks

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Viaali etikett 0,5 ml viaal

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

NeuroBloc 5000 Ü/ml süstelahus

Intramuskulaarne

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

2500 Ü

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Välispakend 1,0 ml viaal

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

NeuroBloc 5000 Ü/ml süstelahus

Clostridium botulinum’i B-tüüpi toksiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml sisaldab 5000 Ü Clostridium botulinum’i B-tüüpi toksiini.

1 ml viaal sisaldab 5000 Ü Clostridium botulinum’i B-tüüpi toksiini.

3. ABIAINED

Dinaatriumsuktsinaat, naatriumkloriid, inimese seerumalbumiini lahus, soolhape ja süstevesi

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus 1 viaal

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Mitte loksutada.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Intramuskulaarne.

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

NeuroBloc’i tugevus on 5000 Ü/ml. Need ühikud on B-tüüpi toksiini ühikud ega ühildu muude botuliini toksiini sisaldavate ravimite tugevuse väljendamisel kasutatavate ühikutega.

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

Pärast lahjendamist tuleb süstelahus kohe ära kasutada

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2 °C…8 °C).

Mitte lasta külmuda.

Hoida sisepakend välispakendis valguse eest kaitstult.

Ravimit võib säilitada selle kõlblikkusaja vältel väljaspool külmkappi temperatuuril kuni 25 °C kuni 3 järjestikuse kuu vältel, mille jooksul ei tohi ravimit uuesti külmkappi panna. Nimetatud perioodi möödumisel ei tohi ravimit uuesti külmkappi panna ja kasutamata jäänud ravim tuleb ära visata.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Käsitsemise, kasutamisaegse säilitamise ja hävitamise erinõuetega tutvumiseks lugege pakendi infolehte.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja Eisai Limited Mosquito Way Hatfield

Herts AL10 9SN

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/00/166/002

13. PARTII NUMBER

Partii nr

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille’ mitte lisamiseks

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Viaali etikett 1,0 ml viaal

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

NeuroBloc 5000 Ü/ml süstelahus

Intramuskulaarne

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

5000 Ü

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Välispakend 2,0 ml viaal

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

NeuroBloc 5000 Ü/ml süstelahus

Clostridium botulinum’i B-tüüpi toksiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml sisaldab 5000 Ü Clostridium botulinum’i B-tüüpi toksiini.

2 ml viaal sisaldab 10000 Ü Clostridium botulinum’i B-tüüpi toksiini.

3. ABIAINED

Dinaatriumsuktsinaat, naatriumkloriid, inimese seerumalbumiini lahus, soolhape ja süstevesi

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus 1 viaal

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Mitte loksutada.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Intramuskulaarne.

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

NeuroBloc’i tugevus on 5000 Ü/ml. Need ühikud on B-tüüpi toksiini ühikud ega ühildu muude botuliini toksiini sisaldavate ravimite tugevuse väljendamisel kasutatavate ühikutega.

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

Pärast lahjendamist tuleb süstelahus kohe ära kasutada.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2 °C…8 °C).

Mitte lasta külmuda.

Hoida sisepakend välispakendis valguse eest kaitstult.

Ravimit võib säilitada selle kõlblikkusaja vältel väljaspool külmkappi temperatuuril kuni 25 °C kuni 3 järjestikuse kuu vältel, mille jooksul ei tohi ravimit uuesti külmkappi panna. Nimetatud perioodi möödumisel ei tohi ravimit uuesti külmkappi panna ja kasutamata jäänud ravim tuleb ära visata.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Käsitsemise, kasutamisaegse säilitamise ja hävitamise erinõuetega tutvumiseks lugege pakendi infolehte.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja Eisai Limited Mosquito Way Hatfield

Herts AL10 9SN

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/00/166/003

13. PARTII NUMBER

Partii nr

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille’ mitte lisamiseks

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Viaali etikett 2,0 ml viaal

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

NeuroBloc 5000 Ü/ml süstelahus

Intramuskulaarne

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

10 000 Ü

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu