Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nevanac (nepafenac) – Ravimi omaduste kokkuvõte - S01BC10

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusNevanac
ATC koodS01BC10
Toimeainenepafenac
TootjaNovartis Europharm Limited

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

NEVANAC 1 mg/ml silmatilgad, suspensioon

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 ml suspensiooni sisaldab 1 mg nepafenakki.

Teadaolevat toimet omavad abiained:

Üks ml suspensiooni sisaldab 0,05 mg bensalkooniumkloriidi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Silmatilgad, suspensioon

Helekollane kuni heleoranž ühtlane suspensioon, pH 7,4 (umbkaudselt).

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

NEVANAC 1 mg/ml on näidustatud täiskasvanutele järgmistel juhtudel:

-katarakti operatsioonijärgse valu ja põletiku ennetamine ja ravi;

-diabeediga patsientidel katarakti operatsiooniga seotud operatsioonijärgse makula ödeemi tekkeriski vähendamine

(vt lõik 5.1).

4.2Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Täiskasvanud, sh eakad

Valu ja põletiku ennetamiseks on annus 1 tilk NEVANAC’i opereeritud silma(de) konjunktiivikotti 3 korda päevas, alustatakse 1 päev enne katarakti operatsiooni, jätkatakse operatsioonipäeval ja tilgutatakse kahel esimesel nädalal pärast operatsiooni. Vastavalt meediku juhistele võib ravi pikendada kuni kolme nädalani pärast operatsiooni. Üks tilk tuleb lisaks manustada 30 kuni

120 minutit enne operatsiooni.

Diabeediga patsientidel katarakti operatsioonijärgse maakula ödeemi tekkeriski vähendamiseks on annus 1 tilk NEVANAC’i opereeritud silma(de) konjunktiivikotti 3 korda päevas, alustatakse 1 päev enne katarakti operatsiooni, jätkatakse operatsioonipäeval ja tilgutatakse kuni 60 päeva pärast operatsiooni vastavalt arsti juhistele. Üks tilk tuleb lisaks manustada 30 kuni 120 minutit enne operatsiooni.

Patsientide erirühmad

Neeru- või maksakahjustusega patsiendid

NEVANAC’i ei ole uuritud maksahaiguse või neerukahjustusega patsientidel. Nepafenak elimineeritakse organismist peamiselt biotransformatsiooni teel ning paikselt silma manustamise järgselt on selle süsteemne ekspositsioon väga vähene. Nendel patsientidel ei ole vaja annuseid kohandada.

Lapsed

NEVANAC’i ohutus ja efektiivsus lastel ja noorukitel ei ole tõestatud. Andmeid ei ole saadaval. Kuni uusi andmeid pole saadud, ei soovitata ravimit nendel patsientidel kasutada.

Eakad

Ravimi efektiivsuses ja ohutuses ei ole üldisi erinevusi eakate ja nooremate patsientide vahel.

Manustamisviis

Intraokulaarne.

Patsiente tuleb juhendada, et ravimi pudelit tuleb enne kasutamist hoolikalt loksutada. Kui äratõmmatav kinnitusrõngas on pärast korgi eemaldamist lahti tulnud, eemaldage see enne ravimi kasutamist.

Kui kasutatakse rohkem kui ühte silma tilgutatavat ravimit, peab kahe ravimpreparaadi manustamise vahe olema vähemalt 5 minutit. Silmasalvid manustatakse viimasena.

Et vältida tilguti otsa ja lahuse saastumist, tuleb hoolikalt jälgida, et tilguti ots ei puudutaks silmalauge, sellega piirnevaid alasid või teisi pindu. Patsiente tuleb juhendada, et nad hoiaksid pudelit tihedalt suletuna sel ajal kui ravimit ei kasutata.

Kui ravimit unustatakse kasutada, tuleb tilgutada üks tilk niipea kui see meenub, enne tavaskeemi juurde tagasipöördumist. Mitte kasutada kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral manustamata.

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.

Ülitundlikkus muude mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA) suhtes.

Patsiendid, kellel atsetüülsalitsüülhape või muud MSPVA-d põhjustavad astmahooge, urtikaariat või ägedat riniiti.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Seda ravimpreparaati ei tohi süstida. Patsiente tuleb juhendada, et ravimit ei tohi alla neelata.

Patsiente tuleb juhendada, et nad väldiksid päikesevalgust NEVANAC’i ravi ajal.

Toimed silmale

Toopiliste MSPVA-de kasutamine võib põhjustada keratiiti. Eelsoodumusega patsientidel võib toopiliste MSPVA-de pidev kasutamine põhjustada epiteeli irdumist, sarvkesta õhenemist, erosioone, haavandumist või perforatsiooni (vt lõik 4.8). Sellised seisundid võivad ohustada nägemist. Sarvkesta epiteeli irdumise korral peab kohe lõpetama NEVANAC’i kasutamise ning sarvkesta tuleb hoolikalt jälgida.

Toopiliselt manustatavad MSPVA-d võivad paranemist aeglustada või edasi lükata. Paranemist aeglustab või lükkab edasi ka kortikosteroidide toopiline manustamine. Toopiliste MSPVA-de ja toopiliste steroidide samaaegne kasutamine võib paranemist veelgi pidurdada. Seetõttu on soovitatav rakendada ettevaatust, kui NEVANAC’i manustatakse samaaegselt kortikosteroididega, eeskätt patsientidel, kellel on suur risk allpool kirjeldatud sarvkesta kõrvaltoimete tekkeks.

Turustamisjärgsed kogemused toopiliste MSPVA-dega on näidanud, et komplitseeritud silmaoperatsioon, sarvkesta denervatsioon, sarvkesta epiteeli defektid, suhkurtõbi, silma pindmised haigused (nt kuiva silma sündroom), reumatoidartriit või korduvad silmaoperatsioonid lühikese ajaperioodi jooksul võivad suurendada nägemist ohustavate sarvkesta kõrvaltoimete tekkeriski.

Sellistel patsientidel tuleb toopilisi MSPVA-sid kasutada ettevaatusega. Toopiliste MSPVA-de pikaajaline kasutamine võib patsiendil suurendada sarvkesta kõrvaltoimete tekkeriski ja kõrvaltoimed on neil patsientidel raskemad.

On teatatud juhtumitest, kus silma manustatud MSPVA-d võivad põhjustada silmaoperatsiooni ajal verejooksude ägenemist (sh hüfeemid). NEVANAC’i tuleb ettevaatusega kasutada patsientidel, kellel on teadaolev kalduvus veritsusele või kes kasutavad veritsusaega pikendavaid ravimeid.

Põletikuvastaste ravimite paikne kasutamine võib maskeerida ägedat silmainfektsiooni. MSPVA-del ei ole antimikroobseid omadusi. Silmainfektsiooni korral tuleb nende kasutamisel koos infektsioonivastaste ravimitega olla ettevaatlik.

Kontaktläätsed

Katarakti lõikuse järgsel postoperatiivsel perioodil ei ole soovitatav kanda kontaktläätsi. Seetõttu tuleb patsientidele soovitada, et nad ei kannaks kontaktläätsi, välja arvatud juhul kui raviarst on seda selgelt soovitanud.

Bensalkooniumkloriid

NEVANAC sisaldab bensalkooniumkloriidi, mis võib põhjustada ärritust silmas ja muuta pehmete kontaktläätsede värvi. Kui ravi ajal on vajalik kasutada kontaktläätsi, tuleb patsientidele soovitada, et nad eemaldaksid kontaktläätsed silmast enne ravimi manustamist ja ootaksid enne nende tagasi panemist vähemalt 15 minutit.

Bensalkooniumkloriid on põhjustanud punktkeratopaatiat ja/või toksilist haavandilist keratopaatiat. Kuna NEVANAC sisaldab bensalkooniumkloriidi, on sagedase või pikaajalise kasutamise ajal vajalik sage jälgimine.

Ülitundlikkuse ristreaktsioonid

On võimalik, et nepafenaki ja atsetüülsalitsüülhappe, fenüülatseethappe derivaatide ja teiste MSPVA-de vahel esineb ülitundlikkuse osas ristreaktsioone.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

In vitro uuringud on näidanud, et koostoime teiste ravimite ja valkude sidumisega seotud koostoimete esinemus on väga väike (vt lõik 5.2).

Prostaglandiini analoogid

On väga vähe andmeid prostaglandiini analoogide ja NEVANAC’i samaaegse kasutamise kohta. Arvestades nende ravimite toimemehhanismi, pole nende koos kasutamine soovitatav.

Toopiliste MSPVA-de ja toopiliste steroidide samaaegne kasutamine võib suurendada riski probleemide tekkimiseks paranemisel. NEVANAC’i kasutamine koos ravimitega, mis pikendavad veritsusaega, võib suurendada verejooksu riski (vt lõik 4.4).

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Sünnitusvõimelised naised

NEVANAC’i ei tohi kasutada sünnitusvõimelised naised, kes ei kasuta rasestumisvastaseid vahendeid.

Rasedus

Puudub piisav informatsioon nepafenaki kasutamise kohta rasedatel. Uuringud loomadel näitasid toksilist toimet sigimisvõimele (vt 5.3). Potentsiaalne risk inimesele ei ole teada. Kuna NEVANAC’iga ravi korral on ravimi süsteemne ekspositsioon mitterasedatel naistel olematu, on raseduse ajal kasutamise risk tõenäoliselt väike. Siiski, kuna prostaglandiinide sünteesi pärssimine võib negatiivselt mõjutada rasedust ja/või embrüofetaalset arengut ja/või sünnitust/postnataalset arengut, ei soovitata NEVANAC’i kasutada raseduse ajal.

Imetamine

Ei ole teada, kas nepafenak eritub rinnapiima. Loomkatsetes on ilmnenud nepafenaki rinnapiima eritumist. Sellegipoolest pole oodata mõju imevale lapsele, sest nepafenaki süsteemne toime rinnaga toitvale naisele on peaaegu olematu. NEVANAC’i võib kasutada imetamise ajal.

Fertiilsus

Puuduvad andmed NEVANAC’i mõju kohta inimese fertiilsusele.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

NEVANAC’il ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. Võib esineda ajutist nägemise ähmastumist või teisi nägemishäireid, mis mõjutavad võimet juhtida liiklusvahendit ja töötada masinatega. Kui ilmnevad nägemishäired pärast ravimi tilgutamist, peab patsient ootama selge nägemise taastumiseni, enne kui alustab liiklusvahendi juhtimist või töötamist masinatega.

4.8Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Kliinilistes uuringutes, kus rohkem kui 2314 patsienti said NEVANAC 1 mg/ml, olid kõige sagedasemad kõrvaltoimed punktkeratiit, võõrkeha tunne silmas ja silmalau serva ketendus, mis esines 0,2% kuni 0,4% patsientidest.

Kõrvaltoimete loetelu tabelina

Järgmiselt loetletud kõrvaltoimeid klassifitseeriti järgneval viisil: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100), harv (≥1/10 000 kuni <1/1000), väga harv

(<1/10 000) või teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud raskuse vähenemise järjekorras. Kõrvaltoimete esinemise andmed pärinevad kliinilistest uuringutest ja turuletulekujärgsetest aruannetest.

Organsüsteemi klass

Kõrvaltoimed

Immuunsüsteemi häired

Harv: ülitundlikkus

Närvisüsteemi häired

Harv: pearinglus, peavalu

Silma kahjustused

Aeg-ajalt: keratiit, punktkeratiit, sarvkesta epiteeli defekt,

 

võõrkehatunne silmas, silmalau serva kestendus

 

Harv: iriit, soonkesta efusioon, sarvkesta ladestised,

 

silmavalu, ebamugavustunne silmas, kuiva silma

 

sündroom, blefariit, silma ärritus, silma kihelus, eritis

 

silmast, allergiline konjunktiviit, suurenenud pisaravool,

 

konjunktiivi hüpereemia

 

Teadmata: kornea perforatsioon, aeglustunud paranemine

 

(sarvkest), sarvkesta läbipaistmatus, sarvkesta armistumine,

 

vähenenud nägemisteravus, silma paistetus, haavandiline

 

keratiit, sarvkesta õhenemine, hägune nägemine

Vaskulaarsed häired

Teadmata: vererõhu tõus

Seedetrakti häired

Harv: iiveldus

 

Teadmata: oksendamine

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Harv: cutis laxa (dermatohalaas), allergiline dermatiit

Diabeediga patsiendid

Kahes kliinilises uuringus, milles osales 209 patsienti, manustati diabeediga patsientidele NEVANAC’i 60 päeva jooksul või kauem, et ennetada katarakti operatsioonijärgset maakula ödeemi. Kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimeks oli punktkeratiit, mis esines 3% patsientidest, st esinemissagedusega „sage“. Lisaks teatati sellistest kõrvaltoimetest nagu sarvkesta epiteeli defekt ja

allergiline dermatiit, mis esinesid vastavalt 1% ja 0,5% patsientidest, mis asetab mõlemad kõrvaltoimed esinemissageduse kategooriasse „aeg-ajalt“.

Valitud kõrvaltoimete kirjeldused

Kliinilistest uuringutest saadud kogemused NEVANAC’i pikaajalise kasutamise kohta katarakti operatsioonijärgse maakula ödeemi ennetamiseks diabeediga patsientidel on piiratud. Diabeediga patsientidel võib silmadega seotud kõrvaltoimeid esineda sagedamini kui üldpopulatsioonis (vt lõik 4.4).

Sarvkesta epiteeli hävinemise tunnustega, sealhulgas kornea perforatsiooniga patsiendid peavad ravi NEVANAC’iga viivitamatult katkestama ning nende sarvkesta seisundit tuleb hoolikalt jälgida (vt lõik

4.4).

NEVANAC’i turuletulekujärgsed kogemused näitavad, et on täheldatud sarvkesta epiteeli defekti/kahjustust. Juhtumite tõsidus varieerub mittetõsisest mõjust sarvkesta epiteeli terviklikkusele raskemate juhtumiteni, kus selge nägemise taastamiseks on vajalik kirurgiline sekkumine ja/või meditsiiniline ravi.

Turuletulekujärgsed kogemused toopiliste MSPVA-dega on näidanud, et komplitseeritud silmaoperatsioon, sarvkesta denervatsioon, sarvkesta epiteeli defektid, suhkurtõbi, silmapinna haigused (nt kuiva silma sündroom), reumatoidartriit või korduvad silmaoperatsioonid lühikese ajaperioodi jooksul võivad suurendada nägemist ohustavate sarvkesta kõrvaltoimete tekkeriski. Kui nepafenaki kirjutatakse välja diabeediga patsiendile katarakti operatsioonijärgse maakula ödeemi ennetamiseks, tuleb täiendavate riskifaktorite korral uuesti hinnata võimaliku kasu ja võimaliku riski suhet ning suurendada patsiendi seiret.

Lapsed

NEVANAC’i ohutus ja efektiivsus lastel ja noorukitel ei ole tõestatud.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9Üleannustamine

Ravimi silma manustamisel toimuva üleannustamise korral ega ka kogemata suu kaudu manustamisel ei ole toksilised toimed tõenäolised,

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: oftalmoloogilised preparaadid, põletikuvastased ained, mittesteroidsed, ATC-kood: S01BC10

Toimemehhanism

Nepafenak on mittesteroidne põletikuvastane ja valuvaigistav eelravim. Pärast toopilist manustamist penetreerub nepafenak läbi sarvkesta ning silma kudedes olev hüdrolaas muundab selle amfenakiks-mittesteroidseks põletikuvastaseks aineks. Amfenak pärsib prostaglandiini moodustumiseks vajaliku ensüümi prostaglandiin H süntaasi (tsüklooksügenaasi) toimet.

Sekundaarne farmakoloogia

Küülikutel on nepafenaki puhul näidatud vere-reetina barjääri alanemist PGE2 sünteesi supressiooni ajal. Ex vivo pärsib nepafenaki ühekordne toopiline manustamine silma prostaglandiinide sünteesi iirises/tsiliaarkehas (85%–95%) ja reetinas/koroideas (55%) vastavalt kuni 6 ja 4 tundi.

Farmakodünaamilised toimed

Hüdrolüüs toimub peamiselt reetinas/koroideas, millele järgnevad iiris/tsiliaarkeha ja sarvkest vastavalt kudede vaskularisatsiooni astmele.

Kliiniliste uuringute tulemused näitavad, et NEVANAC’i silmatilgad ei avalda mõju silmasisele rõhule.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Katarakti operatsioonijärgse valu ja põletiku ennetamine ja ravi.

Tehtud on kolm olulist uuringut, mille käigus hinnati 3 korda päevas manustatava NEVANAC’i efektiivsust ja ohutust võrreldes platseebo ja/või ketorolaki trometamooliga operatsioonijärgse valu ja põletiku ennetamises ja ravis kataraktioperatsiooni läbinud patsientidel. Nendes uuringutes alustati ravi operatsioonieelsel päeval, jätkati operatsioonipäeval ning 2 kuni 4 nädalat operatsiooni järgselt. Lisaks said peaaegu kõik patsiendid vastavalt kliinilise uuringu keskuste kliinilisele praktikale profülaktilist antibiootikumravi.

Kahes randomiseeritud platseebokontrollitud topeltmaskeeritud uuringus esines NEVANAC’iga ravitud patsientidel varases postoperatiivses perioodis kuni ravi lõpuni märkimisväärselt vähem põletikku (nn vesirakke ja helendust) kui platseebogrupi patsientidel.

Ühes randomiseeritud, platseebo ja aktiivse toimeainega kontrollitud topeltmaskeeritud uuringus esines NEVANAC’iga ravitud patsientidel märkimisväärselt vähem põletikku kui platseebot saanud patsientidel. Lisaks ei olnud NEVANAC põletiku ja silmavalu leevendamisel vähem efektiivne kui ketorolak 5 mg/ml ning oli manustamisel veidi mugavam.

Võrreldes platseebo (vehiikel)grupi patsientidega, teatas suurem protsent NEVANAC’i grupi patsiente silmavalu puudumisest pärast katarakti operatsiooni.

Katarakti operatsioonijärgse maakula tekkeriski vähendamine diabeetikutel.

Tehtud on neli uuringut (kaks diabeediga ja kaks diabeedita patsientidega), mille käigus hinnati

NEVANAC’i efektiivsust ja ohutust operatsioonijärgse maakula ödeemi ennetamisel kataraktioperatsiooni läbinud patsientidel. Nendes uuringutes alustati ravi operatsioonieelsel päeval, jätkati operatsioonipäeval ja kuni 90 päeva operatsiooni järgselt.

1.-s topeltmaskeeritud randomiseeritud platseeboga (vehiikeliga) kontrollitud uuringus diabeetilise retinopaatiaga patsientidel esines NEVANAC’iga ravitud patsientidel (3,2%) märkimisväärselt vähem maakula ödeemi kui platseebot (vehiikelit) saanud patsientidel(16,7%). Platseeboga ( vehiikeliga) ravitud patsientidel võrrelduna nepafenakiga ravitud patsientidega (5,6%) vähenes parim korrigeeritud nägemistearvus (BCVA) rohkem kui 5 tähe võrra igas kontrollis alates 7. päevast kuni 90. päevani

(või ravi varasema lõpetamiseni) (11,5%). Suurem arv NEVANAC’iga ravitud patsiente saavutas

BCVA kontrollis 15 tähe võrra parema tulemuse kui vehiikelit saanud patsiendid, vastavalt 56,8% vs 41,9%, p=0,019.

Euroopa Ravimiamet ei kohusta esitama NEVANAC’iga läbi viidud uuringute tulemusi laste kõikide alarühmade kohta katarakti operatsiooniga seotud postoperatiivse valu ja põletiku ärahoidmise ja ravi ning operatsioonijärgse maakula turse ärahoidmise näidustuste korral (teave lastel kasutamise kohta: vt lõik 4.2).

5.2Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Pärast NEVANAC’i silmatilkade manustamist mõlemasse silma kolm korda päevas leiti enamikel katsealustel 2 ja 3 tundi pärast annustamist plasmas madalas, kuid määratavas kontsentratsioonis vastavalt nepafenakki ja amfenakki. Keskmine püsiv nepafenaki ja amfenaki plasma Cmax oli pärast silma manustamist vastavalt 0,310 ± 0,104 ng/ml ja 0,422 ± 0,121 ng/ml.

Jaotumine

Amfenakil on suur afiinsus seerumi albumiinide suhtes. In vitro oli seonduvus roti ja inimese albumiini ning inimese seerumi suhtes vastavalt 98,4%, 95,4% ja 99,1%.

Uuringud rottidel on näidanud, et radioaktiivselt märgistatud toimeainega seotud materjalid jaotuvad pärast ühe- ja mitmekordse 14C-ga märgistatud nepafenaki manustamist organismis laialdaselt.

Uuringud küülikutel on näidanud, et paikselt manustatud nepafenak jaotub paikselt silma eesmistest segmentidest tagumistesse segmentidesse (võrkkest ja soonkest).

Biotransformatsioon

Nepafenak läbib intraokulaarsete hüdrolaaside toimel suhteliselt kiire biotransformatsiooni amfenakiks. Seejärel metaboliseerub amfenak polaarsemateks metaboliitideks, sh toimub aromaatse tuuma hüdroksüülimine, mis põhjustab glükuroniidkonjugaadi formeerumise. Radiokromatograafilised analüüsid enne ja pärast β-glükuronidaasi hüdrolüüsi on näidanud, et kõik metaboliidid esinesid glükuroniidkonjugaatidena, kui amfenak välja arvata. Amfenak oli peamine plasmas leiduv metaboliit, mis hõlmas umbes 13% plasma koguradioaktiivsusest. Teine suuremas hulgas esinev metaboliit plasmas oli 5-hüdroksünepafenak, mis andis umbes 9% koguradioaktiivsusest Cmax juures.

Koostoimed teiste ravimitega: Nepafenak ega amfenak ei inhibeeri ühtegi inimese tsütokroom

P450 (CYP1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 and 3A4) metaboolsetest toimetest in vitro kontsentratsioonis kuni 3000 ng/ml. Seetõttu on CYP-vahendatud koostoimed teiste ravimitega ebatõenäolised. Ebatõenäolised on ka valkude seonduvusest tingitud koostoimed.

Eliminatsioon

Pärast 14C-nepafenaki suukaudset manustamist tervetele vabatahtlikele leiti radioaktiivseid jääke kõige enam uriinist-85%, samas kui 6% annusest eritus roojaga. Nepafenaki ja amfenaki hulk uriinis ei olnud määratav.

Pärast NEVANAC’i ühekordse annuse manustamist 25 patsiendile katarakti operatsiooni tõttu mõõdeti kontsentratsiooni 15, 30, 45 ja 60 minutit pärast manustamist. Maksimaalset keskmist seerumikontsentratsiooni mõõdeti 1 tunni järel (nepafenak 177 ng/ml, amfenak 44,8 ng/ml). Need tulemused näitavad kiiret sarvkesta penetratsiooni.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, kroonilise toksilisuse, genotoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

Nepafenakki pole uuritud pikaajalistes kartsinogeensuse uuringutes

Nepafenaki reproduktsiooniuuringutes rottidel seostati emasloomadele manustatud toksilisi

annuseid ≥ 10 mg/kg düstookiaga, raseduse implanteerumisjärgse katkemise sageduse suurenemisega, loote madalama kaalu ja aeglasema kasvuga ning loodete elulemuse vähenemisega. Tiinetel küülikutel põhjustas emale manustatud 30 mg/kg kergelt toksiline annus pesakonna väärarengute sageduse statistiliselt olulist tõusu.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Mannitool (E421)

Karbomeer

Naatriumkloriid

Tüloksapool

Dinaatriumedetaat

Bensalkooniumkloriid

Naatriumhüdroksiid ja/või hüdrokloorhape (pH tasakaalustamiseks)

Destilleeritud vesi

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

2 aastat.

Pärast pudeli esmast avamist on kõlblikkusaeg 4 nädalat.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi esmast avamist vt lõik 6.3.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

5 ml suspensiooni sisaldav ümar madala tihedusega polüetüleenist pudel jaotuskorgiga ning valge polüpropüleenist keeratava korgiga.

Karbis on üks pudel.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded hävitamiseks puuduvad.

7 MÜÜGILOA HOIDJA

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

8.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/07/433/001

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 11. detsember 2007

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 24. september 2012

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV juulis 2016

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

NEVANAC 3 mg/ml silmatilgad, suspensioon

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 ml suspensiooni sisaldab 3 mg nepafenakki.

Teadaolevat toimet omavad abiained:

Üks ml suspensiooni sisaldab 0,05 mg bensalkooniumkloriidi

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM

Silmatilgad, suspensioon

Helekollane kuni tumeoranž ühtlane suspensioon, pH 6,8 (umbkaudselt).

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

NEVANAC 3 mg/ml silmatilgad on näidustatud täiskasvanutele:

-katarakti operatsioonijärgse valu ja põletiku ennetamiseks ja raviks.

-diabeediga patsientidel katarakti operatsiooniga seotud operatsioonijärgse makula ödeemi tekkeriski vähendamiseks (vt lõik 5.1).

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Täiskasvanud, sh eakad

Valu ja põletiku ennetamiseks on annus 1 tilk NEVANAC’i opereeritud silma(de) konjunktiivikotti üks kord päevas, alustatakse 1 päev enne katarakti operatsiooni, jätkatakse operatsioonipäeval ja tilgutatakse kahel esimesel nädalal pärast operatsiooni. Vastavalt meediku juhistele võib ravi pikendada kuni kolme nädalani pärast operatsiooni. Üks tilk tuleb lisaks manustada 30 kuni

120 minutit enne operatsiooni.

Kliinilistes uuringutes said patsiendid ravi NEVANAC 3 mg/ml silmatilkadega kuni 21 päeva jooksul (vt lõik 5.1).

Katarakti operatsiooniga seotud postoperatiivse maakuli ödeemi riski vähendamiseks diabeetilistel patsientidel on annus 1 tilk NEVANAC’i opereeritud silma(de) konjunktiivikotti üks kord päevas, alustatakse 1 päev enne katarakti operatsiooni, jätkatakse operatsioonipäeval ja tilgutatakse kuni 60 päeva pärast operatsiooni vastavalt arsti juhistele. Täiendavalt tuleb manustada 1 tilk 30…120 minutit enne operatsiooni.

Üks kord päevas manustatava NEVANAC 3 mg/ml silmatilkadega saadakse samaväärne ööpäevane koguannus kui kolm korda päevas manustatava NEVANAC 1 mg/ml silmatilkadega.

Patsientide erirühmad

Neeru- või maksakahjustusega patsiendid

NEVANAC’i ei ole uuritud maksahaiguse või neerukahjustusega patsientidel. Nepafenak elimineeritakse organismist peamiselt biotransformatsiooni teel ning paikselt silma manustamise järgselt on selle süsteemne ekspositsioon väga vähene. Nendel patsientidel ei ole vaja annuseid kohandada.

Lapsed

NEVANAC’i ohutus ja efektiivsus lastel ja noorukitel ei ole tõestatud. Andmeid ei ole saadaval. Kuni uusi andmeid pole saadud, ei soovitata ravimit nendel patsientidel kasutada.

Eakad

Ravimi efektiivsuses ja ohutuses ei ole üldisi erinevusi eakate ja nooremate patsientide vahel.

Manustamisviis

Okulaarne.

Patsiente tuleb juhendada, et ravimi pudelit tuleb enne kasutamist hoolikalt loksutada. Kui pudelil on äratõmmatav kinnitusrõngas ja see on pärast korgi eemaldamist lahti tulnud, eemaldage see enne ravimi kasutamist.

Kui kasutatakse rohkem kui ühte silma tilgutatavat ravimit, peab kahe ravimpreparaadi manustamise vahe olema vähemalt 5 minutit. Silmasalvid manustatakse viimasena.

Et vältida tilguti otsa ja lahuse saastumist, tuleb hoolikalt jälgida, et tilguti ots ei puudutaks silmalauge, sellega piirnevaid alasid või teisi pindu. Patsiente tuleb juhendada, et nad hoiaksid pudelit tihedalt suletuna sel ajal kui ravimit ei kasutata.

Kui ravimit unustatakse kasutada, tuleb tilgutada üks tilk niipea kui see meenub enne tavaskeemi juurde tagasipöördumist. Mitte kasutada kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral manustamata.

4.3 Vastunäidustused

Ülitundlikus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.

Ülitundlikkus muude mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA) suhtes.

Patsiendid, kellel atsetüülsalitsüülhape või muud MSPVA-d põhjustavad astmahooge, urtikaariat või ägedat riniiti.

4.4 Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Seda ravimpreparaati ei tohi süstida. Patsiente tuleb juhendada, et ravimit ei tohi alla neelata.

Patsiente tuleb juhendada, et nad väldiksid päikesevalgust NEVANAC’i ravi ajal.

Toimed silmale

Toopiliste MSPVA-de kasutamine võib põhjustada keratiiti. Eelsoodumusega patsientidel võib toopiliste MSPVA-de pidev kasutamine põhjustada epiteeli irdumist, sarvkesta õhenemist, erosioone, haavandumist või perforatsiooni (vt lõik 4.8). Sellised seisundid võivad ohustada nägemist. Sarvkesta epiteeli irdumise korral peab kohe lõpetama NEVANAC’i kasutamise ning sarvkesta tuleb hoolikalt jälgida.

Toopiliselt manustatavad MSPVA-d võivad paranemist aeglustada või edasi lükata. Paranemist aeglustab või lükkab edasi ka kortikosteroidide toopiline manustamine. Toopiliste MSPVA-de ja

toopiliste steroidide samaaegne kasutamine võib paranemist veelgi pidurdada. Seetõttu on soovitatav rakendada ettevaatust, kui NEVANAC’i manustatakse samaaegselt kortikosteroididega, eeskätt patsientidel, kellel on suur risk allpool kirjeldatud sarvkesta kõrvaltoimete tekkeks.

Turustamisjärgsed kogemused toopiliste MSPVA-dega on näidanud, et komplitseeritud silmaoperatsioon, sarvkesta denervatsioon, sarvkesta epiteeli defektid, suhkurtõbi, silma pindmised haigused (nt kuiva silma sündroom), reumatoidartriit või korduvad silmaoperatsioonid lühikese ajaperioodi jooksul võivad suurendada nägemist ohustavate sarvkesta kõrvaltoimete tekkeriski. Sellistel patsientidel tuleb toopilisi MSPVA-sid kasutada ettevaatusega. Toopiliste MSPVA-de pikaajaline kasutamine võib patsiendil suurendada sarvkesta kõrvaltoimete tekkeriski ja kõrvaltoimed on neil patsientidel raskemad.

On teatatud juhtumitest, kus silma manustatud MSPVA-d võivad põhjustada silmaoperatsiooni ajal verejooksude ägenemist (sh hüfeemid). NEVANAC’i tuleb ettevaatusega kasutada patsientidel, kellel on teadaolev kalduvus veritsusele või kes kasutavad veritsusaega pikendavaid ravimeid.

Põletikuvastaste ravimpreparaatide paikne kasutamine võib maskeerida ägedat silmainfektsiooni. MSPVA-del ei ole antimikroobseid omadusi. Silmainfektsiooni korral tuleb nende kasutamisel koos infektsioonivastaste ravimitega olla ettevaatlik.

Kontaktläätsed

Katarakti lõikuse järgsel postoperatiivsel perioodil ei ole soovitatav kanda kontaktläätsi. Seetõttu tuleb patsientidele soovitada, et nad ei kannaks kontaktläätsi, välja arvatud juhul kui raviarst on seda selgelt soovitanud.

Bensalkooniumkloriid

NEVANAC sisaldab bensalkooniumkloriidi, mis võib põhjustada ärritust silmas ja muuta pehmete kontaktläätsede värvi. Kui ravi ajal on vajalik kasutada kontaktläätsi, tuleb patsientidele soovitada, et nad eemaldaksid kontaktläätsed silmast enne ravimi manustamist ja ootaksid enne nende tagasi panemist vähemalt 15 minutit.

Bensalkooniumkloriid on põhjustanud punktkeratopaatiat ja/või toksilist haavandilist keratopaatiat. Kuna NEVANAC sisaldab bensalkooniumkloriidi, on sagedase või pikaajalise kasutamise ajal vajalik sage jälgimine.

Ülitundlikkuse ristreaktsioonid

On võimalik, et nepafenaki ja atsetüülsalitsüülhappe, fenüülatseethappe derivaatide ja teiste MSPVA-de vahel esineb ülitundlikkuse osas ristreaktsioone.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

In vitro uuringud on näidanud, et koostoime teiste ravimite ja valkude sidumisega seotud koostoimete esinemus on väga väike (vt lõik 5.2).

Prostaglandiini analoogid

On väga vähe andmeid prostaglandiini analoogide ja NEVANAC’i samaaegse kasutamise kohta.

Arvestades nende ravimite toimemehhanismi, pole nende koos kasutamine soovitatav.

Toopiliste MSPVA-de ja toopiliste steroidide samaaegne kasutamine võib suurendada riski probleemide tekkimiseks paranemisel. NEVANAC’i kasutamine koos ravimitega, mis pikendavad veritsusaega, võib suurendada verejooksu riski (vt lõik 4.4).

4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Sünnitusvõimelised naised

NEVANAC’i ei tohi kasutada sünnitusvõimelised naised, kes ei kasuta rasestumisvastaseid vahendeid.

Rasedus

Puudub piisav informatsioon nepafenaki kasutamise kohta rasedatel. Uuringud loomadel näitasid toksilist toimet sigimisvõimele (vt 5.3). Potentsiaalne risk inimesele ei ole teada. Kuna NEVANAC’iga ravi korral on ravimi süsteemne ekspositsioon mitterasedatel naistel olematu, on raseduse ajal kasutamise risk tõenäoliselt väike. Siiski, kuna prostaglandiinide sünteesi pärssimine võib negatiivselt mõjutada rasedust ja/või embrüofetaalset arengut ja/või sünnitust/postnataalset arengut, ei soovitata NEVANAC’i kasutada raseduse ajal.

Imetamine

Ei ole teada, kas nepafenak eritub rinnapiima. Loomkatsetes on ilmnenud nepafenaki rinnapiima eritumist. Sellegipoolest pole oodata mõju imevale lapsele, sest nepafenaki süsteemne toime rinnaga toitvale naisele on peaaegu olematu. NEVANAC’i võib kasutada imetamise ajal.

Fertiilsus

Puuduvad andmed NEVANAC’i mõju kohta inimese fertiilsusele.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

NEVANAC’il ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Võib esineda ajutist nägemise ähmastumist või teisi nägemishäireid, mis mõjutavad võimet juhtida liiklusvahendit ja töötada masinatega. Kui ilmnevad nägemishäired pärast ravimi tilgutamist, peab patsient ootama selge nägemise taastumiseni, enne kui alustab liiklusvahendi juhtimist või töötamist masinatega.

4.8 Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Kliinilistes uuringutes, kus rohkem kui 1900 patsienti said NEVANAC 3 mg/ml silmatilkade suspensiooni, olid kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimeteks punktkeratiit, keratiit, võõrkehatunne silmas ja silmavalu, mida esines 0,4…1% patsientidest.

Diabeediga patsiendid

Kahes kliinilises uuringus, kus osales 594 patsienti, said diabeetikud katarakti operatsiooniga seotud postoperatiivse makuli ödeemi riski vähendamiseks 90 päeva jooksul NEVANAC silmatilkade suspensiooni. Kõige sagedamini teatatud kõrvaltoime oli punktkeratiit, mis esines 1% patsientidest, ja kuulub seega esinemissageduse kategooriasse „sage“. Teised kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimed olid keratiit ja võõrkehatunne silmas, mida esines vastavalt 0,5% ja 0,3% patsientidest, esinemissageduse kategooria „aeg-ajalt“.

Kõrvaltoimete loetelu tabelina

Järgmiselt loetletud kõrvaltoimeid klassifitseeriti järgneval viisil: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100), harv (≥1/10 000 kuni <1/1000), väga harv

(<1/10 000) või teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud raskuse vähenemise järjekorras. Kõrvaltoimete esinemise andmed pärinevad kliinilistest uuringutest või turuletulekujärgsetest teadetest NEVANAC 3 mg/ml silmatilkade ja NEVANAC 1 mg/ml silmatilkade kasutamisel.

Organsüsteemi klass

Kõrvaltoimed

Immuunsüsteemi häired

Harv: ülitundlikkus

Närvisüsteemi häired

Harv: pearinglus, peavalu

Silma kahjustused

Aeg-ajalt: keratiit, punktkeratiit, sarvkesta epiteeli defekt,

 

võõrkehatunne silmas, silmalau serva kestendus

 

Harv: iriit, soonkesta efusioon, sarvkesta ladestised,

 

silmavalu, ebamugavustunne silmas, kuiva silma

 

sündroom, blefariit, silma ärritus, silma kihelus, eritis

 

silmast, allergiline konjunktiviit, suurenenud pisaravool,

 

konjunktiivi hüpereemia

 

Teadmata: kornea perforatsioon, aeglustunud paranemine

 

(sarvkest), sarvkesta läbipaistmatus, sarvkesta armistumine,

 

vähenenud nägemisteravus, silma paistetus, haavandiline

 

keratiit, sarvkesta õhenemine, hägune nägemine

Vaskulaarsed häired

Aeg-ajalt: hüpertensioon

 

Teadmata: vererõhu tõus

Seedetrakti häired

Harv: iiveldus

 

Teadmata: oksendamine

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Harv: cutis laxa (dermatohalaas), allergiline dermatiit

Valitud kõrvaltoimete kirjeldused

Sarvkesta epiteeli hävinemise tunnustega, sealhulgas kornea perforatsiooniga patsiendid peavad ravi

NEVANAC’iga viivitamatult katkestama ning nende sarvkesta seisundit tuleb hoolikalt jälgida (vt lõik

4.4).

NEVANAC 1 mg/ml silmatilkade turuletulekujärgsed kogemused näitavad, et on täheldatud sarvkesta epiteeli defekti/kahjustust. Juhtumite tõsidus varieerub mittetõsisest mõjust sarvkesta epiteeli terviklikkusele raskemate juhtumiteni, kus selge nägemise taastamiseks on vajalik kirurgiline sekkumine ja/või meditsiiniline ravi.

Turuletulekujärgsed kogemused toopiliste MSPVA-dega on näidanud, et komplitseeritud silmaoperatsioon, sarvkesta denervatsioon, sarvkesta epiteeli defektid, suhkurtõbi, silmapinna haigused (nt kuiva silma sündroom), reumatoidartriit või korduvad silmaoperatsioonid lühikese ajaperioodi jooksul võivad suurendada nägemist ohustavate sarvkesta kõrvaltoimete tekkeriski.

Lapsed

NEVANAC’i ohutus ja efektiivsus lastel ja noorukitel ei ole tõestatud.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9 Üleannustamine

Ravimi silma manustamisel toimuva üleannustamise korral ega ka kogemata suu kaudu manustamisel ei ole toksilised toimed tõenäolised.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: oftalmoloogias kasutatavad ained, mittesteroidsed põletikuvastased ained, ATC-kood: S01BC10

Toimemehhanism

Nepafenak on mittesteroidne põletikuvastane ja valuvaigistav eelravim. Pärast toopilist manustamist penetreerub nepafenak läbi sarvkesta ning silma kudedes olev hüdrolaas muundab selle amfenakiks - mittesteroidseks põletikuvastaseks aineks. Amfenak pärsib prostaglandiini moodustumiseks vajaliku ensüümi prostaglandiin H süntaasi (tsüklooksügenaasi) toimet.

Sekundaarne farmakoloogia

Küülikutel on nepafenaki puhul näidatud vere-reetina barjääri alanemist PGE2 sünteesi supressiooni ajal. Ex vivo pärsib nepafenaki ühekordne toopiline manustamine silma prostaglandiinide sünteesi iirises/tsiliaarkehas (85%–95%) ja reetinas/koroideas (55%) vastavalt kuni 6 ja 4 tundi.

Farmakodünaamilised toimed

Hüdrolüüs toimub peamiselt reetinas/koroideas, millele järgnevad iiris/tsiliaarkeha ja sarvkest vastavalt kudede vaskularisatsiooni astmele.

Kliiniliste uuringute tulemused näitavad, et NEVANAC 3 mg/ml silmatilgad ei avalda mõju silmasisele rõhule.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Katarakti operatsioonijärgse valu ja põletiku ennetamine ja ravi

NEVANAC 3 mg/ml efektiivsust ja ohutust postoperatiivsevalu ja põletiku ennetamisel ja ravil pärast katarakti operatsiooni on tõestatud kahes varjatud, topeltpimedas, platseebokontrolliga kliinilises uuringus kokku 1339 patsiendil. Nendes uuringutes said patsiendid ravimit iga päev alates katarakti operatsiooni eelsest päevast, ravi jätkati operatsioonipäeval ning 14 päeva operatsiooni järgselt. NEVANAC 3 mg/ml silmatilkade kliiniline efektiivsus operatsioonijärgsevalu ja põletiku ravimisel oli suurem kui platseeboravimil.

NEVANAC’iga ravitud patsientidel tekkis väiksema tõenäosusega silmavalu ja sedastatavaid põletikunähtusid (nn vesirakke ja helendust) varasel operatsioonijärgsel perioodil kuni ravi lõpuni võrreldes platseeboravimit saanud patsientidega. Neis kahes uuringus paranes põletik 14. operatsioonijärgseks päevaks 65% ja 68% NEVANAC’i rühma patsientidest võrreldes 25% ja 35%-ga platseeborühmas. Valuvabad olid 89% ja 91% NEVANAC’i rühma patsientidest võrreldes 40% ja 50%-ga platseeborühmas.

Mõned patsiendid said NEVANAC 3 mg/ml silmatilku kuni 21 päeva pärast operatsiooni. Ravimi efektiivsust ei ole aga hinnatud pärast 14. operatsioonijärgset päeva.

Lisaks sellele, ühes neist kahest kliinilisest uuringust leiti, et NEVANAC 3 mg/ml silmatilkade üks kord ööpäevas manustamine ja NEVANAC 1 mg/ml silmatilkade kolm korda ööpäevas manustamine olid samaväärsed katarakti operatsioonijärgse valu ja põletiku ennetamisel ja ravis. Põletiku lahenemine ja valuvaba määr olid kogu operatsioonijärgse hindamisperioodi jooksul mõlema preparaadi puhul ühesugused.

Katarakti operatsiooniga seotud postoperatiivse makula ödeemi riski vähendamine diabeediga patsientidel

On tehtud kaks uuringut, mille käigus hinnati üks kord ööpäevas manustatava NEVANAC 3 mg/ml silmatilkade efektiivsust ja ohutust operatsioonijärgse makula ödeemi ennetamisel kataraktioperatsiooni läbinud patsientidel. Nendes uuringutes alustati ravi operatsioonieelsel päeval, jätkati operatsioonipäeval ja kuni 90 päeva operatsiooni järgselt.

Mõlemas topeltmaskeeritud randomiseeritud platseebo (vehiikeliga) kontrolliga diabeetilise retinopaatiaga patsientide uuringus esines NEVANAC’iga ravitud patsientidel (2,6 ja 5,9%) märkimisväärselt vähem makula ödeemi kui platseebot (vehiikelit) saanud patsientidel (17,3 ja 14,3%). %). Kahe uuringu integreeritud analüüsis olid vastavad protsendid vehiikeli grupis 15,9% ja

NEVANAC’i grupis 4,1% ja 4,1% (p<0,001). Võrreldes vehiikeli grupiga (43 %) saavutas ühes

uuringus NEVANAC 3 mg/ml ravitutest oluliselt suurem protsent patsiente 14. päevaks 15 või enama tähe võrra paranemine, mis püsis 90. päevani (61,7%); teises uuringus oli selle tulemusnäitaja saavutanud osalejate protsent sarnane (48,8 % NEVANAC’i rühmas ja 50,5 % vehiikeli rühmas). Võrreldes vehiikelit saanud patsientidega (46,7%, p=0,003) saavutas kahe uuringu integreeritud analüüsis suurem protsent (55,4%) NEVANAC 3 mg/ml’iga ravitud patsientidest 15 tähe võrra parema tulemuse 14. päevaks, mis püsis 90. päevani.

Euroopa Ravimiamet ei kohusta esitama NEVANAC’iga läbi viidud uuringute tulemusi laste kõikide alarühmade kohta katarakti operatsiooniga seotud operatsioonijärgsevalu ja põletiku ennetamise ja ravi korral (teave lastel kasutamise kohta: vt lõik 4.2).

5.2 Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Pärast NEVANAC 3 mg/ml silmatilkade ühe tilga manustamist mõlemasse silma üks kord päevas nelja päeva jooksul leiti enamikel katsealustel 2 ja 3 tundi pärast annustamist plasmas madalas, kuid määratavas kontsentratsioonis vastavalt nepafenakki ja amfenakki. Keskmine püsiv nepafenaki ja amfenaki plasma Cmax oli pärast silma manustamist vastavalt 0,847 ± 0,269 ng/ml ja

1,13 ± 0,491 ng/ml.

Jaotumine

Amfenakil on suur afiinsus seerumi albumiinide suhtes. In vitro oli seonduvus roti ja inimese albumiini ning inimese seerumi suhtes vastavalt 98,4%, 95,4% ja 99,1%.

Uuringud rottidel on näidanud, et radioaktiivselt märgistatud toimeainega seotud materjalid jaotuvad pärast ühe- ja mitmekordse 14C-ga märgistatud nepafenaki manustamist organismis laialdaselt.

Uuringud küülikutel on näidanud, et paikselt manustatud nepafenak jaotub paikselt silma eesmistest segmentidest silma tagumistesse segmentidesse (võrkkest ja soonkest).

Biotransformatsioon

Nepafenak läbib intraokulaarsete hüdrolaaside toimel suhteliselt kiire biotransformatsiooni amfenakiks. Seejärel metaboliseerub amfenak polaarsemateks metaboliitideks, sh toimub aromaatse tuuma hüdroksüülimine, mis põhjustab glükuroniidkonjugaadi formeerumise. Radiokromatograafilised analüüsid enne ja pärast beeta-glükuronidaasi hüdrolüüsi on näidanud, et kõik metaboliidid esinesid glükuroniidkonjugaatidena, kui amfenak välja arvata. Amfenak oli peamine plasmas leiduv metaboliit, mis hõlmas umbes 13% plasma koguradioaktiivsusest. Teine suuremas hulgas esinev metaboliit plasmas oli 5-hüdroksünepafenak, mis andis ligikaudu 9% koguradioaktiivsusest Cmax juures.

Koostoimed teiste ravimitega: Nepafenak ega amfenak ei inhibeeri ühtegi inimese tsütokroom

P450 (CYP1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 and 3A4) metaboolsetest toimetest in vitro kontsentratsioonis kuni 3000 ng/ml. Seetõttu on CYP-vahendatud koostoimed teiste ravimitega ebatõenäolised. Ebatõenäolised on ka valkude seonduvusest tingitud koostoimed.

Eliminatsioon

Pärast 14C-nepafenaki suukaudset manustamist tervetele vabatahtlikele leiti radioaktiivseid jääke kõige enam uriinist-85%, samas kui 6% annusest eritus roojaga.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

Nepafenakki pole uuritud pikaajalistes kartsinogeensuse uuringutes

Nepafenaki reproduktsiooniuuringutes rottidel seostati emasloomadele manustatud toksilisi

annuseid ≥ 10 mg/kg düstookiaga, raseduse implanteerumisjärgse katkemise sageduse suurenemisega,

loote madalama kaalu ja aeglasema kasvuga ning loodete elulemuse vähenemisega. Tiinetel küülikutel põhjustas emale manustatud 30 mg/kg kergelt toksiline annus pesakonna väärarengute sageduse statistiliselt olulist tõusu.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Boorhape

Propüleenglükool

Karbomeer

Naatriumkloriid

Guar

Naariumkarmelloos

Dinaatriumedetaat

Bensalkooniumkloriid

Naatriumhüdroksiid ja/või hüdrokloorhape (pH tasakaalustamiseks)

Destilleeritud vesi

6.2 Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3 Kõlblikkusaeg

18 kuud

Pärast pudeli esmast avamist on kõlblikkusaeg 4 nädalat.

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida pudel välispakendis, valguse eest kaitstult.

Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi esmast avamist vt lõik 6.3.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

3 ml suspensiooni sisaldav ümar või ovaalne madala tihedusega polüetüleenist pudel jaotuskorgiga ning valge polüpropüleenist keeratava korgiga. Pudel võib olla kotikeses.

Karbis on üks pudel.

6.6 Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded hävitamiseks puuduvad.

7 MÜÜGILOA HOIDJA

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park, CamberleyGU16 7SR Ühendkuningriik

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/07/433/002

EU/1/07/433/003

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 03. mai 2013.

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV juulis 2016

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu