Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nevanac (nepafenac) – Pakendi märgistus - S01BC10

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusNevanac
ATC koodS01BC10
Toimeainenepafenac
TootjaNovartis Europharm Limited

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP ÜHE PUDELI JAOKS 5 ml

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

NEVANAC 1 mg/ml silmatilgad, suspensioon

Nepafenak

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml suspensiooni sisaldab 1 mg nepafenakki.

3.ABIAINED

Mannitool E421, karbomeer, naatriumkloriid, tüloksapool, dinaatriumedetaat, bensalkooniumkloriid, naatriumhüdroksiid ja/või hüdrokloorhape (pH reguleerimiseks) ja destilleeritud vesi.

Lisateavet vt pakendi infolehelt.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Silmatilgad, suspensioon 1 x 5 ml

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne kasutamist loksutage hoolikalt.

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

Intraokulaarne.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Pärast pudeli esmast avamist on kõlblikkusaeg 4 nädalat..

Avatud:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/07/433/001 1 x 5 ml

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Nevanac 1 mg/ml

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Ei kohaldata

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

Ei kohaldata.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

PUDELI SILT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

NEVANAC, 1 mg/ml silmatilgad

Nepafenak

Intraokulaarne

2.MANUSTAMISVIIS

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Avatud:

4.PARTII NUMBER

Partii nr:

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

5 ml

6.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED KARP ÜHE PUDELI JAOKS

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

NEVANAC 3 mg/ml silmatilgad, suspensioon

Nepafenak

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml suspensiooni sisaldab 3 mg nepafenakki.

3. ABIAINED

Boorhape, propüleenglükool, karbomeer, naatriumkloriid, guar, naatriumkarmelloos, dinaatriumedetaat, bensalkooniumkloriid, naatriumhüdroksiid ja/või hüdrokloorhape (pH reguleerimiseks) ja puhastatud vesi.

Lisateavet vt pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Silmatilgad, suspensioon 1 x 3 ml

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne kasutamist loksutage hoolikalt.

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

Okulaarne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Üks kord päevas

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Hävitada kui esmasest avamisest on möödunud 4 nädalat..

Avatud:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida pudel välispakendis, valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park, Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/07/433/002 1 x 3 ml – Ümar pudel

EU/1/07/433/003 1 x 3 ml – Ovaalne pudel

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Nevanac 3 mg/ml

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Ei kohaldata

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

Ei kohaldata.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

PUDELI SILT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

NEVANAC, 3 mg/ml silmatilgad

Nepafenak

Okulaarne

2. MANUSTAMISVIIS

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

3 ml

6. MUU

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

KOTIKE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

NEVANAC, 3 mg/ml silmatilgad

Nepafenak

Okulaarne

2. MANUSTAMISVIIS

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Hävitada kui esmasest avamisest on möödunud 4 nädalat..

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

3 ml

6. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu