Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nevanac (nepafenac) – Pakendi infoleht - S01BC10

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusNevanac
ATC koodS01BC10
Toimeainenepafenac
TootjaNovartis Europharm Limited

Pakendi infoleht: teave kasutajale

NEVANAC 1 mg/ml silmatilgad, suspensioon

Nepafenak

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on NEVANAC ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne NEVANAC’i kasutamist

3.Kuidas NEVANAC’i kasutada

4.Võimaliku kõrvaltoimed

5.Kuidas NEVANAC’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on NEVANAC ja milleks seda kasutatakse

NEVANAC sisaldab toimeainet nepafenakki, mis kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse mittesteroidseteks põletikuvastasteks aineteks (MSPVA).

NEVANAC’i kasutatakse täiskasvanutel:

-silmavalu ja -põletiku ennetamiseks ja leevendamiseks pärast silma kataraktioperatsiooni

-diabeediga patsientidel katarakti operatsiooniga seotud operatsioonijärgse maakula ödeemi tekkeriski vähendamiseks

2. Mida on vaja teada enne NEVANAC’i kasutamist

Ärge kasutage NEVANAC’i

-kui olete nepafenaki või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

-kui olete allergiline teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA) suhtes.

-Kui teil on esinenud astmat, naha allergianähtusid või tugevat ninalimaskesta põletikku muude MSPVA-de kasutamise järel. MSPVA-d on näiteks: atsetüülsalitsüülhape, ibuprofeen, ketoprofeen, piroksikaam, diklofenak.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne NEVANAC’i kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega:

-kui teil tekivad kergesti verevalumid või on veritsusprobleemid või kui teil on neid varem esinenud.

-kui teil on mõni muu silmahaigus (näiteks silmainfektsioon) või kui te manustate silma teisi ravimeid (eriti toopilisi steroide).

-kui teil on diabeet.

-kui teil on reumatoidartriit.

-kui teile on lühikese aja jooksul korduvalt tehtud silmaoperatsioone.

-NEVANAC’i kasutamise ajal vältige päikesevalgust.

Pärast kaelõikust ei ole soovitatav kanda kontaktläätsi. Teie arst ütleb teile, millal te võite uuesti hakata kontaktläätsi kasutama (vt ka lõik „NEVANAC sisaldab bensalkooniumkloriidi“).

Lapsed ja noorukid

Ärge andke seda ravimit lastele ja alla 18-aastastele noorukitele, sest selles vanuserühmas puuduvad ohutuse ja efektiivsuse andmed.

Muud ravimid ja NEVANAC

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

NEVANAC võib mõjutada teiste teie poolt kasutatavate ravimite toimet ja teised ravimid võivad mõjutada NEVANAC’i toimet, sh glaukoomi raviks ette nähtud silmatilgad.

Samuti teatage oma arstile, kui te võtate ravimeid, mis vähendavad vere hüübivust (varfariin) või teisi MSPVA-sid. Need ravimid võivad suurendada riski veritsuste tekkeks.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase või kavatsete rasestuda, öelge seda enne NEVANAC’i kasutamist arstile. Rasestumisvõimelistel naistel on soovitav kasutada NEVANAC’i ravi ajal tõhusat rasestumisvastast vahendit. NEVANAC’i kasutamine raseduse ajal ei ole soovitatav. Ärge kasutage NEVANAC’i, kui arst ei ole seda teile spetsiaalselt määranud.

Kui te toidate oma last rinnaga, võib NEVANAC jõuda rinnapiima. Imetatavale lapsele ei ole mingeid toimeid siiski oodata. NEVANAC’i võib kasutada imetamise ajal.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ärge juhtige liiklusvahendit ega töötage masinatega, kuni nägemisteravus on taastunud. Võib juhtuda, et teie nägemine on vahetult pärast NEVANAC’i kasutamist häiritud.

NEVANAC sisaldab bensalkooniumkloriidi

NEVANAC’i koostisse kuuluv bensalkooniumkloriid võib muuta pehmete kontaktläätsede värvust ja põhjustada silmaärritust ja sarvkesta kõrvaltoimeid (silma pindmise kihi kahjustusi). Kui arst lubab teil uuesti kontaktläätsi kasutama hakata, siis pange tähele, et te peate need enne ravimi manustamist silmast ära võtma ja ootama vähemalt 15 minutit enne läätsede silma tagasi panemist.

3.Kuidas NEVANAC’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kasutage NEVANAC’i ainult silmatilkadena. Ärge võtke seda suu kaudu või süstige seda.

Soovitatav annus on

Üks tilk kahjustatud silma või silmadesse kolm korda päevas – hommikul, keskpäeval ja õhtul. Kasutage iga päev samal ajal.

Millal kasutada ja kui kaua

Alustage 1 päev enne katarakti operatsiooni. Jätkake katarakti operatsiooni päeval. Seejärel kasutage ravimit nii kaua, kui arst on määranud. Ravi võib kesta kuni 3 nädalat (silmavalu ja -põletiku ennetamiseks) või kuni 60 päeva (maakula ödeemi ennetamiseks) pärast operatsiooni.

Kuidas kasutada

Enne tilgutamist peske käed.

Enne kasutamist loksutage hoolikalt.

Keerake kork pudelilt.

Kui äratõmmatav kinnitusrõngas on pärast korgi eemaldamist lahti tulnud, eemaldage see enne ravimi kasutamist.

Hoidke pudelit suunaga allapoole pöidla ja sõrmede vahel.

Painutage pea taha.

Tõmmake puhta sõrmega silma alalaug eemale, kuni silma ja silmalau vahele tekib „tasku”.

Ravimit tilgutage sinna (joonis 1).

Viige pudeli otsik silmale lähemale. Võite kõike teha peegli ees, kui sellest on abi.

Ärge puudutage tilguti otsikuga silma, silmalaugu ega teisi pindu. Lahus võib saastuda.

Pigistage pudeli alumist osa kergelt, väljutades ühe tilga NEVANAC’i korraga.

Ärge pigistage pudelit: see on valmistatud nii, et vaja on vaid õrna survet põhjale (joonis 2).

Kui peate tilgutama mõlemasse silma, korrake samu võtteid teise silma puhul. Sulgege pudel kindlalt korgiga kohe pärast ravimi kasutamist.

Kui tilk läheb silmast mööda, proovige uuesti.

Kui te kasutate ka mingeid teisi silmatilku, jätke NEVANAC’i ja teiste silmatilkade kasutamise vahele vähemalt viis minutit.

Kui kasutate NEVANAC’i rohkem kui ette nähtud

Peske silma sooja veega. Ärge tilgutage ravimit silma enne, kui järgmise tilgutamise aeg on käes.

Kui te unustate NEVANAC’i kasutada

Manustage üks annus niipea, kui see meenub. Kui on juba peaaegu käes järgmise annuse võtmise aeg, jätke vahelejäänud annus võtmata ning jätkake järgmise annusega vastavalt tavapärasele skeemile. Ärge tilgutage topeltannust unustatu tasategemiseks. Annus ei tohi ületada ühte tilka kahjustatud silma(de) kohta 3 korda päevas.

Kui te lõpetate NEVANAC’i kasutamise

Ärge lõpetage NEVANAC’i kasutamist ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata. Tavaliselt võite te jätkata silmatilkade kasutamist, välja arvatud juhul kui tekivad tõsised kõrvaltoimed. Kui see teeb teile muret, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Risk sarvkesta kõrvaltoimete (silma välispinna kahjustuste) tekkeks võib olla suurem, kui teil on

-olnud komplikatsioonidega silmaoperatsioon

-olnud lühikese aja jooksul korduvaid silmaoperatsioone

-silma välispinna teatud kahjustused, nt põletik või kuivsilmsus

-teatud üldhaigusi, nt suhkurtõbi või reumatoidartriit

Pöörduge otsekohe arsti poole, kui teie silmad hakkavad rohkem punetama või muutuvad valulikumaks tilkade kasutamise ajal. Need võivad olla tingitud silma välispinna põletikust koos silma värvilise osa rakkude kahjustuse või hävimisega või põletikuga (iriidiga) või ilma. Selliseid kõrvaltoimeid on esinenud kuni 1 inimesel 100st.

Ka alljärgnevad kõrvaltoimed on ilmnenud seoses NEVANAC 1 mg/ml silmatilkade suspensiooni või NEVANAC 3 mg/ml silmatilkade suspensiooni või mõlemate kasutamisega

Aeg-ajalt tekkivad kõrvaltoimed

(võivad ilmneda kuni 1 inimesel 100-st)

Kõrvaltoimed silmas: silmapinna põletik koos rakukahjustuse ja rakkude hävimisega või ilma, võõrkeha aistingud silmas, silmalau ketendus või allavaje.

Harva esinevad kõrvaltoimed

(võivad esineda kuni 1 inimesel 1000st)

Kõrvaltoimed silmas: iirise põletik, silmavalu, ebamugavustunne silmas, kuiva silma sündroom, silmalau paistetus, silma ärritus, silma sügelus, eritis silmast, allergiline konjunktiviit (silma allergia), suurenenud pisaravool, ladestised silma pinnal, vedelik või turse silmapõhjas, silma punetus.

Üldised kõrvaltoimed: pearinglus, peavalu, allergianähud (silmalaugude allergiline turse), iiveldus, naha põletik, punetus ja sügelemine.

Kõrvaltoimed, mille esinemissagedus on teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Kõrvaltoimed silmas: silmapinna kahjustus õhenemise või perforatsiooni näol, silma paranemise aeglustumine, silmapinna armistumine, hägusused, nägemise halvenemine, silma paistetus, hägune nägemine.

Üldised kõrvaltoimed:oksendamine, vererõhu tõus.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas NEVANAC’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil ja karbil pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Infektsioonide vältimiseks visake pudel minema 4 nädalat pärast esmakordset avamist. Kirjutage pudeli ja karbi avamiskuupäev lahtrisse pudelil oleval sildil.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida NEVANAC sisaldab

Toimeaine on nepafenak. Üks ml suspensiooni sisaldab 1 mg nepafenakki.

Teised koostisosad on bensalkooniumkloriid (vt lõik 2), karbomeer, dinaatriumedetaat,

mannitool, puhastatud vesi, naatriumkloriid ja tüloksapool.

Happelisuse (pH-väärtuse) stabiliseerimiseks on lisatud üliväikesed kogused naatriumhüdroksiidi ja/või hüdrokloorhapet.

Kuidas NEVANAC välja näeb ja pakendi sisu

NEVANAC on vedelik (helekollane kuni heleoranž suspensioon) 5 ml keeratava korgiga plastpudelis, üks pudel pakendis.

Müügiloa hoidja:

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

Tootja

S.A. Alcon-Couvreur N.V.

Rijksweg 14

B-2870 Puurs

Belgia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft.

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: + 421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Infoleht on viimati uuendatud: juulis 2016

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu

Pakendi infoleht: teave kasutajale

NEVANAC 3 mg/ml silmatilgad, suspensioon

Nepafenak

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on NEVANAC ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne NEVANAC’i kasutamist

3.Kuidas NEVANAC’i kasutada

4.Võimaliku kõrvaltoimed

5.Kuidas NEVANAC’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on NEVANAC ja milleks seda kasutatakse

NEVANAC sisaldab toimeainet nepafenakki, mis kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse mittesteroidseteks põletikuvastasteks aineteks (MSPVA).

NENAVAC’i kasutatakse täiskasvanutel:

-silmavalu ja -põletiku ennetamiseks ja leevendamiseks pärast silma kataraktioperatsiooni.

-diabeediga patsientidel katarakti operatsiooniga seotud operatsioonijärgse makula turse (silma tagakülje turse) riski vähendamiseks.

2. Mida on vaja teada enne NEVANAC’i kasutamist

Ärge kasutage NEVANAC’i

-kui olete nepafenaki või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

-kui olete allergiline teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA) suhtes.

-kui teil on esinenud astmat, naha allergianähtusid või tugevat ninalimaskesta põletikku muude MSPVA-de kasutamise järel. MSPVA-d on näiteks: atsetüülsalitsüülhape, ibuprofeen, ketoprofeen, piroksikaam, diklofenak.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne NEVANAC’i kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega:

-kui teil tekivad kergesti verevalumid või on veritsusprobleemid või kui teil on neid varem esinenud

-kui teil on mõni muu silmahaigus (näiteks silmainfektsioon) või kui te manustate silma teisi ravimeid (eriti toopilisi steroide)

-kui teil on diabeet

-kui teil on reumatoidartriit

-kui teile on lühikese aja jooksul korduvalt tehtud silmaoperatsioone.

NEVANAC’i kasutamise ajal vältige päikesevalgust.

Pärast kaelõikust ei ole soovitatav kanda kontaktläätsi. Teie arst ütleb teile, millal te võite uuesti hakata kontaktläätsi kasutama (vt ka lõik „NEVANAC sisaldab bensalkooniumkloriidi“).

Lapsed ja noorukid

Ärge andke seda ravimit lastele ja alla 18-aastastele noorukitele, sest selles vanuserühmas puuduvad ohutuse ja efektiivsuse andmed.

Muud ravimid ja NEVANAC

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

NEVANAC võib mõjutada teiste teie poolt kasutatavate ravimite toimet ja teised ravimid võivad mõjutada NEVANAC’i toimet, sh glaukoomi raviks ette nähtud silmatilgad.

Samuti teatage oma arstile, kui te võtate ravimeid, mis vähendavad vere hüübivust (varfariin) või teisi MSPVA-sid. Need ravimid võivad suurendada riski veritsuste tekkeks.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase või kavatsete rasestuda, öelge seda enne NEVANAC’i kasutamist arstile. Rasestumisvõimelistel naistel on soovitav kasutada NEVANAC’i ravi ajal tõhusat rasestumisvastast vahendit. NEVANAC’i kasutamine raseduse ajal ei ole soovitatav. Ärge kasutage NEVANAC’i, kui arst ei ole seda teile spetsiaalselt määranud.

Kui te toidate oma last rinnaga, võib NEVANAC jõuda rinnapiima. Rinnaga toidetavale lapsele ei ole mingeid toimeid siiski oodata. NEVANAC’i võib kasutada imetamise ajal.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ärge juhtige liiklusvahendit ega töötage masinatega, kuni nägemisteravus on taastunud. Võib juhtuda, et teie nägemine on pärast NEVANAC’i kasutamist ajutiselt ähmane.

NEVANAC sisaldab bensalkooniumkloriidi

NEVANAC’i koostisse kuuluv bensalkooniumkloriid võib muuta pehmete kontaktläätsede värvust ja põhjustada silmaärritust ja kõrvaltoimeid sarvkestal (silma pindmise kihi kahjustusi). Kui arst lubab teil uuesti kontaktläätsi kasutama hakata, siis pange tähele, et te peate need enne ravimi manustamist silmast ära võtma ja ootama vähemalt 15 minutit enne läätsede silma tagasi panemist.

3. Kuidas NEVANAC’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kasutage NEVANAC’i ainult silmatilkadena. Ärge võtke seda suu kaudu või süstige seda.

Soovitatav annus on

Üks tilk kahjustatud silma või silmadesse üks kord päevas. Kasutage iga päev samal ajal.

Millal kasutada ja kui kaua

Alustage 1 päev enne katarakti operatsiooni. Jätkake katarakti operatsiooni päeval. Seejärel kasutage ravimit nii kaua, kui arst on määranud. Ravi võib kesta kuni 3 nädalat (silmavalu ja -põletiku ennetamiseks ja leevendamiseks) või 60 päeva (makula turse ärahoidmiseks ja nägemise parandamiseks) pärast operatsiooni.

Kuidas kasutada

Enne tilgutamist peske käed.

Enne kasutamist loksutage hoolikalt.

Pöörake kinnine pudel põhi ülespoole ja loksutage kord enne igat kasutamiskorda.

Keerake kork pudelilt.

Kui pudelil on äratõmmatav kinnitusrõngas ja see on pärast korgi eemaldamist lahti tulnud, eemaldage see enne ravimi kasutamist.

Hoidke pudelit suunaga allapoole pöidla ja sõrmede vahel.

Painutage pea taha.

Tõmmake puhta sõrmega silma alalaug eemale, kuni silma ja silmalau vahele tekib „tasku”.

Ravimit tilgutage sinna (joonis 1).

Viige pudeli otsik silmale lähemale. Võite kõike teha peegli ees, kui sellest on abi.

Ärge puudutage tilguti otsikuga silma, silmalaugu ega teisi pindu. Lahus võib saastuda.

Kergelt pigistage pudelit külgedelt kuni teie silma väljub üks tilk (joonis 2).

Kui tilgutate mõlemasse silma, korrake samu võtteid ka teise silma puhul. Mõlemasse silma tilgutamise korral ei ole vahepeal vaja pudelit sulgeda ega loksutada. Kohe pärast kasutamist sulgege pudel kindlalt korgiga.

Kui tilk läheb silmast mööda, proovige uuesti.

Kui te kasutate ka mingeid teisi silmatilku, jätke NEVANAC’i ja teiste silmatilkade kasutamise vahele vähemalt viis minutit.

Kui kasutate NEVANAC’i rohkem kui ette nähtud

Peske silma sooja veega. Ärge tilgutage ravimit silma enne, kui järgmise tilgutamise aeg on käes.

Kui te unustate NEVANAC’i kasutada

Manustage üks annus niipea, kui see meenub. Kui on juba peaaegu käes järgmise annuse võtmise aeg, jätke vahelejäänud annus võtmata ning jätkake järgmise annusega vastavalt tavapärasele skeemile. Ärge tilgutage topeltannust unustatu tasategemiseks. Annus ei tohi ületada ühte tilka kahjustatud silma(de) kohta.

Kui te lõpetate NEVANAC’i kasutamise

Ärge lõpetage NEVANAC’i kasutamist ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata. Tavaliselt võite te jätkata silmatilkade kasutamist, välja arvatud juhul kui tekivad tõsised kõrvaltoimed.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Risk sarvkesta kõrvaltoimete (silma välispinna kahjustuste) tekkeks võib olla suurem, kui teil on:

-olnud komplikatsioonidega silmaoperatsioon

-olnud lühikese aja jooksul korduvaid silmaoperatsioone

-silma välispinna teatud kahjustused, nt põletik või kuivsilmsus

-teatud üldhaigusi, nt suhkurtõbi või reumatoidartriit.

Pöörduge otsekohe arsti poole, kui teie silmad hakkavad rohkem punetama või muutuvad valulikumaks tilkade kasutamise ajal. Need võivad olla tingitud silma välispinna põletikust koos silma värvilise osa rakkude kahjustuse või hävimisega või põletikuga (iriidiga) või ilma. Selliseid kõrvaltoimeid on esinenud kuni 1 inimesel 100st.

Ka alljärgnevad kõrvaltoimed on ilmnenud seoses NEVANAC 3 mg/ml silmatilkade, NEVANAC 1 mg/ml silmatilkade või mõlemate kasutamisega.

Aeg-ajalt tekkivad kõrvaltoimed (võivad ilmneda kuni 1 inimesel 100-st)

Toimed silmas: silmapinna põletik koos rakukahjustuse ja rakkude hävimisega või ilma, võõrkeha aistingud silmas, silmalau ketendus või allavaje.

Harva esinevad kõrvaltoimed

(võivad esineda kuni 1 inimesel 1000st)

Kõrvaltoimed silmas: iirise põletik, silmavalu, ebamugavustunne silmas, kuiva silma sündroom, silmalau paistetus, silma ärritus, silma sügelus, eritis silmast, allergiline konjunktiviit (silma allergia), suurenenud pisaravool, ladestised silma pinnal, vedelik või turse silmapõhjas, silma punetus.

Üldised kõrvaltoimed: pearinglus, peavalu, allergianähud (silmalaugude allergiline turse), iiveldus, naha põletik, punetus ja sügelemine.

Kõrvaltoimed, mille esinemissagedus on teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Toimed silmas: silmapinna kahjustus õhenemise või perforatsiooni näol, silma paranemise aeglustumine, silmapinna armistumine, hägusused, nägemise halvenemine, silma paistetus, hägune nägemine.

Üldised kõrvaltoimed:oksendamine, vererõhu tõus.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas NEVANAC’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil ja karbil pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoidke pudel välispakendis, valguse eest kaitstult.

Infektsioonide vältimiseks visake pudel minema 4 nädalat pärast esmakordset avamist. Kirjutage avamiskuupäev lahtrisse karbil oleval sildil.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida NEVANAC sisaldab

Toimeaine on nepafenak. Üks ml suspensiooni sisaldab 3 mg nepafenakki.

Teised koostisosad on boorhape, propüleenglükool, karbomeer, naatriumkloriid, guar, naatriumkarmelloos, dinaatriumedetaat, bensalkooniumkloriid (vt lõik 2) ja puhastatud vesi. Happelisuse (pH-väärtuse) stabiliseerimiseks on lisatud üliväikesed kogused naatriumhüdroksiidi ja/või hüdrokloorhapet.

Kuidas NEVANAC välja näeb ja pakendi sisu

NEVANAC silmatilgad, suspensioon (silmatilgad) on vedelik (helekollane kuni tumeoranž suspensioon) keeratava korgiga plastpudelis. Iga pudel võib olla kotikeses.

Igas pakendis on üks 3 ml pudel.

Müügiloa hoidja:

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park, Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

Tootja

S.A. Alcon - Couvreur N.V.

Rijksweg 14

B-2870 Puurs

Belgia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft.

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: + 421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Infoleht on viimati uuendatud: juulis 2016

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu