Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Valige veebisaidi keel

Nevirapine Teva (nevirapine) – Pakendi infoleht - J05AG01

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusNevirapine Teva
ATC koodJ05AG01
Toimeainenevirapine
TootjaTeva B.V.  

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Nevirapine Teva 200 mg tabletid nevirapiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Nevirapine Teva ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Nevirapine Teva võtmist

3.Kuidas Nevirapine Teva’t võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Nevirapine Teva’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Nevirapine Teva ja milleks seda kasutatakse

Nevirapine Teva kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse retroviirusevastasteks ravimiteks ja mida kasutatakse inimese immuunpuudulikkuse viiruse (HIV-1) infektsiooni raviks.

Teie ravimi toimeaine nimetus on nevirapiin. Nevirapiin kuulub HIV-vastaste ravimite rühma, mida nimetatakse mittenukleosiidseteks pöördtranskriptaasi inhibiitoriteks (NNRTIdeks). Pöördtranskriptaas on ensüüm, mida HIV vajab paljunemiseks. Nevirapiin lõpetab pöördtranskriptaasi toimimise. Lõpetades pöördtranskriptaasi toimimise, aitab Nevirapine Teva ohjeldada HIV-1 infektsiooni.

Nevirapine Teva on näidustatud HIV-1 infektsiooniga täiskasvanute, noorukite ja igas vanuses laste raviks. Te peate võtma Nevirapine Teva’t koos teiste retroviirusevastaste ravimitega. Teie arst soovitab teile teie jaoks parimad ravimid.

Kui Nevirapine Teva on välja kirjutatud teie lapsele, siis pange tähele, et kogu informatsioon selles infolehes on suunatud teie lapsele (sellisel juhul lugege “teie” asemel “teie laps“).

2. Mida on vaja teada enne Nevirapine Teva võtmist

Ärge võtke Nevirapine Teva’t

-kui olete nevirapiini või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

-kui te olete varem Nevirapine Teva’t kasutanud ja pidite ravi katkestama, kuna teil tekkis:

-raske nahalööve

-nahalööve koos muude sümptomitega nagu näiteks:

-palavik

-nahk muutus villiliseks

-suu limaskesta haavandid

-silmapõletik

-näo turse

-üldine turse

-õhupuudus

-lihas- või liigesevalu

-üldine haiglane enesetunne

-kõhuvalu

-ülitundlikkus- (allergilised) reaktsioonid

-maksapõletik (hepatiit)

-kui te põete rasket maksahaigust

-kui te pidite varem lõpetama Nevirapine Teva ravi, kuna teil tekkisid maksafunktsiooni muutused.

-kui te võtate ravimeid, mis sisaldavad taimset koostisosa naistepuna (Hypericum perforatum) ürti. See taimne aine võib takistada Nevirapine Teva’t õigesti toimimast.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Nevirapine Teva võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Nevirapine Teva-ravi esimese 18 nädala jooksul l on väga tähtis, et teie ja teie arst jälgiksite tähelepanelikult maksa- või nahareaktsioonide nähtude suhtes. Need võivad muutuda raskeks ja isegi eluohtlikuks. Sellisest reaktsioonist olete te enim ohustatud esimese 6 ravinädala jooksul.

Kui teil esineb raskekujuline lööve või ülitundlikkus (allergilised reaktsioonid, mis võivad ilmneda nahalööbena), millega kaasnevad muud kõrvaltoimed nagu

-palavik,

-villide teke,

-haavandid suus,

-silmapõletik,

-näo turse,

-üldine turse,

-hingeldus,

-lihas- või liigesevalud,

-üldine haiguse tunne

-või kõhuvalu,

PEATE TE LÕPETAMA NEVIRAPINE TEVA VÕTMISE JA PÖÖRDUMA OTSEKOHE oma arsti poole, kuna sellised reaktsioonid võivad olla potentsiaalselt eluohtlikud või lõppeda surmaga. Kui teil esinevad ükskõik millal ainult kerged lööbe sümptomid ilma muude reaktsioonideta, teavitage palun sellest otsekohe oma arsti, kes ütleb teile, kas te peate Nevirapine Teva võtmise lõpetama.

Kui teil esinevad sümptomid, mis viitavad maksakahjustusele, nagu

-isu kaotus,

-halb enesetunne (iiveldus),

-oksendamine,

-nahakollasus (ikterus),

-kõhuvalu,

peate te Nevirapine Teva võtmise lõpetama ja pöörduma otsekohe oma arsti poole.

Kui teil tekivad Nevirapine Teva kasutamise ajal rasked maksa-, naha- või ülitundlikkusreaktsioonid, ÄRGE võtke Nevirapine Teva’t enam KUNAGI ilma oma arsti soovituseta.

Te peate võtma sellise Nevirapine Teva annuse, nagu teie arst on teile määranud. See on eriti tähtis esimese 14 ravipäeva jooksul (täiendavat teavet vt „Kuidas Nevirapine Teva’t võtta“).

Maksaprobleemide tekkimise risk on suurem järgmistel patsientidel:

-naised

-B- või C-hepatiidiga nakatunud

-kõrvalekalded maksafunktsiooni testides

-CD4 rakkude arvu suurenemine Nevirapine Teva-ravi alguses varasemat ravi mitte saanud patsientidel (naistel üle 250 raku/mm3, meestel üle 400 raku/mm3)

-varem ravitud patsiendid, kel on nevirapiinravi alguses vereplasmas tuvastatav HIV-1 tase ja suuremad CD4 rakkude arvud (naistel üle 250 raku/mm3, meestel üle 400 raku/mm3)

Mõnedel kaugelearenenud HIV-infektsiooniga (AIDS) patsientidel, kellel on esinenud oportunistlikke infektsioone (AIDS-ist põhjustatud haigus), võivad varsti pärast HIV-vastase ravi alustamist ilmneda eelnevatest infektsioonidest tingitud põletikunähud ja -sümptomid. Arvatakse, et need sümptomid on tingitud organismi immuunvastuse paranemisest, võimaldades organismil võidelda infektsioonidega, mis võisid olla olemas ilma selgelt väljendunud sümptomiteta. Kui te täheldate endal mistahes infektsiooni sümptomeid, palun informeerige sellest otsekohe oma arsti.

Lisaks oportunistlikele infektsioonidele võivad esineda ka autoimmuunhäired (seisund, mis tekib, kui immuunsüsteem ründab organismi tervet kude), kui olete alustanud HIV infektsiooni vastase ravimi kasutamist. Autoimmuunhäired võivad avalduda mitmeid kuid hiljem pärast ravi alustamist. Kui te märkate endal mis tahes infektsiooni sümptomeid või muid sümptomeid nagu lihasnõrkus, kätest ja jalgadest algav ning kehatüve poole liikuv nõrkus, südamepekslemine, värisemine või hüperaktiivsus, siis teavitage sellest otsekohe arsti, et saada vajalikku ravi.

Kombineeritud retroviirusevastast ravi saavatel patsientidel võivad esineda muutused keharasvade jaotumises. Kui te märkate muutusi rasvkoes, võtke ühendust oma arstiga (vaata lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“).

Mõnedel patsientidel, kes võtavad kombineeritud retroviirusevastast ravi võib b areneda luuhaigus, mida nimetatakse osteonekroosiks (luukoe surm, mida põhjustab luuverevarustuse kahjustus). Kombineeritud retroviirusevastase ravi kestus, kortikosteroidide kasutamine, alkoholi tarbimine, raske immuunsüsteemi nõrkus ja kõrge kehamassiindeks võivad olla mõned paljudest selle haiguse arenemise riskifaktoritest. Osteonekroosi nähud on liigesjäikus, valud (eriti puusas, põlves ja õlas) ning liikumisraskused. Kui te märkate mõnda neist sümptomitest, informeerige palun oma arsti.

Kui te kasutate samaaegselt nevirapiini ja zidovudiini, palun teavitage sellest oma arsti, kuna ta võib vajalikuks pidada teie vere valgeliblede arvu kontrollimist.

Ärge võtke Nevirapine Teva’t pärast HIV ülekandumise ohtu sattumist, vaid tehke seda alles siis, kui teil on diagnoositud HIV ja teil on käskinud seda teha teie arst. Nevirapine Teva ei ravi HIV- infektsioonist terveks. Seega võivad teil jätkuvalt tekkida infektsioonid ja muud HIV infektsiooniga seotud haigused, mistõttu peate jääma regulaarsesse kontakti oma arstiga. Selle ravimi võtmise ajal võite siiski HIV-nakkust edasi anda, kuigi efektiivne retroviirusevastane ravi vähendab seda riski. Arutage oma arstiga milliseid ettevaatusabinõusid kasutada, et vältida teiste inimeste nakatamist.

Kui teil tekib Nevirapine Teva võtmisel lööve, siis ei tohi lööbe ravimiseks kasutada prednisooni.

Kui te kasutate Nevirapine Teva ravi ajal suukaudseid rasestumisvastaseid ravimeid või teisi hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid, siis tuleks raseduse vältimiseks ja HIV edasikandumise takistamiseks kasutada lisaks barjäärmeetodit (nt kondoomi).

Kui te saate postmenopausi hormoonravi, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Kui te võtate või teile on välja kirjutatud tuberkuloosi raviks rifampitsiin, palun rääkige sellest oma arstile enne selle ravimi kasutamist koos Nevirapine Teva’ga.

Lapsed ja noorukid

Nevirapine Teva tablette võivad kasutada:

-vähemalt 16-aastased lapsed

-alla 16-aastased lapsed, kes:

-kaaluvad vähemalt 50 kg

-või kelle kehapindala on üle 1,25 m2.

Alla 16-aastaste laste jaoks, kes kaaluvad vähem kui 50 kg või kelle keha pindala on väiksem kui 1,25 m2,on olemas teised nevirapiini sisaldavad suukaudsed ravimvormid ja vajadusel tuleks neid kasutada.

Muud ravimid ja Nevirapine Teva

Teatage oma arstile või apteekrile kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mistahes muid ravimeid. Enne Nevirapine Teva võtmise algust informeerige oma arsti kõigist teistest teie poolt kasutatavatest ravimitest. Teie arst võib pidada vajalikuks jälgida, kas teised ravimid avaldavad siiski oma soovitud toimet ja vajadusel kohandab annuseid. Lugege hoolikalt kõikide teiste HIV ravimite pakendi infolehti, mida te hakkate kombinatsioonis Nevirapine Teva’ga kasutama.

Eriti oluline on, et räägiksite oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud järgmisi ravimeid:

-naistepuna ürt (Hypericum perforatum, depressiooni ravim)

-rifampitsiin (tuberkuloosi ravim)

-rifabutiin (tuberkuloosi ravim)

-makroliidid, nt klaritromütsiin (bakteriaalsete infektsioonide ravim)

-flukonasool (seeninfektsioonide ravim)

-ketokonasool (seeninfektsioonide ravim)

-itrakonasool (seeninfektsioonide ravim)

-metadoon (ravim, mida kasutatakse opiaatide-sõltuvusest vabanemiseks)

-varfariin (ravim, mis vähendab vere hüübivust)

-hormonaalsed rasestumisvastased vahendid (nt „pillid“)

-atasanaviir (teine HIV-infektsiooni ravim)

-lopinaviir/ritonaviir (teine HIV-infektsiooni ravim)

-fosamprenaviir (teine HIV-infektsiooni ravim)

-efavirens (teine HIV-infektsiooni ravim)

-etraviriin (üks teine HIV-infektsiooni vastane ravim)

-rilpiviriin (üks teine HIV-infektsiooni vastane ravim)

-delavirdiin (üks teine HIV-infektsiooni vastane ravim)

-zidovudiin (üks teine HIV-infektsiooni vastane ravim)

-botsepreviir (C-hepatiidi ravim)

-telapreviir (C-hepatiidi ravim)

-elvitegraviir/kobitsistaat (üks teine HIV infektsiooni ravim)

Teie arst jälgib tähelepanelikult Nevirapine Teva ja kõigi nende ravimite toimet, kui te kasutate neid samaaegselt Nevirapine Teva’ga.

Kui te saate neeru dialüüsravi, võib teie arst pidada vajalikuks kohandada Nevirapine Teva annust. See on vajalik, kuna dialüüs võib Nevirapine Teva osaliselt verest välja pesta.

Nevirapine Teva koos toidu ja joogiga

Puuduvad piirangud Nevirapine Teva võtmisel koos toidu ja joogiga.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase või imetate last, kahtlustate endal rasedust või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Te peate lõpetama rinnaga toitmise, kui te võtate Nevirapine Teva’t. Üldiselt on soovitatav last rinnaga mitte toita, kui teil esineb HIV infektsioon, kuna esineb võimalus, et teie laps saab HIV infektsiooni rinnapiima kaudu.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Nevirapine Teva kasutamise ajal võite tunda väsimust. Olge ettevaatlik sellistel tegevustel nagu autojuhtimine ja igasuguste tööriistade või masinate kasutamine. Kui te tunnete väsimust, siis peate vältima potentsiaalselt ohtlikke tegevusi nagu autojuhtimine ja igasuguste tööriistade või masinate kasutamine.

Nevirapine Teva sisaldab laktoosi

Nevirapine Teva tabletid sisaldavad laktoosi (piimasuhkur).

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne Nevirapine Teva kasutamist konsulteerima arstiga.

3.Kuidas Nevirapine Teva’t võtta

Te ei tohi Nevirapine Teva’t üksikuna kasutada. Te peate seda võtma koos vähemalt kahe teise retroviirusevastase ravimiga. Teie arst soovitab teile teie jaoks parimad ravimid.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Annustamine:

Annus on üks 200 mg tablett ööpäevas esimese 14 ravipäeva jooksul (“sissejuhatav” periood). Pärast 14. päeva on soovitatav annus üks 200 mg tablett kaks korda ööpäevas.

On väga tähtis, et võtaksite esimese 14 ravipäeva jooksul (“sissejuhataval” perioodil) ainult ühe tableti Nevirapine Teva’t ööpäevas. Kui teil tekib sellel perioodil mistahes lööve, siis ärge annust suurendage, vaid pidage nõu arstiga.

On tõestatud, et 14-päevane “sissejuhatav” periood vähendab nahalööbe riski.

Kuna Nevirapine Teva’t peab alati kasutama koos teiste HIV retroviirusevastaste ravimitega, peate hoolikalt järgima oma teiste ravimite kasutusjuhendeid. Need sisalduvad nende teiste ravimite pakendi infolehtedes.

Te peate jätkama Nevirapine Teva võtmist nii kaua, kui teie arst on teile soovitanud.

Nagu on selgitatud ülal lõigus “Hoiatused ja ettevaatusabinõud”, jälgib teie arst teie maksafunktsiooni testide tulemusi ning jälgib teid kõrvaltoimete nagu löövete tekkimise suhtes. Sõltuvalt tulemustest võib arst otsustada katkestada või lõpetada teie ravi Nevirapine Teva’ga. Seejärel võib teie arst otsustada ravi uuesti alustada väiksemate annustega.

Võtke Nevirapine Teva tablette ainult suu kaudu. Ärge tablette närige. Te võite võtta Nevirapine Teva’t kas söögi ajal või ilma toiduta.

Kui te võtate Nevirapine Teva’t rohkem kui ette nähtud

Ärge võtke rohkem Nevirapine Teva’t kui arst on teile määranud ning on kirjeldatud selles infolehes. Käesoleval hetkel on vähe informatsiooni Nevirapine Teva üleannustamise mõjude kohta. Kui olete võtnud rohkem Nevirapine Teva’t kui ette nähtud, pidage nõu oma arstiga.

Kui te unustate Nevirapine Teva’t võtta

Püüdke annuse võtmist mitte unustada. Kui te märkate 8 tunni jooksul annuse ettenähtud võtmise ajast, et olete jätnud annuse manustamata, siis võtke kohe vahelejäänud annus. Kui annuse ettenähtud võtmise ajast on möödunud rohkem kui 8 tundi, siis võtke vaid järgmine annus plaanipärasel ajal.

Kui te lõpetate Nevirapine Teva võtmise

Kõikide annuste õigeaegne manustamine:

- suurendab olulisel määral teie retroviirusevastaste ravimite kombinatsiooni efektiivsust. vähendab võimalust, et teie HIV infektsioon muutub resistentseks (vastupanuvõimeliseks) teie retroviirusevastastele ravimitele.

Oluline on, et te jätkate Nevirapine Teva täpset kasutamist, nagu eespool kirjeldatud, kui arst ei käsi teil ravi lõpetada

Kui te katkestate Nevirapine Teva võtmise rohkem kui 7 päevaks, palub teie arst teil uuesti alustada 14-päevase „sissejuhatava” perioodiga (nagu eespool kirjeldatud), enne kui te naasete kaks korda ööpäevas manustamise juurde.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

HIV ravi ajal võib tekkida kehakaalu ning vere lipiidide- ja glükoosisisalduse suurenemine. See on osaliselt seotud tervise ja eluviisi taastumisega ning vere lipiididesisalduse muutusi põhjustavad mõnikord HIV ravimid ise. Arst uurib teid nende muutuste suhtes.

Nagu on mainitud eespool lõigus „Hoiatused ja ettevaatusabinõud”, on Nevirapine Teva kõige tähtsamateks kõrvaltoimeteks raskekujulised ja eluohtlikud nahareaktsioonid ning tõsine maksakahjustus. Need reaktsioonid esinevad peamiselt Nevirapine Teva-ravi esimese 18 nädala jooksul. Seetõttu on see oluline raviperiood, mille jooksul on vajalik hoolikas jälgimine teie arsti poolt.

Kui te täheldate endal ükskõik millal mistahes lööbe sümptomeid, teavitage sellest otsekohe oma arsti.

Tekkiv lööve on tavaliselt kerge kuni mõõdukas. Siiski võib mõnedel patsientidel tekkinud lööve, mis avaldub villilise nahareaktsioonina olla raske või eluohtlik (Stevens-Johnsoni sündroom ja toksiline epidermaalne nekrolüüs), ning on registreeritud ka surmajuhte. Enamik nii raskete kui ka kergete/mõõdukate löövete juhtudest ilmneb esimese kuue ravinädala jooksul.

Kui nahalööve esineb koos iiveldustundega, peate te ravi lõpetama ning pöörduma otsekohe oma arsti poole.

Esineda võivad ülitundlikkus- (allergilised) reaktsioonid. Sellised reaktsioonid võivad avalduda anafülaksia vormis (allergilise reaktsiooni raske vorm) võivad esineda reaktsioonid, mille sümptomid on järgmised:

-lööve

-näo turse

-hingamistakistus (bronhospasm)

-anafülaktiline šokk

Ülitundlikkusreaktsioonid võivad esineda ka nahalööbena koos muude kõrvaltoimetega nagu:

-palavik

-naha villiliseks muutumine

-haavandid suus

-silmapõletik

-näo turse

-üldine turse

-hingeldus

-lihas- või liigesevalu

-vere valgeliblede arvu vähenemine (granulotsütopeenia)

-üldine haiglane enesetunne

-rasked maksa- või neeruprobleemid (maksa- või neerupuudulikkus).

Kui teil tekivad lööve ja ükskõik milline ülitundlikkuse (allergilist) tüüpi kõrvaltoime, teatage sellest otsekohe oma arstile. Sellised reaktsioonid võivad olla eluohtlikud.

Nevirapine Teva kasutamisega seoses on teatatud kõrvalekalletest maksafunktsioonis. Siia kuuluvad mõned maksapõletiku (hepatiidi) juhud, mis võivad olla ootamatud ja intensiivsed (fulminantne hepatiit) ning maksapuudulikkus mis mõlemad võivad põhjustada surma.

Teavitage sellest oma raviarsti kui teil tekib mõni järgnevatest maksakahjustusele viitavatest kliinilistest sümptomitest:

-söögiisu kaotus

-halb enesetunne (iiveldus)

-oksendamine,

-nahakollasus (ikterus)

-kõhuvalu.

Patsientidel, kellele on antud nevirapiini, on esinenud allpool kirjeldatud kõrvaltoimeid.

Väga sage (võib esineda vähemalt 1-l kasutajal 10-st):

-lööve

Sage (võib esineda kuni 1-l kasutajal 10-st):

-vere valgeliblede arvu vähenemine (granulotsütopeenia)

-allergilised reaktsioonid (ülitundlikkus)

-peavalu

-halb enesetunne (iiveldus)

-oksendamine

-kõhuvalu

-vedel väljaheide (kõhulahtisus)

-maksapõletik (hepatiit)

-väsimus

-palavik

-kõrvalekalded maksafunktsiooni testides

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1-l kasutajal 100-st):

-allergiline reaktsioon, mida iseloomustab lööve, näo turse, hingamisraskus (bronhide spasm) või anafülaktiline šokk

-vere punaliblede arvu vähenemine (aneemia)

-nahakollasus (ikterus)

-raske ja eluohtlik nahalööve (Stevensi-Johnsoni sündroom/toksiline epidermaalne nekrolüüs)

-nõgestõbi (urtikaaria)

-vedeliku kogunemine naha alla (angioödeem)

-liigesevalu (artralgia)

-lihasvalud (müalgia)

-fosfori hulga vähenemine veres

-vererõhu tõus

Harv (võib esineda kuni 1-l kasutajal 1 000-st):

-ootamatu ja intensiivne maksapõletik (fulminantne hepatiit)

-ravimreaktsioon koos süsteemsete sümptomitega (ravimreaktsioon koos eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega)

Nevirapiini kasutamisel kombinatsioonis teiste retroviirusevastaste ainetega on teatatud ka järgmistest juhtudest:

-vere punaliblede või vereliistakute arvu vähenemine

-kõhunäärmepõletik

-nahatundlikkuse vähenemine või ebanormaalsed tundmused nahal.

Sellised häired kaasnevad sageli teiste retroviirusevastaste ainetega ning nende teket võib oodata ka Nevirapine Teva kasutamisel kombinatsioonis teiste ainetega; siiski on vähetõenäoline, et need on põhjustatud Nevirapine Teva-ravist.

Täiendavad kõrvaltoimed lastel ja noorukitel

Võib esineda vere valgeliblede arvu vähenemine (granulotsütopeenia), mis on sagedasem lastel. Ka vere punaliblede arvu vähenemist (aneemia), mis võib olla seotud nevirapiinraviga, on sagedamini täheldatud lastel. Nagu lööbe sümptomite puhul, palun teavitage oma arsti mistahes kõrvaltoimest.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Nevirapine Teva’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Nevirapine Teva sisaldab

-Toimeaine on nevirapiin. Iga tablett sisaldab 200 mg nevirapiini (veevaba nevirapiinina).

-Teised koostisosad on mikrokristalne tselluloos, laktoos (monohüdraadina), povidoon K25, naatriumtärklisglükolaat (tüüp A), kolloidne ränidioksiid ja magneesiumstearaat.

Kuidas Nevirapine Teva välja näeb ja pakendi sisu

Valged, ovaalsed, kaksikkumerad tabletid. Ühele küljele on pressitud “N”, poolitusjoon ja „200”. Vastasküljele on pressitud poolitusjoon. Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti võrdseteks annusteks jagamiseks.

Nevirapine Teva tabletid on saadaval blistrites, 14 (kalenderpakend), 60 või 120 tabletti karbis. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

Tootja

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13,

4042 Debrecen, Ungari

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

H-2100 Gödöllő,

Táncsics Mihály út 82

Ungari

TEVA UK Ltd Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG Ühendkuningriik

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5,

2031 GA Haarlem,

Holland

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Teл: +359 2 489 95 82

Tél: +32 3 820 73 73

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals IrelandL-Irlanda

Tlf: +45 44 98 55 11

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

Teva GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: (+49) 731 402 08

Tel: +31 (0) 800 0228400

 

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Teva Norway AS

Eesti filiaal

Tlf: + 47 66 77 55 90

Tel: +372 6610801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +(34) 91 387 32 80

Tel.: +(48) 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +(33) 1 55 91 7800

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel:+ 385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Finland

Tel: +(421) 2 5726 7911

Puh/Tel: +358 20 180 5900

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +(39) 028917981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +(46) 42 12 11 00

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

Latvija

United Kingdom

Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: + 37167323666

Tel: +44(0) 1977 628500

Infoleht on viimati uuendatud {KK/AAAA}.

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu