Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Norvir (ritonavir) – Pakendi märgistus - J05AE03

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusNorvir
ATC koodJ05AE03
Toimeaineritonavir
TootjaAbbVie Ltd

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

NORVIR SUUKAUDNE LAHUS - karp hulgipakendile, milles on 450 ml (5 pudelit, igas 90 ml) suukaudset lahust, sh blue box

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Norvir 80 mg/ml suukaudne lahus

Ritonavirum

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks ml suukaudset lahust sisaldab 80 mg ritonaviiri.

3.ABIAINED

Sisaldab ka alkoholi (43 mahu%), polüoksüül-35 riitsinusõli, propüleenglükooli, sahhariinnaatriumi, päikeseloojangukollast E110.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Hulgipakend: 450 ml (5 pudelit, igas 90 ml) suukaudset lahust

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Lastekindel kork

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Mitte hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda.

Mitte kasutada pärast pudelil märgitud kõlblikkusaja lõppu. Enne kasutamist tugevasti loksutada. Kui pärast loksutamist on lahuses silmaga nähtavaid osakesi või sadet, tuleb võtta järgmine annus ja seejärel pöörduda arsti poole ravimi uuendamiseks.

Hoida liigse kuumuse eest kaitstult. Hoida pudel tihedalt suletuna.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

AbbVie Ltd

Maidenhead SL6 4UB Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/96/016/001

13.PARTII NUMBER

Lot:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’I KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Norvir 80 mg/ml

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

NORVIR SUUKAUDNE LAHUS - karp, milles on 1 pudel 90 ml suukaudse lahusega, sh blue box

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Norvir 80 mg/ml suukaudne lahus

Ritonavirum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks ml suukaudset lahust sisaldab 80 mg ritonaviiri.

3. ABIAINED

Sisaldab ka alkoholi (43 mahu%), polüoksüül-35 riitsinusõli, propüleenglükooli, sahhariinnaatriumi, päikeseloojangukollast E110.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

90 ml suukaudset lahust

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Lastekindel kork

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Mitte hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda.

Mitte kasutada pärast pudelil märgitud kõlblikkusaja lõppu. Enne kasutamist tugevasti loksutada. Kui pärast loksutamist on lahuses silmaga nähtavaid osakesi või sadet, tuleb võtta järgmine annus ja seejärel pöörduda arsti poole ravimi uuendamiseks.

Hoida liigse kuumuse eest kaitstult. Hoida pudel tihedalt suletuna.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

AbbVie Ltd

Maidenhead SL6 4UB Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/96/016/008

13. PARTII NUMBER

Lot:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’I KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Norvir 80 mg/ml

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

NORVIR SUUKAUDNE LAHUS - pudeli silt

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Norvir 80 mg/ml suukaudne lahus

Ritonavirum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks ml suukaudset lahust sisaldab 80 mg ritonaviiri.

3. ABIAINED

Sisaldab ka alkoholi (43 mahu%), polüoksüül-35 riitsinusõli, propüleenglükooli, sahhariinnaatriumi, päikeseloojangukollast E110.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

90 ml suukaudset lahust

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Lastekindel kork

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Mitte hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda.

Mitte kasutada pärast pudelil märgitud kõlblikkusaja lõppu. Enne kasutamist tugevasti loksutada. Kui pärast loksutamist on lahuses silmaga nähtavaid osakesi või sadet, tuleb võtta järgmine annus ja seejärel pöörduda arsti poole ravimi uuendamiseks.

Hoida liigse kuumuse eest kaitstult. Hoida pudel tihedalt suletuna.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

AbbVie Ltd

Maidenhead SL6 4UB Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/96/016/001

EU/1/96/016/008

13. PARTII NUMBER

Lot:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’I KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Ei kohaldata.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

Ei kohaldata.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

NORVIR SUUKAUDSE SUSPENSIOONI PULBER - Karbis on 30 kotikest. Iga kotike sisaldab 100 mg ritonaviiri

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Norvir 100 mg suukaudse suspensiooni pulber

Ritonavirum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kotike sisaldab 100 mg ritonaviiri.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Suukaudse suspensiooni pulber - 30 kotikest

Karbis on ka 1 segamistass ja 2 suukaudset annustamissüstalt

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

AbbVie Ltd

Maidenhead SL6 4UB Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/96/016/009

13. PARTII NUMBER

Lot:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’I KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Norvir 100 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

NORVIR SUUKAUDSE SUSPENSIOONI PULBER - Tekst kotikesel

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Norvir 100 mg suukaudse suspensiooni pulber

Ritonavirum

Suukaudne

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

4.PARTII NUMBER <ANNETUSE KOOD(ID) JA TOOTEKOOD(ID)>

Lot:

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

100 mg

.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

NORVIR ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETID – Karp, koos blue box’iga

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Norvir 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Ritonavirum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 100 mg ritonaviiri.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 õhukese polümeerikattega tabletti

60 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Suukaudne

Norvir’i tablette tuleb võtta koos toiduga.

Tabletid tuleb neelata tervelt ning neid ei tohi närida, murda ega purustada.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Lastekindel kork

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpudelis, niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

AbbVie Ltd

Maidenhead SL6 4UB Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/96/016/005

EU/1/96/016/006

13. PARTII NUMBER

Lot:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’I KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Norvir 100 mg tabletid

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

NORVIR ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETID - pudeli silt

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Norvir 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Ritonavirum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 100 mg ritonaviiri.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 õhukese polümeerikattega tabletti

60 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpudelis.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

AbbVie Ltd

Maidenhead SL6 4UB Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/96/016/005

EU/1/96/016/006

13. PARTII NUMBER

Lot:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’I KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Ei kohaldata.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

Ei kohaldata.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

NORVIR ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETID - hulgipakend, milles on 90 (3 pudelit, igas 30) õhukese polümeerikattega tabletti, koos blue box’iga

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Norvir 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Ritonavirum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 100 mg ritonaviiri.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Hulgipakend: 90 (3 pudelit, igas 30) õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Suukaudne

Norvir’i tablette tuleb võtta koos toiduga.

Tabletid tuleb neelata tervelt ning neid ei tohi närida, murda ega purustada.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Lastekindel kork

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpudelis, niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

AbbVie Ltd

Maidenhead SL6 4UB Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/96/016/007

13. PARTII NUMBER

Lot:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’I KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Norvir 100 mg tabletid

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

NORVIR ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETID, PUDELI ETIKETI TEKST – 3 PUDELIT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Norvir 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Ritonavirum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 100 mg ritonaviiri.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpudelis.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

AbbVie Ltd

Maidenhead SL6 4UB Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/96/016/007

13. PARTII NUMBER

Lot:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’I KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Ei kohaldata.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

Ei kohaldata.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu