Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NutropinAq (somatropin) – Pakendi märgistus - H01AC01

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusNutropinAq
ATC koodH01AC01
Toimeainesomatropin
TootjaIpsen Pharma

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED KARP - 1 KOLBAMPULL

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

NutropinAq 10 mg/2 ml (30 RÜ), süstelahus.

Somatropiin

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks ml lahust sisaldab 5 mg somatropiini

Üks kolbampull sisaldab 10 mg (30 RÜ) somatropiini

3.ABIAINED

Abiained: Naatriumkloriid, veeldatud fenool, polüsorbaat 20, naatriumtsitraat, veevaba sidrunhape ja süstevesi.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

1 kolbampull sisaldab 2 ml süstelahust

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE

Subkutaanne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Pärast esmast avamist kasutada 28 päeva jooksul, säilitades ravimit temperatuuril 2°C...8°C.

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda.

Hoida blister välispakendis.

Keemiline ja füüsikaline stabiilsus on tõestatud 28 päeva jooksul temperatuuril 2°C...8° C.

Mikrobioloogilisest vaatekohast lähtudes tuleb kord juba avatud pakendit säilitada maksimaalselt 28 päeva jooksul temperatuuril 2°C...8°C.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Ipsen Pharma, 65 quai Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt, Prantsusmaa

12.MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/00/164/003 1 kolbampull

EU/1/00/164/004 3 kolbampulli

EU/1/00/164/005 6 kolbampulli

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

NutropinAq 10 mg/2 ml

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED KARP - 3 KOLBAMPULLI

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

NutropinAq 10 mg/2 ml (30 RÜ), süstelahus.

Somatropiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks ml lahust sisaldab 5 mg somatropiini

Üks kolbampull sisaldab 10 mg (30 RÜ) somatropiini

3. ABIAINED

Abiained: Naatriumkloriid, veeldatud fenool, polüsorbaat 20, naatriumtsitraat, veevaba sidrunhape ja süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

3 kolbampulli sisaldavad 2 ml süstelahust

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE

Subkutaanne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Pärast esmast avamist kasutada 28 päeva jooksul, säilitades ravimit temperatuuril 2°C...8°C.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda

Hoida blister välispakendis.

Keemiline ja füüsikaline stabiilsus on tõestatud 28 päeva jooksul temperatuuril 2°C...8°C. Mikrobioloogilisest vaatekohast lähtudes tuleb kord juba avatud pakendit säilitada maksimaalselt 28 päeva jooksul temperatuuril 2°C...8°C.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Ipsen Pharma, 65 quai Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt, Prantsusmaa

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/00/164/003 1 kolbampull

EU/1/00/164/004 3 kolbampulli

EU/1/00/164/005 6 kolbampulli

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

NutropinAq 10 mg/2 ml

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED KARP - 6 KOLBAMPULLI

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

NutropinAq 10 mg/2 ml (30 RÜ), süstelahus.

Somatropiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks ml lahust sisaldab 5 mg somatropiini

Üks kolbampull sisaldab 10 mg (30 RÜ) somatropiini

3. ABIAINED

Abiained: Naatriumkloriid, veeldatud fenool, polüsorbaat 20, naatriumtsitraat, veevaba sidrunhape ja süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

6 kolbampulli sisaldavad 2 ml süstelahust.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE

Subkutaanne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Pärast esmast avamist kasutada 28 päeva jooksul, säilitades ravimit temperatuuril 2°C ... 8°C.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis

Mitte lasta külmuda

Hoida blister välispakendis.

Keemiline ja füüsikaline stabiilsus on tõestatud 28 päeva jooksul temperatuuril 2°C...8°C. Mikrobioloogilisest vaatekohast lähtudes tuleb kord juba avatud pakendit säilitada maksimaalselt 28 päeva jooksul temperatuuril 2°C...8°C.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Ipsen Pharma, 65 quai Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt, Prantsusmaa

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/00/164/003 1 kolbampull

EU/1/00/164/004 3 kolbampulli

EU/1/00/164/005 6 kolbampulli

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

NutropinAq 10 mg/2 ml

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

{ BLISTER}

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

NutropinAq 10 mg/2 ml (30 RÜ), süstelahus.

Somatropiin.

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Ipsen Pharma.

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4.PARTII NUBER

Partii nr:

5.MUU

Subkutaanne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Hoida külmkapis.

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL {KOLBAMPULL}

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

NutropinAq 10 mg/2 ml

SC

2.MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP: {kuupäev}

4.PARTII NUMBER

Lot: {number}

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

2 ml

6.MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu