Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nuwiq (simoctocog alfa) – Pakendi märgistus - B02BD02

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusNuwiq
ATC koodB02BD02
Toimeainesimoctocog alfa
TootjaOctapharma AB

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Nuwiq 250 rahvusvahelist ühikut Süstelahuse pulber ja lahusti

alfasimoktokog (rekombinantne inimese VIII hüübimisfaktor)

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

250 rahvusvahelist ühikut/viaal alfasimoktokog (100 RÜ/ml pärast lahustamist)

3.ABIAINED

Abiained: sahharoos, naatriumkloriid, kaltsiumkloriiddihüdraat, arginiinvesinikkloriid, naatriumtsitraatdihüdraat, poloksameer 188

Lahusti: süstevesi

Lisateavet vt pakendi infolehest.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahuse pulber ja lahusti

1 pulbriviaal, 1 süstel, 1 viaali adapter, 1 libliknõel, 2 alkoholiga puhastuslappi 1 pulbriviaal sisaldab 250 rahvusvahelist ühikut alfasimoktokog.

1 süstel sisaldab 2,5 ml süstevett.

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Intravenoosne pärast lahustamist.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda. Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult. Võib hoida toatemperatuuril (kuni 25 °C) ühekordse kuni 1-kuulise perioodi vältel. Külmkapist välja võetud:_________________

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Octapharma AB

Lars Forssells gata 23 112 75 Stockholm Rootsi

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/14/936/001

13.PARTII NUMBER

Lot

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Nuwiq 250

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

VIAAL – SÜSTELAHUSE PULBER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Nuwiq 250 rahvusvahelist ühikut, süstelahuse pulber alfasimoktokog (rekombinantne inimese VIII hüübimisfaktor). Intravenoosne pärast lahustamist.

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

250 RÜ/viaal

6.MUU

Octapharma-Logo

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Nuwiq 500 rahvusvahelist ühikut Süstelahuse pulber ja lahusti

alfasimoktokog (rekombinantne inimese VIII hüübimisfaktor)

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

500 rahvusvahelist ühikut/viaal alfasimoktokog (200 RÜ/ml pärast lahustamist)

3. ABIAINED

Abiained: sahharoos, naatriumkloriid, kaltsiumkloriiddihüdraat, arginiinvesinikkloriid, naatriumtsitraatdihüdraat, poloksameer 188

Lahusti: süstevesi

Lisateavet vt pakendi infolehest.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahuse pulber ja lahusti

1 pulbriviaal, 1 süstel, 1 viaali adapter, 1 libliknõel, 2 alkoholiga puhastuslappi 1 pulbriviaal sisaldab 500 rahvusvahelist ühikut alfasimoktokog.

1 süstel sisaldab 2,5 ml süstevett.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Intravenoosne pärast lahustamist.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda. Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult. Võib hoida toatemperatuuril (kuni 25 °C) ühekordse kuni 1-kuulise perioodi vältel. Külmkapist välja võetud:_________________

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Octapharma AB

Lars Forssells gata 23 112 75 Stockholm Rootsi

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/14/936/002

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Nuwiq 500

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

VIAAL – SÜSTELAHUSE PULBER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Nuwiq 500 rahvusvahelist ühikut, süstelahuse pulber alfasimoktokog (rekombinantne inimese VIII hüübimisfaktor). Intravenoosne pärast lahustamist.

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

500 RÜ/viaal

6. MUU

Octapharma-Logo

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Nuwiq 1000 rahvusvahelist ühikut Süstelahuse pulber ja lahusti

alfasimoktokog (rekombinantne inimese VIII hüübimisfaktor)

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1000 rahvusvahelist ühikut/viaal alfasimoktokog (400 RÜ/ml pärast lahustamist)

3. ABIAINED

Abiained: sahharoos, naatriumkloriid, kaltsiumkloriiddihüdraat, arginiinvesinikkloriid, naatriumtsitraatdihüdraat, poloksameer 188

Lahusti: süstevesi

Lisateavet vt pakendi infolehest.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahuse pulber ja lahusti

1 pulbriviaal, 1 süstel, 1 viaali adapter, 1 libliknõel, 2 alkoholiga puhastuslappi 1 pulbriviaal sisaldab 1000 rahvusvahelist ühikut alfasimoktokog.

1 süstel sisaldab 2,5 ml süstevett.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Intravenoosne pärast lahustamist.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda. Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult. Võib hoida toatemperatuuril (kuni 25 °C) ühekordse kuni 1-kuulise perioodi vältel. Külmkapist välja võetud:_________________

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Octapharma AB

Lars Forssells gata 23 112 75 Stockholm Rootsi

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/14/936/003

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Nuwiq 1000

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

VIAAL – SÜSTELAHUSE PULBER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Nuwiq 1000 rahvusvahelist ühikut, süstelahuse pulber alfasimoktokog (rekombinantne inimese VIII hüübimisfaktor). Intravenoosne pärast lahustamist.

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

1000 RÜ/viaal

6. MUU

Octapharma-Logo

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Nuwiq 2000 rahvusvahelist ühikut Süstelahuse pulber ja lahusti

alfasimoktokog (rekombinantne inimese VIII hüübimisfaktor)

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

2000 rahvusvahelist ühikut/viaal alfasimoktokog (800 RÜ/ml pärast lahustamist)

3. ABIAINED

Abiained: sahharoos, naatriumkloriid, kaltsiumkloriiddihüdraat, arginiinvesinikkloriid, naatriumtsitraatdihüdraat, poloksameer 188

Lahusti: süstevesi

Lisateavet vt pakendi infolehest.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahuse pulber ja lahusti

1 pulbriviaal, 1 süstel, 1 viaali adapter, 1 libliknõel, 2 alkoholiga puhastuslappi 1 pulbriviaal sisaldab 2000 rahvusvahelist ühikut alfasimoktokog.

1 süstel sisaldab 2,5 ml süstevett.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Intravenoosne pärast lahustamist.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda. Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult. Võib hoida toatemperatuuril (kuni 25 °C) ühekordse kuni 1-kuulise perioodi vältel. Külmkapist välja võetud:_________________

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Octapharma AB

Lars Forssells gata 23 112 75 Stockholm Rootsi

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/14/936/004

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Nuwiq 2000

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

VIAAL – SÜSTELAHUSE PULBER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Nuwiq 2000 rahvusvahelist ühikut, süstelahuse pulber alfasimoktokog (rekombinantne inimese VIII hüübimisfaktor). Intravenoosne pärast lahustamist.

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

2000 RÜ/viaal

6. MUU

Octapharma-Logo

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

SÜSTEL 2,5 ML SÜSTEVEEGA

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Nuwiq lahusti

Süstevesi

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

2,5 ml

6. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu