Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Obizur (susoctocog alfa) – Pakendi märgistus - B02

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusObizur
ATC koodB02
Toimeainesusoctocog alfa
TootjaBaxalta Innovations GmbH

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

OBIZUR 500 Ü süstelahuse pulber ja lahusti alfasusoktokog

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks ml lahust sisaldab manustamiskõlblikuks muutmise järel umbes 500 Ü hemofiiliavastast faktor VIII (rekombinantne) (sea genoomi järjestus, alfasusoktokog).

3.ABIAINED

Abiained: polüsorbaat 80 naatriumkloriid

kaltsiumkloriiddihüdraat sahharoos

trometamool trometamoolvesinikkloriid trinaatriumtsitraatdihüdraat

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Üks, viis, kümme viaal(i)

Üks, viis, kümme lahustiga eeltäidetud süstalt Üks, viis, kümme viaaliadaptr(it)

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Intravenoosne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

KÕLBLIK KUNI:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis Mitte lasta külmuda.

Kasutage ravimit kohe või 3 tunni jooksul pärast manustamiskõlblikuks muutmist.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Baxalta Innovations GmbH

A-1221 Viin

Austria

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/15/1035/001

EU/1/15/1035/002

EU/1/15/1035/003

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks.

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL PULBRIVIAALI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

OBIZUR 500 Ü süstelahuse pulber

Alfasusoktokog

IV

2.MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Ühekordseks süstimiseks.

3.KÕLBLIKKUSAEG

KÕLBLIK KUNI:

4.PARTII NUMBER

Partii nr:

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

500 Ü

6.MUU

Baxalta Logo

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL SÜSTLI LAHUSTI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

OBIZUR lahusti süstevesi.

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

KÕLBLIK KUNI:

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

1 ml

6. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu