Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Odefsey (emtricitabine / rilpivirine hydrochloride...) – Pakendi infoleht - J05AR19

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusOdefsey
ATC koodJ05AR19
Toimeaineemtricitabine / rilpivirine hydrochloride / tenofovir alafenamide
TootjaGilead Sciences International Ltd 

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Odefsey 200 mg/25 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid emtritsitabiin/rilpiviriin/tenofoviiralafenamiid

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Odefsey ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Odefsey võtmist

3.Kuidas Odefsey’d võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Odefsey’d säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Odefsey ja milleks seda kasutatakse

Odefsey on viirusevastane ravim, mida kasutatakse inimese immuunpuudulikkuse viiruse (HIV) infektsiooni raviks. See on üks tablett, mis sisaldab kolme toimeaine kombinatsiooni: emtritsitabiin, rilpiviriin ja tenofoviiralafenamiid. Iga nimetatud toimeaine sekkub HIV-1 viiruse paljunemiseks esmavajaliku ensüümi, mida nimetatakse pöördtranskriptaasiks, töösse.

Odefsey vähendab HIV-i kogust teie organismis. See parandab teie immuunsüsteemi ja vähendab HIV-infektsiooniga seotud haiguste tekkeriski.

Odefsey’d kasutatakse täiskasvanutel ja noorukitel vanuses 12 aastat ja vanemad, kehakaaluga vähemalt 35 kg

2. Mida on vaja teada enne Odefsey võtmist

Ärge võtke Odefsey’d:

Kui olete emtritsitabiini, rilpiviriini või tenofoviiralafenamiidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Kui te võtate hetkel mis tahes järgmist ravimit:

-karbamasepiin, okskarbasepiin, fenobarbitaal ja fenütoiin (kasutatakse epilepsia raviks ja krambihoogude ennetamiseks);

-rifabutiin, rifampitsiin ja rifapentiin (kasutatakse mõne bakteriaalse infektsiooni, sh tuberkuloosi, raviks);

-omeprasool, dekslansoprasool, lansoprasool, rabeprasool, pantoprasool ja esomeprasool (kasutatakse maohaavandite, kõrvetiste ja happe tagasivoolu ennetamiseks ja raviks);

-deksametasoon (kortikosteroid, mida kasutatakse põletiku raviks ja immuunsüsteemi mahasurumiseks) suukaudsel kasutamisel või süstena (v.a ühekordse annusena);

-naistepuna (Hypericum perforatum sisaldavad tooted – taimne ravim, mida kasutatakse depressiooni ja ärevuse puhul).

Kui mis tahes ülaltoodust puudutab teid, ärge võtke Odefsey’d ja teatage sellest otsekohe oma arstile.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Te peate Odefsey võtmise ajal jääma arsti järelevalve alla.

Selle ravimi võtmise ajal võite siiski HIV-nakkust edasi anda, kuigi efektiivne retroviirusvastane ravi vähendab seda riski. Arutage oma arstiga, milliseid ettevaatusabinõusid kasutada, et vältida teiste inimeste nakatamist. See ravim ei ravi HIV-infektsioonist terveks. Odefsey kasutamise ajal võivad ikkagi tekkida infektsioonid või teised HIV-infektsiooniga seotud haigused.

Enne Odefsey võtmist pidage nõu oma arstiga:

Kui teil on maksahaigus või on olnud maksahaigus, kaasa arvatud hepatiit.

Maksahaigusega, sh kroonilise B- või C-hepatiidiga patsientidel, keda ravitakse retroviirusvastaste ravimitega, on suurem risk raskete ja potentsiaalselt surmaga lõppevate maksatüsistuste tekkeks. Kui teil esineb B-hepatiit, valib teie arst teile parima raviskeemi.

Kui teil esineb B-hepatiit, võivad maksaprobleemid ägeneda pärast Odefsey võtmise lõpetamist. Oluline on mitte lõpetada Odefsey võtmist arstiga nõu pidamata, vt lõik 3 “Ärge lõpetage Odefsey võtmist”.

Kui võtate mis tahes ravimeid, mis võivad põhjustada eluohtlikku ebaregulaarset südametegevust (torsades de pointes).

Kui te võtate Odefsey’d

Kui te hakkate Odefsey’d võtma, olge tähelepanelik:

mis tahes põletiku- või nakkusemärkide;

liigesevalu, -jäikuse või luuprobleemide suhtes.

Kui te märkate mõnda neist sümptomitest, teatage sellest otsekohe oma arstile. Lisateavet vt lõik 4 “Võimalikud kõrvaltoimed”.

On võimalik, et Odefsey pikaajalistel kasutajatel võivad tulevikus tekkida neeruprobleemid.

Lapsed ja noorukid

Ärge andke seda ravimit lastele, kes on 11-aastased või nooremad või kaaluvad vähem kui 35 kg.

Odefsey kasutamist 11-aastastel ja noorematel või alla 35 kg kaaluvatel lastel ei ole veel uuritud.

Muud ravimid ja Odefsey

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. Odefsey võib tekitada koostoimeid teiste ravimitega. See võib mõjutada Odefsey või teiste ravimite sisaldust teie veres. See võib peatada teie ravimite asjakohase toimimise või muuta mis tahes kõrvaltoimeid tugevamaks. Mõnel juhul võib arstil tekkida vajadus kohandada teie ravimi annust või kontrollida ravimi sisaldust veres.

Ravimid, mida ei tohi kunagi koos Odefsey’ga võtta:

-karbamasepiin, okskarbasepiin, fenobarbitaal ja fenütoiin (kasutatakse epilepsia raviks ja krambihoogude ennetamiseks);

-rifabutiin, rifampitsiin ja rifapentiin (kasutatakse mõne bakteriaalse infektsiooni, sh tuberkuloosi, raviks);

-omeprasool, dekslansoprasool, lansoprasool, rabeprasool, pantoprasool ja esomeprasool (kasutatakse maohaavandite, kõrvetiste ja happe tagasivoolu ennetamiseks ja raviks);

-deksametasoon (kortikosteroid, mida kasutatakse põletiku raviks ja immuunsüsteemi mahasurumiseks) suukaudsel kasutamisel või süstena (v.a ühekordse annusena);

-naistepuna (Hypericum perforatum) sisaldavad tooted - taimne ravim, mida kasutatakse depressiooni ja ärevuse puhul).

Kui te võtate ükskõik millist neist ravimitest, ärge võtke Odefsey’d ja teatage sellest otsekohe oma arstile.

Muud tüüpi ravimid

Pidage nõu oma arstiga, kui te võtate järgmisi ravimeid.

Mis tahes HIV-vastased ravimid

Mis tahes ravimeid, mis sisaldavad:

-tenofoviiralafenamiidi,

-tenofoviirdisoproksiili,

-lamivudiini,

-adefoviirdipivoksiili.

Antibiootikumid bakteriaalsete infektsioonide raviks, mis sisaldavad:

-klaritromütsiini,

-erütromütsiini.

Need ravimid võivad suurendada rilpiviriini (Odefsey ühe koostisosa) sisaldust teie veres. Arst määrab teile teise ravimi.

Seenevastased ravimeid seeninfektsioonide raviks:

-ketokonasool,

-flukonasool,

-itrakonasool,

-posakonasool,

-vorikonasool.

Need ravimid võivad suurendada rilpiviriini ja tenofoviiralafenamiidi (Odefsey koostisosade) sisaldust teie veres. Arst määrab teile teise ravimi.

Viirusevastased ravimid C-hepatiidi raviks, mis sisaldavad:

-botsepreviiri.

Need ravimid võivad vähendada tenofoviiralafenamiidi (Odefsey ühe koostisosa) sisaldust teie veres. Arst määrab teile teise ravimi.

Maohaavandite, kõrvetiste ja happe tagasivoolu ravimid, nagu:

-antatsiidid (alumiinium/magneesiumhüdroksiid või kaltsiumkarbonaat),

-H2-antagonistid (famotidiin, tsimetidiin, nisatidiin või ranitidiin).

Need ravimid võivad vähendada rilpiviriini (Odefsey ühe koostisosa) sisaldust teie veres. Kui te võtate ühte järgnevatest ravimitest, määrab arst teile kas teise ravimi või soovitab, kuidas ja millal te peate seda ravimit võtma.

-Kui te võtate antatsiidi, võtke seda vähemalt 2 tundi enne või vähemalt 4 tundi pärast Odefsey manustamist.

-Kui te võtate H2-antagonisti, võtke seda vähemalt 12 tundi enne või vähemalt 4 tundi pärast Odefsey manustamist. H2-antagoniste võib Odefsey ravi ajal võtta ainult üks kord ööpäevas. H2-antagoniste ei tohi võtta kaks korda ööpäevas. Arutage oma arstiga alternatiivse ravi võimalust (vt “Kuidas Odefsey’d võtta”).

Tsüklosporiin, mis on organismi immuunsüsteemi nõrgestamiseks kasutatav ravim: See ravim võib suurendada rilpiviriini ja tenofoviiralafenamiidi (Odefsey koostisosade) sisaldust teie veres. Arst määrab teile teise ravimi.

Metadoon, opiaadisõltuvuse raviks kasutatav ravim, sest arstil võib tekkida vajadus muuta teie metadooniannust.

Dabigatraaneteksilaat, südamehaiguste raviks kasutatav ravim, sest arstil võib tekkida vajadus jälgida selle ravimi sisaldust teie veres.

Teatage oma arstile, kui te võtate ükskõik millist neist ravimitest. Ärge lõpetage ravi ilma arstiga nõu pidamata.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Kasutage Odefsey võtmise ajal tõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid.

Kui te olete rase, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te olete raseduse ajal kasutanud Odefsey’d, võib arst teie lapse arengu jälgimiseks soovitada regulaarselt vereanalüüside ja teiste diagnostiliste analüüside tegemist. Lastel, kelle ema võttis raseduse ajal nukleosiidi pöördtranskriptaasi inhibiitoreid (NRTI-d), kaalus kaitse HIV eest üles kõrvaltoimete riski.

Ärge toitke last Odefsey ravi ajal rinnaga, sest mõned selles ravimis sisalduvad toimeained erituvad inimese rinnapiima. Rinnaga toitmist ei soovitata, et vältida rinnapiima kaudu HIV ülekandumist imikule.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ärge juhtige autot ega kasutage masinaid, kui te tunnete ennast pärast ravimi võtmist väsinuna, unisena või teil esineb pearinglus.

Odefsey sisaldab laktoosi

Öelge oma arstile, kui teil on laktoositalumatus või talumatus teiste suhkrute vastu. Odefsey sisaldab laktoosmonohüdraati. Kui teate endal olevat laktoositalumatust või kui teile on teada antud, et teil on talumatus mis tahes teise suhkru vastu, öelge seda enne selle ravimi võtmist oma arstile.

Kui mis tahes ülaltoodust puudutab teid, pidage enne Odefsey võtmist nõu oma arstiga.

3.Kuidas Odefsey’d võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on:

Täiskasvanud: üks tablett ööpäevas koos toiduga.

12-aastased ja vanemad noorukid, kes kaaluvad vähemalt 35 kg: üks tablett ööpäevas koos toiduga.

Tabletti ei tohi närida, purustada ega poolitada.

Kui te võtate antatsiidi, nagu alumiinium-/magneesiumhüdroksiidi, või kaltsiumkarbonaati, võtke seda vähemalt 2 tundi enne või vähemalt 4 tundi pärast Odefsey manustamist.

Kui te võtate H2-antagonisti, nagu famotidiini, tsimetidiini, nisatidiini või ranitidiini, võtke seda vähemalt 12 tundi enne või vähemalt 4 tundi pärast Odefsey manustamist. H2-antagoniste võib Odefsey ravi ajal võtta ainult üks kord ööpäevas. H2-antagoniste ei tohi võtta kaks korda ööpäevas. Arutage oma arstiga alternatiivse ravi võimalust.

Kui te võtate Odefsey’d rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate Odefsey’d kogemata rohkem, kui on soovitatud annus, võib suureneda ravimiga kaasneda võivate kõrvaltoimete tekkerisk (vt lõik 4 “Võimalikud kõrvaltoimed”).

Pidage kohe nõu oma arstiga või pöörduge nõustamiseks lähimasse erakorralise meditsiini osakonda. Kandke pudelit tablettidega alati kaasas või võtke see kaasa, siis on teil lihtsam selgitada, mida te võtsite.

Kui te unustate Odefsey’d võtta

On tähtis, et te ei jätaks ühtegi Odefsey annust võtmata.

Kui teil jääb annus vahele:

Kui te märkate seda kuni 12 tunni jooksul Odefsey tavapärase võtmise ajast, peate võtma ühe tableti niipea kui võimalik. Võtke tablett alati koos toiduga. Seejärel võtke järgmine annus tavalisel ajal.

Kui te märkate seda pärast 12 või enama tunni möödumist Odefsey tavapärase võtmise ajast, ärge võtke vahelejäänud annust. Oodake ja võtke järgmine annus tavalisel ajal koos toiduga.

Kui oksendate vähem kui 4 tunni jooksul pärast Odefsey võtmist, võtke veel üks tablett koos toiduga. Kui te oksendate rohkem kui 4 tunni jooksul pärast Odefsey võtmist, ei ole vaja enne tavapärast aega uut tabletti võtta.

Ärge lõpetage Odefsey võtmist

Ärge lõpetage Odefsey võtmist ilma oma arstiga nõu pidamata. Odefsey võtmise lõpetamine võib tõsiselt kahjustada teie ravivastust tulevasele ravile. Kui Odefsey võtmine on mis tahes põhjusel lõpetatud, pidage nõu oma arstiga enne, kui hakkate uuesti Odefsey’d võtma.

Kui teie Odefsey varud hakkavad lõppema, muretsege lisa arsti või apteekri käest. See on väga oluline, sest viiruse levik võib kiireneda isegi siis, kui ravimi võtmine peatub lühikeseks ajaks. Haiguse edasine ravimine võib muutuda raskemaks.

Kui teil on nii HIV-infektsioon kui ka B-hepatiit, on eriti oluline mitte lõpetada Odefsey ravi ilma arstiga esmalt nõu pidamata. Te võite vajada vereanalüüse mitme kuu jooksul pärast ravi lõpetamist. Mõnel kaugelearenenud maksahaiguse või tsirroosiga patsiendil pole ravi lõpetamine soovitatav, kuna see võib põhjustada hepatiidi ägenemist, mis võib olla eluohtlik.

Teatage oma arstile otsekohe uutest või ebatavalistest sümptomitest, mida märkate pärast ravi lõpetamist, eriti juhul, kui tegemist on sümptomitega, mida te seostate B-hepatiidi infektsiooniga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Võimalikud kõrvaltoimed, millest teavitage kohe oma arsti

Mis tahes põletiku- või infektsioonimärgid. Mõnedel kaugelearenenud HIV-infektsiooniga (AIDS) ja oportunistlike infektsioonide (nõrga immuunsüsteemiga inimestel esinevad infektsioonid) anamneesiga patsientidel võivad eelmistest infektsioonidest pärinevad põletikumärgid ja -sümptomid ilmneda lühikest aega pärast HIV ravi alustamist. Arvatakse, et need sümptomid tulenevad organismi immuunvastuse paranemisest, mis võimaldab organismil võidelda infektsioonidega, mis võisid eksisteerida nähtavate sümptomiteta.

Pärast HIV-infektsiooni ravimite tarvitamise alustamist võivad tekkida autoimmuunhaigused, kui immuunsüsteem ründab keha terveid kudesid. Autoimmuunhaigused võivad ilmneda mitmeid kuid pärast ravi alustamist. Olge tähelepanelik mis tahes infektsioonisümptomite või muude sümptomite osas, nagu:

-lihasnõrkus;

-nõrkus, mis algab kätest ja jalgadest ning liigub kehatüve suunas;

-südamepekslemine, värinad või hüperaktiivsus.

Kui te märkate neid või mis tahes teisi põletiku- või infektsioonisümptomeid, teatage sellest otsekohe oma arstile.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed

(võivad tekkida rohkem kui 1 inimesel 10-st)

magamisraskused (insomnia)

peavalu

pearinglus

iiveldus

Analüüsid võivad näidata:

vere kolesterooli- ja/või pankrease amülaasisisalduse (seedeensüüm) suurenemist;

vere maksaensüümide sisalduse suurenemist.

Sageli esinevad kõrvaltoimed

(võivad tekkida kuni 1 inimesel 10-st)

söögiisu vähenemine

depressioon

ebaharilikud unenäod

unehäired

rusutud meeleolu

unisus

väsimus

kõhuvalu või ebamugavustunne kõhus

oksendamine

kõhupuhitus

suukuivus

soolegaasid (puhitus)

kõhulahtisus

lööve

Analüüsid võivad näidata:

vähenenud vere valgeliblede arvu (vere valgeliblede arvu vähenemine võib muuta teid infektsioonidele vastuvõtlikumaks);

trombotsüütide (vere hüübimisega seotud vererakud) väikest arvu;

vere hemoglobiinitaseme langust;

suurenenud rasvhapete (triglütseriidide), bilirubiini ja lipaaside sisaldust veres.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed

(võivad tekkida kuni 1 inimesel 100-st)

mis tahes põletiku- või infektsioonimärgid

vähenenud vere punaliblede arv (aneemia)

rasked nahareaktsioonid, sh lööve, millega kaasneb palavik, tursed ja maksaprobleemid

seedehäired, mis avalduvad söömisele järgneva ebamugavustundena

näo, huulte, keele või kõri paistetus (angioödeem)

sügelus (pruritus)

liigesevalu (artralgia)

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, pidage nõu oma arstiga.

Muud kõrvaltoimed, mis võivad tekkida HIV ravi ajal

Järgmiste kõrvaltoimete sagedus on teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Luuprobleemid.

Mõnel kombineeritud retroviirusvastast ravimit, nt Odefsey’d saaval patsiendil võib välja kujuneda luuhaigus nimega osteonekroos (luukoe surm, mille põhjuseks on luu verevarustuse puudulikkus). Paljude muude tegurite hulgas võivad haiguse arenemise riskifaktoriteks olla seda tüüpi ravimi pikaajaline võtmine, kortikosteroidide kasutamine, alkoholi tarvitamine, väga nõrk immuunsüsteem ja ülekaal. Osteonekroosi tunnused on:

-liigesejäikus;

-liigeste tuikamine ja valu (eriti puusa-, põlve- ja õlapiirkonnas);

-liikumisraskused.

Kui te märkate mõnda neist sümptomitest, teatage sellest oma arstile.

HIV ravi ajal võib tekkida kehakaalu ning vere lipiidide- ja glükoosisisalduse suurenemine. See on osaliselt seotud tervise ja eluviisi taastumisega ning vere lipiididesisalduse muutusi põhjustavad mõnikord HIV ravimid ise. Arst uurib teid nende muutuste suhtes.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline,mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Odefsey’d säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil ja pudelil pärast {Kõlblik kuni:}. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida originaalmahutis, niiskuse eest kaitstult. Hoida pudel tihedalt suletuna.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Odefsey sisaldab

Toimeained on emtritsitabiin, rilpiviriin ja tenofoviiralafenamiid. Üks Odefsey tablett sisaldab 200 mg emtritsitabiini, rilpiviriinvesinikkloriidi, mis vastab 25 mg rilpiviriinile, ja tenofoviiralafenamiidfumaraati, mis vastab 25 mg tenofoviiralafenamiidile.

Teised koostisosad

Tableti tuum:

naatriumkroskarmelloos, laktoos (monohüdraadina), magneesiumstearaat, mikrokristalliline tselluloos, polüsorbaat 20, povidoon.

Õhuke polümeerikate:

makrogool; polüvinüülalkohol; talk; titaandioksiid (E171); raudoksiid, must (E172).

Kuidas Odefsey välja näeb ja pakendi sisu

Odefsey on hall kapslikujuline õhukese polümeerikattega tablett, mille ühel küljel on pimetrükk „GSI” ja tableti teisel küljel „255”. Odefsey’d tarnitakse pudelites, igas pudelis 30 tabletti, ja pakendites, kus on 3 pudelit, igaühes 30 tabletti. Iga pudel sisaldab silikageeli desikanti, mis tuleb tablettide kaitsmiseks pudelisse jätta. Desikant (silikageel) on eraldi kotikeses või karbis, mida ei tohi alla neelata.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja:

Gilead Sciences International Ltd. Cambridge

CB21 6GT Ühendkuningriik

Tootja:

Gilead Sciences Ireland UC

IDA Business and Technology Park

Carrigtohill

County Cork

Iirimaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Tel.: +48 22 262 8702

България

Luxembourg/Luxemburg

Gilead Sciences International Ltd.

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Тел.: + 44 (0) 20 7136 8820

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Česká republika

Magyarország

Gilead Sciences s.r.o.

Gilead Sciences International Ltd.

Tel: + 420 (0) 910 871 986

Tel.: + 44 (0) 20 7136 8820

Danmark

Malta

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences International Ltd.

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Deutschland

Nederland

Gilead Sciences GmbH

Gilead Sciences Netherlands B.V.

Tel: + 31 (0) 20 718 36 98

Eesti

Norge

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Gilead Sciences Sweden AB

Tel.: +48 22 262 8702

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Ελλάδα

Österreich

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Gilead Sciences GesmbH

Τηλ: + 30 (0) 210 8930 100

Tel: + 43 (0) 1 260 830

España

Polska

Gilead Sciences, S.L.

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 34 (0) 91 378 98 30

Tel.: +48 22 262 8702

France

Portugal

Gilead Sciences

Gilead Sciences, Lda.

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

Tel: + 351 (0) 21 7928790

Hrvatska

România

Gilead Sciences International Ltd.

Gilead Sciences International Ltd.

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ireland

Slovenija

Gilead Sciences Ltd.

Gilead Sciences International Ltd.

Tel: +353 (0) 214 825 999

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ísland

Slovenská republika

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences Slovakia s.r.o.

Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Tel: + 421 (0) 232 121 210

Italia

Suomi/Finland

Gilead Sciences S.r.l.

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 39 (0) 02 439201

Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Κύπρος

Sverige

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Gilead Sciences Sweden AB

Τηλ: + 30 (0) 210 8930 100

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Latvija

United Kingdom

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Gilead Sciences Ltd.

Tel.: +48 22 262 8702

Tel: + 44 (0) 8000 113 700

Infoleht on viimati uuendatud <{KK.AAAA}><{kuu AAAA}>.

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu