Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Onivyde (irinotecan hydrochloride trihydrate) – Pakendi märgistus - L01XX19

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusOnivyde
ATC koodL01XX19
Toimeaineirinotecan hydrochloride trihydrate
TootjaBaxalta Innovations GmbH

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

onivyde 5 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat

Pegüleeritud liposomaalne irinotekaanvesinikkloriidtrihüdraat

2.TOIMEAINE SISALDUS

Üks 10 ml viaal kontsentraati sisaldab toimeainet 50 mg irinotekaanvesinikkloriidtrihüdraadile ekvivalentses koguses (irinotekaansahharosofaadi soolana pegüleeritud liposomaalses ravimvormis), mis vastab 43 mg irinotekaanile.

3.ABIAINED

Abiained

DSPC

Kolesterool

MPEG-2000-DSPE

Sahharoosoktasulfaat

HEPES-puhver

Naatriumkloriid

Süstevesi

Lisateavet lugege pakendi infolehest.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Infusioonilahuse kontsentraat. 50 mg / 10 ml

1 viaal

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Intravenoosseks kasutamiseks pärast lahjendamist.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

onivyde (liposomaalne irinotekaan) ei ole ekvivalentne mitteliposomaalsete irinotekaani ravimvormidega. Neid ei tohi üksteisega asendada.

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Hoida viaali välispakendis valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Tsütotoksiline: käsitseda ettevaatlikult ja hävitamisel järgida erinõudeid.

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Baxalta Innovations GmbH

Industriestrasse 67

A-1221 Viin

Austria

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/16/1130/001

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille' mitte lisamiseks.

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL VIAALI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

onivyde 5 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat

Pegüleeritud liposomaalne irinotekaanvesinikkloriidtrihüdraat Intravenoosseks kasutamiseks pärast lahjendamist

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4.PARTII NUMBER

Partii nr:

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

50 mg / 10 ml

6.MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu