Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Onsenal (celecoxib) – Pakendi märgistus - L01X X33

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusOnsenal
ATC koodL01X X33
Toimeainecelecoxib
TootjaPfizer Limited

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED Väliskarp – 200 mg kõvakapslid (läbipaistev, läbipaistmatu blisterpakend)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Onsenal 200 mg kõvakapslid

 

lõppenud

Tselekoksiib

 

 

 

 

 

 

2.

TOIMEAINE(TE) SISALDUS

 

Üks kapsel sisaldab 200 mg tselekoksiibi

 

 

 

 

 

3.

ABIAINED

 

 

Laktoos

 

 

Täpsemat teavet leiate pakendi infolehelt.

 

 

 

 

 

4.

 

müügiluba

 

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

10 kõvakapslit

 

 

5.

MANUSTAMISVIIS JA -TEE

 

Suukaudne

 

 

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

 

6.ERIHOIATUS,EEST VARJATUD JAET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE

 

 

 

on

 

 

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Ravimil

 

 

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

 

7.

TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

 

 

 

8.

KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich

Kent CT13 9NJ Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/03/259/001, 002

13. PARTII NUMBER

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSEDmüügiluba INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)16.Partii nr:Retseptiravim.Onsenal 200 mg15. KASUTUSJUHEND

Ravimil

on

 

lõppenud

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED Väliskarp – 200 mg kõvakapslid (läbipaistev, läbipaistmatu blisterpakend)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Onsenal 200 mg kõvakapslid

 

lõppenud

Tselekoksiib

 

 

 

 

 

 

2.

TOIMEAINE(TE) SISALDUS

 

Üks kapsel sisaldab 200 mg tselekoksiibi

 

 

 

 

 

3.

ABIAINED

 

 

Laktoos

 

 

Täpsemat teavet leiate pakendi infolehelt.

 

 

 

 

 

4.

 

müügiluba

 

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

60 kõvakapslit

 

 

5.

MANUSTAMISVIIS JA -TEE

 

Suukaudne

 

 

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

 

6.ERIHOIATUS,EEST VARJATUD JAET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE

 

 

 

on

 

 

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Ravimil

 

 

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

 

7.

TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

 

 

 

8.

KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30ºC.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich

Kent CT13 9NJ Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/03/259/003, 004

13. PARTII NUMBER

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSEDmüügiluba INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)16.Retseptiravim.Onsenal 200 mgPartii nr: {number}15. KASUTUSJUHEND

Ravimil

on

 

lõppenud

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTERPAKENDIL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Onsenal 200 mg kapslid

Tselekoksiib

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Pfizer Limited

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

 

 

4.

PARTII NUBER

müügiluba

 

 

Partii nr:

 

 

 

 

 

 

 

5.

MUU

on

 

 

 

Ravimil

 

 

 

lõppenud

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED Väliskarp – 400 mg kõvakapslid

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Onsenal 400 mg kõvakapslid

 

lõppenud

Tselekoksiib

 

 

 

 

 

 

2.

TOIMEAINE(TE) SISALDUS

 

Üks kapsel sisaldab 400 mg tselekoksiibi

 

 

 

 

 

3.

ABIAINED

 

 

Laktoos

 

 

Täpsemat teavet leiate pakendi infolehelt.

 

 

 

 

 

4.

 

müügiluba

 

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

10 kõvakapslit

 

 

5.

MANUSTAMISVIIS JA -TEE

 

Suukaudne

 

 

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

 

6.ERIHOIATUS,EEST VARJATUD JAET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE

 

 

 

on

 

 

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Ravimil

 

 

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

 

7.

TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

 

 

 

8.

KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich

Kent CT13 9NJ Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/03/259/005

13. PARTII NUMBER

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSEDmüügiluba INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)16.Retseptiravim.Onsenal 400 mgPartii nr: {number}15. KASUTUSJUHEND

Ravimil

on

 

lõppenud

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED Väliskarp – 400 mg kõvakapslid

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Onsenal 400 mg kõvakapslid

 

lõppenud

Tselekoksiib

 

 

 

 

 

 

2.

TOIMEAINE(TE) SISALDUS

 

Üks kapsel sisaldab 400 mg tselekoksiibi

 

 

 

 

 

3.

ABIAINED

 

 

Laktoos

 

 

Täpsemat teavet leiate pakendi infolehelt.

 

 

 

 

 

4.

 

müügiluba

 

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

60 kõvakapslit

 

 

5.

MANUSTAMISVIIS JA -TEE

 

Suukaudne

 

 

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

 

6.ERIHOIATUS,EEST VARJATUD JAET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE

 

 

 

on

 

 

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Ravimil

 

 

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

 

7.

TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

 

 

 

8.

KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich

Kent CT13 9NJ Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/03/259/006

13. PARTII NUMBER

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSEDmüügiluba INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)16.Retseptiravim.Onsenal 400 mgPartii nr: {number}15. KASUTUSJUHEND

Ravimil

on

 

lõppenud

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTERPAKENDIL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Onsenal 400 mg kapslid

Tselekoksiib

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Pfizer Limited

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUBER

Partii nr:

5. MUU

Ravimil

on

müügiluba

 

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu