Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Opatanol (olopatadine hydrochloride) – Pakendi infoleht - S01GX09

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusOpatanol
ATC koodS01GX09
Toimeaineolopatadine hydrochloride
TootjaNovartis Europharm Limited

Pakendi infoleht: teave kasutajale

OPATANOL 1 mg/ml silmatilgad, lahus

Olopatadiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on OPATANOL ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne OPATANOL’i kasutamist

3.Kuidas OPATANOL’i kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas OPATANOL’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on OPATANOL ja milleks seda kasutatakse

OPATANOL’i kasutatakse sesoonse allergilise konjunktiviidi nähtude ja sümptomite raviks.

Allergiline konjunktiviit. Mõned materjalid (allergeenid) nagu õietolm, kodutolm või looma karvad võivad põhjustada allergilisi reaktsioone, mille tulemuseks on Teie silmade sügelemine, punetus ja silma pindmine paistetus.

OPATANOL on ravim silma allergiliste seisundite raviks. Ravim vähendab allergiliste reaktsioonide intensiivsust.

2.Mida on vaja teada enne OPATANOL’i kasutamist

Ärge kasutage OPATANOL’i

-kui olete olopatadiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

-Ärge kasutage OPATANOL’i, kui toidate last rinnaga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne OPATANOL’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Enne OPATANOL’i manustamist eemaldage silmast kontaktläätsed.

Lapsed

-Ärge kasutage OPATANOL’i alla 3-aastastel lastel. Ärge manustage seda ravimit alla 3- aastastele lastele, sest puuduvad andmed, mis tõendaksid, et see ravim toimib ja on ohutu alla 3- aastastele lastele.

Muud ravimid ja OPATANOL

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Kui te kasutate teisi silmatilku või silmasalvi, siis jätke kõigi ravimite manustamise vahele vähemalt 5 minutit. Silmasalv manustatakse viimasena.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Ärge kasutage OPATANOL’i, kui toidate last rinnaga; enne selle ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Võib juhtuda, et teie nägemine on vahetult pärast OPATANOL’i tilgutamist häiritud. Ärge juhtige liiklusvahendit või töötage masinatega kuni nägemine on selge.

OPATANOL sisaldab bensalkooniumkloriidi

Bensalkooniumkloriid võib põhjustada silmaärritust ja teadaolevalt muudab pehmete kontaktläätsede värvust, seetõttu tuleb vältida ravimi sattumist kontaktläätsedele. Kui kannate kontaktläätsi, siis võtke need enne ravimi manustamist silmast ära ja pärast ravimi manustamist oodake vähemalt 15 minutit, enne kui läätsed tagasi panete.

3.Kuidas OPATANOL’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on üks tilk ühte või mõlemasse silma kaks korda päevas – hommikul ja õhtul.

Selline kasutamisviis kehtib juhul, kui Teie arst ei ole määranud teisiti. Tilgutage OPATANOL’i mõlemasse silma vaid juhul kui Teie arst määrab nii. Ravimi kasutamise kestuse määrab Teie arst.

OPATANOL’i tohib kasutada ainult silmatilkadena.

PÖÖRAKE LEHTE LISAINFORMATSIOONI SAAMISEKS

Pöörake lehte >

3. Kuidas OPATANOL’i kasutada (jätkub)

Kui palju kasutada < vt I pool

-Võtke OPATANOL’i pudel ja peegel.

-Peske oma käed.

-Võtke pudel ja keerake kork pudelilt.

-Kui eemaldasite pudelilt korgi ja märkate, et äratõmmatav avamiskindel rõngas on lahti, eemaldage see enne ravimi kasutamist.

-Hoidke pudelit pöidla ja teise sõrme vahel suunaga allapoole.

-Painutage pea taha. Tõmmake puhta sõrmega silma alalaug eemale kuni tekib “tasku” silmalau ja silma vahele. Sinna tuleb ravimit tilgutada (vt joonis 1).

-Viige pudeli otsik silmale lähemale. Kasutage peeglit kui vajalik.

-Ärge puudutage tilguti otsikuga silma, silmalaugu, ümbritsevat ala ega teisi pindu. Pudelisse jäänud tilgad võivad saastuda.

-Vajutage kergelt pudeli põhjale väljutades ühe tilga OPATANOL’i korraga.

-Ärge pigistage pudelit, see on valmistatud nii, et kergest vajutusest põhjale piisab (vt joonis 2).

-Kui Te peate OPATANOL’i tilgutama mõlemasse silma, korrake samu võtteid teisel silmal.

-Sulgege pudel kindlalt korgiga kohe pärast ravimi kasutamist.

Kui tilk läheb silmast mööda, proovige uuesti.

Kui te kasutate OPATANOL’i rohkem kui ette nähtud

Loputage lahus silmast sooja veega välja. Ärge tilgutage ravimit silma enne kui järgmise tilgutamise aeg on käes.

Kui te unustate OPATANOL’i kasutada

Tilgutage üks tilk niipea kui see Teile meenub ja siis jätkake vastavalt regulaarselt tavapärast annustamist. Kui on siiski juba peaaegu käes aeg manustada järgmine annus, siis jätke vahelejäänud annus manustamata ja jätkake oma tavapärase raviskeemiga. Ärge kasutage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral manustamata.

Kui te lõpetate OPATANOL’i kasutamise

Ärge lõpetage selle ravimi kasutamist, kuni te pole arstiga nõu pidanud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

OPATANOL’i kasutamisel on esinenud järgmisi kõrvaltoimeid

Sage: võib esineda kuni 1 inimesel 10st

Silma kõrvaltoimed: silmavalu, silmaärritus, silmade kuivus, tundehäired silmades, ebamugavustunne silmas

Üldised kõrvaltoimed: peavalu, nõrkus, ninakuivus, halb maitse suus

Aeg-ajalt: võib esineda kuni 1 inimesel 100st

Silma kõrvaltoimed: hägustunud nägemine, nägemisteravuse langus, nägemishäired, sarvkesta kahjustused, silma pindmise kihi põletik koos pinnakahjustustega või ilma, silma sidekesta põletik või infektsioon, eritis silmast, tundlikkus valguse suhtes, pisaraerituse suurenemine, silma sügelemine, silmapunetus; silmalau muutused, sügelemine, punetus, turse või ketendus.

Üldised kõrvaltoimed: tundlikkuse häired või vähenemine, pearinglus, nohu, nahakuivus, nahapõletik.

Teadmata: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel.

Silma kõrvaltoimed: silmade paistetus, sarvkesta turse, pupilli suuruse muutused

Üldised kõrvaltoimed: hingeldus, allergiasümptomite ägenemine, näoturse, unisus, üldine nõrkus, iiveldus, oksendamine, põskkoopapõletik, nahapunetus ja nahasügelus.

Väga harvadel juhtudel on mõnedel patsientidel, kellel on tugev silma läbipaistva pealispinna (sarvkesta) kahjustus, tekkinud hägused laigud sarvkestal, mis on tingitud kaltsiumikogumike moodustumisest ravi käigus.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas OPATANOL’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest kättesaamatus ja varjatud kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil pärast „kõlblik kuni”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Säilitamise eritingimused puuduvad.

Ennetamaks võimalikke infektsioone, tuleb pudel ära visata, kui selle avamisest on möödunud neli nädalat, ning võtma uue pudeli. Igale pudelietiketile ja pakendikarbile tuleb märkida pudeli avamise kuupäev

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Nii aitate säästa keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida OPATANOL sisaldab

-Toimeaine on olopatadiin. Üks milliliiter lahust sisaldab 1 mg olopatadiini (vesinikkloriidina).

-Teised koostisosad on bensalkooniumkloriid, naatriumkloriid, dinaatriumfosfaatdodekahüdraat (E339), vesinikkloriidhape (E507) ja/või naatriumhüdroksiid (E524) ja puhastatud vesi.

Kuidas OPATANOL välja näeb ja pakendi sisu

OPATANOL on läbipaistev ja värvitu vedelik (lahus). Üks pakend sisaldab ühte 5 ml pudelit või kolme 5 ml plastpudelit. Pudelitel on keeratavad korgid. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Tootja

 

 

 

 

Tootja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

S.A. Alcon –Couvreur N.V

 

Alcon Cusí. S.A.

 

Frimley Business Park

Rijksweg 14

 

 

Camil Fabra 58

 

Camberley GU16 7SR

B-2870 Puurs

 

08320 El Masnou

Ühendkuningriik

Belgia

 

Hispaania

 

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft.

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: + 421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Infoleht on viimati uuendatud {KK/AAAA}.

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu