Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oprymea (pramipexole dihydrochloride monohydrate) – Pakendi märgistus - N04BC05

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusOprymea
ATC koodN04BC05
Toimeainepramipexole dihydrochloride monohydrate
TootjaKrka, d.d., Novo mesto

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED KARP blistritele

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Oprymea 0,088 mg tabletid

Pramipeksool

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 0,088 mg pramipeksooli (0,125 mg pramipeksooldivesinikkloriid monohüdraadina).

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Tablett

20 tabletti

30 tabletti

60 tabletti

90 tabletti

100 tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/469/001 [20 tabletti]

EU/1/08/469/002 [30 tabletti]

EU/1/08/469/003 [60 tabletti]

EU/1/08/469/004 [90 tabletti]

EU/1/08/469/005 [100 tabletti]

13.PARTII NUMBER

Lot

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Oprymea 0,088 mg

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

<Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.>

Turvaelemendid lisatakse hiljemalt 09.02.2019

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

<PC:

SN:

NN:>

Turvaelemendid lisatakse hiljemalt 09.02.2019

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTER (Al/Al)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Oprymea 0,088 mg tabletid

Pramipeksool

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

KRKA

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP blistritele

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Oprymea 0,18 mg tabletid

Pramipeksool

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 0,18 mg pramipeksooli (0,25 mg pramipeksooldivesinikkloriid monohüdraadina).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Tablett

20 tabletti

30 tabletti

60 tabletti

90 tabletti

100 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/469/006 [20 tabletti]

EU/1/08/469/007 [30 tabletti]

EU/1/08/469/008 [60 tabletti]

EU/1/08/469/009 [90 tabletti]

EU/1/08/469/010 [100 tabletti]

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Oprymea 0,18 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

<Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.>

Turvaelemendid lisatakse hiljemalt 09.02.2019

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

<PC:

SN:

NN:>

Turvaelemendid lisatakse hiljemalt 09.02.2019

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTER (Al/Al)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Oprymea 0,18 mg tabletid

Pramipeksool

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

KRKA

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP blistritele

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Oprymea 0,35 mg tabletid

Pramipeksool

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 0,35 mg pramipeksooli (0,5 mg pramipeksooldivesinikkloriid monohüdraadina).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Tablett

20 tabletti

30 tabletti

60 tabletti

90 tabletti

100 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/469/011 [20 tabletti]

EU/1/08/469/012 [30 tabletti]

EU/1/08/469/013 [60 tabletti]

EU/1/08/469/014 [90 tabletti]

EU/1/08/469/015 [100 tabletti]

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Oprymea 0,35 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

<Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.>

Turvaelemendid lisatakse hiljemalt 09.02.2019

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

<PC:

SN:

NN:>

Turvaelemendid lisatakse hiljemalt 09.02.2019

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTER (Al/Al)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Oprymea 0,35 mg tabletid

Pramipeksool

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

KRKA

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP blistritele

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Oprymea 0,7 mg tabletid

Pramipeksool

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 0,7 mg pramipeksooli (1 mg pramipeksooldivesinikkloriid monohüdraadina).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Tablett

20 tabletti

30 tabletti

60 tabletti

90 tabletti

100 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/469/016 [20 tabletti]

EU/1/08/469/017 [30 tabletti]

EU/1/08/469/018 [60 tabletti]

EU/1/08/469/019 [90 tabletti]

EU/1/08/469/020 [100 tabletti]

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Oprymea 0,7 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

<Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.>

Turvaelemendid lisatakse hiljemalt 09.02.2019

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

<PC:

SN:

NN:>

Turvaelemendid lisatakse hiljemalt 09.02.2019

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTER (Al/Al)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Oprymea 0,7 mg tabletid

Pramipeksool

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

KRKA

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP blistritele

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Oprymea 1,1 mg tabletid

Pramipeksool

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 1,1 mg pramipeksooli (1,5 mg pramipeksooldivesinikkloriid monohüdraadina).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Tablett

20 tabletti

30 tabletti

60 tabletti

90 tabletti

100 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/469/021 [20 tabletti]

EU/1/08/469/022 [30 tabletti]

EU/1/08/469/023 [60 tabletti]

EU/1/08/469/024 [90 tabletti]

EU/1/08/469/025 [100 tabletti]

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Oprymea 1,1 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

<Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.>

Turvaelemendid lisatakse hiljemalt 09.02.2019

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

<PC:

SN:

NN:>

Turvaelemendid lisatakse hiljemalt 09.02.2019

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMABLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTER (Al/Al)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Oprymea 1,1 mg tabletid

Pramipeksool

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

KRKA

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED KARP blistritele

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Oprymea 0,26 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Pramipeksool

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 0,26 mg pramipeksooli (0,375 mg pramipeksooldivesinikkloriid monohüdraadina).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Toimeainet prolongeeritult vabastav tablett

10 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

90 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

100 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne

Üks kord päevas.

Neelata alla tervelt, mitte närida, poolitada ega purustada. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/08/469/026 [10 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti]

EU/1/08/469/027 [30 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti]

EU/1/08/469/028 [90 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti]

EU/1/08/469/029 [100 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti]

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Oprymea 0,26 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

<Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.>

Turvaelemendid lisatakse hiljemalt 09.02.2019

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

<PC:

SN:

NN:>

Turvaelemendid lisatakse hiljemalt 09.02.2019

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Blister

1.RAVIMIPREPARAADI NIMETUS

Oprymea 0,26 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Pramipeksool

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

KRKA

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED KARP blistritele

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Oprymea 0,52 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Pramipeksool

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 0,52 mg pramipeksooli (0,75 mg pramipeksooldivesinikkloriid monohüdraadina).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Toimeainet prolongeeritult vabastav tablett

10 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

90 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

100 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne

Üks kord päevas.

Neelata alla tervelt, mitte närida, poolitada ega purustada. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/08/469/030 [10 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti]

EU/1/08/469/031 [30 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti]

EU/1/08/469/032 [90 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti]

EU/1/08/469/033 [100 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti]

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Oprymea 0,52 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

<Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.>

Turvaelemendid lisatakse hiljemalt 09.02.2019

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

<PC:

SN:

NN:>

Turvaelemendid lisatakse hiljemalt 09.02.2019

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Blister

1.RAVIMIPREPARAADI NIMETUS

Oprymea 0,52 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Pramipeksool

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

KRKA

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED KARP blistritele

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Oprymea 1,05 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Pramipeksool

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 1,05 mg pramipeksooli (1,5 mg pramipeksooldivesinikkloriid monohüdraadina.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Toimeainet prolongeeritult vabastav tablett

10 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

90 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

100 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne

Üks kord päevas.

Neelata alla tervelt, mitte närida, poolitada ega purustada. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/08/469/034 [10 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti]

EU/1/08/469/035 [30 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti]

EU/1/08/469/036 [90 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti]

EU/1/08/469/037 [100 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti]

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Oprymea 1,05 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

<Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.>

Turvaelemendid lisatakse hiljemalt 09.02.2019

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

<PC:

SN:

NN:>

Turvaelemendid lisatakse hiljemalt 09.02.2019

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Blister

1.RAVIMIPREPARAADI NIMETUS

Oprymea 1,05 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Pramipeksool

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

KRKA

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED KARP blistritele

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Oprymea 1,57 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Pramipeksool

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 1,57 mg pramipeksooli (2,25 mg pramipeksooldivesinikkloriid monohüdraadina).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Toimeainet prolongeeritult vabastav tablett

10 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

90 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

100 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne

Üks kord päevas.

Neelata alla tervelt, mitte närida, poolitada ega purustada. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/08/469/038 [10 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti]

EU/1/08/469/039 [30 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti]

EU/1/08/469/040 [90 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti]

EU/1/08/469/041 [100 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti]

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Oprymea 1,57 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

<Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.>

Turvaelemendid lisatakse hiljemalt 09.02.2019

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

<PC:

SN:

NN:>

Turvaelemendid lisatakse hiljemalt 09.02.2019

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Blister

1.RAVIMIPREPARAADI NIMETUS

Oprymea 1,57 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Pramipeksool

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

KRKA

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED KARP blistritele

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Oprymea 2,1 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Pramipeksool

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 2,1 mg pramipeksooli (3 mg pramipeksooldivesinikkloriid monohüdraadina).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Toimeainet prolongeeritult vabastav tablett

10 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

90 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

100 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne

Üks kord päevas.

Neelata alla tervelt, mitte närida, poolitada ega purustada. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/08/469/042 [10 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti]

EU/1/08/469/043 [30 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti]

EU/1/08/469/044 [90 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti]

EU/1/08/469/045 [100 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti]

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Oprymea 2,1 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

<Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.>

Turvaelemendid lisatakse hiljemalt 09.02.2019

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

<PC:

SN:

NN:>

Turvaelemendid lisatakse hiljemalt 09.02.2019

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Blister

1.RAVIMIPREPARAADI NIMETUS

Oprymea 2,1 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Pramipeksool

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

KRKA

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED KARP blistritele

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Oprymea 2,62 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Pramipeksool

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 2,62 mg pramipeksooli (3,75 mg pramipeksooldivesinikkloriid monohüdraadina).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Toimeainet prolongeeritult vabastav tablett

10 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

90 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

100 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne

Üks kord päevas.

Neelata alla tervelt, mitte närida, poolitada ega purustada. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/08/469/046 [10 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti]

EU/1/08/469/047 [30 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti]

EU/1/08/469/048 [90 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti]

EU/1/08/469/049 [100 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti]

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Oprymea 2,62 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

<Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.>

Turvaelemendid lisatakse hiljemalt 09.02.2019

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

<PC:

SN:

NN:>

Turvaelemendid lisatakse hiljemalt 09.02.2019

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Blister

1.RAVIMIPREPARAADI NIMETUS

Oprymea 2,62 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Pramipeksool

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

KRKA

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED KARP blistritele

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Oprymea 3,15 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Pramipeksool

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 3,15 mg pramipeksooli (4,5 mg pramipeksooldivesinikkloriid monohüdraadina).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Toimeainet prolongeeritult vabastav tablett

10 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

90 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

100 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne

Üks kord päevas.

Neelata alla tervelt, mitte närida, poolitada ega purustada. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/08/469/050 [10 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti]

EU/1/08/469/051 [30 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti]

EU/1/08/469/052 [90 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti]

EU/1/08/469/053 [100 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti]

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Oprymea 3,15 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

<Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.>

Turvaelemendid lisatakse hiljemalt 09.02.2019

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

<PC:

SN:

NN:>

Turvaelemendid lisatakse hiljemalt 09.02.2019

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Blister

1.RAVIMIPREPARAADI NIMETUS

Oprymea 3,15 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Pramipeksool

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

KRKA

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

AINULT RAVI ALUSTAMISE PAKETT

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISKARP (ravi alustamise pakett sisaldab 3 karpi 7 toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettidega)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Oprymea 0,26 mg Oprymea 0,52 mg Oprymea 1,05 mg

toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Pramipeksool

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Oprymea 0,26 mg: Iga toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 0,26 mg pramipeksooli (0,375 mg pramipeksooldivesinikkloriid monohüdraadina).

Oprymea 0,52 mg: Iga toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 0,52 mg pramipeksooli (0,75 mg pramipeksooldivesinikkloriid monohüdraadina).

Oprymea 1,05 mg: Iga toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 1,05 mg pramipeksooli (1,5 mg pramipeksooldivesinikkloriid monohüdraadina).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Toimeainet prolongeeritult vabastav tablett

3-nädalane ravi alustamise pakett

Üks 3-nädalaseks raviks mõeldud 21 toimeainet prolongeeritult vabastava tabletiga pakett sisaldab: Oprymea 0,26 mg tabletid – 7 tabletti

Oprymea 0,52 mg tabletid – 7 tabletti Oprymea 1,05 mg tabletid – 7 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne

Üks kord päevas.

Neelata alla tervelt, mitte närida, poolitada ega purustada. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/08/469/054

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Oprymea 0,26 mg Oprymea 0,52 mg Oprymea 1,05 mg

toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

<Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.>

Turvaelemendid lisatakse hiljemalt 09.02.2019

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

<PC:

SN:

NN:>

Turvaelemendid lisatakse hiljemalt 09.02.2019

AINULT RAVI ALUSTAMISE PAKETT

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

SISEKARP (Nädal 1)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Oprymea 0,26 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Pramipeksool

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 0,26 mg pramipeksooli (0,375 mg pramipeksooldivesinikkloriid monohüdraadina).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Toimeainet prolongeeritult vabastav tablett

7 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti Nädal 1

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne

Üks kord päevas.

Neelata alla tervelt, mitte närida, poolitada ega purustada. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

12.MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/08/469/054

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Oprymea 0,26 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

<Ei kohaldata.>

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

<Ei kohaldata.>

AINULT RAVI ALUSTAMISE PAKETT

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Blister (Nädal 1)

1. RAVIMIPREPARAADI NIMETUS

Oprymea 0,26 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Pramipeksool

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

KRKA

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

Nädal 1

AINULT RAVI ALUSTAMISE PAKETT

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

SISEKARP (Nädal 2)

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Oprymea 0,52 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Pramipeksool

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 0,52 mg pramipeksooli (0,75 mg pramipeksooldivesinikkloriid monohüdraadina).

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Toimeainet prolongeeritult vabastav tablett

7 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti Nädal 2

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne

Üks kord päevas.

Neelata alla tervelt, mitte närida, poolitada ega purustada. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/08/469/054

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Oprymea 0,52 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

<Ei kohaldata.>

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

<Ei kohaldata.>

AINULT RAVI ALUSTAMISE PAKETT

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Blister (Nädal 2)

1.RAVIMIPREPARAADI NIMETUS

Oprymea 0,52 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Pramipeksool

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

KRKA

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

Nädal 2

AINULT RAVI ALUSTAMISE PAKETT

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

SISEKARP (Nädal 3)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Oprymea 1,05 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Pramipeksool

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 1,05 mg pramipeksooli (1,5 mg pramipeksooldivesinikkloriid monohüdraadina).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Toimeainet prolongeeritult vabastav tablett

7 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti Nädal 3

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne

Üks kord päevas.

Neelata alla tervelt, mitte närida, poolitada ega purustada. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/08/469/054

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Oprymea 1,05 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

<Ei kohaldata.>

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

<Ei kohaldata.>

AINULT RAVI ALUSTAMISE PAKETT

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Blister (Nädal 3)

1. RAVIMIPREPARAADI NIMETUS

Oprymea 1,05 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Pramipeksool

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

KRKA

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

Nädal 3

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu