Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Optimark (gadoversetamide) – Pakendi märgistus - V08CA06

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusOptimark
ATC koodV08CA06
Toimeainegadoversetamide
TootjaMallinckrodt Deutschland GmbH

VÄLISPAKENDILPEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Tekst 10 ml, 15 ml, 20 ml ja 30 ml süstlite välispakendile

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Optimark 500 mikromooli/ml süstelahus süstelis

Gadoversetamiid

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml sisaldab 330,9 mg gadoversetamiidi, mis on ekvivalentne 500 mikromooliga.

3.ABIAINED

Abiained: versetamiid, kaltsiumhüdroksiid, kaltsiumkloriid (dihüdraat), naatriumhüdroksiid ja/või vesinikkloriidhape, süstevesi.

Lisainfot vt pakendi infolehelt.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus süstlis 10 ml (1, 10 süstelit) 15 ml (1, 10 süstelit) 20 ml (1, 10 süstelit) 30 ml (1, 10 süstelit)

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Intravenoosne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Kontrastaine magnetresonantstomograafiaks

Registreerimiseks: kleepige äratõmmatav jälgimismärgis patsiendi haigusloosse. Elektroonilise haigusloo kasutamisel: sisestage toote nimetus, partii nr ja annus.

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida süstelit välispakendis, valguse eest kaitstult.

Mitte hoida külmkapis või sügavkülmas.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Ainult ühekordseks kasutamiseks. Kogu allesjäänud lahus tuleb hävitada pärast esimest kasutamist.

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Guerbet, 15, rue des Vanesses, 93420 Villepinte, Prantsusmaa

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/07/398/007 (1 x 10 ml)

EU/1/07/398/008 (10 x 10 ml)

EU/1/07/398/009 (1 x 15 ml)

EU/1/07/398/010 (10 x 15 ml)

EU/1/07/398/011 (1 x 20 ml)

EU/1/07/398/012 (10 x 20 ml)

EU/1/07/398/013 (1 x 30 ml)

EU/1/07/398/014 (10 x 30 ml)

13.PARTII NUMBER

Lot

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Ei kohaldata.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

Ei kohaldata.

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Tekst 15 ml, 20 ml ja 30 ml süstelite sisepakendile

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Optimark 500 mikromooli/ml süstelahus süstelis

Gadoversetamiid

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml sisaldab 330,9 mg gadoversetamiidi, mis on ekvivalentne 500 mikromooliga.

3. ABIAINED

Abiained: versetamiid, kaltsiumhüdroksiid, kaltsiumkloriid (dihüdraat), naatriumhüdroksiid ja/või vesinikkloriidhape, süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus süstlis

15 ml

20 ml

30 ml

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Intravenoosne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

See kleebis tuleb kinnitada patsiendikirjetele.

Elektroonilise haigusloo kasutamisel: sisestage toote nimetus, partii nr ja annus.

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida süstelit välispakendis, valguse eest kaitstult.

Mitte hoida külmkapis või sügavkülmas.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Ainult ühekordseks kasutamiseks. Kogu allesjäänud lahus tuleb hävitada pärast esimest kasutamist.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Guerbet, 15, rue des Vanesses, 93420 Villepinte, Prantsusmaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/07/398/007 (1 x 10 ml)

EU/1/07/398/008 (10 x 10 ml)

EU/1/07/398/009 (1 x 15 ml)

EU/1/07/398/010 (10 x 15 ml)

EU/1/07/398/011 (1 x 20 ml)

EU/1/07/398/012 (10 x 20 ml)

EU/1/07/398/013 (1 x 30 ml)

EU/1/07/398/014 (10 x 30 ml)

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Tekst 10 ml süstli vahetule sisepakendile

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Optimark 500 mikromooli/ml süstelahus süstelis

Gadoversetamiid

I.v.

2.MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

10 ml

6.MUU

Hoida süstlit välispakendis, valguse eest kaitstult.

Mitte hoida külmkapis või sügavkülmas.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Tekst 10 ml, 15 ml ja 20 ml viaalide välispakendile

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Optimark 500 mikromooli/ml süstelahus viaalis

Gadoversetamiid

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml sisaldab 330,9 mg gadoversetamiidi, mis on ekvivalentne 500 mikromooliga.

3. ABIAINED

Abiained: versetamiid, kaltsiumhüdroksiid, kaltsiumkloriid (dihüdraat), naatriumhüdroksiid ja/või vesinikkloriidhape, süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus viaalis 10 ml (1, 10 viaali) 15 ml (1, 10 viaali) 20 ml (1, 10 viaali)

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Intravenoosne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Kontrastaine magnetresonantstomograafiaks.

Registreerimiseks: kleepige äratõmmatav jälgimismärgis patsiendi haigusloosse. Elektroonilise haigusloo kasutamisel: sisestage toote nimetus, partii nr ja annus.

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida viaali välispakendis, valguse eest kaitstult.

Mitte hoida külmkapis või sügavkülmas.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Ainult ühekordseks kasutamiseks. Kogu allesjäänud lahus tuleb hävitada pärast esimest kasutamist.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Guerbet, 15, rue des Vanesses, 93420 Villepinte, Prantsusmaa

12.MÜÜGILOA NUMBRID

EU/1/07/398/001 (1 x 10 ml)

EU/1/07/398/002 (10 x 10 ml)

EU/1/07/398/003 (1 x 15 ml)

EU/1/07/398/004 (10 x 15 ml)

EU/1/07/398/005 (1 x 20 ml)

EU/1/07/398/006 (10 x 20 ml)

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Ei kohaldata.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

Ei kohaldata.

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Tekst 15 ml ja 20 ml viaalide sisepakendile

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Optimark 500 mikromooli/ml süstelahus viaalis

Gadoversetamiid

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml sisaldab 330,9 mg gadoversetamiidi, mis on ekvivalentne 500 mikromooliga.

3. ABIAINED

Abiained: versetamiid, kaltsiumhüdroksiid, kaltsiumkloriid (dihüdraat), naatriumhüdroksiid ja/või vesinikkloriidhape, süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus viaalis 15 ml

20 ml

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Intravenoosne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

See kleebis tuleb kinnitada patsiendikirjetele.

Elektroonilise haigusloo kasutamisel: sisestage toote nimetus, partii nr ja annus.

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida viaali välispakendis, valguse eest kaitstult.

Mitte hoida külmkapis või sügavkülmas.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Ainult ühekordseks kasutamiseks. Kogu allesjäänud lahus tuleb hävitada pärast esimest kasutamist.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Guerbet, 15, rue des Vanesses, 93420 Villepinte, Prantsusmaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/07/398/001 (1 x 10 ml)

EU/1/07/398/002 (10 x 10 ml)

EU/1/07/398/003 (1 x 15 ml)

EU/1/07/398/004 (10 x 15 ml)

EU/1/07/398/005 (1 x 20 ml)

EU/1/07/398/006 (10 x 20 ml)

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Tekst 10 ml viaali vahetule sisepakendile

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Optimark 500 mikromooli/ml süstelahus viaalis

Gadoversetamiid

I.v.

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

10 ml

6. MUU

Hoida viaali välispakendis, valguse eest kaitstult.

Mitte hoida külmkapis või sügavkülmas.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu