Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Oslif Breezhaler (indacaterol maleate) – Pakendi infoleht - R03AC18

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusOslif Breezhaler
ATC koodR03AC18
Toimeaineindacaterol maleate
TootjaNovartis Europharm Ltd.  

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Oslif Breezhaler 150 mikrogrammi inhaleeritav pulber kõvakapslites

Oslif Breezhaler 300 mikrogrammi inhaleeritav pulber kõvakapslites

Indakaterool (Indacaterolum)

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord:

1.Mis ravim on Oslif Breezhaler ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Oslif Breezhaler’i kasutamist

3.Kuidas Oslif Breezhaler’it kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Oslif Breezhaler’it säilitada

6.Pakendi sisu ja muu taeve

1.Mis ravim on Oslif Breezhaler ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Oslif Breezhaler

Oslif Breezhaler sisaldab toimeainena indakaterooli, mis kuulub bronhodilataatoriteks ehk bronhilõõgastiteks nimetatud ravimite rühma. Ravimi sissehingamisel lõõgastuvad lihased väikeste hingamisteede seintes. See aitab avada hingamisteed, muutes sisse- ja väljahingamise kergemaks.

Milleks Oslif Breezhaler’it kasutatakse

Oslif Breezhaler’it kasutatakse hingamise kergemaks muutmiseks kroonilisest obstruktiivsest kopsuhaigusest (KOK) tingitud hingamisraskustega täiskasvanutel. KOKi korral on lihased hingamisteede ümber pinguldunud. See muudab hingamise raskeks. See ravim aitab kopsudes lihaseid lõõgastada, kergendades õhu liikumist kopsudesse ja kopsudest välja.

2. Mida on vaja teada enne Oslif Breezhaler’i kasutamist

Ärge kasutage Oslif Breezhaler’it

-kui olete indakaterooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Oslif Breezhaler’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

kui teil on astma (sellisel juhul ei tohi Oslif Breezhaler’it kasutada).

kui teil on probleeme südamega.

kui teil on epilepsia.

kui teil on probleeme kilpnäärmega (türeotoksikoos).

kui teil on suhkurtõbi.

Ravi ajal Oslif Breezhaler’iga:

Kui teil tekib vahetult pärast ravimi kasutamist rindkere pingsus, köha, vilisev hingamine või hingeldus, lõpetage otsekohe ravimi kasutamine ja teavitage sellest oma arsti.

Kui KOKi sümptomid (hingeldus, vilisev hingamine, köha) ei parane või süvenevad, rääkige sellest otsekohe oma arstile.

Lapsed ja noorukid

Oslif Breezhaler’it ei tohi kasutada lastel või alla 18 aasta vanustel noorukitel.

Muud ravimid ja Oslif Breezhaler

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Eriti tähtis on arstile rääkida järgmiste ravimite kasutamisest:

Oslif Breezhaler’iga sarnased ravimid (ravimid nagu salmeterool ja formoterool) hingamisprobleemide leevendamiseks. Teil võivad suurema tõenäosusega tekkida kõrvaltoimed.

beeta-blokaatoriteks nimetatud ravimid, mida kasutatakse kõrgvererõhu või teiste südameprobleemide korral (nt propranolool) või glaukoomiks nimetatud silmahaiguse korral (nt timolool).

vere kaaliumisisaldust alandavad ravimid. Nendeks on: o hormoonid (nt prednisoloon),

o diureetikumid (vett väljaviivad tabletid), mida kasutatakse kõrgvererõhu korral, nt hüdroklorotiasiid,

o ravimid hingamisprobleemide leevendamiseks, nagu teofülliin.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Oslif Breezhaler’it tohib kasutada ainult juhul, kui arst seda soovitab.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

On ebatõenäoline, et Oslif Breezhaler võiks mõjutada autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.

Oslif Breezhaler sisaldab laktoosi

See ravim sisaldab laktoosi (piimasuhkur). Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, rääkige enne selle ravimi kasutamist oma arstiga.

3.Kuidas Oslif Breezhaler’it kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui palju Oslif Breezhaler’it kasutada

Tavaline annus on iga päev sisse hingata ühe kapsli sisu. Arst võib sõltuvalt teie seisundist ja ravivastusest öelda, et kasutaksite 150-mikrogrammist kapslit või 300-mikrogrammist kapslit. Ärge kasutage arsti poolt määratust rohkem ravimit.

Kasutage inhalaatorit iga päev samal ajal, ravimi toime kestab 24 tundi. See tagab, et organismis on alati piisavalt ravimit, mis aitab kergemini hingata nii päeval kui öösel. See aitab ka ravimi manustamist meeles pidada.

Kuidas Oslif Breezhaler’it kasutada

Sellest pakendist leiate inhalaatori ja kapslid (blistrites), mis sisaldavad ravimit inhaleeritava pulbrina. Oslif Breezhaler inhalaator võimaldab kapslis sisalduvat ravimit sisse hingata.

Kasutage kapsleid ainult koos selles pakendis oleva inhalaatoriga (Oslif Breezhaler inhalaator). Kapslid peavad kuni kasutamiseni olema blistris.

Kui alustate uue pakendi kasutamist, kasutage pakendis olevat uut Oslif Breezhaler inhalaatorit.

Pärast 30 päevast kasutamisaega tuleb inhalaator hävitada.

Ärge neelake kapsleid alla.

Palun lugege käesoleva infolehe lõpus toodud juhiseid, et saada rohkem teavet inhalaatori kasutamise kohta.

Kui te kasutate Oslif Breezhaler’it rohkem kui ette nähtud

Kui te olete sisse hinganud liiga palju Oslif Breezhaler’it või kui keegi teine kasutab teie kapsleid, teavitage sellest otsekohe oma arsti või pöörduge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. Näidake Oslif Breezhaler’i pakendit. Vajalikuks võib osutuda arstiabi saamine. Te võite tunda, et teie süda lööb kiiremini kui tavaliselt või teil tekib peavalu, uimasus, iiveldustunne või oksendamine.

Kui te unustate Oslif Breezhaler’it kasutada

Kui te unustate annuse sisse hingamata, hingake järgmisel päeval tavalisel ajal sisse vaid üks annus. Ärge hingake sisse kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui kaua tuleb jätkata ravi Oslif Breezhaler’iga

Jätkake ravi Oslif Breezhaler’iga senikaua, kui arst soovitab.

KOK on pikaajaline haigus ja te peate kasutama Oslif Breezhaler’it iga päev ja mitte ainult siis,

kui esinevad hingamisraskused või muud KOKi sümptomid.

Kui teil on küsimusi selle kohta, kui kaua tuleb ravi Oslif Breezhaler’iga jätkata, rääkige oma arsti või apteekriga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Mõned kõrvaltoimed võivad olla tõsised. Teavitage oma arsti otsekohe sellest,

kui teil tekib pigistav valu rinnus (sage).

kui teil tekib kõrge veresuhkrutase (diabeet). Tekib väsimus, tugev janu ja nälg (ilma kehakaalu tõusuta) ning suureneb uriinieritus (aeg-ajalt).

kui teil tekivad allergilise reaktsiooni nähud, näiteks lööve, sügelus, nõgestõbi, hingamis- või neelamisraskused, pearinglus (aeg-ajalt).

kui teil on hingamisraskused koos hingelduse või köhimisega (aeg-ajalt).

Muud kõrvaltoimed võivad olla järgmised:

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st)

külmetuselaadsed nähud. Teil võivad tekkida kõik või enamik järgnevaist nähtudest: kurguvalu, nohu, ninakinnisus, aevastamine, köha, peavalu.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st)

survetunne või valu põskede või otsmiku piirkonnas (ninakõrvalkoobaste põletik)

nohu

köha

kurguvalu

peavalu

pearinglus

südamepekslemine

lihasspasm

käte, pahkluude piirkonna ja labajalgade turse

sügelemine/lööve

valu rinnus

lihaste, luude või liigeste valu

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st)

kiire südame löögisagedus

surisemine või tuimus

lihasvalu

Mõned inimesed vahetevahel köhivad pärast ravimi sissehingamist. Köha on sage sümptom KOKi puhul. Kui teil tekib pärast ravimi sissehingamist lühiajaline köha, ärge muretsege. Kontrollige inhalaatorit, et näha, kas kapsel on tühi ja kas olete saanud kogu annuse. Kui kapsel on tühi, ei ole põhjust muretsemiseks. Kui kapsel ei ole tühi, hingake ravimit uuesti sisse nagu juhendatud.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Oslif Breezhaler’it säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast „Kõlblik kuni:/EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult ja eemaldada kapslid blistrist alles vahetult enne kasutamist.

Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate, et pakend on kahjustatud või riknemise märkidega.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Oslif Breezhaler sisaldab

-Iga Oslif Breezhaler 150-mikrogrammine kapsel sisaldab 150 mikrogrammi indakaterooli indakateroolmaleaadina. Teised koostisosad on laktoos ja želatiin, mis on kapsli koostises.

-Iga Oslif Breezhaler 300-mikrogrammine kapsel sisaldab 300 mikrogrammi indakaterooli indakateroolmaleaadina. Teised koostisosad on laktoos ja želatiin, mis on kapsli koostises.

Kuidas Oslif Breezhaler välja näeb ja pakendi sisu

Sellest pakendist leiate inhalaatori ja kapslid blistrites. Kapslid on läbipaistvad (värvitud) ja sisaldavad valget pulbrit.

Oslif Breezhaler 150-mikrogrammistele kapslitele on trükitud mustas kirjas toote kood „IDL 150musta joone kohale ja firma logo () musta joone alla.

Oslif Breezhaler 300-mikrogrammistele kapslitele on trükitud sinises kirjas toote kood „IDL 300sinise joone kohale ja firma logo () sinise joone alla.

Müügil on järgmised pakendi suurused: Karp 10 kapsli ja 1 inhalaatoriga.

Karp 30 kapsli ja 1 inhalaatoriga.

2 pakendist (mõlemas 30 kapslit ja 1 inhalaator) koosnev multipakend. 3 pakendist (igas 30 kapslit ja 1 inhalaator) koosnev multipakend.

30 pakendist (igas 10 kapslit ja 1 inhalaator) koosnev multipakend.

Kõik pakendi suurused või tugevused ei pruugi olla teie riigis müügil.

Müügiloa hoidja

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

Tootja

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Ferrer Internacional, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 600 37 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Pierre Fabre Médicament

Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos,

Tél: +33 1 49 10 96 18

S.A.

 

Tel: +351 21 499 7400

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Infoleht on viimati uuendatud

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu

OSLIF BREEZHALER INHALAATORI KASUTUSJUHEND

Palun lugege järgnevaid juhiseid tähelepanelikult, et teada saada, kuidas Oslif Breezhaler inhalaatorit kasutada ja hooldada.

Kasutage ainult selles pakendis sisalduvat Oslif Breezhaler inhalaatorit. Ärge kasutage Oslif Breezhaler kapsleid üheski teises inhalaatoris, samuti ärge kasutage Oslif Breezhaler inhalaatorit ühegi teise kapslites ravimi manustamiseks.

Kui alustate ravimi kasutamist uuest pakendist, kasutage uut pakendis olevat Oslif Breezhaler inhalaatorit.

Pärast 30 päevast kasutusaega tuleb inhalaator hävitada.

Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid ja inhalaatoreid, mida enam ei vajata.

Ärge kapsleid alla neelake. Kapslites sisalduv pulber on sisse hingamiseks.

Oslif Breezhaler’i pakend:

Igas Oslif Breezhaler’i pakendis sisaldub:

üks Oslif Breezhaler inhalaator,

üks või mitu inhalaatoris kasutatavaid Oslif Breezhaler kapsleid sisaldavat blistrit.

Oslif Breezhaler inhalaator võimaldab sisse hingata Oslif Breezhaler kapslis sisalduvat ravimit.

Huulik

Kork

Sõel

 

 

 

 

 

 

 

Nupp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Põhi

 

 

 

 

 

 

 

 

Blistrid

 

 

 

 

 

 

 

Kapsli pesa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslif Breezhaler inhalaator

Blisterpakend

Inhalaatori põhi

Kuidas inhalaatorit kasutada

Tõmmake kork ära.

Avage inhalaator:

Hoidke kindlalt kinni inhalaatori põhjast ja kallutage huulikut. Nii saab inhalaatori avada.

Valmistage ette kapsel:

Vahetult enne kasutamist võtke kuivade kätega blistrist välja üks kapsel.

Paigaldage kapsel:

Asetage kapsel kapsli pessa.

Ärge kunagi pange kapslit otse huulikusse.

Sulgege inhalaator:

Sulgege inhalaator, kuni kostub „klõpsatus“.

Läbistage kapsel:

Hoidke inhalaatorit püstises asendis nii, et huulik on suunaga ülespoole.

Läbistage kapsel, vajutades kindlalt ja üheaegselt kahte inhalaatori külgedel olevat nuppu. Tehke seda ainult üks kord.

Kapsli läbistamisel kostub „plõksatus“.

Vabastage küljenupud täielikult.

Hingake välja:

Enne kui viite huuliku suhu, hingake sügavalt välja.

Ärge puhuge huulikusse.

Ravimi sissehingamine:

Et ravim jõuaks sissehingamisel sügavale hingamisteedesse:

Hoidke inhalaatorit nagu pildil näidatud. Inhalaatori külgedel olevad nupud peavad olema suunaga vasakule ja paremale poole. Nuppe ei tohi alla vajutada.

Pange huulik suhu ja sulgege huuled tihedalt selle ümber.

Hingake sisse kiiresti, kuid ühtlaselt ja nii sügavalt kui võimalik.

Märkus:

Kui hingate sisse läbi inhalaatori, pöörleb kapsel pesas ja kuulete surisevat heli. Tunnete pärast ravimi sissehingamist suus magusat maitset.

Lisainformatsioon

Mõnikord võivad väga väikesed kapsli tükid läbida sõela ja sattuda suhu. Sellisel juhul võite tunda neid tükikesi keelel. Nende tükikeste neelamine või sissehingamine ei ole ohtlik. Kapsli tükkideks purunemise võimalus suureneb, kui kapsel läbistatakse kogemata rohkem kui üks kord (punkt 6).

Kui te ei kuule surisevat heli:

Kapsel võib olla kapsli pessa kinni jäänud. Sellisel juhul:

Avage inhalaator ja vabastage ettevaatlikult kapsel, koputades inhalaatori põhjale. Ärge vajutage küljenuppe.

Hingake ravim uuesti sisse, korrates punkte 8 ja 9.

Hoidke hinge kinni:

Kui olete ravimi sisse hinganud:

Hoidke hinge kinni vähemalt 5...10 sekundit või senikaua kui on mugav, eemaldades samal ajal inhalaatori suust.

Seejärel hingake välja.

Avage inhalaator, et näha, kas pulbrit on kapslisse alles jäänud.

Kui pulbrit on kapslisse alles jäänud:

Sulgege inhalaator.

Korrake punkte 8, 9, 10 ja 11.

Enamik inimesi suudab kapsli ühe või kahe sissehingamisega tühjendada.

Lisainformatsioon

Varsti pärast ravimi sissehingamist võib mõnel inimesel tekkida lühiajaline köha. Kui see juhtub, ärge muretsege. Kui kapsel on tühi, olete saanud ravimit piisavas koguses.

Kui olete lõpetanud ravimi manustamise:

Avage uuesti huulik ja eemaldage tühi kapsel pesast. Pange tühi kapsel majapidamisjäätmete hulka.

Sulgege inhalaator ja pange kork tagasi.

Ärge hoidke kapsleid Oslif Breezhaler inhalaatoris.

Tehke märge ööpäevase annuse meelespeale:

Pakendi siseküljel on ööpäevase annuse meelespea. Tehke märge tänase päeva lahtrisse, kui see aitab meeles pidada, millal on järgmise annuse manustamise aeg.

PIDAGE MEELES:

Ärge neelake Oslif Breezhaler kapsleid.

Kasutage ainult selles pakendis sisalduvat Oslif Breezhaler inhalaatorit.

Oslif Breezhaler kapsleid tuleb alati hoida blistris ja eemaldada need blistrist alles vahetult enne kasutamist.

Ärge kunagi pange Oslif Breezhaler kapslit otse Oslif Breezhaler inhalaatori huulikusse.

Ärge vajutage inhalaatori külgedel olevaid nuppe rohkem kui üks kord.

Ärge kunagi puhuge Oslif Breezhaler inhalaatori huulikusse

Vabastage alati nupud enne ravimi sissehingamist.

Ärge kunagi peske Oslif Breezhaler inhalaatorit veega. Hoidke see kuivana. Vt „Kuidas inhalaatorit puhastada“.

Ärge kunagi võtke Oslif Breezhaler inhalaatorit osadeks lahti.

Kasutage alati uut Oslif Breezhaler inhalaatorit, mis on uues pakendis. Pärast 30 päevast kasutusaega tuleb inhalaator hävitada.

Ärge hoidke kapsleid Oslif Breezhaler inhalaatoris.

Hoidke Oslif Breezhaler inhalaatorit ja kapsleid alati kuivas kohas.

Kuidas inhalaatorit puhastada

Puhastage inhalaatorit üks kord nädalas.

Pühkige huuliku sise- ja välispind pulbri eemaldamiseks üle puhta kuiva kiuvaba lapiga.

Ärge peske inhalaatorit veega. Hoidke see kuivana.

Ärge võtke inhalaatorit osadeks lahti.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu