Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ozurdex (dexamethasone) – Ravimi omaduste kokkuvõte - S01BA01

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusOzurdex
ATC koodS01BA01
Toimeainedexamethasone
TootjaAllergan Pharmaceuticals Ireland

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

OZURDEX 700 mikrogrammi, intravitreaalne implantaat aplikaatoris.

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks implantaat sisaldab 700 mikrogrammi deksametasooni.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Intravitreaalne implantaat aplikaatoris.

Ühekordselt kasutatav süstimisvahend, mis sisaldab kepikesekujulist implantaati, mida ei ole näha. Implantaadi läbimõõt on umbes 0,46 mm ja pikkus 6 mm.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

OZURDEX on näidustatud nende täiskasvanud patsientide raviks, kellel on:

diabeetilise maakula turse (DME) tõttu tekkinud nägemispuue ja kellel on pseudofaakia või kelle ravivastus mittekortikosteroidsele ravile on ebapiisav või kellele on mittekortikosteroidne ravi vastunäidustatud,

maakula turse pärast reetina haruveeni sulgust (BRVO) või reetina tsentraalveeni sulgust (CRVO) (vt lõik 5.1),

mittenakkusliku uveiidina avalduv silma tagumise segmendi põletik

4.2Annustamine ja manustamisviis

OZURDEXi peab manustama kvalifitseeritud oftalmoloog, kellel on kogemusi klaaskehasiseste süstidega.

Annustamine

Soovitatav annus on üks OZURDEXi implantaat, mis manustatakse klaaskehasiseselt haigesse silma. Samaaegne manustamine mõlemasse silma ei ole soovitatav (vt lõik 4.4).

Diabeetiline maakula turse (DME)

Korduvravi tuleb kaaluda neil OZURDEXiga ravitud patsientidel, kellel avaldus ravivastus esmasele ravile, ning kui arsti arvates võiks patsiendil kordusravist kasu olla ilma, et see oleks seotud märkimisväärse riskiga.

Korduvravi võib kaaluda ligikaudu 6 (kuue) kuu pärast juhul, kui patsiendi nägemisteravus väheneb ja/või reetina paksus suureneb korduva või ägeneva diabeetilise maakula turse tõttu.

Praegu puuduvad andmed rohkem kui seitsme implantaadi korduva manustamise efektiivsuse või ohutuse kohta diabeetilise maakula turse korral.

Reetina veeni sulgus (RVO) ja uveiit

Korduvaid annuseid tuleb kaaluda, kui patsiendi ravivastusele järgneb nägemisteravuse kaotus ja kui arsti arvates võiks patsiendil korduvast ravist kasu olla ilma, et see oleks seotud liiga suure riskiga (vt lõik 5.1).

Patsiente, kellel täheldatakse nägemise paranemist ja selle püsimist, ei tohi korduvalt ravida. Samuti ei tohi korduvalt ravida patsiente, kelle nägemise halvenemist OZURDEX ei aeglusta.

Korduvate manustamiste kohta vähem kui kuuekuulise ajavahemiku tagant on väga vähe andmeid (vt lõik 5.1). Hetkel puuduvad andmed korduva manustamise kohta tagumise segmendi mittenakkusliku uveiidi puhul või enam kui kahe implantaadi manustamise kohta reetina veeni sulguse korral.

Pärast süstimist tuleb patsiente jälgida, et infektsiooni või silmasisese rõhu tõusu korral saaks kohe alustada ravi (vt lõik 4.4).

Patsientide eripopulatsioonid

Eakad (≥ 65-aastased)

Eakatel patsientidel ei ole vaja annust kohandada.

Neerupuudulikkus

Neerupuudulikkusega patsientidel ei ole OZURDEXi kasutamist uuritud, samas ei ole antud patsientide populatsioonis vaja järgida spetsiaalseid ettevaatusabinõusid.

Maksapuudulikkus

Maksapuudulikkusega patsientidel ei ole OZURDEXi kasutamist uuritud, samas ei ole antud patsientide populatsioonis vaja järgida spetsiaalseid ettevaatusabinõusid.

Lapsed

Puudub OZURDEXi asjakohane kasutus nendel lastel, kellel on:

diabeetiline maakula turse,

maakula turse pärast reetina haruveeni sulgust (BRVO) või reetina tsentraalveeni sulgust (CRVO).

OZURDEXi ohutus ja tõhusus uveiidi raviks pole lastel tõestatud. Andmed puuduvad.

Manustamisviis

OZURDEX on ühekordselt kasutatav intravitreaalne implantaat aplikaatoris klaaskehasiseseks kasutamiseks.

Iga aplikaatorit tohib kasutada ainult ühe silma raviks.

Klaaskehasisene süstimisprotseduur tuleb läbi viia kontrollitud aseptilistes tingimustes, mille hulka kuulub steriilsete kinnaste, steriilse kattelina ja steriilse silmalaupeegli (või sarnase vahendi) kasutamine.

Patsienti tuleb õpetada, et ta peab ise manustama laia toimespektriga antimikroobseid tilkasid iga päev 3 päeva vältel enne ja pärast iga süstet. Enne süstimist tuleb silmaümbruse nahk, silmalaug ja silmamuna pind desinfitseerida (näiteks manustades povidoonjoodi 5% lahuse tilku konjunktiivile, nagu tehti OZURDEXi kinnitamise kliinilistes uuringutes), samuti tuleb kasutada piisavat lokaalanesteesiat. Võtke fooliumkott karbist välja ja kontrollige seda kahjustuste suhtes (vt lõik 6.6). Seejärel avage steriilsetes tingimustes fooliumkott ja asetage aplikaator ettevaatlikult steriilsele alusele. Eemaldage ettevaatlikult aplikaatorilt kaitsekork. Pärast fooliumkoti avamist tuleb aplikaatorit kohe kasutada.

Hoidke aplikaatorit ühes käes ja tõmmake ohutuskleebis aplikaatorilt ära. Ärge väänake ega painutage kleebist. Hoidke nõela nii, et selle kaldserv oleks suunatud üles, skleerast eemale. Lükake nõel umbes 1 mm pikkuselt skleerasse, seejärel suunake silma keskkoha poole klaaskeha ruumi, kuni silikoonmuhv puutub vastu konjunktiivi. Vajutage aeglaselt käivitusnupule, kuni kostab kuuldav klõps. Enne aplikaatori silmast väljatõmbamist veenduge, et käivitusnupp on täielikult sisse vajutatud ja lukustunud ühetasaselt aplikaatori pinnaga. Eemaldage nõel samas suunas, kust see klaaskehasse sisenes.

Kasutage kohe pärast OZURDEXi süstimist süstimise kvadrandis kaudset oftalmoskoopiat, et veenduda edukas implanteerimises. Enamikul juhtudel on visualiseerimine võimalik. Juhtudel, kui implantaat ei visualiseeru, võtke steriilne vatitampoon ja suruge implantaadi nähtavale toomiseks vatitampooniga õrnalt süstekohale.

Pärast klaaskehasisest süsti tuleb jätkata patsientide ravi laia toimespektriga antimikroobse ravimiga.

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Aktiivne või kahtlustatav okulaarne või periokulaarne infektsioon, samuti enamik sarvkesta ja konjunktiivi viiruslikke haigusi, sh aktiivne epiteliaalne Herpes simplex-keratiit (dendriitiline keratiit), Vaccinia, Varicella, mükobakterite infektsioonid ja seenhaigused.

Kaugelearenenud glaukoom, mida ei saa piisavalt kontrollida ainult ravimitega.

Rebenenud läätse tagakapsliga afaakilised silmad.

Eeskambri silmasisese läätse (ACIOL), iirise või transskleraalselt fikseeritud silmasisese läätse ja rebenenud läätse tagakambriga silmad.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Klaaskehasiseseid süsteid, sealhulgas OZURDEXi süsted, saab seostada endoftalmiidi, intraokulaarse põletiku, suurenenud silmasisese rõhu ja reetina irdumisega. Alati tuleb kasutada õigeid aseptilisi süstimistehnikaid. Lisaks tuleb patsiente süsti järel jälgida, et võimaldada varast ravi infektsiooni või suurenenud silmasisese rõhu tekkimisel. Jälgimine võib sisaldada nägemisnärvi diski perfusiooni kontrollimist kohe pärast süsti, tonomeetriat 30 minuti jooksul pärast süsti ja biomikroskoopiat 2…7 päeva pärast süsti.

Patsientidele tuleb öelda, et nad teataksid viivitamatult kõigist endoftalmiidile viitavatest sümptomitest või ülalmainitud juhtudest, näiteks silmavalust, ähmasest nägemisest jne (vt lõik 4.8).

Kõigil patsientidel, kellel läätse tagakapsel on rebenenud, näiteks nendel, kellel on tagalääts (nt katarakti operatsiooni tõttu) ja/või iirise avaus klaaskeha ruumi (nt iridektoomia tõttu) koos või ilma varasema vitrektoomiata, esineb oht implantaadi nihkeks eeskambrisse. Implantaadi nihkumine eeskambrisse võib põhjustada sarvkesta turset. Püsiv ja raskekujuline sarvkesta turse võib tingida vajaduse sarvkesta siirdamise järele. Nendel patsientidel, kellel OZURDEXi kasutamine ei ole vastunäidustatud (vt lõik 4.3), tuleb OZURDEXi kasutamisel olla ettevaatlik ja hinnata eelnevalt põhjalikult riske ja kasusid. Neid patsiente tuleb hoolikalt jälgida, et saaks seadme nihkumist varakult diagnoosida ja võtta kasutusele vastavad ravimeetmed.

Kortikosteroidide, sealhulgas OZURDEXi kasutamine võib tekitada katarakte (muu hulgas tagumisi subkapsulaarseid katarakte), kõrgenenud IOP-d, steroidide kasutamisest tekkinud glaukoomi ja sekundaarseid silmainfektsioone.

Diabeetilise maakula turse kolmeaastastes kliinilistes uuringutes tehti uuritava silma katarakti operatsioon 59%-le patsientidest, kelle faakilist silma raviti OZURDEXiga (vt lõik 4.8).

Pärast esmakordset süstimist oli katarakti esinemissagedus tagumise segmendi mittenakkusliku uveiidiga patsientidel suurem kui BRVO/CRVO-ga patsientidel. BRVO/CRVO kliinilistes uuringutes täheldati katarakti sagedamini faakilise läätsega patsientidel, kes said teise süsti (vt lõik 4.8). Ainult 1 patsient 368-st vajas katarakti operatsiooni esimese süsti ja 3 patsienti 302-st teise süsti järel. Mittenakkusliku uveiidi uuringus vajas pärast esimest süsti katarakti operatsiooni 1 faakiline patsient 62-st.

Konjunktiivi verejooksu levimus oli tagumise segmendi mittenakkusliku uveiidiga patsientidel suurem kui BRVO/CRVO-ga ja DME-ga patsientidel. Seda võib seostada klaaskehasisese süstimise

protseduuri või lokaalsete ja/või süsteemsete kortikosteroidide või mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite samaaegse kasutamisega. Antud seisundid ei vaja ravi, sest paranevad iseeneslikult.

Nagu okulaarse steroidravi ja klaaskehasiseste süstide puhul oodata, võib täheldada suurenenud silmasisest rõhku (IOP). IOP tõus allub üldjuhul ravile silmasisest rõhku langetavate ravimitega (vt lõik 4.8). Patsientidest, kellel esines algtasemest ≥ 10 mmHg suurem IOP, täheldati suurimal osal sellist IOP tõusu 45 kuni 60 päeva jooksul pärast süsti. Seetõttu on vajalik IOP regulaarne jälgimine sõltumatult IOP algtasemest ja selle mis tahes tõusu tuleb süstijärgselt sobival viisil ravida. Reetina veeni sulgusele järgneva maakula tursega või mittenakkusliku uveiidina avalduva silma tagumise segmendi põletikuga alla 45-aastastel patsientidel esineb suurenenud IOP suurema tõenäosusega.

Kortikosteroide tuleb kasutada ettevaatlikult patsientidel, kellel on esinenud okulaarne viiruslik (näiteks Herpes simplex) infektsioon, ja neid ei tohi kasutada aktiivse okulaarse Herpes simplex’i korral.

OZURDEXi ohutust ja tõhusust samaaegsel manustamisel mõlemasse silma ei ole uuritud. Seetõttu ei soovitata ravimit korraga mõlemasse silma manustada.

OZURDEXi ei ole uuritud reetina veeni sulguse tõttu tekkinud maakula turse ja olulise reetina isheemiaga patsientidel. Seetõttu ei ole OZURDEXi kasutamine antud patsientidel soovitatav.

III faasi uuringutes uuriti piiratud arvu 1. tüüpi diabeediga uuringus osalejaid ja nende ravivastus OZURDEXile ei erinenud märkimisväärselt 2. tüüpi diabeediga uuringus osalejate ravivastusest.

RVO korral kasutati antikoagulantravi 2%-l OZURDEXi saavatest patsientidest; nende patsientide kohta ei olnud teateid hemorraagilistest kõrvaltoimetest. DME korral kasutati antikoagulantravi 8%-l patsientidest. Antikoagulantravi saanud patsientide puhul oli hemorraagiliste kõrvaltoimete esinemissagedus OZURDEXi rühmas simuleeritud süste-rühmaga võrreldes sarnane (29% vs. 32%). Antikoagulantravi mittesaanud patsientide rühmas teatas hemorraagilistest kõrvaltoimetest 27% OZURDEXiga ravitud patsientidest ja simuleeritud süste-rühmas teatas hemorraagilistest kõrvaltoimetest 20% patsientidest. Klaaskeha verejooksust teatanud OZURDEXiga ravitud patsientide osakaal oli suurem antikoagulantravi saanute rühmas (11%), võrreldes antikoagulantravi mittesaanute rühmaga (6%).

Antitrombootilisi ravimeid, nagu klopidogreel, kasutati kliinilistes uuringutes mingil hetkel kuni 56%- l patsientidest. Samal ajal antitrombootilisi ravimeid võtvate patsientide puhul oli hemorraagilistest kõrvaltoimetest teatanud patsientide osakaal OZURDEXi süste saanud patsientide seas veidi suurem (kuni 29%) võrreldes simuleeritud süste-rühmaga (kuni 23%), näidustusest või ravikuuride arvust sõltumatult. Kõige sagedamini teatatud hemorraagiline kõrvaltoime oli konjunktiivi verejooks (kuni 24%).

Antikoagulante või antitrombootilisi ravimeid võtvatele patsientidele tuleb OZURDEXi manustada ettevaatlikult.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimeid ei ole uuritud.

Süsteemne imendumine on minimaalne ja koostoimed ei ole oodatavad.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Loomkatsed on näidanud teratogeenseid toimeid pärast toopilist oftalmilist manustamist (vt lõik 5.3). Klaaskehasisesi manustatud deksametasooni kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid. Pikaaegne süsteemne ravi glükokortikosteroididega raseduse ajal suurendab emakasisese kasvu pidurdumise ja vastsündinu neerupealiste puudulikkuse riski. Vaatamata sellele, et süsteemne deksametasooni sisaldus on lokaalse intraokulaarse ravi korral eeldatavasti väga väike, ei soovitata

OZURDEXi raseduse ajal kasutada, välja arvatud juhul, kui oodatav kasu emale kaalub üles võimaliku riski lootele.

Imetamine

Deksametasoon eritub rinnapiima. Toimeid lapsele ei ole oodata manustamistee ja sellest tuleneva süsteemse sisalduse tõttu. OZURDEXi ei soovitata siiski imetamise ajal kasutada, kui see ei ole hädavajalik.

Fertiilsus

Fertiilsust puudutavaid andmed puuduvad.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

OZURDEX võib teataval määral mõjutada sõidukijuhtimise ja masinatega töötamise võimet. Pärast OZURDEXi saamist klaaskehasisese süstina võib patsientidel tekkida ajutine nägemise halvenemine (vt lõik 4.8). Nad ei tohi juhtida autot ega kasutada masinaid, kuni see on möödunud.

4.8Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

OZURDEXi ravi järgsed kõige sagedamini esinenud kõrvaltoimed on samad, mida on sageli täheldatud oftalmilise hormoonravi või intravitreaalsete süstide puhul (vastavalt kõrgenenud silmasisene rõhk, katarakti teke ja sidekesta või klaaskeha hemorraagia).

Harvemini esinevateks, kuid tõsisemateks kõrvaltoimeteks on endoftalmiit, silmakudede kärbumist põhjustav retiniit, võrkkesta irdumine ja võrkkesta rebend.

OZURDEXi kasutamisel ei ole täheldatud süsteemseid kõrvaltoimeid, v.a. peavalu ja migreen.

Kõrvaltoimete nimekiri tabeli kujul

III faasi kliinilistes uuringutes (DME, BRVO/CRVO ja uveiidi uuringutes) esinenud ja spontaanselt teatatud kõrvaltoimed, mis arvatakse olevat seotud OZURDEX-raviga, on MedDRA organsüsteemi klasside kaupa loetletud alljärgnevas tabelis, kus on kasutatud järgmist konventsiooni:

väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100), harv (≥1/10 000 kuni

<1/1000), väga harv (<1/10 000). Igas esinemissagedusrühmas on kõrvaltoimed esitatud raskusastme vähenemise järjekorras.

Tabel 1. Kõrvaltoimed

Organsüsteemi klass

Esinemissagedus

Kõrvaltoime

Närvisüsteemi häired

Sage

Peavalu

 

Aeg-ajalt

Migreen

Silma kahjustused

Väga sage

Silmasisese rõhu tõus, katarakt, konjunktiivi

 

 

verejooks*

 

Sage

Okulaarne hüpertensioon, subkapsulaarne katarakt,

 

 

klaaskeha verejooks*, nägemisteravuse

 

 

vähenemine*, nägemise

 

 

halvenemine/nägemishäired, klaaskeha irdumine*,

 

 

klaaskeha hõljumid*, klaaskeha tuhmumine*,

 

 

blefariit, silmavalu*, fotopsia*, konjunktiivi turse*,

 

 

konjunktiivi hüpereemia*

 

Aeg-ajalt

Nekrotiseeruv retiniit, endoftalmiit*, glaukoom,

 

 

reetina irdumine*, reetina rebend*, silma

 

 

hüpotoonia*, eeskambripõletik*, eeskambri

 

 

rakud/hägu*, ebanormaalne tunne silmas*,

 

 

silmalaugude sügelus, skleera hüpereemia*

Üldised häired ja

Aeg-ajalt

Seadme paigaltliikumine* (implantaadi nihkumine)

manustamiskoha

 

koos sarvkesta tursega või ilma (vt ka lõik 4.4),

reaktsioonid

 

seadme sisestamisega kaasnevad tüsistused*

 

 

(implantaadi väärpaigaldamine)

*Tähistab kõrvaltoimeid, mis on arvatavalt seotud klaaskehasisese süstimisprotseduuriga (kõrvaltoimete esinemissagedus on proportsioonis antud ravikordade arvuga)

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Diabeetiline maakula turse

OZURDEXi kliinilist ohutust diabeetilise maakula tursega patsientidel hinnati kahes III faasi randomiseeritud, topeltpimemenetlusega ja simuleeritud süstega kontrollitud uuringus. Mõlemas uuringus said randomiseerimise alusel OZURDEXi kokku 347 patsienti ja simuleeritud süsteid 350 patsienti.

OZURDEXi saanud patsientide uuritavas silmas olid kogu uuringuperioodi kestel kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimed katarakt ja kõrgenenud IOP (vt allpool).

Diabeetilise maakula turse kolmeaastaste kliiniliste uuringute algvisiidil oli OZURDEXiga ravitud faakilise uuritava silmaga patsientidest 87%-l mõningane läätse hägustumine/varane katarakt. Kõiki täheldatud katarakti tüüpe (st kortikaalne katarakt, diabeetiline katarakt, nukleaarne katarakt, subkapsulaarne katarakt, lentikulaarne katarakt, katarakt) esines kolmeaastaste uuringute kestel 68%-l faakilise uuritava silmaga patsientidest, keda raviti OZURDEXiga. 59% faakilise uuritava silmaga patsientidest vajasid enne kolmeaastase uuringu viimast visiiti katarakti operatsiooni, millest enamik tehti 2. ja 3. aastal.

Uuritava silma keskmine IOP oli mõlemas ravirühmas algvisiidil ühesugune (15,3 mmHg). Algvisiidil mõõdetud IOP keskmine suurenemine ei olnud OZURDEXi rühma kõigi visiitide ajal suurem kui 3,2 mmHg; keskmine IOP oli kõige kõrgem visiidil, mis toimus süstimisest 1,5 kuu möödumisel, ning see taastus ligikaudsele, algvisiidil määratud tasemele igast süstest kuue kuu möödumisel. OZURDEXi ravile järgneva IOP tõusu kiirus ja ulatus ei suurenenud OZURDEXi korduval süstimisel.

28%-l OZURDEXiga ravitud patsientidest oli IOP algvisiidiga võrreldes ≥ 10 mm Hg võrra tõusnud ühel või enamal uuringuvisiidil. Algvisiidil vajas 3% patsientidest silmasisest rõhku langetavaid ravimeid. Kolmeaastaste uuringute vältel vajas mingil hetkel uuritavas silmas silmasisest rõhku langetavaid ravimeid kokku 42% patsientidest, enamus nendest patsientidest kasutas enam kui ühte

ravimit. Ravimikasutus oli suurim (33%) esimese 12 kuu jooksul ja püsis aastate arvestuses samal tasemel.

OZURDEXiga ravitud patsientidest neli (1%) vajas uuritavas silmas protseduure IOP tõusu ravimiseks. OZURDEXiga ravitud patsientidest üks vajas kirurgilist sekkumist (trabekulektoomiat) steroidide kasutamisest tekkinud IOP tõusu reguleerimiseks, ühel patsiendil tehti trabekulektoomia vesivedeliku väljavoolu blokeerivast eeskambri fibriinist tingitud IOP tõusu tõttu, üks patsient vajas suletud nurga glaukoomi tõttu iridotoomiat ja ühele patsiendile tehti katarakti operatsioonist tingitud iridektoomia. Ükski patsient ei vajanud IOP reguleerimiseks implantaadi eemaldamist vitrektoomia teel.

BRVO/CRVO

OZURDEXi kliinilist ohutust patsientidel, kellel esines maakula turse pärast reetina tsentraal- või haruveeni sulgust, on hinnatud kahes III faasi randomiseeritud, topeltpimedas ja simuleeritud süstiga kontrollitud uuringus. Kahes III faasi uuringus randomiseeriti kokku 427 patsienti saama OZURDEXi ja 426 patsienti saama simuleeritud süsti. Kokku 401 (94%) randomiseeritud ja OZURDEXiga ravitud patsienti lõpetas esialgse ravi (kuni 180. päevani).

Kokku 47,3% patsientidest koges vähemalt üht kõrvaltoimet. Kõige sagedasemateks kõrvaltoimeteks OZURDEXi saanud patsientidel olid silmasisese rõhu tõus (24,0%) ja konjunktiivi verejooks (14,7%).

Kõrvaltoimete profiil BRVO-ga patsientidel oli sarnane CRVO-ga patsientidel täheldatuga, kuigi üldine kõrvaltoimete esinemissagedus oli suurem CRVO-ga patsientide alarühmas.

Suurenenud silmasisene rõhk (IOP) oli OZURDEXi manustamisel maksimaalne 60. päeval ja pöördus tagasi algtasemele 180. päevaks. IOP tõus ei vajanud ravi või raviti seda toopiliste silmasisest rõhku langetavate ravimite ajutise kasutamisega. Esialgse raviperioodi jooksul vajas 0,7% (3/421) OZURDEXi saanud patsientidest laser- või kirurgilisi protseduure tõusnud IOP raviks uuritavas silmas võrreldes 0,2%-ga (1/423) simuleeritud süsti saanud patsientidest.

Kõrvaltoimete profiil 341 patsiendil, keda analüüsiti pärast teist OZURDEXi süsti, oli sarnane esimesele süstile järgnenud kõrvaltoimete profiiliga. Kokku 54% patsientidest koges vähemalt üht kõrvaltoimet. Suurenenud IOP esinemissagedus (24,9%) oli samasugune kui pärast esimest süsti ja pöördus samuti tagasi algtasemele 180. avatud uuringu päevaks. Kataraktide üldine esinemissagedus oli suurem pärast 1 aastat võrreldes esialgse 6 kuuga.

Uveiit

OZURDEXi kliinilist ohutust mittenakkusliku uveiidina avalduva silma tagumise segmendi põletikuga patsientidel on hinnatud ühekordses, mitmekeskuselises, randomiseeritud pimeuuringus.

Kokku randomiseeriti 77 patsienti saama OZURDEXi ja 76 saama simuleeritud süsti. 26-nädalase uuringu läbis kokku 73 randomiseeritud ja OZURDEXiga ravitud patsienti (95%).

OZURDEXi saanud patsientide uuritavas silmas olid kõige sagedasemini täheldatud kõrvaltoimeteks konjunktiivi verejooks (30,3%), silmasisese rõhu tõus (25,0%) ja katarakt (11,8%).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9Üleannustamine

Üleannustamise korral tuleb jälgida silmasisest rõhku ja seda ravida, kui raviarst seda vajalikuks peab.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: oftalmoloogilised ravimid, põletikuvastased ained, ATC-kood: S01BA01.

On näidatud, et tugevatoimeline kortikosteroid deksametasoon surub alla põletikku, inhibeerides põletikulise reaktsiooni korral esinevat turset, fibriini ladestumist, kapillaaride lekkimist ja fagotsüütide migratsiooni. Vaskulaarne endoteeli kasvufaktor (VEGF) on tsütokiin, mille sisaldus on suurenenud maakula turse tingimustes. See on tugev veresoonte läbilaskvuse soodustaja. On näidatud, et kortikosteroidid inhibeerivad VEGF-i ekspressiooni. Lisaks pärsivad kortikosteroidid prostaglandiinide vabanemist, millest mõned on tuvastatud kui tsüstoidse maakula turse mediaatorid.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Diabeetiline maakula turse

OZURDEXi efektiivsust hinnati kahes kolmeaastases, mitmekeskuselises, topeltpimemenetlusega, randomiseeritud, simuleeritud süstega kontrollitud, identse ülesehitusega paralleeluuringus, kuhu kaasati kokku 1048 patsienti (uuringud 206207-010 ja 206207-011). Kokku 351 patsienti randomiseeriti saama OZURDEXi, 347 deksametasooni annuses 350 µg ja 350 patsienti said simuleeritud süste.

Patsiendid vastasid korduvravi kriteeriumitele, kui nende tsentraalse alavälja reetina paksus oli optilise koherentse tomograafia (OCT) mõõtmistulemuste põhjal >175 mikronit või kui uurijate tõlgendus optilise koherentse tomograafia mõõtmistulemustest viitas mis tahes tõenditele reetinasisestest tsüstidest koosnevast residuaalsest võrkkesta tursest või mis tahes piirkondadest, kus reetina on tsentraalses alaväljas või sellest väljaspool paksenenud. Patsiendid said kuni seitse ravikuuri mitte sagedamini kui ligikaudu iga kuue kuu järel.

Uurijate kaalutlusel olid uuringu mis tahes ajal lubatud alternatiivsed ravimeetodid, mille kasutamine tingis uuringutes osalemise lõppemise.

Kokku katkestas uuringus osalemise erinevatel põhjustel 36% OZURDEXiga ravitud patsientidest võrreldes uuringus osalemise katkestanud 57% patsientidest, kes said simuleeritud süste. Kõrvaltoimete tõttu uuringus osalemise katkestamise määrad olid ravi ja simuleeritud süste rühmades sarnased (13% vs. 11%). Ebapiisava efektiivsuse tõttu uuringus osalemise katkestamise määr oli OZURDEXi rühmas simuleeritud süste-rühmaga võrreldes madalam (7% vs. 24%).

Uuringute 206207-010 ja 011 esmased ning peamised teisesed tulemusnäitajad on esitatud tabelis 2. DEX700 rühmas takistas nägemise paranemist katarakti teke. Nägemise paranemine saavutati uuesti pärast katarakti eemaldamist.

Tabel 2. Efektiivsusnäitajad uuringutes 206207-010 ja 206207-011 (ravikavatsuslik populatsioon)

 

Uuring

Uuring

Uuringute 206207-010 ja

 

206207-010

206207-011

206207-011 summaarsed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

andmed

 

DEX 700

 

Simuleeritud

DEX 700

 

Simuleeritud

DEX 700

 

Simuleeritud

Tulemusnäitaja

N = 163

 

 

süst

N = 188

 

süst

N = 351

 

süst

 

 

 

 

N = 165

 

 

N = 185

 

 

 

N = 350

Keskmise parima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

korrigeeritud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nägemisteravuse keskmine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

muutus kolme aasta

4,1

 

1,9

2,9

 

2,0

3,5

 

 

2,0

jooksul,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kõveraalusepindala-põhine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lähenemine (tähed)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P-väärtus

 

0,016

 

0,366

 

 

0,023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esialgse parima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

korrigeeritud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nägemisteravuse ≥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-täheline paranemine

22,1

 

13,3

22,3

 

10,8

22,2

 

12,0

kolmandaks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aastaks/uuringu lõpuks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P-väärtus

 

0,038

 

0,003

< 0,001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esialgse parima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

korrigeeritud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nägemisteravuse keskmine

4,1

 

 

0,8

1,3

 

-0,0

2,6

 

0,4

muutus kolmandaks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aastaks/viimaseks visiidiks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(tähed)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P-väärtus

 

0,020

 

0,505

 

 

0,054

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optilise koherentse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tomograafiaga hinnatud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tsentraalse alamvälja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reetina paksuse keskmine

-101,1

 

 

-37,8

-120,7

 

-45,8

-111,6

 

-41,9

muutus kolme aasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jooksul,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kõveraalusepindala-põhine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lähenemine (µm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P-väärtus

< 0,001

< 0,001

< 0,001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pseudofaakiaga patsientide summaarsete andmete analüüsi esmased ja peamised teisesed tulemusnäitajad on esitatud tabelis 3.

Tabel 3. Efektiivsusnäitajad pseudofaakiaga patsientide korral (uuringute 206207-010 ja 206207-011 summaarsed andmed)

 

DEX 700

Simuleeritud

 

Tulemusnäitaja

N = 86

süst

P-väärtus

 

 

N = 101

 

Keskmise parima korrigeeritud

6,5

1,7

< 0,001

nägemisteravuse keskmine muutus kolme

 

 

 

aasta jooksul, kõveraalusepindala-põhine

 

 

 

lähenemine (tähed)

 

 

 

Esialgse parima korrigeeritud

23,3

10,9

0,024

nägemisteravuse ≥ 15-täheline paranemine

 

 

 

kolmandaks aastaks/uuringu lõpuks (%)

 

 

 

Esialgse parima korrigeeritud

6,1

1,1

0,004

nägemisteravuse keskmine muutus

 

 

 

kolmandaks aastaks/viimaseks visiidiks

 

 

 

(tähed)

 

 

 

Optilise koherentse tomograafiaga hinnatud

131,8

50,8

< 0,001

tsentraalse alamvälja reetina paksuse

 

 

 

keskmine muutus kolme aasta jooksul,

 

 

 

kõveraalusepindala-põhine lähenemine (µm)

 

 

 

Mis tahes varasemat ravi saanud patsientide summaarsete andmete analüüsi esmased ja peamised teisesed tulemusnäitajad on esitatud tabelis 4.

Tabel 4. Efektiivsusnäitajad mis tahes varasemat ravi saanud patsientide korral (uuringute 206207 010 ja 206207-011 summaarsed andmed)

 

DEX 700

Simuleeritud

 

Tulemusnäitaja

N = 247

süst

P-väärtus

 

 

N = 261

 

Keskmise parima korrigeeritud nägemisteravuse

 

 

 

keskmine muutus kolme aasta jooksul,

3,2

1,5

0,024

kõveraalusepindala põhine lähenemine (tähed)

 

 

 

Esialgse parima korrigeeritud nägemisteravuse ≥

 

 

 

15-täheline paranemine kolmandaks

21,5

11,1

0,002

aastaks/uuringu lõpuks (%)

 

 

 

Esialgse parima korrigeeritud nägemisteravuse

 

 

 

keskmine muutus kolmandaks aastaks/viimaseks

2,7

0,1

0,055

visiidiks (tähed)

 

 

 

Optilise koherentse tomograafiaga hinnatud

 

 

 

tsentraalse alamvälja reetina paksuse keskmine

126,1

39,0

< 0,001

muutus kolme aasta jooksul, kõveraalusepindala-

 

 

 

põhine lähenemine (µm)

 

 

 

BRVO/CRVO

OZURDEXi tõhusust hinnati kahes mitmekeskuselises, topeltpimedas, randomiseeritud, simuleeritud süstiga kontrollitud ja paralleelses identse ülesehitusega uuringus, kus osales kokku 1267 patsienti, kes randomiseeriti saama ravi deksametasooni 350 µg või 700 µg implantaatidega või simuleeritud süstiga (uuringud 206207-008 ja 206207-009). Kokku 427 patsienti randomiseeriti saama OZURDEXi, 414 deksametasooni annuses 350 µg ja 426 patsienti said simuleeritud süsti.

Uuringute tulemuste summaarne analüüs näitas, et ravi korral OZURDEXi implantaatidega täheldati statistiliselt oluliselt suuremat ravile reageerimist, mis oli määratletud kui patsientide hulk, kes saavutasid ≥ 15-tähelise parima korrigeeritud nägemisteravuse (BCVA) paranemise võrreldes esialgsega 90. päeval pärast ühe implantaadi süstimist võrreldes simuleeritud süstiga (p < 0,001).

Patsientide suhtarv, kes saavutasid esmase tõhususe tulemusnäitaja BCVA ≥ 15-tähelise paranemise võrreldes esialgsega pärast ühe implantaadi süstimist, on näidatud tabelis 5. Ravitoimet täheldati esimesel hindamise ajahetkel 30. päeval. Maksimaalset ravitoimet täheldati 60. päeval ja erinevus ravile reageerinute arvus oli statistiliselt oluline OZURDEXi kasuks võrreldes simuleeritud süstiga kõigis ajapunktides kuni 90. päevani pärast süsti. Arvuliselt oli ravile reageerinute arv esialgse BCVA ≥ 15-tähelise paranemise alusel 180. päeval OZURDEXiga ravitud patsientidel suurem võrreldes simuleeritud süsti saanud patsientidega.

Tabel 5. Patsientide suhtarv ≥ 15-tähelise esialgse parima korrigeeritud nägemisteravuse paranemisega uuritud silmas (summaarsed andmed, ravikavatsuslik (ITT) populatsioon)

 

 

OZURDEX

Simuleeritud süst

 

 

Visiit

N = 427

N = 426

 

 

30. päev

21,3% a

7,5%

 

 

60. päev

29,3% a

11,3%

 

 

90. päev

21,8% a

13,1%

 

 

180. päev

21,5%

17,6%

 

a

Suhtarv OZURDEXiga oluliselt suurem võrreldes simuleeritud süstiga (p < 0,001)

 

Keskmine muutus võrreldes esialgse BCVA-ga oli oluliselt suurem OZURDEXiga kõigis ajapunktides võrreldes simuleeritud süstiga.

Mõlema III faasi uuringu ja summaarsete andmete analüüsis oli aeg kuni ≥ 15-tähelise (3-realise) paranemise saavutamiseni BCVA kumulatiivse vastuse kõverates oluliselt erinev OZURDEXi puhul võrreldes simuleeritud süstiga (p < 0,001), kusjuures OZURDEXiga ravitud patsiendid saavutasid 3-realise BCVA paranemise varem kui simuleeritud süstiga ravitud patsiendid.

OZURDEX oli nägemiskaotuse vältimisel arvuliselt simuleeritud süstist parem. Seda näitas väiksem patsientide suhtarv OZURDEXi rühmas, kes 6-kuulise hindamisperioodi jooksul kogesid nägemise halvenemist ≥ 15 tähe võrra.

Mõlema III faasi uuringu ja summaarsete andmete analüüsis oli keskmine reetina paksus oluliselt väiksem ja keskmine vähenemine võrreldes esialgsega oli oluliselt suurem OZURDEXi puhul (– 207,9 mikromeetrit) võrreldes simuleeritud süstiga (–95,0 mikromeetrit) 90. päeval (p < 0,001, summaarsed andmed). See anatoomiline leid toetas seega BVCA alusel hinnatud ravitoimet 90. päeval. 180. päevaks ei olnud keskmine reetina paksus (–119,3 mikromeetrit) võrreldes simuleeritud süstiga statistiliselt oluline.

Patsiendid, kelle BCVA skoor oli < 84 VÕI reetina paksus > 250 mikromeetri optilise koherentse tomograafia (OCT) alusel ja kellel uuringu läbiviija arvates ravi ei suurendanud riski, võisid saada ravi OZURDEXiga avatud jätku-uuringu käigus. Patsientidest, keda raviti uuringu avatud faasis, said 98% OZURDEXi süsti 5…7 kuud pärast esialgset ravi.

Nagu esialgse ravi puhul, täheldati avatud faasis maksimaalset vastust 60. päeval. Kumulatiivse ravivastuse tase oli uuringu avatud faasis kõrgem neil patsientidel, kes said kaks järjestikust OZURDEXi süsti võrreldes patsientidega, kes ei olnud esmases faasis OZURDEXi süsti saanud.

Ravile reageerinute suhtarv oli igas ajapunktis alati suurem pärast teist süsti võrreldes esimese süstiga. Samas annab ravi 6-kuuline edasilükkamine ravile reageerinute väiksema suhtarvu kõigis ajapunktides avatud faasi jooksul võrreldes nendega, kes said teise OZURDEXi süsti.

Uveiit

OZURDEXi kliinilist tõhusust uveiidiga patsientide tagumise segmendi mittenakkusliku silmapõletiku ravimisel hinnati ühekordses, mitmekeskuselises, randomiseeritud pimeuuringus.

Kokku randomiseeriti 229 patsienti saama deksametasooni 350 µg või 700 µg implantaate või simuleeritud süsti. Neist randomiseeriti kokku 77 patsienti saama OZURDEXi, 76 deksametasooni annuses 350 µg ja 76 patsienti saama simuleeritud süsti. 26-nädalase uuringu läbis kokku 95% patsientidest.

Nende patsientide osakaal, kelle klaaskeha hägususe tase uuritavas silmas oli 8. nädalal (esmane tulemusnäitaja) 0, oli OZURDEXi rühmas (46,8%) 4-kordselt suurem simuleeritud süstiga (11,8%) võrreldes, p < 0,001. Statistiline paremus säilis kuni 26. nädalani (kaasa arvatud) (p ≤ 0,014) nagu näidatud tabelis 6.

Kumulatiivsed ravivastuse näitajate kõverad (aeg klaaskeha hägususe tasemeni 0) olid OZURDEXi rühmas märkimisväärselt erinevad simuleeritud süsti rühmast (p < 0,001), kusjuures deksametasooni saavatel patsientidel täheldati ravivastuse kiiremat algust ja suuremat ulatust.

Klaaskeha hägususe taandumisega kaasnes nägemisteravuse paranemine. Nende patsientide osakaal, kelle uuritavas silmas paranes nägemisteravus uuringu alguse BSVA-ga võrreldes vähemalt 15 tähe võrra, oli 8. nädalal OZURDEXi rühmas (42,9%) 6-kordselt suurem, võrreldes simuleeritud süstiga (6,6%), p < 0,001. Statistiline paremus saavutati 3. nädalal ning see säilis kuni 26. nädalani (kaasa arvatud) (p < 0,001) nagu näidatud tabelis 6.

Nende patsientide osakaal, kes vajasid uuringu algusest kuni 8. nädalani erakorralisi ravimeid, oli OZURDEXi rühmas (7,8%) ligi 3-kordselt väiksem kui simuleeritud süsti rühmas (22,4%), p = 0,012.

Tabel 6. Patsientide osakaal klaaskeha hägususe tasemega 0 ning uuringu alguse parima korrigeeritud nägemisteravuse ≥ 15-tähelise paranemisega uuritud silmas (ravikavatsuslik (ITT) populatsioon)

Visiit

Klaaskeha hägususe tase 0

BCVA paranemine uuringu algusest

 

 

 

≥ 15 tähe võrra

 

DEX 700

Simul. süst

DEX 700

Simul. süst

 

N = 77

N = 76

N = 77

N = 76

Nädal 3

23,4%

11,8%

32,5%a

3,9%

Nädal 6

42,9%a

9,2%

41,6%a

7,9%

Nädal 8

46,8%a

11,8%

42,9%a

6,6%

Nädal 12

45,5%a

13,2%

41,6%a

13,2%

Nädal 16

40,3%b

21,1%

39,0%a

13,2%

Nädal 20

39,0%c

19,7%

40,3%a

13,2%

Nädal 26

31,2%d

14,5%

37,7%a

13,2%

a p < 0,001; b p = 0,010; c p = 0,009; d p = 0,014

Lapsed

Euroopa Ravimiamet on tühistanud nõude esitada OZURDEXi uuringute tulemused kõigis laste alarühmades reetina vaskulaarse sulguse ja ka diabeetilise maakula turse korral. (Vt lõik 4.2 teabe saamiseks lastel kasutamise kohta).

5.2Farmakokineetilised omadused

Plasmakontsentratsioonid saadi kahes 6-kuulises tõhususe uuringus 21 patsiendist koosnevalt alarühmalt enne manustamist ning 7., 30., 60. ja 90. päeval pärast ühe klaaskehasisese implantaadi klaaskehasisest süstimist, mis sisaldas 350 µg või 700 µg deksametasooni. Üheksakümmend viis protsenti plasma deksametasooni kontsentratsiooni väärtustest 350 µg annuse rühmas ja 86% 700 µg annuse rühmas olid allpool määramispiiri (0,05 ng/ml). Kõrgeimat plasmakontsentratsiooni väärtust 0,094 ng/ml täheldati ühel osalejal 700 µg annuse rühmas. Plasma deksametasooni kontsentratsioon ei olnud seotud patsientide vanuse, kehakaalu ega sooga.

Plasmakontsentratsioone mõõdeti diabeetilise maakula tursega patsientidel kahe keskse uuringu alarühmas enne annustamist ning 350 µg või 700 µg deksametasooni sisaldava ühe klaaskehasisese

implantaadi klaaskehasisesest süstet 1, 7 ja 21 päeva ning 1,5 ja 3 kuu möödumisel. Plasma deksametasooni kontsentratsiooni väärtustest olid 350 µg annuse rühmas 100% ja 700 µg annuse rühmas 90% alumisest määramispiirist (0,05 ng/ml) madalamad. Kõrgeimat plasmakontsentratsiooni väärtust 0,102 ng/ml täheldati ühel uuringus osalejal, kes kuulus 700 µg annuse rühma. Plasma deksametasooni kontsentratsioon ei olnud seotud patsientide vanuse, kehakaalu ega sooga.

Ahvide 6-kuulises uuringus oli pärast üht klaaskehasisest OZURDEXi süsti deksametasooni klaaskeha sisu Cmax 100 ng/ml 42 päeva pärast süsti ja 5,57 ng/ml 91. päeval. Deksametasoon jäi klaaskehas avastatavaks 6 kuud pärast süsti. Deksametasooni kontsentratsiooni järjestus oli reetina > iiris > tsiliaarkeha > klaaskehavedelik > vesivedelik > plasma.

In vitro metabolismi uuringus ei täheldatud metaboliite pärast [14C]-deksametasooni inkubeerimist inimese kornea, iirise-tsiliaarkeha, korioidi, reetina, klaaskeha sisu ega skleera kudedes 18 tunni jooksul. See vastab küülikutel ja ahvidel läbi viidud okulaarse metabolismi uuringute tulemustele.

Deksametasoon metaboliseerub lõpuks rasv- ja vesilahustuvateks metaboliitideks, mis eritatakse sapi ja uriiniga.

OZURDEXi maatriks laguneb aeglaselt piimhappeks ja glükoolhappeks tavalise hüdrolüüsi teel ning edasi süsinikdioksiidiks ja veeks.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Mittekliinilistes uuringutes täheldati toimeid vaid soovitatud kliinilistest maksimaalsetest inimannustest tunduvalt suuremate annuste manustamisel.

Puuduvad OZURDEXi mutageensuse, kantserogeensuse, reproduktiivse toksilisuse ja arengutoksilisuse andmed. On näidatud, et deksametasoon on teratogeenne hiirtel ja küülikutel pärast toopilist oftalmilist manustamist.

Implantaadi paigaldamisel silma tagumisse segmenti on küülikutel täheldatud deksametasooni tungimist terve/ravimata silma kontralateraalse difusiooni teel.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Ester-terminaalne 50 : 50 polü-D,L-laktiidkoglükoliid.

Happe-terminaalne 50 : 50 polü-D,L-laktiidkoglükoliid.

6.2Sobimatus

Ei ole kohandatav.

6.3Kõlblikkusaeg

3 aastat

6.4Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Iga pakend sisaldab:

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav steriilne implanteeritav kepikesekujuline implantaat, mis sisaldab 700 µg deksametasooni ja paikneb ühekordselt kasutatava aplikaatori roostevabast terasest nõelas.

Aplikaator koosneb roostevabast terasest kolvist, mis paikneb nõelas, kus implantaati hoiab paigal silikoonist muhv. Kolbi juhib aplikaatori kere küljel paiknev kang. Nõela kaitseb kaitsekork ja kangi ohutuskleebis.

Implantaati sisaldav aplikaator on pakitud suletud fooliumkotti, mis sisaldab kuivatusainet.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

OZURDEX on ette nähtud ainult ühekordseks kasutamiseks.

Iga aplikaatorit tohib kasutada ainult ühe silma raviks.

Aplikaatorit ei tohi kasutada, kui seda sisaldava fooliumkoti kinnitus on kahjustatud. Pärast fooliumkoti avamist tuleb aplikaatorit kasutada kohe.

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Co.Mayo

Westport

Iirimaa

8.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/10/638/001

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 27/07/2010

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 23/03/2015

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

KK/AAAA

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu/.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu