Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Palonosetron Accord (palonosetron) – Pakendi infoleht - A04AA05

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusPalonosetron Accord
ATC koodA04AA05
Toimeainepalonosetron
TootjaAccord Healthcare Ltd

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Palonosetron Accord 250 mikrogrammi süstelahus palonosetroon

Enne ravimi manustamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Palonosetron Accord ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Palonosetron Accord’i kasutamist

3.Kuidas Palonosetron Accord’i kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Palonosetron Accord’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Palonosetron Accord ja milleks seda kasutatakse

Palonosetron Accord kuulub ravimirühma, mida nimetatakse serotoniini (5-HT3) antagonistideks.

Nimetatud ravimitel on võime blokeerida keemilise aine serotoniini toimet, mis võib põhjustada iiveldust ja oksendamist.

Palonosetron Accord’i kasutatakse vähivastase keemiaraviga kaasneva iivelduse ja oksendamise ennetamiseks täiskasvanud patsientidel, noorukitel ja vanematel kui ühekuulistel lastel.

2. Mida on vaja teada enne Palonosetron Accord’i kasutamist

Ärge kasutage Palonosetron Accord’i:

-kui olete palonosetrooni või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Palonosetron Accord’i kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega:

-kui teil on äge soolesulgus või on esinenud korduvaid kõhukinnisusi;

-kui kasutate Palonosetron Accord’i lisaks ravimitele, mis võivad põhjustada südame rütmihäireid, nt amiodaroon, nikardipiin, kinidiin, moksifloksatsiiin, erütromütsiin, haloperidool, klorpromasiin, kvetiapiin, tioridasiin, domperidoon;

-kui teil või teie suguvõsas on esinenud muutusi südamerütmis (QT-intervalli pikenemine);

-kui teil on muid südamehäireid;

-kui teie veres on teatavate mineraalainete, näiteks kaaliumi ja magneesiumi tasakaalu häired, mida ei ole ravitud.

Palonosetron Accord’i ei ole soovitatav kasutada keemiaravile järgnevatel päevadel, välja arvatud juhul, kui saate veel ühe keemiaravitsükli.

Muud ravimid ja Palonosetron Accord

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, sealhulgas:

- SSRI-d (selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid), mida kasutatakse depressiooni ja/või ärevuse raviks, sealhulgas fluoksetiin, paroksetiin, sertraliin, fluvoksamiin, tsitalopraam, estsitalopraam.

- SNRI-d (serotoniini ja noradrenaliini tagasihaarde inhibiitorid), mida kasutatakse depressiooni ja/või ärevuse raviks, sealhulgas venlafaksiin, duloksetiin.

Rasedus ja imetamine

Rasedus

Kui te olete rase või arvate end olevat rase, manustab arst teile Palonosetron Accord’i vaid sel juhul, kui see on hädavajalik.

Ei ole teada, kas Palonosetron Accord’i kasutamine raseduse ajal avaldab kahjulikku mõju.

Kui te olete rase või arvate end olevat rase, pidage enne ravimi kasutamist nõu arsti või apteekriga.

Imetamine

Ei ole teada, kas Palonosetron Accord eritub rinnapiima.

Kui imetate last, pidage enne Palonosetron Accord’i kasutamist nõu arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Palonosetron Accord võib põhjustada pearinglust või väsimust. Sellisel juhul ärge juhtige autot ega kasutage tööriistu või masinaid.

Oluline teave mõningate Palonosetron Accord’i koostisainete suhtes

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) viaali kohta, see tähendab on põhimõtteliselt “naatriumivaba”.

3.Kuidas Palonosetron Accord’i kasutada

Arst või meditsiiniõde süstib Palonosetron Accord’i tavaliselt ligikaudu 30 minutit enne keemiaravi alustamist.

Täiskasvanud

Palonosetron Accord’i soovitatav annus on 250 mikrogrammi, mis manustatakse kiire süstina veeni.

Lapsed ja noorukid (vanuses 1 kuust kuni 17 aastani)

Arst otsustab annuse üle olenevalt kehakaalust, kuid maksimaalne annus on 1500 mikrogrammi. Palonosetron Accord’i manustatakse aeglase infusioonina veeni.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Täiskasvanud

Sage

need võivad esineda kuni 1 inimesel 10st

peavalu,

pearinglus,

kõhukinnisus ja kõhulahtisus.

Aeg-ajalt

need võivad esineda kuni 1 inimesel 100st

kõrge või madal vererõhk,

ebanormaalne südametegevus või verevoolu vähenemine südamesse,

veenide värvuse muutumine ja/või veenide laienemine,

vere ebanormaalselt kõrge või madal kaaliumitase,

suhkrutaseme tõus veres või uriinis,

vere madal kaltsiumisisaldus,

vere pigmendi bilirubiini taseme tõus,

teatavate maksaensüümide aktiivsuse tõus,

eufooria või ärevustunne,

unetus või uinumisraskused,

isu vähenemine või isutus,

nõrkus, väsimus, palavik või gripilaadsed sümptomid,

tuimus, põletustunne, naha kihelus- või kipitustunne,

sügelev lööve,

nägemishäired või silmaärritus,

liikumisel tekkiv iiveldus,

kõrvade kumisemine

luksumine, puhitus, suukuivus või seedehäired,

kõhuvalu,

urineerimisraskused,

liigesevalu,

EKG kõrvalekalded (QT-intervalli pikenemine).

Väga harv

need võivad esineda kuni 1 inimesel 10 000st Allergilised reaktsioonid Palonosetron Accord’i suhtes.

Nähtude hulka võivad kuuluda huulte, näo, keele või kõri turse, hingamisraskused või kollaps, võite täheldada ka sügelevat, kupladega löövet (nõgestõbi), põletustunne või valu süstekohal.

Lapsed ja noorukid

Sage

need võivad esineda kuni 1 inimesel 10st

peavalu.

Aeg-ajalt

need võivad esineda kuni 1 inimesel 100st

pearinglus,

tõmblevad kehaliigutused,

ebatavaline südamerütm,

köha ja hingeldus,

ninaverejooks,

sügelev nahalööve või nõgestõbi,

palavik,

valu infusioonikohal.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Palonosetron Accord’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja viaalil pärast „Kõlblik kuni/EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ainult ühekordseks kasutamiseks, kasutamata jäänud lahus tuleb hävitada.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Palonosetron Accord sisaldab

-Toimeaine on palonosetroon (vesinikkloriidina).

Lahuse iga ml sisaldab 50 mikrogrammi palonosetrooni. Lahuse üks 5 ml viaal sisaldab 250 mikrogrammi palonosetrooni.

-Abiained on mannitool, dinaatriumedetaat (vt lõik 2 naatriumi sisalduse kohta), naatriumtsitraat, sidrunhappe monohüdraat, naatriumhüdroksiid (vt lõik 2 naatriumi sisalduse kohta), kontsentreeritud vesinikkloriidhape ja süstevesi.

Kuidas Palonosetron Accord välja näeb ja pakendi sisu

Palonosetron Accord’i süstelahus on läbipaistev värvitu lahus, mis on saadaval 6 ml klaasviaalis, suletud klorobutüülkummist korgi ja eemaldatava kattega alumiiniumümbris. Üks viaal sisaldab üht annust.

Pakendis on üks viaal.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Accord Healthcare Limited Sage House

319, Pinner Road, North Harrow Middlesex HA1 4HF Ühendkuningriik

Tootjad

Accord Healthcare Limited Ground floor, Sage House

319, Pinner Road, North Harrow Middlesex HA1 4HF Ühendkuningriik

Wessling Hungary Kft

Fòti ùt 56, Budapest H-1047,

Ungari

Infoleht on viimati uuendatud

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu/.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu