Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Palonosetron Hospira (palonosetron hydrochloride) – Pakendi infoleht - A04AA05

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusPalonosetron Hospira
ATC koodA04AA05
Toimeainepalonosetron hydrochloride
TootjaHospira UK Limited

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Palonosetron Hospira, 250 mikrogrammi süstelahus palonosetroon

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Palonosetron Hospira ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Palonosetron Hospira kasutamist

3.Kuidas Palonosetron Hospira’t kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Palonosetron Hospira’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Palonosetron Hospira ja milleks seda kasutatakse

Palonosetron Hospira kuulub ravimirühma, mida nimetatakse serotoniini (5HT3) antagonistideks.

Nimetatud ravimitel on võime blokeerida keemilise aine serotoniini toimet, mis võib põhjustada iiveldust ja oksendamist.

Palonosetron Hospira’t kasutatakse vähivastase keemiaraviga kaasneva iivelduse ja oksendamise vältimiseks täiskasvanud patsientidel, noorukitel ja üle ühe kuu vanustel lastel.

2. Mida on vaja teada enne Palonosetron Hospira kasutamist

Ärge kasutage Palonosetron Hospira’t:

kui olete palonosetrooni või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Palonosetron Hospira kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

kui teil on äge soolesulgus või on esinenud korduvaid kõhukinnisusi;

kui kasutate Palonosetron Hospira’t lisaks ravimitele, mis võivad põhjustada südame rütmihäireid, nt amiodaroon, nikardipiin, kinidiin, moksifloksatsiiin, erütromütsiin, haloperidool, kloorpromasiin, kvetiapiin, tioridasiin, domperidoon;

kui teil või teie sugulasel on esinenud muutusi südamerütmis (QT-intervalli pikenemine);

kui teil on muid südamehäireid;

kui teie veres on teatavate mineraalainete, näiteks kaaliumi ja magneesiumi tasakaalu häired, mida ei ole ravitud.

Palonosetron Hospira’t ei ole soovitatav kasutada keemiaravile järgnevatel päevadel, välja arvatud juhul kui saate veel ühe keemiaravitsükli.

Muud ravimid ja Palonosetron Hospira

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, sealhulgas:

SSRId (selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid), mida kasutatakse depressiooni ja/või

ärevuse raviks, sealhulgas fluoksetiin, paroksetiin, sertraliin, fluvoksamiin, tsitalopraam, estsitalopraam;

SNRId (serotoniini ja noradrenaliini tagasihaarde inhibiitorid), mida kasutatakse depressiooni ja/või ärevuse raviks, sealhulgas venlafaksiin, duloksetiin.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te olete rase või arvate end olevat rase, manustab arst teile Palonosetron Hospira’t vaid sel juhul, kui see on hädavajalik.

Ei ole teada, kas Palonosetron Hospira kasutamine raseduse ajal avaldab kahjulikku mõju.

Ei ole teada, kas Palonosetron Hospira eritub rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Palonosetron Hospira võib põhjustada pearinglust või väsimust. Sellisel juhul ärge juhtige autot ega kasutage tööriistu või masinaid.

Oluline teave mõningate Palonosetron Hospira koostisosade kohta

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) viaali kohta, s.t on sisuliselt naatriumivaba.

3.Kuidas Palonosetron Hospira’t kasutada

Arst või õde süstib Palonosetron Hospira’t tavaliselt ligikaudu 30 minutit enne keemiaravi alustamist.

Täiskasvanud

Palonosetron Hospira soovitatav annus on 250 mikrogrammi, mis manustatakse kiire süstina veeni.

Lapsed ja noorukid (vanuses 1 kuust kuni 17 aastani)

Arst otsustab annuse üle olenevalt kehakaalust, kuid maksimaalne annus on 1500 mikrogrammi. Palonosetron Hospira’t manustatakse aeglase infusioonina veeni.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Täiskasvanud:

Sage (võivad esineda kuni 1 inimesel 10st):

peavalu

pearinglus

kõhukinnisus

kõhulahtisus

Aeg-ajalt (võivad esineda kuni 1 inimesel 100st):

kõrge või madal vererõhk

ebanormaalne südametegevus või verevoolu vähenemine südamesse

veenide värvuse muutumine ja/või veenide laienemine

vere ebanormaalselt kõrge või madal kaaliumitase

vere või uriini suhkrutaseme tõus

vere madal kaltsiumisisaldus

vere pigmendi bilirubiini taseme tõus

teatavate maksaensüümide taseme tõus

eufooria või ärevustunne

unetus või uinumisraskused

isu vähenemine või isutus

nõrkus, väsimus, palavik või gripilaadsed sümptomid

tuimus, põletustunne, naha kihelus- või kipitustunne

kihelev nahalööve

nägemishäired või silmaärritus

sõidu ajal tekkiv iiveldus

kõrvade kumisemine

luksumine, puhitus, suukuivus või seedehäired

kõhuvalu

urineerimisraskused

liigesevalu

EKG kõrvalekalded (QT-intervalli pikenemine)

Väga harv (võivad esineda kuni 1 inimesel 10 000st):

Allergilised reaktsioonid Palonosetron Hospira suhtes. Nähtude hulka võivad kuuluda huulte, näo, keele või kõri turse, hingamisraskused või kollaps, võite täheldada ka sügelevat mügarlikku löövet (nahapõletikku), põletustunne või valu süstekohal.

Lapsed ja noorukid:

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10st):

peavalu

Aeg-ajalt (võivad esineda kuni 1 inimesel 100st):

pearinglus

jõnksulised kehaliigutused

südame rütmihäired

köha või õhupuudus

ninaverejooks

kihelev nahalööve või nahapõletik

palavik

valu infusioonikohal

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Palonosetron Hospira’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud viaalil ja karbil pärast „Kõlblik kuni”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ainult ühekordseks kasutamiseks, kogu kasutamata jäänud lahus tuleb hävitada.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Palonosetron Hospira sisaldab

-Toimeaine on palonosetroon (vesinikkloriidina). Lahuse iga ml sisaldab 50 mikrogrammi palonosetrooni. Lahuse iga 5 ml viaal sisaldab 250 mikrogrammi palonosetrooni.

-Abiained on mannitool, dinaatriumedetaat, naatriumtsitraat, sidrunhappe monohüdraat, süstevesi, naatriumhüdroksiid (pH kohandamiseks) ja vesinikkloriidhape (pH kohandamiseks).

Kuidas Palonosetron Hospira välja näeb ja pakendi sisu

Palonosetron Hospira süstelahus on selge värvitu lahus ning on saadaval pakendis, mis sisaldab üht I tüüpi klaasist ja klorobutüülkummist korgi ning alumiiniumkaanega viaali 5 ml lahusega. Üks viaal sisaldab ühte annust.

Saadaval pakendites, milles on üks viaal 5 ml lahusega.

Müügiloa hoidja

Hospira UK Limited, Horizon, Honey Lane, Hurley, Maidenhead, SL6 6RJ, Ühendkuningriik

Tootja

Hospira UK Limited, Horizon, Honey Lane, Hurley, Maidenhead, SL6 6RJ, Ühendkuningriik

HOSPIRA Enterprises B.V., Randstad 22-11, 1316 BN Almere, Holland

Hospira S.P.A., Via Fosse Ardeatine, 2-20060 Liscate, Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

BE / LU / NL

CY

Pfizer S.A. / N.V.

Pharmaceutical Trading Co Ltd

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

Tel: 24656165

BG / EL / MT / PL / RO / UK

LV

Hospira UK Limited

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel: + 44 (0) 1628 515500

Tel.: + 371 670 35 775

CZ

LT

Pfizer, spol. s r.o.

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel: +420-283-004-111

Tel. + 370 52 51 4000

DK

HU

Pfizer ApS

Pfizer Kft.

Tlf: + 45 44 20 11 00

Tel: + 36 1 488 37 00

DE

NO

Pfizer Pharma PFE GmbH

Pfizer AS

Tel: + 49 (0)800 8535555

Tlf: +47 67 52 61 00

EE

AT

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H

Tel: +372 666 7500

ES

PT

Pfizer GEP, S.L.

Hospira Portugal Lda

Tel: +34 91 490 99 00

Tel: + 351 214857434

 

 

FR

SI

Pfizer PFE France

Pfizer Luxembourg SARL

Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

 

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

 

Tel: +386 (0)1 52 11 400

HR

SK

Pfizer Croatia d.o.o.

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +385 1 3908 777

Tel: +421–2–3355 5500

IE

 

FI

Hospira Ireland Sales Limited

Pfizer PFE Finland Oy

Tel: 1800 633 363 (toll free)

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

+44 (0) 1304 616161

 

IS

 

SE

Icepharma hf.

Pfizer AB

Sími: +354 540 8000

Tel: +46 (0)8 550 520 00

IT

Pfizer Italia Srl

Tel: +39 06 33 18 21

Infoleht on viimati uuendatud kuu AAAA.

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu