Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca (Pandemic influenza vaccine H5N1 Medimmune) (reassortant influenza virus (live attenuated)...) – Pakendi infoleht - J07BB03

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusPandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca (Pandemic influenza vaccine H5N1 Medimmune)
ATC koodJ07BB03
Toimeainereassortant influenza virus (live attenuated) of the following strain: A/Vietnam/1203/2004 (H5N1) strain
TootjaAstraZeneca AB

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca, ninasprei suspensioon

Pandeemilise gripi vaktsiin (H5N1) (nõrgestatud elusvaktsiin, nasaalne)

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.

Enne vaktsiini manustamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile või teie lapsele vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga.

-See vaktsiin on välja kirjutatud üksnes teile või teie lapsele. Ärge andke seda kellelegi teisele.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne, kui teile manustatakse Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZenecat

3.Kuidas Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZenecat manustatakse

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZenecat säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca ja milleks seda kasutatakse

Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca on vaktsiin gripi ennetamiseks ametlikult väljakuulutatud pandeemia korral. Seda kasutatakse lastel ja noorukitel alates 12 kuust kuni 18- aastaseks saamiseni.

Pandeemiline gripp on gripp, mis ilmub vähem kui kümneaastase kuni mitmekümneaastase vahega. See levib kiiresti üle maailma. Pandeemilise gripi sümptomid sarnanevad tavalise gripi omadega, kuid võivad olla raskemad.

Kuidas Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca toimib

Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca sarnaneb Fluenz Tetraga (nelja tüve sisaldav ninakaudne ehk nasaalne gripivaktsiin), selle vahega, et Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca annab kaitse ainult ametlikult väljakuulutatud pandeemiat põhjustava gripiviiruse tüve vastu.

Kui inimesele manustatakse vaktsiini, hakkab immuunsüsteem (organismi loomulik kaitsesüsteem) tootma gripiviiruse vastaseid kaitsekehi. Mitte ükski vaktsiini koostisaine ei põhjusta grippi.

Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca vaktsiini viirus on kasvanud kanamunades. Ametlikult väljakuulutatud pandeemia puhuks vaktsiini tootmisel kasutati Maailma Terviseorganisatsiooni soovitatud gripiviiruse tüve.

2. Mida on vaja teada enne, kui teile manustatakse Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZenecat

Teile ei tohi manustada Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZenecat:

kui teil on varem tekkinud raske allergiline reaktsioon (st eluohtlik) munade, munavalkude, gentamütsiini või želatiini või selle vaktsiini mis tahes koostisosa suhtes (loetletud lõigus 6 „Pakendi sisu ja muu teave”). Teavet allergiliste reaktsioonide nähtude kohta vt lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed”. Pandeemia korral võib arst teile siiski vaktsineerimist soovitada, eeldusel, et allergilise reaktsiooni tekkimisel vajalik arstiabi on vajaduse korral kohe kättesaadav.

Kui midagi eelloetletust käib teie kohta, teatage sellest oma arstile, meditsiiniõele või apteekrile.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Rääkige oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga enne vaktsiini manustamist:

kui laps on alla 12 kuu vana. Alla 12 kuu vanused lapsed ei tohi seda vaktsiini saada, sest võivad tekkida kõrvaltoimed.

kui teil on varem tekkinud mõni allergiline reaktsioon (st mitte äkki tekkinud eluohtlik allergiline reaktsioon) munade, munavalkude, gentamütsiini või želatiini või selle vaktsiini mis tahes koostisosa suhtes (loetletud lõigus 6 “Pakendi sisu ja muu teave”).

kui te juba võtate atsetüülsalitsüülhapet (aine, mida leidub paljudes valuvaigistavates ja palavikku alandavates ravimites), sest on risk väga harva esineva, aga raske haiguse (Reye’ sündroom) tekkeks.

kui teil on verehaigus või vähkkasvaja, mis teie immuunsüsteemi mõjutab.

kui teie arst on teile öelnud, et teil on mõne haiguse, ravimi või muu ravi tagajärjel nõrgenenud immuunsüsteem.

kui teil on raske astma või teil on praegu vilisev hingamine.

kui te olete lähedases kontaktis kellegagi, kelle immuunsüsteem on väga nõrk (näiteks pärast luuüdi siirdamist isoleerimist vajav patsient).

Kui midagi eelloetletust käib teie kohta, teatage sellest enne vaktsineerimist oma arstile, meditsiiniõele või apteekrile. Tema otsustab, kas Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca on teile sobiv.

Muud ravimid, muud vaktsiinid ja Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca

Teatage oma arstile, kui vaktsineeritav isik kasutab, on hiljuti kasutanud või kavatseb kasutada mis tahes muid ravimeid, sealhulgas retseptita müüdavaid ravimeid.

Ärge andke lastele atsetüülsalitsüülhapet (aine, mida leidub paljudes valuvaigistavates ja palavikku alandavates ravimites) neli nädalat pärast vaktsineerimist Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZenecaga, välja arvatud juhul, kui teie arst, meditsiiniõde või apteeker seda soovitab, sest on risk väga harva esineva, aga raske haiguse tekkeks, mis võib kahjustada aju ja maksa (Reye’ sündroom).

Ei ole soovitatav Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca manustamine samal ajal teiste gripiviirusele mõjuvate viirusvastaste ravimitega nagu oseltamiviir ja sanamiviir. See võib vaktsiini efektiivsust vähendada.

Teie arst, meditsiiniõde või apteeker otsustab, kas Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZenecat võib teile manustada teiste vaktsiinidega samal ajal.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne vaktsineerimist nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga. Tema otsustab, kas Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca on teile sobiv.

Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca ei ole soovitatav imetavatele naistele.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

3.Kuidas Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZenecat manustatakse

Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZenecat manustatakse arsti, meditsiiniõe või apteekri järelevalve all.

Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZenecat tohib kasutada ainult ninaspreina.

Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZenecat ei tohi süstida.

Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca manustatakse spreina mõlemasse ninasõõrmesse. Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca manustamise ajal võite te normaalselt hingata. Te ei pea aktiivselt sisse hingama ega nina kaudu õhku sisse tõmbama.

Annustamine

Soovitatav annus lastele ja noorukitele on 0,2 ml Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZenecat manustatuna 0,1 ml kaupa mõlemasse ninasõõrmesse. Kõik lapsed saavad teise, korduvannuse vähemalt neli nädalat pärast esimest annust.

Kui teil on selle vaktsiini kohta lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see vaktsiin põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Vaktsiiniga tehtud kliinilistes uuringutes olid enamik kõrvaltoimeid kergeloomulised ja lühiajalised.

Kui te soovite rohkem teavet Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca võimalike kõrvaltoimete kohta, pidage nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga.

Mõned kõrvaltoimed võivad olla rasked:

Väga harv

(võib esineda kuni 1 inimesel 1 000 000-st)

raske allergiline reaktsioon: raske allergilise reaktsiooni tunnused võivad olla õhupuudus ja näo või keele turse.

Kui te ülalnimetatud tunnuseid märkate, rääkige sellest kohe arstile või pöörduge erakorralise meditsiini osakonda.

Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZenecat saanud täiskasvanutega tehtud kliinilistes uuringutes olid kõige sagedamad kõrvaltoimed peavalu ja ülemiste hingamisteede infektsioon (nina, kurgu ja nina kõrvalkoobaste põletik).

Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca teised võimalikud kõrvaltoimed

Väga sage

(võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st):

ninavesisus või -kinnisus;

vähenenud söögiisu;

nõrkus.

Sage

(võib esineda kuni 1 inimesel 10-st):

palavik;

lihasvalud.

Aeg-ajalt

(võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)

lööve;

ninaverejooks;

allergilised reaktsioonid.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZenecat säilitada

Hoidke seda vaktsiini laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda vaktsiini pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud aplikaatori etiketil pärast tähti EXP.

Hoida külmkapis (2°C…8°C). Mitte lasta külmuda.

Hoidke ninaaplikaatorit karbis valguse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca sisaldab

Toimeaine on:

Järgmiste gripiviiruse* (elus, nõrgestatud) tüvede** reassortant:

A/Vietnam/1203/2004 (H5N1) tüvi

107.0±0.5 FFU***

(A/Vietnam/1203/2004, MEDI 0141000136)

 

0,2 ml annuse kohta

*paljundatud tervete kanade viljastatud kanamunades.

**toodetud Vero rakkudes pöördgeneetika meetodil. See ravim sisaldab geneetiliselt muundatud organisme (GMO).

***fluorestseeruva kolde ühikud (fluorescent focus units, FFU)

Vaktsiin vastab Maailma Terviseorganisatsiooni soovitustele ja EL-i otsusele ning sobib kasutamiseks pandeemia korral.

Teised koostisained on: sahharoos, dikaaliumvesinikfosfaat, kaaliumdivesinikfosfaat, želatiin (sea päritolu, tüüp A), arginiinvesinikkloriid, naatriumglutamaatmonohüdraat, süstevesi.

Kuidas Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca välja näeb ja pakendi sisu

See vaktsiin on ninasprei suspensiooni kujul ühekordselt kasutatavas ninaaplikaatoris (0,2 ml), pakendis on 10 aplikaatorit.

Suspensioon on värvitu kuni kahvatukollane, läbipaistev kuni kergelt hägune. Võib sisaldada väikesi valgeid osakesi.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, Rootsi

Tootja: MedImmune, UK Limited, Plot 6, Renaissance Way, Boulevard Industry Park, Speke, Liverpool, L24 9JW, Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

AstraZeneca S.A./N.V.

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +32 2 370 48 11

Tel: +370 5 2660550

България

Luxembourg/Luxemburg

АстраЗенека България ЕООД

AstraZeneca S.A./N.V.

Тел: +359 24455000

Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

Magyarország

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

AstraZeneca S.A./N.V.

Tel: +420 222 807 111

Tel: +36 1883 6500

Danmark

Malta

AstraZeneca A/S

Associated Drug Co. Ltd

Tlf: +45 43 66 64 62

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

Nederland

AstraZeneca GmbH

AstraZeneca A/S

Tel: +49 41 03 7080

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

Norge

AstraZeneca

AstraZeneca AS

Tel: +372 6549 600

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

Österreich

AstraZeneca A.E.

AstraZeneca Österreich GmbH

Τηλ: +30 2-10 6871500

Tel: +43 1 711 31 0

España

Polska

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 91 301 91 00

Tel.: +48 22 245 73 00

France

Portugal

AstraZeneca

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél: +33 1 41 29 40 00

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

România

AstraZeneca d.o.o.

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +385 1 4628 000

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

Slovenija

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

AstraZeneca UK Limited

Tel: +353 1609 7100

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

AstraZeneca AB, o.z.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

Suomi/Finland

AstraZeneca S.p.A.

AstraZeneca Oy

Tel: +39 02 98011

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Sverige

Αλέκτωρ Φαρμακευτική Λτδ

AstraZeneca AB

Τηλ: +357 22490305

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

United Kingdom

SIA AstraZeneca Latvija

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +371 67377100

Tel: +44 1582 836 836

Infoleht on viimati uuendatud {KK.AAAA}.

Ravim on saanud tingimusliku müügiloa.

See tähendab, et selle ravimi omaduste kohta oodatakse lisatõendeid.

Euroopa Ravimiamet vaatab vähemalt igal aastal läbi ravimi kohta saadud uue teabe ja vajaduse korral ajakohastatakse seda infolehte.

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juhised tervishoiutöötajatele

See teave on mõeldud ainult tervishoiutöötajatele.

Pandeemilise gripi vaktsiin H5N1 AstraZeneca on ainult nasaalseks kasutamiseks.

Mitte kasutada koos nõelaga. Mitte süstida.

Ärge kasutage Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZenecat pärast kõlblikkusaja möödumist või kui pihusti näib olevat kahjustunud, näiteks kui kolb loksub või on pihustist välja tulnud või kui esinevad lekkimise tunnused.

Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZenecat manustatakse jagatud annustena mõlemasse ninasõõrmesse. (Vaadake ka lõiku 3. „Kuidas Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZenecat manustatakse”).

Pärast poole annuse manustamist ühte ninasõõrmesse manustage teine pool annusest kohe või lühikese aja möödudes teise ninasõõrmesse.

Patsient võib vaktsiini manustamise ajal normaalselt hingata – puudub vajadus aktiivselt sisse hingata või nina kaudu õhku sisse tõmmata.

Kolvi punnkork

Annusteks jagav klips

Otsikukaitse

Kolvivars

Kontrollige

Valmistage aplikaator

Asetage aplikaator

kõlblikkusaega

ette

kohale

Ravim tuleb ära

Eemaldage otsikult

Püstises asendis

kasutada enne

kummist kaitsekork. Ärge

patsiendile pannakse

aplikaatori etiketil

eemaldage aplikaatori

otsik täpselt

märgitud kuupäeva.

teises otsas olevat

ninasõõrmesse, et tagada

 

annusteks jagavat

Pandemic influenza

 

klambrit.

vaccine H5N1

 

 

AstraZeneca ninna

 

 

pihustamine.

Suruge kolb alla

Eemaldage annusteks

Pihustage vaktsiin teise

Suruge kolb ühe

jagav klamber

ninasõõrmesse

liigutusega alla nii

Teise ninasõõrmesse

Ülejäänud vaktsiini

kiiresti kui võimalik,

manustamiseks pigistage

manustamiseks asetage

kuni annusteks jagav

annusteks jagavat

aplikaatori otsik teise

klamber ei lase kolbi

klambrit ja eemaldage see

ninasõõrmesse ja

edasi liigutada.

kolvi küljest.

suruge kolb võimalikult

 

 

kiiresti alla.

Nõuandeid säilitamise ja hävitamise kohta vt lõik 5.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu