Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pemetrexed Hospira UK Limited (pemetrexed ditromethamine) – Pakendi infoleht - L01BA04

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusPemetrexed Hospira UK Limited
ATC koodL01BA04
Toimeainepemetrexed ditromethamine
TootjaHospira UK Limited

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Pemetrexed Hospira UK Limited 100 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber Pemetrexed Hospira UK Limited 500 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber Pemetrexed Hospira UK Limited 1000 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber

Pemetrekseed

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Pemetrexed Hospira UK Limited ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Pemetrexed Hospira UK Limited’i kasutamist

3.Kuidas Pemetrexed Hospira UK Limited’i kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Pemetrexed Hospira UK Limited’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Pemetrexed Hospira UK Limited ja milleks seda kasutatakse

Pemetrexed Hospira UK Limited on ravim, mida kasutatakse vähktõve raviks.

Pemetrexed Hospira UK Limited’i kasutatakse koos teise vähivastase ravimi – tsisplatiiniga – kopsukelme pahaloomulise mesotelioomi (see on vähivorm, mis kahjustab kopsu sisepinda) raviks patsientidel, kes ei ole eelnevat keemiaravi saanud.

Pemetrexed Hospira UK Limited’i kasutatakse ka kombinatsioonis tsisplatiiniga kopsuvähi kaugelearenenud staadiumis patsientidel esialgseks raviks.

Pemetrexed Hospira UK Limited’i võib teile määrata, kui teie kopsuvähk on kaugelearenenud staadiumis, kui teie haigus on ravile allunud või on jäänud pärast esmast keemiaravi suuremalt jaolt muutumatuks.

Pemetrexed Hospira UK Limited’i kasutatakse ka patsientidel, kes põevad kaugelearenenud kopsuvähki ja kelle haigus on progresseerunud pärast eelnevat kasutatud teist keemiaravimit.

2.Mida on vaja teada enne Pemetrexed Hospira UK Limited’i kasutamist

Ärge kasutage Pemetrexed Hospira UK Limited’i

-kui olete pemetrekseedi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

-kui te toidate last rinnapiimaga, siis peate Pemetrexed Hospira UK Limited-ravi ajaks imetamise katkestama.

-kui olete hiljuti saanud või teile hakatakse tegema vaktsineeriminei kollapalaviku vastu.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Pemetrexed Hospira UK Limited’i kasutamist pidage nõu oma arsti või haigla apteekriga.

Kui teil esineb või on esinenud neerufunktsiooni häireid, siis rääkige sellest arstile või haigla apteekrile, sest te võib-olla ei tohi Pemetrexed Hospira UK Limited’i saada.

Enne iga infusiooni tehakse teile vereanalüüs, mille järgi hinnatakse, kas teil on piisavalt hea neeru- ja maksafunktsioon, ning vaadatakse, kas teil on piisaval hulgal vererakke, mis lubab Pemetrexed Hospira UK Limited’i manustada. Olenevalt teie üldseisundist ja kui teie vererakkude hulk on liiga vähene, võib arst otsustada teie annust muuta või ravi edasi lükata. Kui te saate ka tsisplatiinravi, siis arst teeb kindlaks, kas teie organismi vedelikuvajadus on tasakaalus, ning tagab vajaliku ravi enne ja pärast tsisplatiini saamist, vältimaks oksendamist.

Kui te olete saanud või on plaanis saada kiiritusravi, siis rääkige sellest arstile, sest seoses Pemetrexed Hospira UK Limited’i raviga võib esineda varajast või hilistüüpi kiiritusreaktsioone.

Kui teid on hiljuti vaktsineeritud, siis rääkige sellest arstile, sest koos Pemetrexed Hospira UK Limited’iga võib see tekitada halva reaktsiooni.

Öelge oma arstile, kui teil on või on olnud südamehaigus.

Kui teil esineb vedeliku kogunemine kopsukelmesse, siis võib arst pidada vajalikuks selle eemaldamist enne Pemetrexed Hospira UK Limited’i ravi algust.

Lapsed ja noorukid

Pemetrekseedi kasutamine lastel ei ole asjakohane.

Muud ravimid ja Pemetrexed Hospira UK Limited

Kui kasutate ravimeid valu või põletiku (turse) vastu (nt neid, mida nimetatakse mittesteroidseteks põletikuvastasteks aineteks (MSPVA-d), sh ka ilma retseptita ostetud ravimeid (nt ibuprofeen)), siis rääkige sellest arstile. MSPVA-sid on palju ning nende toimeaeg on erinev. Olenevalt teie plaanilisest pemetrekseedi infusiooni päevast ja/või teie neerufunktsiooni seisundist annab arst teile nõu, missuguseid ravimeid ja millal te tohite kasutada. Kui te ei tea kindlalt, siis küsige arstilt või apteekrilt, kas mõni teie ravimitest on MSPVA.

Palun teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mis tahes muid ravimeid kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus

Kui olete rase, kahtlustate endal rasedust või soovite rasestuda, siis rääkige sellest arstile. Pemetrekseedi kasutamist tuleb raseduse ajal vältida. Arst räägib teile raseduse ajal pemetrekseedi kasutamisega kaasnevatest võimalikest ohtudest. Pemetrekseedravi ajal peavad naised rakendama tõhusat kontratseptsiooni.

Imetamine

Kui imetate last, siis rääkige sellest arstile. Imetamine tuleb pemetrekseedravi ajaks lõpetada.

Viljakus

Meestel ei ole soovitatav ravi ajal ja kuni 6 kuu jooksul pärast ravi pemetrekseediga last eostada ning nad peavad seetõttu pemetrekseedravi ajal ja kuni 6 kuu jooksul pärast ravi kasutama efektiivset kontratseptsiooni. Kui te soovite ravi ajal ja kuni 6 kuu jooksul pärast pemetrekseedravi last eostada, küsige nõu oma arstilt või apteekrilt. Enne ravi algust võib olla vajalik nõustamine sperma säilitamise võimaluste osas.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Pemetrexed Hospira UK Limited võib teis tekitada väsimusetunde, mistõttu olge autojuhtimisel või masinate käsitsemisel ettevaatlik.

3.Kuidas Pemetrexed Hospira UK Limited’i kasutada

Pemetrexed Hospira UK Limited’i annus on 500 milligrammi teie kehapinna iga ruutmeetri kohta. Teie keha pindala väljaarvutamiseks mõõdetakse teie pikkust ja kehakaalu. Arst kasutab teile vajaliku

annuse väljaarvutamiseks teie keha pindala. Olenevalt teie vererakkude hulgast ja üldseisundist, võib annust kohandada või ravi edasi lükata. Haigla apteeker, meditsiiniõde või arst on Pemetrexed Hospira UK Limited’i pulbri seganud süstevee ja 5% glükoosi süstelahusega, enne kui see teile manustatakse.

Pemetrexed Hospira UK Limited’i manustatakse teile alati infusioonina veeni. Infusioon kestab ligikaudu 10 minutit.

Kasutamine koos tsisplatiiniga

Arst või haigla apteeker arvutab välja teile vajaliku annuse, lähtuvalt teie pikkusest ja kehakaalust. Ka tsisplatiini manustatakse veeniinfusioonina ning seda tehakse ligikaudu 30 minutit pärast Pemetrexed Hospira UK Limited’i infusiooni lõppu. Tsisplatiini infusioon kestab ligikaudu 2 tundi.

Tavaliselt tehakse teile infusiooni üks kord 3 nädala jooksul.

Muud ravimid:

Neerupealise koore hormoonid (kortikosteroidid): arst määrab teile steroidide tablette (vastab

4 milligrammile deksametasoonile manustatuna kaks korda ööpäevas), mida on vaja võtta üks päev enne Pemetrexed Hospira UK Limited’i ravi, ravipäeval ja sellele järgneval päeval. Seda ravimit antakse teile selleks, et vähendada vähivastase ravi ajal võimalike nahareaktsioonide esinemissagedust ja raskusastet.

Täiendavad vitamiinid: Pemetrexed Hospira UK Limited’i kasutamise ajal määrab arst teile suukaudselt foolhapet (vitamiin) või multivitamiini, mis sisaldab foolhapet (350...1000 mikrogrammi), mida peate võtma üks kord päevas Pemetrexed Hospira UK Limited’i kasutamise ajal. Enne Pemetrexed Hospira UK Limited’i esimest annust peate seitsme päeva jooksul võtma vähemalt

5 annust. Pärast Pemetrexed Hospira UK Limited’i viimast annust peate 21 päeva jooksul jätkama foolhappe võtmist. Pemetrexed Hospira UK Limited’i manustamisele eelneval nädalal ning seejärel ligikaudu iga 9 nädala järel (vastab Pemetrexed Hospira UK Limited’i 3 ravikuurile) tehakse teile B12-vitamiini süst (1000 mikrogrammi). B12-vitamiini ja foolhapet antakse teile selleks, et vähendada vähivastase ravi võimalikke toksilisi toimeid.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Pöörduge kohe arsti poole, kui täheldate endal mõnda järgmistest toimetest:

Palavik või infektsioon (sage): kui teie kehatemperatuur on 38°C või rohkem, esineb higistamine või muud infektsiooni sümptomid (kuna teie vere valgeliblede arv võib olla langenud, mis on väga sage). Infektsioon (sepsis) võib olla tõsine ja lõppeda surmaga.

Kui teil tekib valu rinnus (sage) või suureneb südame löögisagedus (aeg-ajalt).

Kui teil tekivad valu, punetus, turse või haavandid suus (väga sage).

Allergiline reaktsioon: kui teil tekib nahalööve (väga sage) / kipitus või kihelus (sage) või palavik (sage). Harva võivad nahareaktsioonid olla tõsised ja lõppeda surmaga. Võtke arstiga ühendust, kui teil tekib raske lööve või sügelus või villid (Stevensi-Johnsoni sündroom või epidermise toksiline nekrolüüs).

Kui tunnete väsimust, jõuetust, hakkate kergesti hingeldama või kui olete kahvatu (sest teie hemoglobiini tase võib olla madalam, mis on väga sage).

Kui teil esineb igemete, nina või suu limaskesta veritsust või kestvaid verejookse, uriin on punakas või roosakas või tekivad ootamatud verevalumid (kuna teie trombotsüütide arv võib olla langenud, mis on väga sage).

Kui teil tekib äkki õhupuudus, tugev valu rinnus või verise rögaeritusega köha (aeg-ajalt) (see võib viidata kopsuveresoontes tekkinud verehüübele).

Pemetrekseedi kõrvaltoimeteks võivad veel olla:

Väga sage: (võivad tekkida rohkem kui ühel inimesel 10st)

Valgete vererakkude arvu langus

Madal hemoglobiini tase (aneemia)

Madal trombotsüütide arv

Kõhulahtisus

Oksendamine

Valu, punetus, paistetus või haavandid suus

Iiveldus

Isukaotus

Kurnatus (väsimus)

Nahalööve

Juuste väljalangus

Kõhukinnisus

Tundlikkuse langus

Neerud: kõrvalekalle vereanalüüsides

Sage: (võivad tekkida kuni ühel inimesel 10st)

Allergiline reaktsioon: nahalööve / kipitus- või kihelustunne

Infektsioon, sh sepsis

Palavik

Veetustumine

Neerupuudulikkus

Naha ärritus ja sügelus

Valu rinnus

Lihasnõrkus

Konjunktiviit (silmapõletik)

Maoärritus

Valu kõhus

Maitseaistingu muutus

Maks: kõrvalekalle vereanalüüsides

Vesised silmad

Aeg-ajalt: (võivad tekkida kuni ühel inimesel 100st)

Äge neerupuudulikkus Kiire südametegevus

Pemetrekseed- / kiiritusravi ajal on täheldatud söögitoru sisepinna põletikku.

Koliit (jämesoole limaskesta põletik, millega võib kaasneda soolte või jämesoole veritsus) Vahekoeline kopsupõletik (haavad kopsu õhupaunades)

Tursed (vedeliku ülemäärane kogunemine kudedes, mis põhjustab tursete teket). Mõnedel patsientidel on pemetrekseedravi ajal esinenud südameatakke, insulti või „mikroinsulti“, enamasti kombineerimise korral teiste kasvajavastaste ravimitega.

Pantsütopeenia – see on kombinatsioon valgevereliblede, punavereliblede ja vereliistakute vähesusest. Kiirituskopuspõletikku (kiiritusega seotud kopsu õhupaunakeste armistumine) võib esineda patsientidel, kes on saanud kiiritusravi kas eelnevalt, samal ajal või pärast ravi pemetrekseediga. Teatatud on valust jäsemetes, madalast kehatemperatuurist ja nahavärvuse muutusest.

Verehüübed kopsuveresoontes (kopsu trombemboolia)

Harv: (võivad esineda kuni ühel inimesel 1000st)

Kiiritusest tingitud lööve (nahalööve, mis sarnaneb ägedale päikesepõletusele), mis võib avalduda nahal, mis on eelnevalt saanud kiiritusravi. See võib avalduda päevi kuni aastaid pärast kiiritusravi. Bulloossed seisundid (naha villiline haigus) –sh Stevensi-Johnsoni sündroom ja toksiline epidermise nekrolüüs

Hemolüütiline aneemia (see on aneemia, mis on tekkinud verepunaliblede purunemisest) Hepatiit (maksapõletik)

Anafülaktiline šokk (tõsine allergiline reaktsioon)

Teadmata: (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Alajäsemete paistetus koos valu ja punetusega

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Pemetrexed Hospira UK Limited’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja sildil pärast „Kõlblik kuni:“ Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Pemetrexed Hospira UK Limited 100 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber 100 mg viaali hoida temperatuuril kuni 30°C.

Pemetrexed Hospira UK Limited 500 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber 500 mg viaal ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Pemetrexed Hospira UK Limited 1000 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber 1000 mg viaal ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Manustamiskõlblikuks muudetud lahus ja infusioonilahused: nõuetekohaselt valmistatud lahuse kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus on tõestatud säilitamisel 24 tunni jooksul külmkapis (2°C...8°C) ja temperatuuril 25°C.

Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, on kõlblikkusaeg ja säilitamistingimused kasutaja vastutusel ega tohiks ületada tavaliselt 24 tundi temperatuuril 2°C...8°C.

Manustamiskõlblikuks muudetud lahus on selge ning värvus võib varieeruda värvitust kuni kollase või rohekaskollaseni, värvus ei mõjuta kvaliteeti. Parenteraalseid ravimeid tuleb enne manustamist visuaalselt kontrollida sette ja värvuse muutuste suhtes. Kui lahuses on tahkeid osakesi, ei tohi ravimit manustada.

See ravim on mõeldud ühekordseks kasutamiseks; kasutamata jäänud lahus tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Pemetrexed Hospira UK Limited sisaldab

-Toimeaine on pemetrekseed.

Pemetrexed Hospira UK Limited 100 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber: üks viaal sisaldab 100 mg pemetrekseedi (pemetrekseedditrometamiinina).

Pemetrexed Hospira UK Limited 500 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber: üks viaal sisaldab 500 mg pemetrekseedi (pemetrekseedditrometamiinina).

Pemetrexed Hospira UK Limited 1000 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber: üks viaal sisaldab 1000 mg pemetrekseedi (pemetrekseedditrometamiinina).

Pärast lahustamist sisaldab lahus 25 mg/ml pemetrekseedi. Enne manustamist peab meditsiinitöötaja

lahust veel lahjendama.

Teine koostisosa on mannitool.

Kuidas Pemetrexed Hospira UK Limited välja näeb ja pakendi sisu

Pemetrexed Hospira UK Limited on infusioonilahuse kontsentraadi pulber klaasviaalis. Pemetrexed Hospira UK Limited on valge, helekollane või rohekaskollane lüofiliseeritud pulber.

Pakendis on üks viaal, mis sisaldab 100 mg, 500 mg või 1000 mg pemetrekseedi.

Müügiloa hoidja ja tootja

Hospira UK Limited Horizon

Honey Lane Hurley Maidenhead SL6 6RJ Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

AT

BE / LU / NL

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: + 32 2 554 62 11

BG / EL /

CY

MT / PL / RO / UK

Pharmaceutical Trading Co Ltd

Hospira UK Ltd

Tel: 24656165

Tel: + 44 (0) 1628 515500

 

CZ

DE

Pfizer, spol. s r.o.

Pfizer Pharma PFE GmbH

Tel: +420-283-004-111

Tel: + 49 (0) 800 8535555

DK

EE

Pfizer ApS

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tlf: + 45 44 20 11 00

Tel: +372 666 7500

ES

FI

Pfizer GEP, S.L.

Pfizer PFE Finland Oy

Tel: +34 91 490 99 00

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

FR

HR

Pfizer PFE France

Pfizer Croatia d.o.o.

Tél: + 33 (0) 1 58 07 34 40

Tel: +358 1 3908 777

HU

IE

Pfizer Kft.

Hospira Ireland Sales Limited

Tel: + 36 1 488 37 00

Tel: 1800 633 363 (toll free)

 

+44 (0) 1304 616161

IS

IT

Icepharma hf.

Pfizer Italia Srl

Sími: +354 540 8000

Tel: +39 06 33 18 21

LV

LT

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel.: + 371 670 35 775

Tel. + 370 52 51 4000

NO

PT

Pfizer AS

Hospira Portugal Lda

Tlf: +47 67 52 61 00

Tel: + 351 21 423 55 00

SE

SI

Pfizer AB

Pfizer Luxembourg SARL

Tel: +46 (0)8 550 520 00

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

 

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

SK

Tel: +386 (0)1 52 11 400

 

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

 

Tel: +421–2–3355 5500

 

Infoleht on viimati uuendatud .

 

Muud teabeallikad

 

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

See infoleht on kõigis EL/EMPi keeltes Euroopa Ravimiameti kodulehel.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

Kasutamis-, käsitlemis- ja hävitamisjuhend

1.Pemetrekseedi lahustamisel ja edasisel lahjendamisel veenisisese infusioonina manustamiseks kasutage aseptilist tehnikat.

2.Arvutage välja annus ja selleks vajalik Pemetrexed Hospira UK Limited’i viaalide arv. Iga viaal sisaldab pemetrekseedi liiaga, mis kergendab etiketil märgitud koguse väljutamist.

3.Pemetrexed Hospira UK Limited’i manustamiskõlblikuks muutmisel tohib kasutada ainult steriilset süstevett.

Pemetrexed Hospira UK Limited 100 mg viaal

Lahustage 100 mg viaali sisu manustamiskõlblikuks 4,2 ml steriilse süsteveega. Saate pemetrekseedi lahuse kontsentratsiooniga 25 mg/ml.

Pemetrexed Hospira UK Limited 500 mg viaal

Lahustage 500 mg viaali sisu manustamiskõlblikuks 20 ml steriilse süsteveega. Saate pemetrekseedi lahuse kontsentratsiooniga 25 mg/ml.

Pemetrexed Hospira UK Limited 1000 mg viaal

Lahustage 1000 mg viaali sisu manustamiskõlblikuks 40 ml steriilse süsteveega. Saate pemetrekseedi lahuse kontsentratsiooniga 25 mg/ml.

Keerutage õrnalt iga viaali, kuni pulber on täielikult lahustunud. Saadud lahus on selge ning värvus võib varieeruda värvitust kuni kollase või rohekaskollaseni, värvus ei mõjuta kvaliteeti. Lahuse pH on 5,7...7,7. Lahust tuleb veel edasi lahjendada.

4.Pemetrexed Hospira UK Limited’i edasisel lahjendamisel tohib kasutada ainult ilma säilitusaineteta 5% glükoosilahust. Vastav kogus pemetrekseedi lahust tuleb lahjendada veel ilma säilitusaineta 5% glükoosi süstelahusega, nii et saaks 100 ml valmislahust, mida manustatakse veenisisese infusioonina

10minuti jooksul.

5.Ülal esitatud juhise järgi valmistatud pemetrekseedi infusioonilahus sobib polüvinüülkloriidist ja polüolefiinist manustamissüsteemide ja infusioonikottidega. Pemetrekseed on sobimatu kaltsiumi sisaldavate lahustite, sh Ringeri laktaadi süstelahuse ja Ringeri süstelahusega.

6.Enne manustamist tuleb parenteraalseid ravimeid vaadelda lahustumata osakeste ja värvuse muutumise suhtes. Ärge kasutage, kui märkate silmaga nähtavat riknemist.

7.Pemetrekseedi lahused on mõeldud ühekordseks kasutamiseks.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

Ettevaatusabinõud valmistamisel ja manustamisel: Nagu ka teiste potentsiaalselt toksiliste vähivastaste ravimitega, tuleb pemetrekseedi infusioonilahuste käsitsemisel ja valmistamisel olla ettevaatlik. Soovitatakse kasutada kaitsekindaid. Pemetrekseedi lahuse nahale sattumisel peske nahka kohe ja põhjalikult seebi ja veega. Pemetrekseedi lahuse sattumisel limaskestale loputage limaskesta rohke veega. Pemetrekseed ei tekita ville. Pemetrekseedi ekstravasatsiooni puhuks spetsiifiline antidoot puudub. Seoses pemetrekseedi ekstravasatsiooniga on registreeritud vähe juhtumeid, mis ei ole uurija hinnangul olnud tõsised. Ekstravasatsiooni korral tuleb toimida vastavalt kohalikele tavadele nii nagu teiste ville mittetekitavate ainetega.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu