Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Valige veebisaidi keel

Pemetrexed Hospira (pemetrexed) – Pakendi märgistus - L01BA04

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusPemetrexed Hospira
ATC koodL01BA04
Toimeainepemetrexed
TootjaHospira UK Limited

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Väliskarp 100 mg viaalile

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pemetrexed Hospira 100 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber

Pemetrekseed

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks viaal sisaldab 100 mg pemetrekseedi (dinaatriumpemetrekseedhemipentahüdraadina).

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist on pemetrekseedi sisaldus viaalis 25 mg/ml.

3.ABIAINED

Abiained: mannitool, kontsentreeritud vesinikkloriidhape, naatriumhüdroksiid (lisainfot vt pakendi infolehest).

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Infusioonilahuse kontsentraadi pulber 1 viaal

ONCO-TAIN viaal

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Intravenoosne.

Enne kasutamist muuta manustamiskõlblikuks ja lahjendada.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Tsütotoksiline ravim

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

Manustamiskõlblikuks muudetud ravimi kõlblikkusaega vt pakendi infolehest.

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Hospira UK Limited Hurley

SL6 6RJ Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/15/1057/001

13.PARTII NUMBER

Lot:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks aktsepteeritud

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

100 mg viaali silt

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Pemetrexed Hospira 100 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber

Pemetrekseed

Intravenoosne

2.MANUSTAMISVIIS

Enne kasutamist muuta manustamiskõlblikuks ja lahjendada.

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

4.PARTII NUMBER

Lot:

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

100 mg

6.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Väliskarp 500 mg viaalile

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pemetrexed Hospira 500 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber

Pemetrekseed

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks viaal sisaldab 500 mg pemetrekseedi (dinaatriumpemetrekseedhemipentahüdraadina).

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist on pemetrekseedi sisaldus viaalis 25 mg/ml.

3. ABIAINED

Abiained: mannitool, kontsentreeritud vesinikkloriidhape, naatriumhüdroksiid (lisainfot vt pakendi infolehest).

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Infusioonilahuse kontsentraadi pulber

1 viaal

ONCO-TAIN viaal

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Intravenoosne.

Enne kasutamist muuta manustamiskõlblikuks ja lahjendada.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Tsütotoksiline ravim

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

Manustamiskõlblikuks muudetud ravimi kõlblikkusaega vt pakendi infolehest.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Hospira UK Limited Hurley

SL6 6RJ Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/15/1057/002

13. PARTII NUMBER

Lot:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks aktsepteeritud

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

500 mg viaali silt

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Pemetrexed Hospira 500 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber

Pemetrekseed

Intravenoosne

2. MANUSTAMISVIIS

Enne kasutamist muuta manustamiskõlblikuks ja lahjendada.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

4. PARTII NUMBER

Lot:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

500 mg

6. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Väliskarp 1000 mg viaalile

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pemetrexed Hospira 1000 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber

Pemetrekseed

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks viaal sisaldab 1000 mg pemetrekseedi (dinaatriumpemetrekseedhemipentahüdraadina).

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist on pemetrekseedi sisaldus viaalis 25 mg/ml.

3. ABIAINED

Abiained: mannitool, kontsentreeritud vesinikkloriidhape, naatriumhüdroksiid (lisainfot vt pakendi infolehest).

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Infusioonilahuse kontsentraadi pulber

1 viaal

ONCO-TAIN viaal

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Intravenoosne.

Enne kasutamist muuta manustamiskõlblikuks ja lahjendada.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Tsütotoksiline ravim

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

Manustamiskõlblikuks muudetud ravimi kõlblikkusaega vt pakendi infolehest.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Hospira UK Limited Hurley

SL6 6RJ Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/15/1057/003

13. PARTII NUMBER

Lot:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks aktsepteeritud

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

1000 mg viaali silt

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Pemetrexed Hospira 1000 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber

Pemetrekseed

Intravenoosne

2. MANUSTAMISVIIS

Enne kasutamist muuta manustamiskõlblikuks ja lahjendada.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

4. PARTII NUMBER

Lot:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

1000 mg

6. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu