Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pioglitazone Krka (pioglitazone hydrochloride) – Pakendi märgistus - A10BG03

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusPioglitazone Krka
ATC koodA10BG03
Toimeainepioglitazone hydrochloride
TootjaKrka, d.d., Novo mesto

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARTONGKARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pioglitazone Krka 15 mg tabletid

Pioglitasoon

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 15 mg pioglitasooni (vesinikkloriidina).

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosmonohüdraati.

 

 

 

Lisainfot vaadake pakendi infolehest.

 

 

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

 

 

 

müügiluba

Tablett

 

 

 

 

 

 

 

14 tabletti

 

 

 

28 tabletti

 

on

 

30 tabletti

Ravimil

 

 

 

56 tabletti

 

 

 

 

 

60 tabletti

90 tabletti

98 tabletti

lõppenud

5. MANUSTAMISVIIS JA

–TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

14 tabletti: EU/1/11/723/001

28 tabletti: EU/1/11/723/002

30 tabletti: EU/1/11/723/003

56 tabletti: EU/1/11/723/004

60 tabletti: EU/1/11/723/005

90 tabletti: EU/1/11/723/006

98 tabletti: EU/1/11/723/007

13. PARTII NUMBER

Lot

 

 

 

müügiluba

 

 

 

 

14.

RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.

KASUTUSJUHEND

Ravimil

on

 

Retseptiravim.

 

 

 

lõppenud

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Pioglitazone Krka 15 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pioglitazone Krka 15 mg tabletid

Pioglitasoon

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

KRKA

 

 

müügiluba

lõppenud

 

on

 

Ravimil

 

 

 

 

 

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARTONGKARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pioglitazone Krka 30 mg tabletid

Pioglitasoon

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 30 mg pioglitasooni (vesinikkloriidina).

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosmonohüdraati.

 

 

 

Lisainfot vaadake pakendi infolehest.

 

 

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

 

 

 

müügiluba

Tablett

 

 

 

 

 

 

 

14 tabletti

 

 

 

28 tabletti

 

on

 

30 tabletti

Ravimil

 

 

 

56 tabletti

 

 

 

 

 

60 tabletti

90 tabletti

98 tabletti

lõppenud

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

14 tabletti: EU/1/11/723/008

28 tabletti: EU/1/11/723/009

30 tabletti: EU/1/11/723/010

56 tabletti: EU/1/11/723/011

60 tabletti: EU/1/11/723/012

90 tabletti: EU/1/11/723/013

98 tabletti: EU/1/11/723/014

13. PARTII NUMBER

Lot

 

 

 

müügiluba

 

 

 

 

14.

RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.

KASUTUSJUHEND

Ravimil

on

 

Retseptiravim.

 

 

 

lõppenud

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Pioglitazone Krka 30 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pioglitazone Krka 30 mg tabletid

Pioglitasoon

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

KRKA

 

 

müügiluba

lõppenud

 

on

 

Ravimil

 

 

 

 

 

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARTONGKARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pioglitazone Krka 45 mg tabletid

Pioglitasoon

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 45 mg pioglitasooni (vesinikkloriidina).

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosmonohüdraati.

 

 

 

Lisainfot vaadake pakendi infolehest.

 

 

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Tablett

 

 

müügiluba

 

 

 

14 tabletti

 

 

 

28 tabletti

 

on

 

30 tabletti

Ravimil

 

 

 

56 tabletti

 

 

 

 

 

60 tabletti

90 tabletti

98 tabletti

lõppenud

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

14 tabletti: EU/1/11/723/015

28 tabletti: EU/1/11/723/016

30 tabletti: EU/1/11/723/017

56 tabletti: EU/1/11/723/018

60 tabletti: EU/1/11/723/019

90 tabletti: EU/1/11/723/020

98 tabletti: EU/1/11/723/021

13. PARTII NUMBER

Lot

 

 

 

müügiluba

 

 

 

 

14.

RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.

KASUTUSJUHEND

Ravimil

on

 

Retseptiravim.

 

 

 

lõppenud

16. TEAVEN BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Pioglitazone Krka 45 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pioglitazone Krka 45 mg tabletid

Pioglitasoon

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

KRKA

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

 

 

müügiluba

lõppenud

 

on

 

Ravimil

 

 

 

 

 

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu