Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pixuvri (pixantrone dimaleate) – Pakendi märgistus - L01DB11

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusPixuvri
ATC koodL01DB11
Toimeainepixantrone dimaleate
TootjaCTI Life Sciences Limited

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pixuvri 29 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber piksantroon

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga viaal sisaldab piksantroondimaleaati koguses, mis vastab 29 mg piksantroonile. Pärast lahustamist sisaldab iga kontsentraadi ml piksantroondimaleaati koguses, mis vastab 5,8 mg piksantroonile.

3.ABIAINED

Laktoosmonohüdraat, naatriumkloriid, soolhape, naatriumhüdroksiid. Sisaldab naatriumi, vt lisateabeks infolehte.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Infusioonilahuse kontsentraadi pulber.

Pakendi suurus: 1 viaal.

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne kasutamist lahustada ja lahjendada.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Intravenoosseks kasutamiseks.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Tsütotoksiline: käsitseda ettevaatusega.

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida ja transportida külmas (2 °C…8 C).

Hoida viaali välispakendis, valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Kõik kasutamata jäänud ravimpreparaadid või jäätmematerjalid tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

CTI Life Sciences Limited Highlands House Basingstoke Road Spencers Wood, Reading Berkshire RG7 1NT Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/12/764/001

13.PARTII NUMBER

Partii

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks.

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

<Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.>

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VAHETUL SISEPAKENDIL

VIAAL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pixuvri 29 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber piksantroon

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga viaal sisaldab piksantroondimaleaati koguses, mis vastab 29 mg piksantroonile. Pärast lahustamist sisaldab iga kontsentraadi ml piksantroondimaleaati koguses, mis vastab 5,8 mg piksantroonile.

3. ABIAINED

Laktoosmonohüdraat, naatriumkloriid, soolhape, naatriumhüdroksiid. Sisaldab naatriumi, vt lisateabeks infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Infusioonilahuse kontsentraadi pulber.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne kasutamist lahustada ja lahjendada.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Intravenoosseks kasutamiseks.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Tsütotoksiline: käsitseda ettevaatusega.

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida ja transportida külmas (2 °C…8 C).

Hoida viaali välispakendis, valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Kõik kasutamata jäänud ravimpreparaadid või jäätmematerjalid tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

CTI Life Sciences Limited Highlands House Basingstoke Road Spencers Wood, Reading Berkshire RG7 1NT Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/12/764/001

13. PARTII NUMBER

Partii

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu