Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PritorPlus (telmisartan / hydrochlorothiazide) - C09DA07

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusPritorPlus
ATC koodC09DA07
Toimeainetelmisartan / hydrochlorothiazide
TootjaBayer Pharma AG

PritorPlus

telmisartaan/hüdroklorotiasiid

See on ravimi PritorPlus Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas inimravimite komitee hindas ravimit ja otsustas toetada müügiloa andmist; samuti esitatakse komitee soovitused, kuidas ravimit kasutada.

Mis on PritorPlus?

PritorPlus on ravim, mis sisaldab kaht toimeainet: telmisartaani ja hüdroklorotiasiidi. Ravimit turustatakse tablettidena (40 mg või 80 mg telmisartaani ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi; 80 mg telmisartaani ja 25 mg hüdroklorotiasiidi).

Milleks PritorPlusi kasutatakse?

PritorPlusi kasutatakse essentsiaalse hüpertensiooniga (kõrgvererõhutõvega) täiskasvanud patsientidel, kelle vererõhku ei saa ainult telmisartaaniga piisavalt reguleerida. Essentsiaalne tähendab, et kõrgvererõhutõbe ei põhjusta ükski teine haigus.

PritorPlus on retseptiravim.

Kuidas PritorPlusi kasutatakse?

PritorPlusi võetakse suu kaudu üks kord ööpäevas koos vedelikuga, koos toiduga või ilma. PritorPlusi annus sõltub patsiendi varasemast telmisartaani annusest: 40/12,5 mg tablette antakse patsientidele, kes said varem 40 mg telmisartaani, ja 80/12,5 mg tablette patsientidele, kes said varem 80 mg telmisartaani. 80/25 mg tablette kasutatakse patsientidel, kelle vererõhk ei allu ravile 80/12,5 mg tablettidega või kelle vererõhk on enne PritorPlusile üleminekut kahe toimeaine eraldi manustamise abil stabiliseerunud.

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Kuidas PritorPlus toimib?

PritorPlus sisaldab kaht toimeainet: telmisartaani ja hüdroklorotiasiidi.

Telmisartaan on angiotensiin II retseptori antagonist, mis blokeerib organismi hormooni angiotensiin II toime. Angiotensiin II on tugev vasokonstriktor (veresooni ahendav aine). Blokeerides retseptorid, mille külge angiotensiin II tavaliselt kinnitub, peatab telmisartaan hormooni toime ja võimaldab veresoontel laieneda.

Hüdroklorotiasiid on diureetikum, mis on teist tüüpi hüpertensiooniravim. See suurendab uriinieritust ning vähendab vedeliku hulka veres, mille tulemusena vererõhk langeb.

Mõlema toimeaine kombinatsioonil on aditiivne toime: kombinatsioon alandab vererõhku rohkem kui kumbki ravim eraldi. Vererõhu langusega vähenevad kõrge vererõhuga seotud riskid, näiteks insuldi risk.

Kuidas PritorPlusi uuriti?

PritorPlusi uuriti viies põhiuuringus, milles osales kokku 2985 kerge kuni mõõduka hüpertensiooniga patsienti. Neist neljas uuringus võrreldi kokku 2272 patsiendil PritorPlusi mõju platseebo (näiva ravimi) ja ainult telmisartaani mõjuga. Viiendas uuringus (713 patsienti) võrreldi 80/12,5 mg tablettide kasutamise jätkamist üleminekuga 80/25 mg tablettidele patsientidel, kellele 80/12,5 mg tabletid ei mõjunud. Kõikides uuringutes oli efektiivsuse põhinäitaja diastoolse vererõhu (vererõhk kahe südamelöögi vahel ehk nn alumine vererõhk) alanemine.

Milles seisneb uuringute põhjal PritorPlusi kasulikkus?

PritorPlus vähendas diastoolset vererõhku paremini kui eraldi manustatud telmisartaan ja platseebo. Patsientidel, kellele 80/12,5 mg tabletid ei mõjunud, osutus üleminek 80/25 mg tablettidele diastoolse vererõhu alandamisel efektiivsemaks kui väiksema annuse edasine kasutamine.

Mis riskid PritorPlusiga kaasnevad?

PritorPlusi kõige sagedam kõrvalnäht (esinenud 1–10 patsiendil 100st) on peapööritus. PritorPlusi kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel.

Ravimit ei tohi kasutada rasedad pärast esimest kolme raseduskuud. Ravimit ei soovitata kasutada esimesel kolmel raseduskuul. Ravimit ei tohi kasutada patsiendid, kellel on raske maksa-, neeru- või sapihaigus, liiga väike kaaliumisisaldus või liiga suur kaltsiumisisaldus veres. II tüüpi diabeediga patsiendid või mõõduka kuni raske neerukahjustusega patsiendid ei tohi PritorPlusi kasutada koos aliskireeni sisaldavate ravimitega (samuti essentsiaalse hüpertensiooni ravimid). Piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel.

Ettevaatlik tuleb olla PritorPlusi kasutamisel koos teiste ravimitega, mis võivad mõjutada vere kaaliumisisaldust. Nende ravimite täielik loetelu on pakendi infolehel.

Miks PritorPlus heaks kiideti?

Inimravimite komitee otsustas, et PritorPlusi kasulikkus nende essentsiaalse hüpertensiooniga patsientide ravis, kelle vererõhku ei saa ainult telmisartaaniga piisavalt reguleerida, on suurem kui ravimiga kaasnevad riskid. Komitee soovitas anda PritorPlusi müügiloa.

Mis meetmed võetakse, et tagada PritorPlusi ohutu ja efektiivne kasutamine?

Töötati välja riskijuhtimiskava, et tagada PritorPlusi võimalikult ohutu kasutamine. Selle alusel lisati PritorPlusi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele ravimi ohutusteave, kus on ka tervishoiuspetsialistide ja patsientide võetavad meetmed.

Muu teave PritorPlusi kohta

Euroopa Komisjon andis PritorPlusi müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 22. Aprillil 2002.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst PritorPlusi kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Kui vajate PritorPlusiga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 08-2015.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu