Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Privigen (human normal immunoglobulin (IVIg)) – Pakendi märgistus - J06BA02

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusPrivigen
ATC koodJ06BA02
Toimeainehuman normal immunoglobulin (IVIg)
TootjaCSL Behring GmbH

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISKARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Privigen 100 mg/ml infusioonilahus

Inimese normaalne immunoglobuliin (IVIg)

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml sisaldab:

 

inimese normaalne immunoglobuliin ..

100 mg

IgG puhtusaste.....................................

≥ 98%

IgA.......................................................

≤ 25 mikrogrammi

2,5 g/25 ml

5 g/50 ml

10 g/100 ml

20 g/200 ml

40 g/400 ml

Paigutatakse karbi põhikülje ülemisse parempoolsesse nurka, et näidata mahuti kogu sisu ja mahtu.

3.ABIAINED

Abiained: L-proliin, süstevesi.

Lisateavet vt pakendi infolehelt.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Infusioonilahus (10%)

Sisaldab 1 viaali.

Sisaldab 3 viaali.

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Ainult intravenoosseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte lasta külmuda.

Hoida viaali välispakendis valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja:

CSL Behring GmbH

D-35041 Marburg

Saksamaa

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/446/001 5 g/50 ml

EU/1/08/446/002 10 g/100 ml

EU/1/08/446/003 20 g/200 ml

EU/1/08/446/004 2,5 g/25 ml

EU/1/08/446/005 10 g/100 ml (3 viaaliga pakend)

EU/1/08/446/006 20 g/200 ml (3 viaaliga pakend)

EU/1/08/446/007 40 g/400 ml

13.PARTII NUMBER

Lot

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille’ mittelisamiseks vastu võetud.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VAHETUL PAKENDIL

VIAAL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Privigen 100 mg/ml infusioonilahus

Inimese normaalne immunoglobuliin (IVIg)

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml sisaldab:

inimese normaalne immunoglobuliin 100 mg. IgG puhtusaste ≥ 98%. IgA ≤ 25 mikrogrammi.

2,5 g/25 ml

5 g/50 ml

10 g/100 ml

20 g/200 ml

40 g/400 ml

Paigutatakse etiketi ülemisse parempoolsesse nurka, et näidata mahuti kogu sisu ja mahtu.

3. ABIAINED

L-proliin, süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Infusioonilahus (10%)

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Ainult intravenoosseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Mitte lasta külmuda.

Hoida viaali välispakendis valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

CSL Behring GmbH, D-35041 Marburg, Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/446/001 5 g/50 ml

EU/1/08/446/002 10 g/100 ml

EU/1/08/446/003 20 g/200 ml

EU/1/08/446/004 2,5 g/25 ml

EU/1/08/446/005 10 g/100 ml (3 viaaliga pakend)

EU/1/08/446/006 20 g/200 ml (3 viaaliga pakend)

EU/1/08/446/007 40 g/400 ml

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu