Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Puregon (follitropin beta) – Pakendi infoleht - G03GA06

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusPuregon
ATC koodG03GA06
Toimeainefollitropin beta
TootjaMerck Sharp

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Puregon 50 RÜ/0,5 ml süstelahus Puregon 75 RÜ/0,5 ml süstelahus Puregon 100 RÜ/0,5 ml süstelahus Puregon 150 RÜ/0,5 ml süstelahus Puregon 200 RÜ/0,5 ml süstelahus Puregon 225 RÜ/0,5 ml süstelahus

follitropiin beeta

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Puregon ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Puregon’i kasutamist

3.Kuidas Puregon’i kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Puregon’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Puregon ja milleks seda kasutatakse

Puregon süstelahus sisaldab follitropiin beetat – tuntud kui folliikuleid stimuleeriv hormoon (FSH).

FSH kuulub gonadotropiinide rühma, millel on tähtis osa naise viljastumis- ja sünnitamisvõimele. Naistel on FSH vajalik folliikulite kasvuks ja arenguks munasarjades. Folliikulid on väikesed ümmargused põiekesed, milles paiknevad munarakud. Meestel on FSH vajalik sperma produktsiooniks.

Puregon’i kasutatakse viljatuse raviks järgnevates olukordades:

Naised

Naistel, kellel ei toimu ovulatsiooni ja kes ei allu ravile klomifeentsitraadiga võib Puregon’i kasutada ovulatsiooni esilekutsumiseks.

Puregon’i kasutatakse multiiplite folliikulite arenemise indutseerimiseks seoses kunstliku viljastamise protseduuridega (nt in vitro fertilisatsioon ja teised meetodid).

Mehed

Meestel, kes on viljatud hormoonide tasemete languse tõttu, võib Puregon’i kasutada sperma produktsiooni soodustamiseks.

2. Mida on vaja teada enne Puregon’i kasutamist

Ärge kasutage Puregon’i

Kui:

te olete follitropiin beeta või Puregon’i mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes

allergiline

teil on munasarja-, rinnanäärme-, emaka-, testise- või ajukasvaja (hüpofüüsi- või hüpotaalamuse)

teil esineb teadmata põhjusega, tugev või ebaregulaarne tupekaudne veritsus

teil on munasarjad, mis ei tööta sellise seisundi tõttu, mida nimetatakse esmaseks munasarja puudulikkuseks

teil on munasarja tsüstid või laienenud munasarjad, mis ei ole seotud polütsüstiliste munasarjade sündroomiga

teil on suguorganite väärarendid, mis muudavad normaalse raseduse võimatuks

teil on emaka fibroidkasvajad, mis muudavad normaalse raseduse võimatuks

te olete mees ning olete viljatu sellise seisundi tõttu, mida nimetatakse primaarseks testikulaarseks puudulikkuseks.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Puregon’i kasutamist pidage nõu oma arstiga:

kui teil on olnud allergiline reaktsioon teatud antibiootikumidele (neomütsiinile ja/või streptomütsiinile)

kui teil on ajuripatsi või hüpotalamuse talitluse häired

kui teil on kilpnäärme alatalitlus (hüpotüreoidism)

kui teie neerupealised ei tööta vajalikul määral (adrenokortikaalne puudulikkus)

kui teil on vere prolaktiinitase kõrge (hüperprolaktineemia)

kui teil on mõni muu meditsiiniline seisund (näiteks suhkurtõbi, südamehaigus või mis tahes muu pikaajaline haigus).

Kui olete naine:

Munasarjade hüperstimulatsiooni sündroom (Ovarian Hyperstimulation Syndrome, OHSS)

Teie arst kontrollib regulaarselt ravitoimeid, et oleks võimalik valida igaks päevaks Puregon’i õige annus. Teil võidakse teostada regulaarseid munasarjade ultraheliuuringuid. Teie arst võib kontrollida ka hormoonisisaldust veres. See on väga tähtis, sest FSH liiga suur annus võib tekitada harvaesinevaid, kuid tõsiseid tüsistusi, mille puhul on munasarjad ülestimuleeritud ja kasvavad folliikulid muutuvad suuremaks kui tavaliselt. Sellist tõsist haigusseisundit nimetatakse munasarjade hüperstimulatsiooni sündroomiks (OHSS). Harvadel juhtudel võib raske OHSS olla eluohtlik. OHSS põhjustab vedeliku ootamatut kogunemist kõhu- ja rinnapiirkonnas ning võib põhjustada verehüüvete moodustumist. Võtke otsekohe ühendust oma arstiga, kui te märkate kõhupiirkonna olulist turset, kõhuvalu, iiveldust, oksendamist, vedeliku kogunemisest tingitud ootamatut kehakaalutõusu, kõhulahtisust, vähenenud uriinieritust või hingamisraskust (vt ka lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“). FSH ravile reageerimise regulaarne jälgimine aitab ennetada munasarjade ülestimulatsiooni. Võtke otsekohe ühendust oma arstiga, kui teil on kõhuvalud, aga ka siis, kui see ilmneb mõni päev pärast viimast süsti.

Mitmikrasedus või sünnidefektid

Pärast ravi gonadotropiini preparaatidega on suurem tõenäosus mitmikraseduseks, isegi juhul, kui emakasse siiratakse ainult üks embrüo. Mitmikrasedus suurendab tervisekahjustuste riski sünnituse ajal nii emale kui ka lastele. Lisaks, mitmikrasedused ja kunstliku viljastamise protseduuris osalevate patsientide omadused (nt naise vanus, sperma omadused, mõlema vanema geneetiline taust), võivad olla seotud suurenenud sünnidefektide riskiga.

Rasedusaegsed tüsistused

Emakavälise raseduse (ektoopilise raseduse) risk on kergelt suurenenud. Seetõttu peab teie arst varakult tegema ultraheliuuringu, et välistada emakaväline rasedus.

Viljatusravi läbivatel naistel võib esineda mõnevõrra suurem nurisünnituse võimalus.

Verehüübed (tromboos)

Ravi Puregon’iga, nagu ka rasedus ise, võib suurendada tromboosi tekke võimalust. Tromboos on verehüüvete moodustumine veresoontes.

Trombid võivad põhjustada raskeid meditsiinilisi seisundeid, nagu:

ummistus kopsudes (kopsuembol)

insult

südameinfarkt

veresoonega seotud haigusseisundid (tromboflebiit)

puudulik vereringe (süvaveeni tromboos), mille tulemuseks võib olla käe või jala kaotamine.

Enne ravi alustamist pidage nõu oma arstiga, eriti:

kui te teate, et teil on suurenenud tromboosi tekke võimalus

kui teil või teie lähisugulastel on kunagi olnud tromboos

kui te olete väga ülekaaluline.

Munasarjade torsioon

Pärast ravi gonadotropiinidega (sh Puregon’iga) on esinenud munasarjade torsiooni. Munasarjade torsioon on munasarjade keerdumine. Munasarjade keerdumine võib põhjustada munasarjade verevarustuse lõppemist.

Enne ravi alustamist selle ravimiga pidage nõu oma arstiga:

kui teil on kunagi esinenud OHSS-i

kui te olete rase või arvate end olevat rase

kui teile on kunagi tehtud kõhupiirkonna operatsioone

kui teil on kunagi esinenud munasarja keerdumist

kui teil on olnud või on praegu munasarja(de) tsüste.

Munasarjade ja muud reproduktiivsüsteemi kasvajad

Viljatusravi saavatel naistel on teatatud munasarjade ja teistest reproduktiivsüsteemi kasvajatest. Ei ole teada, kas ravi viljatusravimitega suurendab riski nende kasvajate tekkeks viljatutel naistel.

Muud meditsiinilised seisundid

Lisaks teavitage enne selle ravimi kasutamist oma arsti:

kui teile on arst öelnud, et rasedus võib olla teile ohtlik.

Kui olete mees:

Mehel, kelle on veres liiga suur FSH sisaldus

Suurenenud FSH (folliikuleid stimuleeriv hormoon) tase vereseerumis on munandite kahjustuse tunnus. Sel juhul pole Puregon tavaliselt efektiivne. Ravi tulemuste kontrollimiseks võib arst paluda anda spermaproovi analüüsimiseks kuus kuud pärast ravi algust.

Muud ravimid ja Puregon

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Kui Puregon’i kasutatakse koos klomifeentsitraadiga, võib Puregon’i toime tugevneda. Kui on antud GnRH agonisti (varajase ovulatsiooni vältimiseks kasutatav ravim), võivad olla vajalikud Puregon’i suuremad annused.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. Te ei tohi Puregon’i kasutada, kui te

olete juba rase või arvate end olevat rase.

Puregon võib avaldada mõju rinnapiima tootlusele. On ebatõenäoline, et Puregon eritub rinnapiima. Kui te toidate last rinnaga, öelge seda oma arstile enne Puregon’i kasutamist.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

On ebatõenäoline, et Puregon mõjutab teie autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet.

Oluline teave mõningate Puregon’i koostisainete suhtes

See ravim sisaldab alla 1 mmol naatriumit (23 mg) süste kohta, st on sisuliselt “naatriumivaba”.

Lapsed

Puudub Puregon’i asjakohane kasutus lastel.

3.Kuidas Puregon’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Annustamine naistel

Teie algannuse otsustab teie arst. Seda annust saab reguleerida raviperioodi käigus. Raviskeemi edasised üksikasjad on antud allpool.

Esinevad suured naistevahelised erinevused munasarjade tundlikkuses FSH-le, mis teeb võimatuks määrata kõikide patsientide jaoks sobivat annustamisskeemi. Et leida õige annus, jälgib teie arst teie folliikulite kasvu ultraheliuuringuga ning östradiooli (naissuguhormoon) sisalduse mõõtmisega veres.

Naised, kellel ei toimu ovulatsiooni

Algannus määratakse arsti poolt. Seda annust manustatakse seitsme päeva jooksul. Kui puudub munasarjade vastus, siis suurendatakse päevast annust järk-järgult, kuni folliikulite kasv ja/või östradiooli kontsentratsioon vereplasmas näitab parajat vastust. Päevast annust säilitatakse kuni folliikulite suurus on paras. Tavaliselt piisab 7- kuni 14-päevasest ravist. Siis lõpetatakse Puregon-ravi ning ovulatsioon kutsutakse esile inimese kooriongonadotropiini (hCG) andmisega.

Meditsiiniline kunstliku viljastamise programm (näiteks IVF)

Algannus määratakse arsti poolt. Seda annust manustatakse vähemalt esimese nelja päeva jooksul. Pärast seda võib teie annust kohandada sõltuvalt teie munasarjade vastusest. Kui esineb küllaldane arv parajas suuruses folliikuleid, siis folliikulite küpsemise lõppfaas kutsutakse esile hCG andmisega. Munarak(k)u(de) taastumine toimub 34…45 tundi hiljem.

Annustamine meestel

Puregon’i määratakse tavaliselt annuses 450 RÜ nädalas, enamasti kolmes 150 RÜ annuses kombinatsioonis teise hormooniga (hCG) vähemal 3…4 kuu jooksul. Raviperiood võrdub sperma arengu ajaga ning ajaga, millal on võimalik oodata paranemist. Kui pärast seda perioodi ei ole teie sperma produktsioon alanud, võib ravi jätkata vähemalt 18 kuu jooksul.

Kuidas tehakse süsted

Puregon’i esimene süst peab olema tehtud ainult arsti või meditsiiniõie juuresolekul. Süstid võib teha aeglaselt lihasesse (näiteks tuharad, reied või õlavarred) või naha alla (nt alakõht).

Kui süstitakse lihasesse, võib süstida arst või meditsiiniõde.

Kui süstitakse naha alla, võib süsti mõnedel juhtudel teha teie partner või teie ise. Arst seletab teile, millal ja kuidas seda teha. Kui te süstite Puregon’i endale ise, järgige järgmises lõigus olevaid

kasutusjuhiseid, et manustada Puregon’i õigesti ja minimaalse ebamugavusega.

Kasutusjuhend

1. samm – Süstla ettevalmistamine

Puregon’i manustamisel peate kasutama steriilseid, ühekordse kasutusega süstlaid ja nõelu. Süstla maht peab olema piisavalt väike, et määratud annus oleks piisavalt täpne.

Puregon’i süstelahus on klaasist viaalis. Ärge kasutage lahust, kui see sisaldab sadestunud osakesi või on hägune. Kõigepealt eemaldage viaali kaas. Asetage nõel süstlale ja läbige nõelaga viaali kummist sulgur (a). Tõmmake lahus süstlasse (b) ning asendage nõel süstimisnõelaga (c). Seejärel hoidke süstalt nii, et nõel oleks suunatud üles ning koputage õrnalt vastu süstla külge, et õhumullid liiguksid üles; siis suruge kogu õhk süstlast välja nii, et süstlasse jääks ainult Puregon’i lahus (d). Vajaduse korral võib süstlast välja suruda ka osa lahusest, et reguleerida manustatava annuse mahtu.

2. samm – Süstekoht

Parim koht süstimiseks naha alla on alakõhu piirkond naba ümber (e) kus on palju lõtva nahka ning rasvkude. Süstekohta peaks iga kord natuke muutma.

On võimalik süstida ka muudesse piirkondadesse. Arst või meditsiiniõde räägivad teile sellest.

3. samm – Süstekoha ettevalmistamine

Kerged löögid süstekohta stimuleerivad väikesi närvilõpmeid ning vähendavad ebamugavust nõelatorkel. Peske oma käed ning desinfitseerige süstimise koht (nt kloorheksidiini 0,5% lahusega), et eemaldada nahapinnalt kõik bakterid. Puhastage ala umbes 5 cm ulatuses ümber nõelatorke koha ning laske desinfitseerival vahendil vähemalt minuti jooksul kuivada, enne kui te jätkate protseduuriga.

4. samm – Nõelatorge

Võtke nahk sõrmede vahele. Teise käega torgake nõel 90 kraadise nurga all naha alla, nagu on näidatud joonisel (f).

5. samm – Kontrollige nõela asendit

Kui nõela asend on õige, siis peaks olema küllalt raske süstlakolbi tagasi tõmmata. Kui süstlasse tõmmatakse natukenegi verd tähendab see seda, et nõel on tunginud veeni või arterisse. Sellisel juhul tõmmake nõel välja, katke süstekoht desinfitseeritud tampooniga ning vajutage peale; veritsemine lõppeb kuni kahe minuti jooksul. Ärge seda süstelahust enam kasutage. Alustage uuesti kogu protseduuri 1. sammust, kasutades uut süstalt, uusi nõelasid ning uut Puregon’i viaali.

6. samm – Lahuse süstimine

Vajutage süstlakolbi aeglaselt ja ühtlaselt nii, et lahus oleks süstitud korrektselt ning nahakude ei kahjustuks.

7. samm – Süstla eemaldamine

Tõmmake süstal kiiresti välja ning vajutage desinfitseeritud tampooniga süstekohale. Süstekoha kerge masseerimine, samal ajal peale surudes, aitab Puregon’i lahusel levida ning vähendab ebamugavustunnet.

Järelejäänud lahus tuleb ära visata. Ärge segage Puregon’i teiste ravimitega.

Kui te kasutate Puregon’i rohkem kui ette nähtud

Rääkige sellest kohe oma arstile.

Liiga suur Puregon’i annus võib tekitada OHSS-i. Seda võib tunda kõhuvaluna. Kui te muretsete kõhuvalude pärast, rääkige sellest otsekohe oma arstile. Vaadake ka lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“.

Kui te unustate Puregon’i kasutada

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Võtke ühendust oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Rasked kõrvaltoimed naistel

FSH ravi üks komplikatsioone on munasarjade hüperstimulatsioon. Munasarjade ülestimulatsioon võib areneda meditsiiniliseks seisundiks nimega OHSS, mis võib olla raske meditsiiniline probleem. Selle riski saab vähendada folliikulite arengu hoolika jälgimisega ravi ajal. Teie arst teeb teie munasarjadest ultraheliuuringuid, et hoolikalt jälgida küpsevate folliikulite arvu. Teie arst võib kontrollida ka hormoonisisaldust veres. Kõhuvalu, iiveldus või kõhulahtisus on esimesed sümptomid. Raskematel juhtudel võivad sümptomiteks olla munasarjade laienemine, vedeliku kogunemine kõhus ja/või rindkeres (mis võib põhjustada ootamatut kehakaalu tõusu vedeliku kogunemise tõttu) ning verehüüvete tekkimine veresoontes. Vt lõik 2 „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“.

Võtke otsekohe ühendust oma arstiga, kui teil esinevad kõhuvalud või mõni teistest munasarjade hüperstimulatsiooni sümptomitest, samuti kui need sümptomid esinevad mõni päev pärast viimast süsti.

Kui olete naine

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1 inimesel 10-st):

-Peavalu

-Süstekoha reaktsioonid (nagu sinised plekid, valu, punetus, paistetus ja sügelemine)

-Ovaariumide hüperstimulatsiooni sündroom (OHSS)

-Vaagnapiirkonna valu

-Kõhuvalu ja/või puhitus

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1 inimesel 100-st):

-Rindu puudutavad kaebused (sh hellus)

-Kõhulahtisus, kõhukinnisus või ebamugavustunne kõhus

-Emaka suurenemine

-Halb enesetunne

-Ülitundlikkusreaktsioonid (nagu lööve, punetus, nõgestõbi ja sügelemine)

-Munasarjade tsüstid või munasarjade suurenemine

-Munasarjade torsioon (munasarjade keerdumus)

-Vaginaalne veritsus

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1 inimesel 1000-st):

-Verehüübed (see võib tekkida ka munasarjade soovimatu ülestimulatsiooni puudumisel, vt lõik 2 „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

Teatatud on ka emakavälisest rasedusest (ektoopilisest rasedusest), abordist ja mitmikrasedusest. Neid kõrvaltoimeid ei seostata Puregon’i kasutamisega, vaid kunstliku viljastamise ja/või järgneva rasedusega.

Kui olete mees:

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1 inimesel 10-st):

-Akne

-Süstekoha reaktsioonid (nagu süstekoha kõvaks tõmbumine ja valu)

-Peavalu

-Lööve

-Rinnanäärmete mõningane suurenemine

-Munandimanuse tsüst

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Puregon’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Säilitamistingimused apteekrile

Hoida temperatuuril 2°C…8°C (külmkapis).

Mitte hoida sügavkülmas.

Säilitamistingimused patsiendile

Teil on kaks valikut:

1.Hoida temperatuuril 2°C…8°C (külmkapis). Mitte hoida sügavkülmas.

2.Hoida ühekordse ajavahemiku jooksul temperatuuril kuni 25°C (toatemperatuuril) mitte üle 3 kuu.

Tehke pakendile märge, kui te alustate ravimi säilitamist külmkapist väljas.

Hoida viaal(id) välispakendis.

Viaali sisu tuleb ära kasutada kohe pärast kummisulguri läbistamist.

Ärge kasutage Puregon’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ’EXP’ ja karbil pärast ’Kõlblik kuni:’. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Puregon sisaldab

Toimeaine on follitropiin beeta.

Puregon 50 RÜ/0,5 ml süstelahus: Üks viaal sisaldab toimeainet follitropiin beeta, mis on tuntud kui folliikuleid stimuleeriv hormoon (FSH), 50 RÜ/0,5 ml vesilahus viaalis.

Puregon 75 RÜ/0,5 ml süstelahus: Üks viaal sisaldab toimeainet follitropiin beeta, mis on tuntud kui folliikuleid stimuleeriv hormoon (FSH), 75 RÜ/0,5 ml vesilahus viaalis.

Puregon 100 RÜ/0,5 ml süstelahus: Üks viaal sisaldab toimeainet follitropiin beeta, mis on tuntud kui folliikuleid stimuleeriv hormoon (FSH), 100 RÜ/0,5 ml vesilahus viaalis.

Puregon 150 RÜ/0,5 ml süstelahus: Üks viaal sisaldab toimeainet follitropiin beeta, mis on tuntud kui folliikuleid stimuleeriv hormoon (FSH), 150 RÜ/0,5 ml vesilahus viaalis.

Puregon 200 RÜ/0,5 ml süstelahus: Üks viaal sisaldab toimeainet follitropiin beeta, mis on tuntud kui folliikuleid stimuleeriv hormoon (FSH), 200 RÜ/0,5 ml vesilahus viaalis.

Puregon 225 RÜ/0,5 ml süstelahus: Üks viaal sisaldab toimeainet follitropiin beeta, mis on tuntud kui folliikuleid stimuleeriv hormoon (FSH), 225 RÜ/0,5 ml vesilahus viaalis.

Teised koostisosad on sahharoos, naatriumtsitraat, L-metioniin ja polüsorbaat 20 süstevees. pH tase võib olla reguleeritud naatriumhüdroksiidi ja/või soolhappega.

Kuidas Puregon välja näeb ja pakendi sisu

Puregoni süstelahus (süstevedelik) on selge, värvusetu vedelik ja on saadaval klaasist viaalis. Pakendis on 1, 5 või 10 viaali.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Merck Sharp & Dohme Limited Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Ühendkuningriik

Tootja

N.V. Organon

Kloosterstraat 6

5349 AB Oss

Holland

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

MSD Belgium BVBA/SPRL

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel/Tél: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

Tel: + 370 5 2780247

dpoc_belux@merck.com

msd_lietuva@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Teл.: + 359 2 819 37 37 info-msdbg@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o. Tel.: +420 233 010 111 dpoc_czechslovak@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS Tlf: + 45 4482 4000 dkmail@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612) e-mail@msd.de

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ Tel: + 372 6144 200 msdeesti@merck.com

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: + 30 210 98 97 300 dpoc_greece@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A. Tel.: +34 91 321 06 00 msd_info@merck.com

France

MSD France

Tél + 33 (0)1 80 46 40 40

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o. Tel: + 385 1 6611 333 croatia_info@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700 medinfo_ireland@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL Tel/Tél: +32(0)27766211 dpoc_belux@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft. Tel.: + 36 1 888 5300 hungary_msd@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Tel: 8007 4433 (+356 99917558) malta_info@merck.com

Nederland

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 99 99 000 (+ 31 23 5153153) medicalinfo.nl@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS Tlf: + 47 32 20 73 00 msdnorge@msd.no

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H. Tel: +43 (0) 1 26 044 msd-medizin@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 549 51 00 msdpolska@merck.com

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda Tel: + 351 214 465700 clic@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel: + 40 21 529 29 00 msdromania@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. Tel: + 386 1 5204201

msd.slovenia@merck.com

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o. Tel: + 421 2 58282010 dpoc_czechslovak@merck.com

Italia

MSD Italia S.r.l. Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Τηλ: 800 00 673

(+357 22866700) cyprus_info@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Tel: + 371 67 364224 msd_lv@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: + 358 (0)9 804650 info@msd.fi

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: + 46 77 5700488 medicinskinfo@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited Tel: + 44 (0) 1992 467272 medicalinformationuk@merck.com

Infoleht on viimati uuendatud KK/AAAA.

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Puregon 150 RÜ/0,18 ml süstelahus Puregon 300 RÜ/0,36 ml süstelahus Puregon 600 RÜ/0,72 ml süstelahus Puregon 900 RÜ/1,08 ml süstelahus follitropiin beeta

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Puregon ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Puregon’i kasutamist

3.Kuidas Puregon’i kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Puregon’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Puregon ja milleks seda kasutatakse

Puregon süstelahus sisaldab follitropiin beetat – tuntud kui folliikuleid stimuleeriv hormoon (FSH).

FSH kuulub gonadotropiinide rühma, millel on tähtis osa naise viljastumis- ja sünnitamisvõimele. Naistel on FSH vajalik folliikulite kasvuks ja arenguks munasarjades. Folliikulid on väikesed ümmargused põiekesed, milles paiknevad munarakud. Meestel on FSH vajalik sperma produktsiooniks.

Puregon’i kasutatakse viljatuse raviks järgnevates olukordades:

Naised

Naistel, kellel ei toimu ovulatsiooni ja kes ei allu ravile klomifeentsitraadiga võib Puregon’i kasutada ovulatsiooni esilekutsumiseks.

Puregon’i kasutatakse multiiplite folliikulite arenemise indutseerimiseks seoses kunstliku viljastamise protseduuridega (nt in vitro fertilisatsioon ja teised meetodid).

Mehed

Meestel, kes on viljatud hormoonide tasemete languse tõttu, võib Puregon’i kasutada sperma produktsiooni soodustamiseks.

2. Mida on vaja teada enne Puregon’i kasutamist

Ärge kasutage Puregon’i

Kui:

te olete follitropiin beeta või Puregon’i mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline

teil on munasarja-, rinnanäärme-, emaka-, testise- või ajukasvaja (hüpofüüsi- või

hüpotaalamuse)

teil esineb teadmata põhjusega, tugev või ebaregulaarne tupekaudne veritsus

teil on munasarjad, mis ei tööta sellise seisundi tõttu, mida nimetatakse esmaseks munasarja puudulikkuseks

teil on munasarja tsüstid või laienenud munasarjad, mis ei ole seotud polütsüstiliste munasarjade sündroomiga

teil on suguorganite väärarendid, mis muudavad normaalse raseduse võimatuks

teil on emaka fibroidkasvajad, mis muudavad normaalse raseduse võimatuks

te olete mees ning olete viljatu sellise seisundi tõttu, mida nimetatakse primaarseks testikulaarseks puudulikkuseks.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Puregon’i kasutamist pidage nõu oma arstiga:

kui teil on olnud allergiline reaktsioon teatud antibiootikumidele (neomütsiinile ja/või streptomütsiinile)

kui teil on ajuripatsi või hüpotalamuse talitluse häired

kui teil on kilpnäärme alatalitlus (hüpotüreoidism)

kui teie neerupealised ei tööta vajalikul määral (adrenokortikaalne puudulikkus)

kui teil on vere prolaktiinitase kõrge (hüperprolaktineemia)

kui teil on mõni muu meditsiiniline seisund (näiteks suhkurtõbi, südamehaigus või mis tahes muu pikaajaline haigus).

Kui olete naine:

Munasarjade hüperstimulatsiooni sündroom (Ovarian Hyperstimulation Syndrome, OHSS)

Teie arst kontrollib regulaarselt ravitoimeid, et oleks võimalik valida igaks päevaks Puregon’i õige annus. Teil võidakse teostada regulaarseid munasarjade ultraheliuuringuid. Teie arst võib kontrollida ka hormoonisisaldust veres. See on väga tähtis, sest FSH liiga suur annus võib tekitada harvaesinevaid, kuid tõsiseid tüsistusi, mille puhul on munasarjad ülestimuleeritud ja kasvavad folliikulid muutuvad suuremaks kui tavaliselt. Sellist tõsist haigusseisundit nimetatakse munasarjade hüperstimulatsiooni sündroomiks (OHSS). Harvadel juhtudel võib raske OHSS olla eluohtlik. OHSS põhjustab vedeliku ootamatut kogunemist kõhu- ja rinnapiirkonnas ning võib põhjustada verehüüvete moodustumist. Võtke otsekohe ühendust oma arstiga, kui te märkate kõhupiirkonna olulist turset, kõhuvalu, iiveldust, oksendamist, vedeliku kogunemisest tingitud ootamatut kehakaalutõusu, kõhulahtisust, vähenenud uriinieritust või hingamisraskust (vt ka lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“). FSH ravile reageerimise regulaarne jälgimine aitab ennetada munasarjade ülestimulatsiooni. Võtke otsekohe ühendust oma arstiga, kui teil on kõhuvalud, aga ka siis, kui see ilmneb mõni päev pärast viimast süsti.

Mitmikrasedus või sünnidefektid

Pärast ravi gonadotropiini preparaatidega on suurem tõenäosus mitmikraseduseks, isegi juhul, kui emakasse siiratakse ainult üks embrüo. Mitmikrasedus suurendab tervisekahjustuste riski sünnituse ajal nii emale kui ka lastele. Lisaks, mitmikrasedused ja kunstliku viljastamise protseduuris osalevate patsientide omadused (nt naise vanus, sperma omadused, mõlema vanema geneetiline taust), võivad olla seotud suurenenud sünnidefektide riskiga.

Rasedusaegsed tüsistused

Emakavälise raseduse (ektoopilise raseduse) risk on kergelt suurenenud. Seetõttu peab teie arst varakult tegema ultraheliuuringu, et välistada emakaväline rasedus.

Viljatusravi läbivatel naistel võib esineda mõnevõrra suurem nurisünnituse võimalus.

Verehüübed (tromboos)

Ravi Puregon’iga, nagu ka rasedus ise, võib suurendada tromboosi tekke võimalust. Tromboos on verehüüvete moodustumine veresoontes.

Trombid võivad põhjustada raskeid meditsiinilisi seisundeid, nagu:

ummistus kopsudes (kopsuembol)

insult

südameinfarkt

veresoonega seotud haigusseisundid (tromboflebiit)

puudulik vereringe (süvaveeni tromboos), mille tulemuseks võib olla käe või jala kaotamine.

Enne ravi alustamist pidage nõu oma arstiga, eriti:

kui te teate, et teil on suurenenud tromboosi tekke võimalus

kui teil või teie lähisugulastel on kunagi olnud tromboos

kui te olete väga ülekaaluline.

Munasarjade torsioon

Pärast ravi gonadotropiinidega (sh Puregon’iga) on esinenud munasarjade torsiooni. Munasarjade torsioon on munasarjade keerdumine. Munasarjade keerdumine võib põhjustada munasarjade verevarustuse lõppemist.

Enne ravi alustamist selle ravimiga pidage nõu oma arstiga:

kui teil on kunagi esinenud OHSS-i

kui te olete rase või arvate end olevat rase

kui teile on kunagi tehtud kõhupiirkonna operatsioone

kui teil on kunagi esinenud munasarja keerdumist

kui teil on olnud või on praegu munasarja(de) tsüste.

Munasarjade ja muud reproduktiivsüsteemi kasvajad

Viljatusravi saavatel naistel on teatatud munasarjade ja teistest reproduktiivsüsteemi kasvajatest. Ei ole teada, kas ravi viljatusravimitega suurendab riski nende kasvajate tekkeks viljatutel naistel.

Muud meditsiinilised seisundid

Lisaks teavitage enne selle ravimi kasutamist oma arsti:

kui teile on arst öelnud, et rasedus võib olla teile ohtlik.

Kui olete mees:

Mehel, kelle on veres liiga suur FSH sisaldus

Suurenenud FSH (folliikuleid stimuleeriv hormoon) tase vereseerumis on munandite kahjustuse tunnus. Sel juhul pole Puregon tavaliselt efektiivne. Ravi tulemuste kontrollimiseks võib arst paluda anda spermaproovi analüüsimiseks kuus kuud pärast ravi algust.

Muud ravimid ja Puregon

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Kui Puregon’i kasutatakse koos klomifeentsitraadiga, võib Puregon’i toime tugevneda. Kui on antud GnRH agonisti (varajase ovulatsiooni vältimiseks kasutatav ravim), võivad olla vajalikud Puregon’i suuremad annused.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. Te ei tohi Puregon’i kasutada, kui te olete juba rase või arvate end olevat rase.

Puregon võib avaldada mõju rinnapiima tootlusele. On ebatõenäoline, et Puregon eritub rinnapiima.

Kui te toidate last rinnaga, öelge seda oma arstile enne Puregon’i kasutamist.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

On ebatõenäoline, et Puregon mõjutab teie autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet.

Oluline teave mõningate Puregon’i koostisainete suhtes

See ravim sisaldab alla 1 mmol naatriumit (23 mg) süste kohta, st on sisuliselt “naatriumivaba”.

Lapsed

Puudub Puregon’i asjakohane kasutus lastel.

3. Kuidas Puregon’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Annustamine naistel

Teie algannuse otsustab teie arst. Seda annust saab reguleerida raviperioodi käigus. Raviskeemi edasised üksikasjad on antud allpool.

Esinevad suured naistevahelised erinevused munasarjade tundlikkuses FSH-le, mis teeb võimatuks määrata kõikide patsientide jaoks sobivat annustamisskeemi. Et leida õige annus, jälgib teie arst teie folliikulite kasvu ultraheliuuringuga ning östradiooli (naissuguhormoon) sisalduse mõõtmisega veres.

Naised, kellel ei toimu ovulatsiooni

Algannus määratakse arsti poolt. Seda annust manustatakse seitsme päeva jooksul. Kui puudub munasarjade vastus, siis suurendatakse päevast annust järk-järgult, kuni folliikulite kasv ja/või östradiooli kontsentratsioon vereplasmas näitab parajat vastust. Päevast annust säilitatakse kuni folliikulite suurus on paras. Tavaliselt piisab 7- kuni 14-päevasest ravist. Siis lõpetatakse Puregon-ravi ning ovulatsioon kutsutakse esile inimese kooriongonadotropiini (hCG) andmisega.

Meditsiiniline kunstliku viljastamise programm (näiteks IVF)

Algannus määratakse arsti poolt. Seda annust manustatakse vähemalt esimese nelja päeva jooksul. Pärast seda võib teie annust kohandada sõltuvalt teie munasarjade vastusest. Kui esineb küllaldane arv parajas suuruses folliikuleid, siis folliikulite küpsemise lõppfaas kutsutakse esile hCG andmisega. Munarak(k)u(de) taastumine toimub 34…45 tundi hiljem.

Annustamine meestel

Puregon’i määratakse tavaliselt annuses 450 RÜ nädalas, enamasti kolmes 150 RÜ annuses kombinatsioonis teise hormooniga (hCG) vähemal 3…4 kuu jooksul. Raviperiood võrdub sperma arengu ajaga ning ajaga, millal on võimalik oodata paranemist. Kui pärast seda perioodi ei ole teie sperma produktsioon alanud, võib ravi jätkata vähemalt 18 kuu jooksul.

Kuidas tehakse süsted

Puregon süstelahus kolbampullis on välja töötatud kasutamiseks Puregon Pen-is. Pensüsteli kasutusjuhendit tuleb hoolikalt järgida. Ärge kasutage kolbampulle, kui lahus sisaldab sadestunud osakesi või on hägune.

Kasutades pensüstelit võib nahaalust süsti (nt alakõht) teha teie partner või teie ise. Arst seletab teile, millal ja kuidas seda teha. Kui te süstite Puregon’i endale ise, järgige hoolikalt juhiseid, et manustada Puregon’i õigesti ja minimaalse ebamugavusega.

Puregon’i esimene süst peab olema tehtud ainult arsti või meditsiiniõe juuresolekul.

Kui te kasutate Puregon’i rohkem kui ette nähtud

Rääkige sellest kohe oma arstile.

Liiga suur Puregon’i annus võib tekitada OHSS-i. Seda võib tunda kõhuvaluna. Kui te muretsete kõhuvalude pärast, rääkige sellest otsekohe oma arstile. Vaadake ka lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“.

Kui te unustate Puregon’i kasutada

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Võtke ühendust oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Rasked kõrvaltoimed naistel

FSH ravi üks komplikatsioone on munasarjade hüperstimulatsioon. Munasarjade ülestimulatsioon võib areneda meditsiiniliseks seisundiks nimega OHSS, mis võib olla raske meditsiiniline probleem. Selle riski saab vähendada folliikulite arengu hoolika jälgimisega ravi ajal. Teie arst teeb teie munasarjadest ultraheliuuringuid, et hoolikalt jälgida küpsevate folliikulite arvu. Teie arst võib kontrollida ka hormoonisisaldust veres. Kõhuvalu, iiveldus või kõhulahtisus on esimesed sümptomid. Raskematel juhtudel võivad sümptomiteks olla munasarjade laienemine, vedeliku kogunemine kõhus ja/või rindkeres (mis võib põhjustada ootamatut kehakaalu tõusu vedeliku kogunemise tõttu) ning verehüüvete tekkimine veresoontes. Vt lõik 2 „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“.

Võtke otsekohe ühendust oma arstiga, kui teil esinevad kõhuvalud või mõni teistest munasarjade hüperstimulatsiooni sümptomitest, samuti kui need sümptomid esinevad mõni päev pärast viimast süsti.

Kui olete naine

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1 inimesel 10-st):

-Peavalu

-Süstekoha reaktsioonid (nagu sinised plekid, valu, punetus, paistetus ja sügelemine)

-Ovaariumide hüperstimulatsiooni sündroom (OHSS)

-Vaagnapiirkonna valu

-Kõhuvalu ja/või puhitus

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1 inimesel 100-st):

-Rindu puudutavad kaebused (sh hellus)

-Kõhulahtisus, kõhukinnisus või ebamugavustunne kõhus

-Emaka suurenemine

-Halb enesetunne

-Ülitundlikkusreaktsioonid (nagu lööve, punetus, nõgestõbi ja sügelemine)

-Munasarjade tsüstid või munasarjade suurenemine

-Munasarjade torsioon (munasarjade keerdumus)

-Vaginaalne veritsus

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1 inimesel 1000-st):

-Verehüübed (see võib tekkida ka munasarjade soovimatu ülestimulatsiooni puudumisel, vt lõik 2 „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

Teatatud on ka emakavälisest rasedusest (ektoopilisest rasedusest), abordist ja mitmikrasedusest. Neid kõrvaltoimeid ei seostata Puregon’i kasutamisega, vaid kunstliku viljastamise ja/või järgneva

rasedusega.

Kui olete mees:

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1 inimesel 10-st):

-Akne

-Süstekoha reaktsioonid (nagu süstekoha kõvaks tõmbumine ja valu)

-Peavalu

-Lööve

-Rinnanäärmete mõningane suurenemine

-Munandimanuse tsüst

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Puregon’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Säilitamistingimused apteekrile

Hoida temperatuuril 2°C…8°C (külmkapis).

Mitte hoida sügavkülmas.

Säilitamistingimused patsiendile

Teil on kaks valikut:

1.Hoida temperatuuril 2°C…8°C (külmkapis). Mitte hoida sügavkülmas.

2.Hoida ühekordse ajavahemiku jooksul temperatuuril kuni 25°C (toatemperatuuril) mitte üle 3 kuu.

Tehke pakendile märge, kui te alustate ravimi säilitamist külmkapist väljas.

Hoida kolbampull välispakendis.

Kui kolbampulli kummikate on nõelaga läbistatud, võib ravimit säilitada maksimaalselt 28 päeva. Palun märkige kolbampulli esmakordse kasutamise kuupäev annustamistabelisse, nagu on näidatud Puregon Pen-i kasutusjuhendis.

Ärge kasutage Puregon’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ’EXP’ ja karbil pärast ’Kõlblik kuni:’. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hävitage kasutatud nõelad vahetult pärast süstimist.

Ärge segage ühtki teist ravimit kolbampulli. Tühje kolbampulle ei tohi uuesti täita.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Puregon sisaldab

Üks kolbampull sisaldab toimeainet follitropiin beeta, mis on tuntud, kui folliikuleid stimuleeriv hormoon (FSH) 833 RÜ/ml süstelahus.

Teised koostisosad on sahharoos, naatriumtsitraat, L-metioniin, polüsorbaat 20 ja bensüülalkohol süstevees. pH tase võib olla reguleeritud naatriumhüdroksiidi ja/või soolhappega.

Kuidas Puregon välja näeb ja pakendi sisu

Puregoni süstelahus (süstevedelik) on selge, värvusetu vedelik ja on saadaval klaasist kolbampullis. Pakendis on 1 kolbampull.

Müügiloa hoidja

Merck Sharp & Dohme Limited Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Ühendkuningriik

Tootja

N.V. Organon

Kloosterstraat 6

5349 AB Oss

Holland

Organon (Ireland) Ltd

P.O. Box 2857

Drynam Road

Swords, Co. Dublin

Iirimaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

MSD Belgium BVBA/SPRL

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel/Tél: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

Tel: + 370 5 2780247

dpoc_belux@merck.com

msd_lietuva@merck.com

България

Luxembourg/Luxemburg

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

MSD Belgium BVBA/SPRL

Teл.: + 359 2 819 37 37

Tel/Tél: +32(0)27766211

info-msdbg@merck.com

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Magyarország

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +420 233 010 111

Tel.: + 36 1 888 5300

dpoc_czechslovak@merck.com

hungary_msd@merck.com

Danmark

Malta

MSD Danmark ApS

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tlf: + 45 4482 4000

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

dkmail@merck.com

malta_info@merck.com

Deutschland

Nederland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

Tel: 0800 99 99 000 (+ 31 23 5153153)

e-mail@msd.de

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ Tel: + 372 6144 200 msdeesti@merck.com

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: + 30 210 98 97 300 dpoc_greece@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A. Tel.: +34 91 321 06 00 msd_info@merck.com

France

MSD France

Tél + 33 (0)1 80 46 40 40

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o. Tel: + 385 1 6611 333 croatia_info@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700 medinfo_ireland@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Italia

MSD Italia S.r.l. Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Τηλ: 800 00 673

(+357 22866700) cyprus_info@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Tel: + 371 67 364224 msd_lv@merck.com

Infoleht on viimati uuendatud KK/AAAA.

Norge

MSD (Norge) AS Tlf: + 47 32 20 73 00 msdnorge@msd.no

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H. Tel: +43 (0) 1 26 044 msd-medizin@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 549 51 00 msdpolska@merck.com

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda Tel: + 351 214 465700 clic@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel: + 40 21 529 29 00 msdromania@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. Tel: + 386 1 5204201

msd.slovenia@merck.com

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o. Tel: + 421 2 58282010 dpoc_czechslovak@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: + 358 (0)9 804650 info@msd.fi

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: + 46 77 5700488 medicinskinfo@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited Tel: + 44 (0) 1992 467272 medicalinformationuk@merck.com

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu