Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Qtern (saxagliptin / dapagliflozin propanediol...) – Pakendi infoleht - A10BD21

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusQtern
ATC koodA10BD21
Toimeainesaxagliptin / dapagliflozin propanediol monohydrate
TootjaAstra Zeneca AB

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Qtern, 5 mg/10 mg õhukese polümeerikattega tabletid saksagliptiin/dapagliflosiin

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Qtern ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Qterni võtmist

3.Kuidas Qterni võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Qterni säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Qtern ja milleks seda kasutatakse

Qtern sisaldab toimeaineid saksagliptiini ja dapagliflosiini. Need kuuluvad ravimite rühma, mida nimetatakse suukaudseteks diabeediravimiteks.

-Seda ravimit võetakse suu kaudu suhkurtõve korral.

-Seda ravimit kasutatakse, kui suhkurtõbe ei saada kontrolli alla teiste suukaudsete vere glükoosisisaldust vähendavate suhkurtõve ravimite, dieedi ja füüsilise koormusega.

Qterni kasutatakse täiskasvanud patsientidel (18-aastased ja vanemad) suhkurtõve raviks, mida nimetatakse 2. tüüpi suhkurtõveks. 2. tüüpi suhkurtõbi algab tavaliselt hilisemas vanuses. Kui teil on 2. tüüpi suhkurtõbi, ei tooda teie kõhunääre piisavas koguses insuliini või ei suuda teie organism toodetavat insuliini korralikult kasutada. See põhjustab suurenenud suhkrusisaldust veres. Qternis sisalduvad kaks erinevalt töötavat toimeainet aitavad veres suhkrusisaldust kontrolli all hoida ja viia liigse suhkru organismist uriiniga välja.

Tähtis on, et te järgiksite arsti, apteekri või meditsiiniõe nõuandeid dieedi ja füüsilise aktiivsuse osas.

2. Mida on vaja teada enne Qterni võtmist

Ärge võtke Qterni:

-kui olete saksagliptiini, dapagliflosiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus

6)suhtes allergiline;

-kui teil on olnud raske allergiline reaktsioon mõnele muule sarnasele ravimile (nt. DPP-4 inhibiitoritele nagu sitagliptiin, linagliptiin, alogliptiin või SGLT-2 inhibiitoritele nagu kanagliflosiin, empagliflosiin), mida te veresuhkru kontrolli all hoidmiseks võtate.

Ärge võtke Qterni, kui mis tahes eespool nimetatust kehtib teie kohta. Kui te ei ole milleski kindel, rääkige enne Qterni võtmist oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Rääkige enne Qterni võtmist ja ravi ajal oma arsti, apteekri või meditsiiniõega:

-kui teil on 1. tüüpi diabeet (suhkurtõve tüüp, mis tavaliselt algab noores eas ja mille korral organismis ei toodeta insuliini);

-kui teil on või on olnud kõhunäärme haigus;

-kui teil on mõõdukas või raske neeruprobleem;

-kui teil on nakkustele vastupanuvõimet nõrgendav seisund, mis on tingitud näiteks haigusest nagu AIDS või pärast elundi siirdamist kasutatavatest ravimitest;

-kui teil on mõõdukas või raske maksaprobleem;

-kui teil esineb kehakaalu kiire kaotus, iiveldus või oksendamine, kõhuvalu, tugev janu, kiire ja sügav hingamine, segasus, ebatavaline unisus või väsimus, magus lõhn hingeõhul, magus või metalli maitse suus või ebatavaline lõhn uriinil või higil, võtke kohe ühendust oma arsti või lähima haiglaga. Need sümptomid võivad olla diabeetilise ketoatsidoosi tunnusteks – see on seisund suhkurtõve korral, mis tekib kui ketokehade hulk teie uriinis või veres on tõusnud ja mis on nähtav analüüsides. Diabeetilise ketoatsidoosi risk võib tõusta pikemal paastumisel, alkoholi liigkasutamisel, veetustumisel, insuliini annuse ootamatul vähendamisel või insuliini vajaduse suurenemisel suurema kirurgilise protseduuri või raske haiguse tõttu;

-kui teil on või on esinenud tõsine ülitundlikkusreaktsioon või on tekkinud kahtlus selle esinemisele;

-kui teil on kunagi olnud raske südamehaigus;

-kui teil on südamepuudulikkus või mingid riskitegurid, mille tõttu võib tekkida südamepuudulikkus, näiteks probleemid neerudega. Arst selgitab teile, millised on südamepuudulikkuse nähud ja sümptomid. Sümptomid võivad olla (aga ei pruugi nendega piirduda) süvenev õhupuudus, kiire kehakaalu tõus ja tursed jalalabadel. Kui teil ilmneb ükskõik milline neist sümptomitest, rääkige sellest kohe oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele;

-kui te võtate vererõhku langetavaid ravimeid (hüpertensioonivastased ravimid) ja teil on varem esinenud madalat vererõhku (hüpotensioon). Rohkem teavet on allpool lõigus „Muud ravimid ja Qtern”;

-kui teil on veres väga suur glükoosisisaldus, mis võib põhjustada dehüdreerumist (liiga suure hulga vedeliku kadu organismist). Dehüdratatsiooni võimalikud nähud on loetletud 4. lõigu „Võimalikud kõrvaltoimed” alguses. Enne Qterni võtmist pidage nõu oma arstiga, kui teil esineb järgmisi sümptomeid;

-kui teil on või tekib iiveldus (süda on paha), te oksendate või teil on palavik või te ei suuda süüa ega juua. Need seisundid võivad põhjustada dehüdratatsiooni (vedelikukaotust). Arst võib soovitada teil Qterni võtmine katkestada kuni paranemiseni, et vältida dehüdratatsiooni;

-kui teil esineb sageli kuseteede infektsioone või teil on tõsine kuseteede infektsioon, kaasa arvatud urosepsis või püelonefriit, mis võivad põhjustada palavikku ja/või külmavärinaid, põletustunnet urineerimisel, verd uriinis, valu seljas või küljes. Kui teil ilmneb ükskõik milline neist sümptomitest, rääkige sellest kohe oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele;

-kui te olete 75-aastane või vanem;

-kui te võtate veresuhkrusisaldust vähendavaid ravimeid, näiteks insuliini või sulfonüüluureaid;

-kui te võtate ühte teist suhkurtõve ravimit, mis sisaldab pioglitasooni;

-kui analüüsid näitavad, et teie punaste vereliblede arv veres on suurenenud.

Kui miski ülaltoodust kehtib teie kohta (või kui te ei ole milleski kindel), rääkige enne Qterni võtmist oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Diabeetilised nahakahjustused (näiteks villid või haavandid) on diabeedi korral sagedased tüsistused. Nii saksagliptiini kui dapagliflosiini eraldi manustamisel (vt lõik 4) on esinenud löövet. Soovitatav on järgida arsti või meditsiiniõe antud soovitusi naha ja jalgade hoolduse kohta.

Neerutalitlus

Enne selle ravimi võtmise alustamist ja ravimi võtmise ajal tuleb kontrollida teie neerusid.

Uriinianalüüsid

Qterni toimeviisi tõttu on selle ravimi võtmise ajal uriinianalüüs glükoosi suhtes positiivne.

Lapsed ja noorukid

Qtern ei ole soovitatav alla 18-aastastele lastele ja noorukitele, sest selle kasutamist neil patsientidel ei ole uuritud.

Muud ravimid ja Qtern

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Eriti tähtis on öelda oma arstile:

-kui te võtate vett väljaajavaid ravimeid (diureetikume). Arst võib soovitada teil Qterni võtmise lõpetada. Organismi liiga suure vedelikukaotuse võimalikud nähud on loetletud 4. lõigu „Võimalikud kõrvaltoimed” alguses.

-Kui te kasutate järgmisi toimeaineid sisaldavaid ravimeid:

-karbamasepiin, fenobarbitaal või fenütoiin. Neid võidakse kasutada krambihoogude ärahoidmiseks või kroonilise valu puhul;

-deksametasoon – steroidravim. Seda võidakse kasutada erinevate kehaosade ja elundite põletike raviks;

-rifampitsiin. See on selliste nakkuste nagu näiteks tuberkuloosi raviks kasutatav antibiootikum;

-ketokonasool. Seda võidakse kasutada seennakkuste raviks;

-diltiaseem. Seda kasutatakse valude ravimiseks südame piirkonnas (valu rinnus) ja

vererõhu langetamiseks.

Kui miski ülaltoodust kehtib teie kohta (või kui te ei ole milleski kindel), rääkige enne Qterni võtmist oma arstiga.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Kui te jääte rasedaks, tuleb teil selle ravimi kasutamine lõpetada, sest Qtern ei ole raseduse ajal soovitatav. Pidage oma arstiga nõu, kuidas raseduse ajal veresuhkrut kõige paremini kontrolli all hoida.

Ärge kasutage Qterni, kui te imetate last. Ei ole teada, kas see ravim eritub inimese rinnapiima. Enne selle ravimi võtmist pidage nõu oma arstiga, kui te soovite last imetada või kui te imetate last.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Qtern ei peaks mõjutama teie autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Kui te tunnete Qterni võtmise ajal peapööritust, ärge juhtige autot ega kasutage mingeid tööriistu ega masinaid. Selle ravimi kasutamine võib põhjustada liiga väikest suhkrusisaldust veres (hüpoglükeemia), mis võib põhjustada selliseid sümptomeid nagu värisemist, higistamist ja muutusi nägemises ning võib mõjutada teie autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Qtern sisaldab laktoosi

Qtern sisaldab laktoosi (piimasuhkur). Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, pidage enne ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

3.Kuidas Qterni võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kui palju ravimit võtta

-Soovitatav annus on üks tablett ööpäevas.

Selle ravimi võtmine

-Neelake tablett tervelt alla poole klaasi veega.

-Võite tableti võtta koos toiduga või ilma.

-Võite tableti võtta mis tahes ajal. Püüdke see siiski võtta iga päev ühel ja samal ajal. See aitab teil tableti võtmist paremini meeles pidada.

Arst võib teile määrata teisi ravimeid veresuhkru langetamiseks. Pidage meeles, et võtaksite teist ravimit / teisi ravimeid täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. See aitab saavutada parimat tulemust teie tervisele.

Dieet ja füüsiline aktiivsus

Suhkurtõve kontrolli all hoidmiseks tuleb ka selle ravimi võtmise ajal järgida dieeti ja olla füüsiliselt aktiivne. Niisiis on tähtis järgida arsti, apteekri või meditsiiniõe nõuandeid dieedi ja füüsilise aktiivsuse kohta. Eriti tähtis on Qterni võttes jätkata diabeetikute kaalu langetava dieedi järgimist.

Kui te võtate Qterni rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate rohkem Qterni tablette kui ette nähtud, võtke kohe ühendust oma arstiga või pöörduge haiglasse. Võtke kaasa ravimipakend.

Kui te unustate Qterni võtta

Mida teha, kui te unustate tableti võtta.

-Kui annuse võtmiseks ettenähtud ajast on möödunud vähem kui 12 tundi, võtke Qterni annus kohe, kui see teile meenub. Seejärel võtke järgmine annus tavalisel ajal.

-Kui annuse võtmiseks ettenähtud ajast on möödunud rohkem kui 12 tundi, jätke annus vahele. Seejärel võtke järgmine annus tavalisel ajal.

-Ärge võtke kahekordset Qterni annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Qterni võtmise

Ärge lõpetage Qterni võtmist arstiga nõu pidamata. Ilma selle ravimita võib teie vere suhkrusisaldus suureneda.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Mõne sümptomi korral vajate te kiiret arstiabi:

Lõpetage Qterni võtmine ja minge kohe arsti juurde, kui märkate mõnda järgmistest rasketest kõrvaltoimetest.

-Raske allergiline reaktsioon, esineb harva (võib tekkida kuni 1 inimesel 1000-st), sümptomid võivad olla:

-lööve;

-kõrgemad laigud nahal (kublad);

-näo, huulte, keele ja kõri turse, mis võib põhjustada hingamis- ja neelamisraskusi.

Arst võib teile määrata ravimi allergilise reaktsiooni vastu ja diabeedi raviks mõne teise ravimi.

-Kõhunäärmepõletik (pankreatiit), esineb aeg-ajalt (võib tekkida kuni 1 inimesel 100-st): tugev ja püsiv valu kõhus, mis võib ulatuda selga; samuti iiveldus ja oksendamine, sest need võivad olla kõhunäärme põletiku märgid.

-Dehüdratatsioon (organism kaotab liiga palju vedelikku), esineb aeg-ajalt (võib tekkida kuni 1 inimesel 100-st)

Need on dehüdratatsiooni nähud:

-väga kuiv või kleepuv suu, tugev janutunne;

-tugev unisus või väsimustunne;

-uriinierituse vähenemine või puudumine;

-kiirenenud südamelöögid.

-Kuseteede infektsioon, esineb sageli (võib tekkida kuni 1 inimesel 10-st). Need on raske kuseteede infektsiooni nähud:

-palavik ja/või külmavärinad;

-põletustunne urineerimise ajal;

-valu seljas või küljes.

Kuigi see on ebatavaline, võib juhtuda, et märkate oma uriinis verd. Sel juhul rääkige sellest kohe oma arstile.

-Madal veresuhkrusisaldus (hüpoglükeemia), esineb väga sageli (võib tekkida rohkem kui 1 inimesel 10-st), kui kasutada koos teiste diabeediravimitega, mis teadaolevalt põhjustavad hüpoglükeemiat.

Need on hüpoglükeemia nähud:

-värisemine, higistamine, tugev ärevustunne, kiirenenud südamelöögid;

-näljatunne, peavalu, muutused nägemises;

-meeleolumuutus või segasustunne.

Teie arst räägib teile, kuidas ravida hüpoglükeemiat ja mida teha, kui tekivad ülalkirjeldatud nähud.

-Diabeetiline ketoatsidoos, esineb harva (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st).

Need on diabeetilise ketoatsidoosi tunnused (vt ka lõik 2 ’Hoiatused ja ettevaatusabinõud’):

-ketokehade taseme tõus teie uriinis või veres;

-kiire kehakaalu kaotus;

-iiveldus või oksendamine;

-kõhuvalu;

-tugev janu;

-kiire ja sügav hingamine;

-segasus;

-ebatavaline unisus või väsimus;

-magus lõhn hingeõhus; magus või metallimaitse suus või ebatavaline uriini- või higilõhn. See seisund võib tekkida sõltumata teie veresuhkru tasemest. Teie arst võib otsustada ajutiselt või täielikult lõpetada teie ravi Qterniga.

Lõpetage Qterni võtmine ja minge kohe arsti juurde, kui märkate mõnda ülalnimetatud rasketest kõrvaltoimetest.

Muud kõrvaltoimed, kui Qterni võtta üksi või kombinatsioonis metformiiniga: Sage (võib tekkida kuni 1 inimesel 10-st):

-suguelundite infektsioon (soor) peenisel või tupes (nähud võivad olla ärritus, sügelus, ebatavaline voolus või lõhn);

-seljavalu;

-tavalisest suurem uriinieritus või sagenenud urineerimisvajadus;

-muutused vere kolesterooli- ja rasvasisalduses (nähtav analüüsides);

-muutused punaste vereliblede arvus (nähtav analüüsides);

-pearinglus;

-väsimus;

-kõhuvalu;

-tugev liigesevalu (artralgia);

-infektsioon rindkere ülaosas või kopsudes;

-infektsioon nina kõrvalkoobastes (siinustes), millega kaasneb valu ja täistunne põskede ning silmade taga (sinusiit);

-nina või neelu põletik (nasofarüngiit) (nähud võivad olla nohu või kurguvalu);

-kõhuvalu ja seedehäire (düspepsia);

-iiveldus;

-kõhulahtisus;

-mao- või soolepõletik, tavaliselt nakkusest põhjustatud (gastroenteriit);

-peavalu, lihasvalu (müalgia);

-oksendamine, põletik maos (gastriit);

-muutused laboratoorsetes analüüsides (näiteks kreatiniini renaalse kliirensi vähenemine või hematokriti suurenemine);

-lööve.

Aeg-ajalt (võib tekkida kuni 1 inimesel 100-st):

janutunne;

kõhukinnisus;

öised ärkamised urineerimisvajaduse tõttu;

suukuivus;

kehakaalu langus;

muutused laboratoorsetes vereanalüüsides (näiteks kreatiniini- või uureasisalduse suurenemine või triglütseriidide sisalduse suurenemine);

neerutalitluse halvenemine;

nahalööve, sealhulgas kõrgenenud kublad, nahaärritus või ebameeldiv sügelus;

raskused erektsiooni saavutamise või säilitamisega (erektsioonihäired);

seeninfektsioon;

sügelus suguelundite piirkonnas (vulvovaginaalne sügelus) või ebamugavustunne urineerimisel.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Qterni säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril või karbil pärast ’EXP’ ja ’Kõlblik kuni:’. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Qtern sisaldab

-Toimeained on saksagliptiin ja dapagliflosiin.

Üks Qtern 5 mg/10 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab saksagliptiinvesinikkloriidi, mis vastab 5 mg saksagliptiinile, ja dapagliflosiinpropaandioolmonohüdraati, mis vastab

10 mg dapagliflosiinile.

-Teised koostisosad on:

-tableti tuum: mikrokristalliline tselluloos (E460i), naatriumkroskarmelloos (E468), veevaba laktoos (vt lõik 2 „Qtern sisaldab laktoosi”), magneesiumstearaat (E470b), dentaalne ränidioksiid (E551).

-polümeerikate: polüvinüülalkohol (E1203), makrogool 3350, titaandioksiid (E171), talk (E553b), kollane raudoksiid (E172), punane raudoksiid (E172).

-trükivärv: šellak, indigokarmiin alumiiniumlakk (E132).

Kuidas Qtern välja näeb ja pakendi sisu

Qtern 5 mg/10 mg õhukese polümeerikattega tabletid on helepruunid kuni pruunid, kaksikkumerad, ümmargused, õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühele küljele on sinise tindiga trükitud „5/10” ja teisele küljele „1122”.

Qtern 5 mg/10 mg tabletid on müügil alumiiniumblistrites 14, 28 või 98 õhukese polümeerikattega tableti kaupa mitteperforeeritud kalenderblistrites ja 30 õhukese polümeerikattega tableti kaupa mitteperforeeritud blistrites.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil teie riigis.

Müügiloa hoidja

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Rootsi

Tootja

AstraZeneca AB

Gärtunavägen

SE-151 85 Södertälje

Rootsi

AstraZeneca UK Limited Silk Road Business Park Macclesfield

Cheshire SK10 2NA Ühendkuningriik

AstraZeneca GmbH

Tinsdaler Weg 183

22880 Wedel

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Belgiė/Belgique/Belgien

Lietuva

AstraZeneca S.A./N.V.

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +32 2 370 48 11

Tel: +370 5 2660550

България

Luxembourg/Luxemburg

АстраЗенека България ЕООД

AstraZeneca S.A./N.V.

Тел.: +359 2 4455000

Tel/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

Magyarország

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

AstraZeneca Kft.

Tel: +420 222 807 111

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

Malta

AstraZeneca A/S

Associated Drug Co. Ltd

Tlf: +45 43 66 64 62

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

Nederland

AstraZeneca GmbH

AstraZeneca BV

Tel: +49 41 03 7080

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

Norge

AstraZeneca

AstraZeneca AS

Tel: +372 654 9600

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

Österreich

AstraZeneca A.E.

AstraZeneca Österreich GmbH

Τηλ: +30 2 106871500

Tel: +43 1 711 31 0

España

Polska

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 91 301 91 00

Tel.: +48 22 245 73 00

France

Portugal

AstraZeneca

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +33 1 41 29 40 00

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

România

AstraZeneca d.o.o.

Tel: +40 21 317 60 41

Tel: +385 1 4628 000

 

Ireland

Slovenija

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

AstraZeneca UK Limited

Tel: +353 1609 7100

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

AstraZeneca AB, o.z.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

Suomi/Finland

AstraZeneca S.p.A.

AstraZeneca Oy

Tel: +39 02 9801 1

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Sverige

Αλέκτωρ Φαρμακευτική Λτδ

AstraZeneca AB

Τηλ: +357 22490305

Tel: +46 8553 26000

Latvija

United Kingdom

SIA AstraZeneca Latvija

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +371 67377100

Tel: +44 1582 836 836

Infoleht on viimati uuendatud

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu