Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quadramet (samarium [153Sm] lexidronam pentasodium) – Ravimi omaduste kokkuvõte - V10BX02

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusQuadramet
ATC koodV10BX02
Toimeainesamarium [153Sm] lexidronam pentasodium
TootjaCIS bio international

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Quadramet 1,3 GBq/ml süstelahus.

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks milliliiter lahust sisaldab viidatud kuupäeval 1,3 GBq samaarium (153Sm) pentanaatriumleksidronaami (vastab 20 kuni 80 µg/ml samaariumile viaali kohta)

Samaariumi eriaktiivsus on ligikaudu 16–65 MBq/µg s amaariumi kohta.

Üks viaal sisaldab viidatud kuupäeval 2–4 GBq.

Samaarium-153 emiteerib nii keskmise energiaga beetaosakesi kui kujutisvõimelisi gammafootoneid, poolestusaeg 46,3 tundi (1,93 päeva). Samaarium-153 kiirguse energiajaotust näitab tabel 1.

TABEL 1 : SAMAARIUM-153 KIIRGUSE PÕHIJAOTUS

Kiirgus

Energia (keV)*

Osakaal

beeta

30%

beeta

50%

beeta

20%

gamma

29%

 

 

 

*Beetakiirguse jaoks on näidatud maksimaalne energ ia, keskmine beetaosakese energia on 233 keV.

Teadaolevat toimet omav abiaine: naatrium 8,1 mg/ml.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Süstelahus.

Selge värvitu või heledat merevaiguvärvi lahus, mil le pH on vahemikus 7,0–8,5.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Quadramet on näidustatud luuvalude vaigistamiseks p atsientidele, kel on hulgi osteoblastilisi luumetastaase, mis ilmnevad luu skaneerimisel tehneetsiumiga (99mTc)] märgistatud bisfosfonaatidega.

Osteoblastilised metastaasid, kuhu kogunevad tehneetsiumiga (99mTc) märgistatud bisfosfonaadid, tuleb enne ravi alustamist kindlaks teha.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Quadramet’i tohib manustada ainult radiofarmatseutiliste preparaatide kasutamises kogenud arst ja ainult pärast patsiendi täielikku onkoloogilist hin nangut kvalifitseeritud arstide poolt.

Annustamine

Quadramet’i soovitatav annus on 37 MBq 1 kg kehakaalu kohta.

Lapsed

Quadramet'i ei soovitata kasutada lastel vanuses alla 18 aasta ohutuse ja efektiivsuse andmete puudumise tõttu.

Manustamisviis

Quadramet’i tuleb veenisiseselt läbi kanüüli aeglas elt manustada ühe minuti vältel. Quadramet’i ei tohi enne kasutamist lahjendada.

Quadramet’ile reageerivad patsiendid kogevad valu vaigistumist üldreeglina 1 nädala jooksul pärast raviprotseduuri. Valude vaibumine võib kesta 4 näda last kuni 4 kuuni. Patsientidele, kes kogevad valude vaibumist, võib soovitada opioidsete valuvai gistite kasutamise vähendamist.

Quadramet’i korduvmanustamine peab põhinema patsien di individuaalsel reaktsioonil eelnevale ravile ja kliinilistel sümptomitel. Minimaalseks intervall iks luuüdi funktsiooni piisavaks taastumiseks tuleb lugeda 8 nädalat.

Andmed korduvannustamise ohutuse kohta on piiratud ja põhinevad preparaadi kaastundlikul kasutamisel.

Ravimpreparaadi valmistamise juhised vt lõik 12.

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine (etüleendiamiintetrametülee nfosfonaat (EDTMP) või sarnased

 

fosfonaadid) või lõigus 6.1 loetletud mis tahes ab iainete suhtes.

Rasedatele naistele (vt lõik 4.6)

Patsientidele, kes on saanud eelneva 6 nädala jooks ul kemoteraapiat või välist kiiritusravi poolele kehapinnale.

Quadramet’i kasutatakse ainult palliatiivse vahendina ning teda ei tohi kasutada samaaegselt müelotoksilise kemoteraapiaga, kuna see võib müelot oksilisust suurendada.

Teda ei tohi kasutada samaaegselt teiste bisfosfonaatidega, kui ilmneb koosmõju isotoopuuringul tehneetsiumiga (99mTc)-märgistatud bisfosfonaadiga.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Kliiniliste andmete puudumisel tuleb manustatav aktiivsus kohandada neerude seisundiga.

Ei soovitata kasutada Quadramet’i eelmisest ravist või haigusest ohustatud luuüdi reserviga patsientidel, välja arvatud juhul, kui oodatav ravi tulemus kaalub üles selle ohud.

Seoses luuüdi funktsiooni võimaliku pärssumisega pä rast manustamist tuleb vereanalüüsi teha igal nädalal vähemalt 8 nädala vältel, alustades 2 nädal a möödumisel Quadramet’i manustamisest, või kuni luuüdi funktsiooni piisava taastumiseni.

Patsiendile tuleb soovitada juua (või manustada vee nisiseselt) enne süsti vähemalt 500 ml vedelikku ning tühjendada põit selle ekspositsiooni minimeeri miseks pärast süstimist nii sageli kui võimalik.

Kuna Quadramet väljub organismist kiiresti, kaob va jadus eritatud uriini radioaktiivsusega seotud ettevaatusabinõude järele 6...12 tunni jooksul pära st manustamist.

Uriinipidamatusega patsientidel tuleb kuue tunni vä ltel pärast manustamist rakendada spetsiaalseid ettevaatusabinõusid, nagu põie kateteriseerimine, e t minimeerida riiete, voodipesu ja patsiendi ümbruse radioaktiivse saastumise ohtu. Teiste patsi entide uriini tuleb koguda vähemalt kuue (6) tunni vältel .

Põie kateteriseerimist tuleb teha ka uriinipeetuseg a patsientidele.

Radioaktiivseid ravimpreparaate on lubatud vastu võ tta, kasutada ja manustada ainult volitatud isikute poolt selleks kohandatud haiglatingimustes ning nende vastuvõtmine, säilitamine, kasutamine, ümberpaigutamine ja hävitamine peab toimuma kooskõl as kohalike pädevate asutuste määruste ja asjakohaste lubadega.

Radioaktiivsete ravimpreparaatide valmistamine kasutaja poolt peab toimuma viisil, mis rahuldab nii kiirgusohutuse kui farmatseutilise kvaliteedi nõude id. Tuleb rakendada asjakohaseid aseptilisi ettevaatusabinõusid kooskõlas ravimite Heade Tootmi stavadega.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Seoses võimaliku kumuleeruva toimega luuüdile ei to hi ravi teostada samaegselt kemoteraapia või välise kiiritusraviga. Quadramet’i määramiseni pära st neid ravimeetodeid peab luuüdi jõudma piisavalt taastuda.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Quadramet on vastunäidustatud (vt 4.3) raseduse aja l. Rasedusvõimalus peab olema rangelt välistatud. Fertiilses eas naised peavad ravi ajal ja kogu järe lkontrolli perioodil kasutama efektiivset rasestumisvastast meetodit.

Imetamine

Ouadramet´i eritumise kohta inimese rinnapiima puuduvad kliinilised andmed. Seega, kui Quadramet’i manustamist peetakse vajalikuks, tuleb imetamiselt üle minna kunstlikule toitmisele ja erituv rinnapiim hävitada.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsi tsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.

4.8Kõrvaltoimed

Quadramet’i saavatel patsientidel esineb leukotsüüt ide ja trombotsüütide arvu kahanemist ning aneemiat.

Kliinilistes katsetes kahanes leukotsüütide ja trom botsüütide arv 3...5 nädala möödumisel pärast manustamist miinimumini 40%...50%-ni lähtetasemest ning saavutas üldreeglina uuesti ravieelse taseme 8 nädala pärast.

Mõned patsiendid, kel tekkis 3. või 4. astme hemato poeetiline toksilisus olid kas hiljuti saanud välis t kiiritusravi või kemoteraapiat või oli neil kiirest i progresseeruv, luuüdi mõjutada võiv haigus.

Turustamisjärgselt teatatud trombotsütopeenia juhtu de seas on esinenud üksikjuhtudel ajusisest verejooksu ja ka surmaga lõppenud juhtumeid.

Väike arv patsiente kaebas luuvalude mööduva ägenem ise üle vahetult pärast süstimist (kõrvetusreaktsioon). See on tavaliselt kerge ja mö öduv ning leiab aset 72 tunni jooksul pärast süstimist. Sellised reaktsioonid alluvad tavaliselt valuvaigistitele.

On teatatud ravimi järgmistest kõrvaltoimetest: iiv eldus, oksendamine, kõhulahtisus ja higistamine.

Pärast Quadramet’i manustamist on esinenud ülitundl ikkusreaktsioone, sealhulgas harvadel juhtudel anafülaktilist reaktsiooni.

Vähestel patsientidel esines seljaaju kompressiooni , dissemineeritud intravaskulaarset koagulatsiooni ja tserebrovaskulaarseid atakke. Selliste nähtude e sinemist võib seostada patsientide haiguse kuluga. Kui lülisamba metastaasid on tserviko-dorsaalsel ta semel, siis ei saa välistada seljaaju kõrgenenud kompressiooniriski.

Ravikuuri käigus saadud kiirgusdoos võib põhjustada vähijuhtude ja mutatsioonide sagenemist. Kõikidel juhtudel tuleb veenduda, et kiiritamisest lähtuv oht on väiksem kui haigusest endast lähtuv.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavi tada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet . Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüst eemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9Üleannustamine

Preparaati tohib manustatada ainult kvalifitseeritud personali poolt ja kindlaksmääratud tingimustes. Farmakoloogilise üleannustamise oht on seega kaduvv äike.

Võimalik risk on seotud juhusliku liigse radioaktii vsuse manustamisega. Organismi kiiritusdoosi saab piirata diureesi esilekutsumise ja sageda urineerimise abil.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: mitmesugused radiofarmatseutilised valuvaigistid. ATC kood: V10BX02

Toimemehhanism

Quadramet on afiinne luukoe suhtes ning ta kontsentreerub luupähikute piirkonnas, seondudes kõvasti hüdroksüapatiidiga.

Farmakodünaamilised toimed

Uuringud rottidel on näidanud, et Quadramet eemaldu b kiiresti verest ja lokaliseerub luude kasvupiirkondades, eriti luukoe mineraliseerumise kihis.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Planaarsete kujutiste tehnikat kasutanud kliinilistes uuringutes akumuleerus Quadramet kahjustatud ja normaalse luukoe suhtega ligikaudu 5 ning kahjustatud luukoe ja pehmete kudede suhtega ligikaudu 6. Seega võivad metastaatiliselt kaasatud piirkonnad a kumuleerida oluliselt rohkem Quadramet’i kui ümbritsev normaalne luukude.

5.2Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Skeleti poolt neelatud Quadramet’i osa moodustas uuringutes 453 patsiendiga erinevate esmaste pahaloomuliste kasvajatega 65,5 ± 15,5% manustatud aktiivsusest. Ilmnes positiivne korrelatsioon skeletis neeldunud annuse ja metastaatiliste piirkondade arvu vahel. Kontrastina oli skeletis neeldunud annus 30 minuti möödudes pöördvõrdeline plasma radi oaktiivsusega.

Eritumine

Patsientidel väljutub Quadramet kiiresti verest. Ko lmkümmend minutit pärast preparaadi süstimist 22 patsiendile sisaldas plasma ainult 9,6 ± 2,8% manustatud aktiivsusest. 4 ja 24 tunni möödudes langes plasma radioaktiivsus 1,3 ± 0,7%-lt 0,05 ± 0 ,03%-ni.

Uriini eritumine toimus peamiselt esimese 4 tunni vältel (30,3 ± 13,5%). 12 tunni möödudes oli 35,3 ± 13,6% manustatud aktiivsusest uriini kaudu eritatud. Väiksem eritus uriini toimus ulatuslike luumetastaasidega patsientidel sõltumata manustatud radiofarmatseutilise preparaadi kogusest.

Biotransformatsioon

Uriiniproovide analüüs näitas radioaktiivsuse kogun emist inertsete kompleksidena.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Sm-EDTMP radiolüüsi produktid näitasid rottidel ja koertel toksilisust neerude suhtes alates tasemest 2,5 mg/kg.

Samaarium (153Sm)-EDTMP annuse korduvmanustamisel koertele ilmnes pärsitud luuüdi ja perifeersete hematoloogiliste näitajate taastumisaj a teatav pikenemine võrreldes taastumisega pärast ühekordse annuse manustamist.

Radioaktiivset Sm-EDTMPd ei ole uuritud mutageensuse/kartsinogeensuse suhtes, kuid seoses terapeutilisest ekspositsioonist saadava kiirgusdoosiga tuleb seda vaadelda kui genotoksilise/kartsinogeense riski allikat.

Mitteradioaktiivne Sm-EDTMP ei näidanud mutageenset potentsiaali hulgalistes in vivo ja in vitro testides. Sarnaseid tulemusi andis ka radiolüüsi jä äkidega rikastatud Sm-EDTMP.

Ühes EDTMP kartsinogeense potentsiaali uuringus tek kis rottidel suurte annuste korral osteosarkoom. Genotoksiliste omaduste puudumisel võib neid tulemu si seostada EDTMP kelatiivsete omadustega, mis põhjustavad luuainevahetuse häireid.

Quadramet’i toime kohta paljunemisvõimele ei ole uu ringuid läbi viidud.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Üld-EDTMP (EDTMP.H 2O kujul) Kaltsium-EDTMP naatriumisoolana (Ca kujul) Üldnaatrium (Na kujul)

Süstevesi

6.2Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravim preparaati teiste ravimitega segada.

6.3Kõlblikkusaeg

1 päev etiketil näidatud aktiivsuse lähteajast.

Kasutada 6 tunni jooksul pärast sulamist. Pärast su latamist mitte külmutada.

6.4Säilitamise eritingimused

Quadramet tarnitakse külmutatult kuivjää sees.

Hoidke sügavkülmutuses temperatuuril -10 °C...-20 °C originaalpakendis.

Säilitamine peab toimuma vastavalt kohalikele seadu stele radioaktiivsete ainete käitlemise kohta.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

 

15 ml värvitu Euroopa farmakopöa I tüüpi klaasist v

iaal, suletud tefloonkattega

klorobutüülist/looduslikust kummist korgi ja alumii

niumist keeratava kattega.

Iga viaal sisaldab 1,5 ml (2 GBq kalibreerimisel) kuni 3,1 ml (4 GBq kalibreerimisel) süstelahust.

6.6Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemise ks

Radioaktiivsete ravimpreparaatide manustamine on seotud teistele isikutele välisest kiirgusest või uriini-, okse- jne pritsmetega saastumisest tingitud riskiga. Sellepärast tuleb rakendada ettevaatusabinõusid vastavalt kohalikele seadustele .

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

(Vt lõik 12 üksikasjalikke juhiseid ravimi valmista miseks)

7.MÜÜGILOA HOIDJA

CIS bio international

Boîte Postale 32

F-91192 GIF-SUR-YVETTE Cedex

PRANTSUSMAA

8.MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/97/057/001

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE

KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 5.veebruar 19

 

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 12. detsember

 

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

11.DOSIMEETRIA

Tabelis 2 on esitatud hinnangulised kiirguse neeldumisdoosid Quadramet’i intravenoossest süstist keskmise täiskasvanud patsiendi jaoks. Dosimeetrili sed hinnagud põhinevad kliiniliste biojaotuste uuringutel, kus kasutati kiirgusdooside arvutamiseks Nukleaarmeditsiini Ühingu meditsiinilise sisemise kiirgusdoosi (MIRD - Medical Internal Radiation Dose) komitee poolt välja töötatud meetodeid.

Kuna Quadramet eritub koos uriiniga, põhines kiirgu sekspositsioon urineerimisintervallil 4,8 tundi. Kiirgusdooside hinnagud luu ja luuüdi jaoks eeldava d, et radioaktiivsus koguneb luude pinnale, mis on kooskõlas Quadramet`iga ravitud patsientidelt võetu d luuproovide autoradiogrammidega.

Konkreetsete organite, mis võivad mitte olla ravi s ihtorganiteks, kiirgusdoosid võivad olla oluliselt mõjutatud haigusprotsessist tingitud patofüsioloogi liste muutuste poolt. Seda peab arvestama alltoodud informatsiooni kasutamisel.

TABEL 2 : KIIRGUSE NEELDUMISDOOSID

Organ

Neeldumisdoos manustatud aktiivsuse suhtes (mGy/MBq)

 

 

aju

0,011

alaneva käärsoole sein

0,010

emakas

0,011

harknääre (tüümus)

0,004

kilpnääre

0,007

kopsud

0,008

kusepõie sein

0,973

lihased

0,007

luupinnad

6,76

magu

0,004

maks

0,005

munandid

0,005

munasarjad

0,008

nahk

0,004

neerud

0,018

neerupealised

0,009

pankreas

0,005

peensool

0,006

põrn

0,004

punane luuüdi

1,54

rindkere

0,003

sapipõis

0,004

südamelihase sein

0,005

üleneva käärsoole sein

0,005

 

 

Efektiivne doos

0,307

(mSv/MBq)

 

 

 

Selle preparaadi korral on süstitud aktiivsusest 2 590 MBq tulenev efektiivne doos 796 mSv.

Manustatud aktiivsuse 2 590 MBq korral on tüüpiline kiirgusdoos sihtorganile, metastaasidele skeletis, 86,5 Gy ja tüüpilised kiirgusdoosid kriitilistele o rganitele on: normaalsetele luupindadele 17,5 Gy, punasele luuüdile 4,0 Gy, kusepõie seinale 2,5 Gy, neerudele 0,047 Gy ja munasarjadele 0,021 Gy.

12.RADIOFARMATSEUTILISE PREPARAADI VALMISTAMISE JUHEND

Enne manustamist lasta ravimil toatemperatuuril sulada.

Enne kasutamist kontrollida süstelahust visuaalselt . See peab olema selge, ilma nähtavate osakesteta. Operaator peab lahuse selguse kontrollimisel hoolikalt oma silmi kaitsma.

Vahetult enne manustamist tuleb mõõta toimet annuse kalibraatoriga. Enne Quadramet'i manustamist on vaja kontrollida manustatavat annust ja patsiendi isikuandmeid.

Kiirgusohutuse tagamiseks tuleb patsienti ravida asutuses, millel on nõuetekohane leping lahtiste kiirgusallikate raviotstarbeliseks kasutamiseks. Patsiendil lubatakse lahkuda, kui kokkupuute määrad vastavad kehtivate eeskirjadega ette nähtud ülempii ridele.

Kõik kasutamata jäänud ravimpreparaadid või jäätmem aterjalid tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu/.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu