Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quadramet (samarium [153Sm] lexidronam pentasodium) – Pakendi märgistus - V10BX02

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusQuadramet
ATC koodV10BX02
Toimeainesamarium [153Sm] lexidronam pentasodium
TootjaCIS bio international

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

METALLKARP/ TINAPOTT

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Quadramet 1,3 GBq/ml süstelahus

Samaarium (153Sm) pentanaatriumleksidronaam

2.

TOIMEAINE(TE) SISALDUS

 

 

 

Samaarium (153Sm) pentanaatriumleksidronaam:

1,3 GBq/ml viidatud kuupäeval.

 

(vastab 20 kuni 80 µg/ml samaariumile)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ABIAINED

 

 

 

Üld-EDTMP (EDTMP.H 2O kujul)

 

 

 

Kaltsium-EDTMP naatriumisoolana (Ca kujul)

 

 

 

Üldnaatrium (Na kujul)

 

 

 

Süstevesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

RAVIMIVORM JA PAKENDI SUURUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Süstelahus ühekordse annusega viaalis.

 

 

 

 

 

ml

 

 

 

 

 

GBq/viaal,

 

 

(12.00 CET)

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Intravenoosne.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: PP/KK/AAAA (12.00 CET)

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida sügavkülmas -10 °C...-20 °C. Hoida originaalpakendis.

Kasutada 6 tunni jooksul pärast sulamist.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI V ÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VA JADUSELE

Kõik kasutamata jäänud ravimpreparaadid või jäätmem aterjalid tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

CIS bio international, Boîte Postale 32,

91192 GIF-SUR-YVETTE Cedex, PRANTSUSMAA

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/97/057/001

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

<Põhjendus Braille mitte lisamiseks>

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHET UL SISEPAKENDIL KLAASVIAAL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Quadramet 1,3 GBq/ml süstelahus

Samaarium (153Sm) pentanaatriumleksidronaam

Intravenoosne.

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: PP/KK/AAAA (12.00 CET)

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

ml

GBq/viaal,

 

(12.00 CET)

6.MUU

Tootja: CIS bio international.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu