Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quadramet (samarium [153Sm] lexidronam pentasodium) – Pakendi infoleht - V10BX02

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusQuadramet
ATC koodV10BX02
Toimeainesamarium [153Sm] lexidronam pentasodium
TootjaCIS bio international

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Quadramet 1,3 GBq/ml süstelahus

Samaarium (153Sm) pentanaatriumleksidronaam

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, ses t siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti võ

i apteekriga.

-

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidag

e nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime

 

võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole

nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Quadramet ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Quadramet’i võtmist

3.Kuidas Quadramet’i võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Quadramet’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Quadramet ja milleks seda kasutatakse

Quadramet on ainult terapeutiliseks kasutamiseks.

Seda radiofarmatseutilist preparaati kasutatakse teie haigusest põhjustatud luuvalude raviks.

Quadramet on luukoe suhtes suure afiinsusega. Päras t süstimist kontsentreerub ta luukahjustuste piirkonda. Kuna Quadramet sisaldab vähesel hulgal r adioaktiivset elementi samaarium-153, toimetatakse kiirgus lokaalselt luukahjustusteni, kus ta avaldab leevendavat toimet luuvaludele.

2. Mida on vaja teada enne Quadramet`i võtmist

Ärge võtke Quadramet’i:

kui olete etüleendiamiintetrametüleenfosfoonhappe ( EDTMP) või analoogsete fosfonaatühendite või selle ravimi mis tahes koosti sosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui te olete rase;

kui olete eelneva 6 nädala jooksul saanud kemoteraa piat või välist kiiritusravi poole kehapinna ulatuses.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Quadramet'i võtmist pidage nõu oma arstiga. Teie raviarst hakkab võtma vereproove igal nädalal trombotsüütide ning valgete ja punaste vereliblede

vähemalt 8 nädala kestel, et kontrollida teie arvu, mis võivad ravi tagajärjel pisut langeda.

6 tunni vältel pärast Quadramet’i süsti soovitab ra

viarst teil juua ja põit tühjendada nii sageli kui

võimalik. Tema otsustab, millal teil lubatakse nukl eaarmeditsiini osakonnast lahkuda.

Uriinipidamatuse või –peetuse korral saate te uriin

ikateetri umbes 6 tunniks. Teiste patsientide uriin

kuulub kogumisele vähemalt 6 tunni jooksul.

 

Kui teie neerude funktsioon on langenud, kohandatakse vastavalt sellele preparaadi kogust.

Lapsed ja noorukid

Quadramet'i ei ole soovitatav kasutada alla 18-aastastel lastel.

Muud ravimid ja Quadramet

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat ra se või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravim i kasutamist nõu oma arstiiga.

Quadramet’i ei tohi manustada rasedatele naistele.

Kui quadramet'i manustamine imetavale naisele on tunnistatud vajalikuks, tuleb imetamine lõpetada.

3.Kuidas Quadramet`i võtta

Teie arst soovib enne Quadramet’i manustamist läbi viia spetsiaalse skaneeringu, et teha kindlaks, kas Quadramet võib teid aidata.

Annustamine

Süstitakse üks ühekordne Quadramet’i annus 37 megab ekrelli (bekrell on radioaktiivsuse mõõtmise ühik) ühe kilogrammi kehakaalu kohta.

Kui teil on tunne, et Quadramet’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Manustamisviis ja -tee

Quadramet’i süstitakse aeglaselt veeni.

Manustamise sagedus

Antud ravimpreparaat ei ole ette nähtud regulaarsek s või pidevaks manustamiseks. Sellele vaatamata võib sõltuvalt haiguse käigust manustamist 8 nädala möödudes korrata.

Raviprotseduuri kestus

Teil lubatakse nukleaarmeditsiini osakonnast lahkuda pärast dosimeetrilist järelkontrolli (üldreeglina 6 tunni jooksul pärast Quadramet’i süsti).

Kui te võtate Quadramet’i rohkem kui ette nähtud

Quadramet’i väljastatakse ühekordse annusega viaali des, juhusliku üledoosi võimalus on ebatõenäoline.

Organismi kiirgusdoosi saab piirata vedelikutarbimise suurendamise ja sageda urineerimisega.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise ko hta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõr valtoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Soovimatud kõrvaltoimed Quadramet’i manustamisel on seotud punaste ja valgete vereliblede ning trombotsüütide arvu langusega veres. Üksikjuhtudel on esinenud veritsemist, mis on olnud mõnel juhul tõsine.

See on põhjuseks, miks teie vereanalüüse jälgitakse

rangelt mitme nädala vältel pärast Quadramet’i

süsti.

 

Erandjuhul võite te mõne päeva jooksul pärast Quadr

amet’i süsti tunda luuvalude tugevnemist. Ärge

sattuge sellest ärevusse; sellisel juhul suurendata kse teie valuvaigistite annust. See kõrvaltoime on mõõdukas ja lühiajaline ning kaob mõne tunni jooksu l.

On teatatud ravimi järgmistest kõrvaltoimetest: iiv eldus, oksendamine, kõhulahtisus ja higistamine.

Pärast Quadramet’i manustamist on esinenud ülitundl ikkusreaktsioone, sealhulgas harvadel juhtudel anafülaktilist reaktsiooni.

Harvadel juhtudel esinesid järgmised soovimatud kõr valtoimed: neuralgia, koagulatsioonihäired ja tserebrovaskulaarsed atakid. Neid nähte seostati ha iguse progresseerumisega.

Kui teil tekivad seljavalud või sensoorsed häired, teatage sellest oma arstile nii kiiresti kui võimal ik.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekri. Kõrvaltoime võib olla k a selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõ rvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.

Kuidas Quadramet`i säilitada

 

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaa matus kohas.

Ärge kasutage Quadramet’i pärast kõlblikkusaega, mi

s on märgitud sildil.

Quadramet’i kõlblikkusaeg on 1 päev etiketil näidat

ud aktiivsuse lähteajast.

Hoida temperatuuril –10 °C...–20 °C sügavkülmas ori

ginaalpakendis.

Quadramet tuleb ära kasutada 6 tunni jooksul pärast

sulamist. Pärast sulatamist ärge seda uuesti

külmutage.

 

Preparaadi etikett sisaldab nõuetekohaseid säilitus tingimusi ja partii kõlblikkusaega. Haigla personal tagab preparaadi nõuetekohase hoidmise ja jälgib, e t seda ei manustataks pärast kõlblikkusaja lõppu.

Säilitamine peab toimuma vastavalt kohalikele seadu stele radioaktiivsete ainete käitlemise kohta.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Quadramet sisaldab

Toimeaine on samaarium (153Sm) pentanaatriumleksidronaam.

Üks milliliiter lahust sisaldab viidatud kuupäeval 1,3 GBq samaarium (153Sm) pentanaatriumleksidronaami (vastab 20 kuni 80 µg/ml samaariumile viaali kohta).

Teised koostisosad on üld-EDTMP (EDTMP.H 2O kujul), kaltsium-EDTMP naatriumisoolana (Ca kujul),

üldnaatrium (Na kujul), süstevesi.

Kuidas Quadramet välja näeb ja pakendi sisu

Quadramet on süstelahus.

Ravim on selge värvitu või heledat merevaiguvärvi l ahus, mis on pakitud 15 ml värvitutesse Euroopa farmakopöa järgi I tüüpi tõmmatud klaasist viaalide sse, mis on suletud teflonkattega klorobutüülist/looduslikust kautšukist korgi ja alu miiniumist äratõmmatava kaanega.

Üks viaal sisaldab 1,5 ml (2 GBq viidatud kuupäeval ) kuni 3,1 ml (4 GBq viidatud kuupäeval) süstelahust.

Müügiloa hoidja ja tootja

CIS bio international

Boîte Postale 32

F- 91192 Gif-sur-Yvette Cedex

Prantsusmaa

Infoleht on viimati uuendatud {KK/AAAA}.

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiame ti kodulehel http://www.ema.europa.eu/.

Järgnev informatsioon on mõeldud ainult meditsiinip ersonalile või tervishoiutöötajale:

Quadramet’i täielik ravimi omaduste kokkuvõte on er aldi dokumendina ravimi pakendis eesmärgiga tagada tervishoiutöötajatale täiendav teaduslik ja praktiline teave selle radiofarmpreparaadi manustamise ja kasutamise kohta.

Vt ravimi omaduste kokkuvõtet (ravimi omaduste kokk uvõte peab olema karbis)

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu