Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quinsair (levofloxacin) – Pakendi märgistus - J01MA12

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusQuinsair
ATC koodJ01MA12
Toimeainelevofloxacin
TootjaHorizon Pharma Europe BV

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PAPIST VÄLISPAKEND, MILLES ON PAPIST SISEPAKEND 56 (14 KOTIKEST, IGAS 4) AMPULLIGA JA ÜKS ZIRELA KÄSINEBULISAATOR

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Quinsair 240 mg, nebuliseeritav lahus

levofloksatsiin

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks ml nebuliseeritavat lahust sisaldab levofloksatsiinhemihüdraati, mis vastab 100 mg levofloksatsiinile. Üks ampull sisaldab 240 mg levofloksatsiini.

3.ABIAINED

Magneesiumkloriidheksahüdraat ja süstevesi.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Nebuliseeritav lahus

56 (14 kotikest, igas 4) ampulli

Selles pakendis on ka Zirela käsinebulisaator

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Ainult ühekordseks kasutamiseks. Pärast avamist kohe ära kasutada.

Inhalatsioon.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Horizon Pharma Europe B.V.

Naritaweg 165

1043 BW Amsterdam

Madalmaad

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/14/973/001

13.PARTII NUMBER

Lot

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Quinsair

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED PAPIST SISEPAKEND 56 (14 KOTIKEST, IGAS 4) AMPULLIGA

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Quinsair 240 mg nebuliseeritav lahus

levofloksatsiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks ml nebuliseeritavat lahust sisaldab levofloksatsiinhemihüdraati, mis vastab 100 mg levofloksatsiinile. Üks ampull sisaldab 240 mg levofloksatsiini.

3. ABIAINED

Magneesiumkloriidheksahüdraat ja süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Nebuliseeritav lahus

56 (14 kotikest, igas 4) ampulli

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Ainult ühekordseks kasutamiseks. Pärast avamist kohe ära kasutada.

Inhalatsioon.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Horizon Pharma Europe B.V.

Naritaweg 165

1043 BW Amsterdam

Madalmaad

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/14/973/001

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Quinsair

ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VAHETUL SISEPAKENDIL FOOLIUMLAMINAADIST KOTIKE 4 AMPULLIGA

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Quinsair 240 mg nebuliseeritav lahus

levofloksatsiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks ml nebuliseeritavat lahust sisaldab levofloksatsiinhemihüdraati, mis vastab 100 mg levofloksatsiinile. Üks ampull sisaldab 240 mg levofloksatsiini.

3. ABIAINED

Magneesiumkloriidheksahüdraat ja süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Nebuliseeritav lahus

4 ampulli

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Ainult ühekordseks kasutamiseks. Pärast avamist kohe ära kasutada.

Inhalatsioon.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Horizon Pharma Europe B.V.

Naritaweg 165

1043 BW Amsterdam

Madalmaad

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/14/973/001

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

MADALTIHEDAST POLÜETÜLEENIST AMPULL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Quinsair 240 mg nebuliseeritav lahus

levofloksatsiin

Inhalatsioon.

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

2,4 ml

6.MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu