Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quinsair (levofloxacin) – Pakendi infoleht - J01MA12

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusQuinsair
ATC koodJ01MA12
Toimeainelevofloxacin
TootjaHorizon Pharma Europe BV

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Quinsair 240 mg nebuliseeritav lahus

Levofloksatsiin

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Quinsair ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Quinsair’i kasutamist

3.Kuidas Quinsair’i kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Quinsair’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Quinsair ja milleks seda kasutatakse

Quinsair sisaldab levofloksatsiin nimelist antibiootikumi . See kuulub fluorokinoloonideks nimetatavate antibiootikumide rühma.

Quinsair’i kasutatakse Pseudomonas aeruginosa’st tingitud kopsuinfektsiooni raviks tsüstilise fibroosiga täiskasvanutel. Kui infektsiooni korralikult ei ravita, kahjustab see jätkuvalt kopse, põhjustades seega veelgi rohkem probleeme hingamisega.

2. Mida on vaja teada enne Quinsair’i kasutamist

Ärge kasutage Quinsair’i:

-kui olete levofloksatsiini, mis tahes teise kinoloonantibiootikumi, nt moksifloksatsiini, tsiprofloksatsiini või ofloksatsiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

-kui teil on teiste kinoloonantibiootikumidega ravimise ajal olnud probleeme kõõlustega (kõõlusepõletik või kõõluserebend);

-kui teil on langetõbi;

-kui te olete rase või

imetate.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Quinsair’i kasutamist pidage nõu oma arstiga, kui teil esineb või on kunagi esinenud midagi alltoodust.

-Neeruprobleemid.

-Raske allergiline reaktsioon. Sümptomid on loetletud lõigus 4.

-Rasked nahareaktsioonid

Teil võib Quinsair-ravi saamisel tekkida raske nahareaktsioon nagu villid või nahakahjustus. Teatage oma arstile, kui märkate pärast Quinsair’i kasutamist ükskõik milliseid nahareaktsioone.

-Maksaprobleemid. Sümptomid on loetletud lõigus 4.

-Südame rütmihäired

Quinsair võib põhjustada muutusi teie südame töös, eriti juhul, kui võtate ravimeid südamehaiguste või vere madala kaaliumi- või magneesiumisisalduse raviks. Seda tüüpi ravimeid kasutavatel naistel võib südame rütmihäirete tekkerisk olla suurem. Juhul kui kogete Quinsair’i kasutamise ajal südamepekslemist või südamelöökide korrapäratust, peate viivitamatult oma arsti poole pöörduma.

-Krambihood

Kinoloonantibiootikumid, k.a Quinsair, võivad põhjustada krambihoogusid. Kui see peaks juhtuma, lõpetage Quinsair’i kasutamine ja pöörduge viivitamatult oma arsti poole.

-Depressioon või probleemid vaimse tervisega.

-Närvikahjustus

Quinsair võib põhjustada perifeerset neuropaatiat (närvikahjustus). Juhul kui tunnete jäsemetes valu, põletustunnet, surinat, tuimust või nõrkust, lõpetage Quinsair’i kasutamine ja pöörduge viivitamatult oma arsti poole.

-Lihasnõrkust ja väsimust põhjustav haigus nimetusega Myasthenia gravis.

-Kõõlusepõletik, mis põhjustab liigeste valulikkust, jäikust ja/või turset (tendoniit).

-Hingamisraskused, mis võivad olla kerged kuni rasked (bronhospasm).

-Vere või verejälgedega lima köhimine hingamisteedest.

-Glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaasi defitsiit

Kinoloonantibiootikumid nagu Quinsair võivad glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaasi defitsiidiga (harv pärilik haigus) patsientidel süvendada soodumust verega seotud tüsistuste tekkimiseks, mis põhjustavad ootamatut kehatemperatuuri tõusu, naha ja limaskestade kollaseks muutumist, uriini tumenemist, kahvatust, väsimust, raskendatud kiiret hingamist ja nõrka kiiret pulssi. Kui teil on selle kohta küsimusi, pidage palun nõu oma arstiga.

-Diabeet

Kinoloonantibiootikumid, k.a Quinsair, võivad põhjustada vere glükoosisisalduse liigset tõusu või langust. Juhul kui olete diabeetik, peate oma vere glükoosisisaldust hoolikalt jälgima.

-Kõhulahtisus

Teil võib Quinsair-ravi ajal või pärast seda tekkida kõhulahtisus. Kui see muutub raskeks või püsivaks või kui te märkate väljaheites verd, lõpetage viivitamatult Quinsair’i kasutamine ja pöörduge oma arsti poole. Ärge võtke kõhulahtisuse raviks ühtegi ravimit ilma eelnevalt oma arstiga nõu pidamata.

-Resistentsus antibiootikumidele

Bakterid võivad aja jooksul antibiootikumidele resistentseks muutuda. See tähendab, et kopsuinfektsioonide ennetamiseks Quinsair’i kasutada ei tohi. Seda tuleb kasutada ainult Pseudomonas aeruginosa’st tingitud kopsuinfektsioonide raviks. Kui teil on selle kohta küsimusi, pidage palun nõu oma arstiga.

-Superinfektsioonid

Mõnikord võib pikaajaline antibiootikumravi tähendada, et te saate teise nakkuse, mille põhjustab selline bakter, millele antibiootikum toimet ei avalda (superinfektsioon). Kui teil on selle kohta ja Quinsair’i kasutamise osas küsimusi, pidage palun nõu oma arstiga.

-Nägemisprobleemid

Juhul kui märkate Quinsair’i kasutamise ajal muutusi oma silmanägemises või mis tahes muid probleeme silmadega, võtke viivitamatult ühendust silmaarstiga.

-Valgustundlikkus

Quinsair’i toimel võib teie nahk muutuda päikesevalgusele tundlikumaks. Seetõttu tuleb Quinsair’i kasutamise ajal ja 48 tundi pärast ravi lõppu vältida pikaajalist tugeva päikese käes viibimist ja solaariumi ning mis tahes muude UV-lampide kasutamist.

-Väärad testi tulemused

Teatud testide (nt tuberkuloosi diagnoosi kinnitamise testid või tugevate valuvaigistite sõeluuringud) tulemused ei pruugi Quinsair-ravi ajal õiged olla.

Lapsed ja noorukid

Quinsair’i ei tohi anda lastele ega noorukitele vanuses alla 18 eluaasta, kuna selles vanuserühmas kasutamise kohta ei ole piisavalt andmeid.

Muud ravimid ja Quinsair

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. Need ravimid võivad mõjutada Quinsair’i ravitoimet.

Teatage oma arstile, kui te võtate ükskõik millist järgnevatest ravimitest.

-K-vitamiini antagonistid nagu varfariin (kasutatakse verehüüvete ennetamiseks). Nende ravimite kasutamine samaaegselt Quinsair’iga võib suurendada veritsemist. Teie arst võib pidada vajalikuks teile regulaarsete vereanalüüside tegemist, et kontrollida teie vere hüübivust.

-Teofülliin (kasutatakse hingamisprobleemide ravis) või mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (MSPVR-d) nagu fenbuteen, atsetüülsalitsüülhape (aine, mida sisaldavad paljud valuvaigistavad ja palavikku langetavad ravimid ning mida kasutatakse ka verehüüvete ennetamiseks) või ibuprofeen. Quinsair’i kasutamine samaaegselt nende ravimitega võib suurendada krambihoogude tekkeriski.

-Ravimid nagu probenetsiid (kasutatakse podagra ennetamiseks) või tsimetidiin (kasutatakse haavandite ravis). Quinsair’i kasutamine samaaegselt nende ravimitega võib mõjutada teie neerude tööd, mis on eriti oluline juhul, kui teil on neeruprobleeme.

-Tsüklosporiin (kasutatakse pärast elundite siirdamist) või ravimid, mis mõjutavad teie südame löögisagedust (nt antiarütmikumid, tritsüklilised antidepressandid, makroliidantibiootikumid või antipsühhootikumid). Quinsair võib mõjutada nende ravimite toimet. Teie arst selgitab seda teile põhjalikumalt.

Rasedus ja imetamine

Quinsair’i ei tohi kasutada, kui te olete rase või toidate last rinnaga. Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Quinsair võib põhjustada pearinglust, väsimust või nõrkust, või probleeme silmanägemisega. Sel juhul ärge juhtige autot ega kasutage tööriistu või masinaid.

3.Kuidas Quinsair’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga.

Kui palju ma pean kasutama?

Inhaleerige ühe ampulli sisu (240 mg) kaks korda ööpäevas, kasutades Zirela nebulisaatorsüsteemi. Nebulisaatorit kasutades võtab ravimi inhaleerimine ligikaudu 5 minutit.

Millal ma pean seda kasutama?

Quinsair’i inhaleerimine iga päev samal ajal aitab teil ravimi kasutamist meeles pidada. Inhaleerimisel järgige alltoodud samme.

-1 ampull hommikul, kasutades Zirela nebulisaatorit

-1 ampull õhtul, kasutades Zirela nebulisaatorit

Parim on jätta annuste vahele ca 12-tunnine paus.

Kui kaua ma pean seda kasutama?

Te kasutate Quinsair’i iga päev 28 päeva jooksul, seejärel teete 28-päevase pausi, mille jooksul te Quinsair’i ei inhaleeri. Seejärel alustate uut ravikuuri.

On oluline, et te jätkate 28-päevasel raviperioodil ravimi kasutamist kaks korda ööpäevas ning peate kinni 28-päevaste ravitsüklite ja 28-päevaste ravimivabade tsüklite vaheldumisest vastavalt arsti ettekirjutusele.

 

Korduv tsükkel

 

 

 

 

Quinsair’i

 

 

Quinsair’i RAVIVABA

RAVIPERIOOD

 

 

PERIOOD

Kasutage kaks korda

 

 

Ärge kasutage järgmise

ööpäevas 28 päeva jooksul

 

 

28 päeva jooksul

 

 

 

 

Juhul kui teil tekivad Quinsair’i kasutamise ajal hingamisraskused, milliseid lisaravimeid võib teie arst teile määrata?

Juhul kui teil tekivad pärast Quinsair’i kasutamist hingamisraskused, võib teie arst määrata teile inhalaatori, mis sisaldab bronhodilataatorit (nt salbutamool). Inhaleerige seda ravimit vähemalt 15 minutit või kuni 4 tundi enne järgmist Quinsair’i annust.

Aga kui ma kasutan mitmeid erinevaid inhalaatoreid ja teisi tsüstilise fibroosi ravimeid?

Juhul kui te kasutate erinevaid inhalatsiooniravimeid ja teisi tsüstilise fibroosi ravimeid, on soovitatav neid ravimeid kasutada alltoodud järjekorras.

1.Bronhodilataatorid

2.Dornaas alfa

3.Hingamisteede puhastusmeetodid

4.Quinsair

5.Inhaleeritavad steroidid

Kuidas kasutada

Quinsair’i tuleb manustada inhaleerides, kasutades Zirela käsinebulisaatorit (koos Zirela aerosoolotsikuga). See peab olema ühendatud kas eBase juhtseadme või eFlow kiire juhtpuldiga.

Teile oluline teave, enne kui raviga alustate

-Iga ampull on ainult ühekordseks kasutamiseks. Pärast ampulli avamist tuleb selle sisu kohe ära kasutada.

-Ärge kasutage Quinsair’i, kui märkate, et suletud fooliumkotike või ampullid on kahjustatud.

-Ärge kasutage Quinsair’i, kui märkate, et see on hägune või sisaldab osakesi.

-Ärge segage Quinsair’i Zirela käsinebulisaatoris mitte ühegi teise ravimiga.

-Ärge pange Zirela käsinebulisaatorisse peale Quinsair’i mitte ühtegi teist ravimit.

-Ärge kasutage Quinsair’i inhaleerimiseks teist tüüpi nebulisaatoreid.

-Enne ravi alustamist veenduge, et teie nebulisaatorsüsteem on töökorras.

-Ärge neelake ampullis olevat vedelikku alla.

Lugege hoolikalt Zirela käsinebulisaatoriga kaasapandud tootja kasutusjuhendit.

Kuidas tuleb nebulisaatorsüsteem ravimi inhaleerimiseks ette valmistada?

Hoidke Zirela kasutusjuhend kindlas kohas, kuna seal on toodud üksikasjalikud juhised seadme kokkupanemiseks.

1)Veenduge, et Zirela käsinebulisaator on tasasel ja kindlal pinnal.

2)Pigistage ühe ampulli kogu sisu Zirela käsinebulisaatori ravimimahutisse (joonis 1). Veenduge, et ampull saab täiesti tühjaks, vajadusel sellega õrnalt vastu mahuti serva koputades.

Ravimimahuti

Joonis 1

3)Sulgege ravimimahuti, joondades ravimikorgi sakid mahutil olevate piludega (a). Suruge alla ja pöörake korki päripäeva nii kaugele kui võimalik (b, joonis 2).

Sakk

Saki pilu

Joonis 2

Kuidas tuleb Zirela nebulisaatorsüsteemi kasutada?

1)Ravi alustades istuge rahulikult, sirge seljaga.

2)Hoides käsinebulisaatorit horisontaalselt, vajutage juhtseadmel olevale sisse-/välja lülitusnupule ja hoidke seda mõne sekundi jooksul all. Te kuulete helisignaali ja signaallambike muutub roheliseks.

3)Mõne sekundi pärast hakkab aerosool Zirela käsinebulisaatori aerosoolikambrisse

voolama.

Kui aerosool ei hakka voolama, otsige abi Zirela tootja kasutusjuhendist.

4)Hoides käsinebulisaatorit horisontaalselt, pange huulik suhu ja sulgege suu (joonis 3).

Joonis 3

5)Hingake normaalselt läbi huuliku (sisse ja välja). Püüdke nina kaudu mitte hingata. Jätkake rahulikult sisse- ja väljahingamist kuni ravi lõpuni. Nebulisaatorit kasutades võtab ravimi inhaleerimine ligikaudu 5 minutit.

6)Kui kogu ravim on manustatud, kuulete kahte helisignaali, mis tähendab, et ravi on lõppenud.

7)Ravi lõppemisel avage ravimikork ja veenduge, et kogu ravim on ära kasutatud. Ravi lõpus võivad mõned ravimitilgad mahuti põhja jääda. See ei ole probleem. Juhul kui jääk on suurem kui mõni tilk, pange ravimikork peale tagasi ja alustage uuesti raviga.

8)Pärast ravi lõpetamist ühendage juhtseade lahti ja võtke Zirela käsinebulisaator puhastamiseks ja desinfitseerimiseks koost lahti. Tootja kasutusjuhendis leiate üksikasjalikud puhastamis- ja desinfitseerimisjuhised.

Mida teha, kui ravi tuleb enneaegselt lõpetada?

Juhul kui te peate mis tahes põhjusel ravi enneaegselt lõpetama, vajutage juhtseadmel olevale sisse- /välja lülitusnupule ja hoidke seda ühe sekundi jooksul all. Pärast seda, kui seade on end täielikult välja lülitanud ja kui te olete valmis raviga jätkama, vajutage uuesti lülitile ja hoidke seda ühe sekundi jooksul all. Ravi algab uuesti. Te peate nagu ennegi läbi huuliku sisse ja välja hingama.

Kuidas ja millal tuleb Zirela käsinebulisaator välja vahetada?

Ühe 28-päevase ravikuuri jooksul tuleb kasutada üht käsinebulisaatorit. Puhastamis- ja hoiustamisalased soovitused leiate tootja kasutusjuhendist.

Kui te kasutate Quinsair’i rohkem kui ette nähtud

Juhul kui te olete kasutanud Quinsair’i rohkem kui ette nähtud, pidage esimesel võimalusel nõu oma arstiga. Kui te ampulli sisu alla neelate, ärge muretsege, aga pöörduge esimesel võimalusel oma arsti poole.

Kui te unustate Quinsair’i kasutada

Kui te unustate annuse, inhaleerige see niipea kui see teile meenub, tingimusel, et järgmise annuse inhaleerimiseni jääb 8-tunnine intervall. Kui aga on juba peaaegu järgmise annuse aeg, jätke ununenud annus vahele.

Äge inhaleerige rohkem kui ühe ampulli sisu, et vahelejäänud annust korvata.

Kui te lõpetate Quinsair’i võtmise

Ärge lõpetage Quinsair’i kasutamist esmalt arstiga nõu pidamata, kuna teie kopsuinfektsioon võib ägeneda.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Mõned kõrvaltoimed võivad olla tõsised.

Juhul kui täheldate Quinsair’i inhaleerimise järgselt rasket allergilist reaktsiooni, pöörduge esimesel võimalusel kiirabisse. Sümptomid on järgmised:

-üldine sügelus ja kuumatunne – mõjutab eriti peanahka, suud, kurku, peopesi või jalataldu;

-raskelt vilistav hingamine või häälekas või raskendatud hingamine;

-raske lööve/nõgestõbi;

-näo, huulte, keele, kurgu paistetus;

-kahvatu või hallikas nahatoon;

-südame kõrge löögisagedus;

-minestustunne või minestamine.

Lõpetage Quinsair’i kasutamine ja pöörduge viivitamatult oma arsti poole, kui

-te liigesed valutavad, on jäigad ja/või turses;

-teil tekib probleeme maksaga. Sümptomid on järgmised:

-isutus,

-naha ja silmade kollasus (kollatõbi),

-uriini tume värvus,

-sügelus,

-valulikkus kõhu piirkonnas.

Teiste kõrvaltoimete hulka võivad kuuluda:

Väga sage: võib esineda enam kui ühel inimesel 10-st

-köha;

-maitsetunnetused häired;

-väsimus, nõrkus ja vähene füüsilise koormuse taluvus;

-isukaotus ja kehakaalu langus;

-õhupuudus;

-muutused lima/röga koguses ja paksuses;

-vere köhimine;

-ühes sekundis väljahingatava õhu mahu vähenemine (FEV1 testi tulemus langenud).

Sage: võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)

-seeninfektsioon tupe piirkonnas;

-unetus või unehäired;

-peavalu;

-pearinglus;

-helin või kumin kõrvus (tinnitus);

-muutused hääletämbris;

-iiveldus ja oksendamine;

-kõhuvalu;

-kõhulahtisus;

-kõhukinnisus;

-lööve;

-liigese- või lihasvalu;

-palavik;

-kõrvalekalded vereanalüüsi tulemustes (teatud maksaensüümide aktiivsuse või bilirubiini sisalduse tõus veres ning neerufunktsiooni testi tulemuste halvenemine);

-kopsufunktsiooni testi tulemuste halvenemine;

-suhkru (glükoosi) sisalduse tõus või langus veres;

-ebanormaalsed kahinad hingamisel.

Aeg-ajalt: võib tekkida kuni 1 inimesel 100-st

-suu seeninfektsioon;

-madal vere punaliblede arv (aneemia) või madal vere hüübimist kiirendavate rakkude (trombotsüüdid) arv;

-madal või kõrge vere valgeliblede arv;

-ärevus, rahutustunne või ärritatus;

-nõrgenenud lõhnatunnetus;

-unisus;

-muutused silmanägemises;

-kuulmise kaotus;

-kiirenenud südamerütm;

-hingamisraskused;

-öökimine;

-seedehäired;

-kõhugaasid;

-lööve/nõgestõbi ja sügelus;

-valu rindkereseinas;

-neerupuudulikkus;

-muutused südame rütmis.

Järgmistest kõrvaltoimetest on teatatud pärast levofloksatsiini sisaldavate tablettide võtmist või intravenoosset infundeerimist, seega võivad need esineda ka pärast Quinsair’i kasutamist.

Aeg-ajalt: võib tekkida kuni 1 inimesel 100-st

-segasustunne või närvilisus;

-vappumine;

-pearinglus, pööritus- või kukkumistunne (vertiigo);

-liigne higistamine.

Harv: võib tekkida kuni 1 inimesel 1000-st

-hallutsinatsioonid ja/või paranoia;

-erutusseisund;

-ebaharilikud uned või luupainajad;

-krambihood;

-surin ja/või tuimus;

-palpitatsioonid;

-madal vererõhk;

-lihasnõrkus.

Teadmata: ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

-igat tüüpi vererakkude madal arv;

-diabeetiline kooma;

-rasked vaimsed häired (mis väga harvadel juhtudel võivad lõppeda enesevigastamisega);

-valu, põletustunne, surin, tuimus ja/või nõrkus jäsemetes (neuropaatia);

-tahtmatud lihastõmblused või krambid;

-minestamine;

-ägedad pulseerivad peavalud koos nägemise kadumisega;

-ajutine nägemise kadu;

-kiired või ebanormaalsed südamelöögid;

-kopsupõletik;

-rasked nahareaktsioonid nagu valulikud villid või haavandid, mis võivad tekkida suus, ninas või tupes;

-naha kõrgenenud tundlikkus päikese- või UV-valgusele (solaarium või muud UV-lambid);

-veresoonte põletik;

-suu või huulte põletik;

-lihaskoe kiire lagunemine;

-kõõlusepõletik või kõõluserebend;

-valu, mis võib tekkida seljas, rindkeres, kätes ja jalgades.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Quinsair’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud ampullil, fooliumkotikesel ja karpidel pärast Kõlblik kuni:/EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Iga ampull on ainult ühekordseks kasutamiseks. Pärast ampulli avamist tuleb selle sisu kohe ära kasutada. Kõik ülejäägid tuleb minema visata. Asetage kõik ribapakendist väljavõetud kasutamata ja avamata ampullid kotikesse tagasi, et neid valguse eest kaitsta.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Quinsair sisaldab

-Toimeaine on levofloksatsiin. Üks ampull sisaldab levofloksatsiinhemihüdraati, mis vastab 240 mg levofloksatsiinile.

-Teised koostisosad on magneesiumkloriidheksahüdraat ja süstevesi.

Kuidas Quinsair välja näeb ja pakendi sisu

Quinsair on selge kahvatukollane nebuliseeritav lahus.

Ravim tarnitakse väikestes 3 ml plastampullides. Neli ampulli pakitakse fooliumkotikesse, igas karbis on 14 kotikest.

Üks 28-päevane pakend Quinsair’i sisaldab üht karpi 56 (14 kotikest, igas 4) ampulliga ja üht karpi Zirela käsinebulisaatoriga, millel on kaasas tootja kasutusjuhend.

Ampulli märgistus on ainult inglise keeles. Ampullil olev teave on järgmine.

Ampulli alumise osa esiküljel

Quinsair 240 mg

Nebuliseeritav lahus

 

levofloksatsiin

 

Inhalatsioon

2,4 ml

Ampulli alumise osa „kokkupressitud” alal

Lot

EXP

Müügiloa hoidja

Horizon Pharma Europe B.V.

Naritaweg 165

1043 BW Amsterdam

Madalmaad

Tootja

Adare Pharmaceuticals S.r.l. Via Martin Luther King, 13

20060 Pessano con Bornago (MI) Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

Infoleht on viimati uuendatud

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu. Samuti on seal viited teistele kodulehtedele harvaesinevate haiguste ja ravi kohta.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu