Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ranexa (Latixa) (ranolazine) - C01EB18

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusRanexa (Latixa)
ATC koodC01EB18
Toimeaineranolazine
TootjaMenarini International Operations Luxembourg S.A. (MIOL)

Ranexa1 ranolasiin

Kokkuvõte üldsusele

Käesolev dokument on Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas inimravimikomitee hindas tehtud uuringuid, et koostada ravimi kasutamise soovitused.

Kui vajate oma haigusseisundi või ravi osas asjakohast lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või võtke ühendust oma arsti või apteekriga. Kui soovite lisateavet inimtervishoius kasutatavate ravimite komitee soovituste aluse kohta, lugege palun teadusliku arutelu kokkuvõtet (samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa).

Mis on Ranexa?

Ranexa on ravim, mis sisaldab toimeainena ranolasiini. Seda turustatakse toimeainet pikaajaliselt vabastavate ovaalsete tablettidena (sinised 375 mg, oranžid 500 mg, rohelised 750 mg). Pikaajaliselt vabastav tähendab, et ranolasiin vabaneb tabletist aeglaselt, mitme tunni jooksul.

Milleks Ranexat kasutatakse?

Ranexat kasutatakse stabiilse stenokardia (valu rindkeres, mida põhjustab südamelihase vähenenud verevarustus) sümptomaatiliseks raviks. Ravimit kasutatakse lisaravimina patsientidel, kelle haigus muude stenokardiaravimitega (nt beetablokaatorid või kaltsiumi antagonistid) ei allu piisavalt ravile, samuti neil patsientidel, kellel ei saa neid ravimeid kasutada.

Seda ravimit saab üksnes retsepti alusel.

Kuidas Ranexat kasutatakse?

Ranexa soovitatav algannus on 375 mg kaks korda ööpäevas. Pärast kahe- kuni neljanädalast ravi tuleb annust suurendada 500 mg-ni kaks korda ööpäevas ja seejärel, olenevalt patsiendi ravivastusest, kuni 750 mg-ni kaks korda ööpäevas. Suurim annus on 750 mg kaks korda ööpäevas. Väiksemat annust võib olla vaja kasutada patsientidel, kellel on teatud kõrvalnähud. Eakatel patsientidel, alla 60 kg kaaluvatel patsientidel ja neeru-, maksa- või südameprobleemidega patsientidel tuleb annust suurendada ettevaatlikult. Ranexa tablett tuleb alla neelata tervelt, seda ei tohi murda, purustada ega närida. Tablette võib võtta koos toiduga või ilma.

Ranexat saavale patsiendile tuleb anda ka spetsiaalne hoiatuskaart, milles esitatakse ravimi ohutu kasutamise põhiteave.

Kuidas Ranexa toimib?

Ranexa toimeainet ranolasiini arvatakse toimivat sel viisil, et see vähendab naatriumiioonide sisenemist südamelihase rakkudesse. See omakorda mõjutab rakukesta teatud kanaleid (naatriumist sõltuvaid kaltsiumikanaleid, mille kaudu kaltsiumiioonid tavaliselt rakku sisenevad), , vähendades sisenevate kaltsiumiioonide hulka. Kaltsiumiioonid põhjustavad tavaliselt südamelihase kokkutõmbumist. Vähendades kaltsiumi sisenemist rakkudesse, aitab ranolasiin arvatavasti

1 Varasem nimetus Latixa.

südamelihasel lõdvestuda, parandades südamelihase verevarustust ja leevendades stenokardia sümptomeid.

Kuidas Ranexat uuriti?

Ranexat uuriti ühes põhiuuringus, milles osales kokku 823 keskmiselt 64-aastast patsienti, kellel oli stenokardia kestnud vähemalt kolm kuud. Kaht Ranexa annust (750 mg ja 1000 mg kaks korda ööpäevas) võrreldi platseeboga (näiv ravim), kasutades ravimit lisaravimina tavalistele stenokardiaravimitele (atenolool, amlodipiin või diltiaseem). Efektiivsuse põhinäitajaks oli aeg, mille kestel patsiendid talusid pärast 12-nädalast ravikuuri füüsilist koormust.

Milles seisneb uuringute põhjal Ranexa kasulikkus?

Ranexa pikendas platseebost efektiivsemalt aega, mille kestel patsiendid talusid füüsilist koormust. Uuringu algul suutsid patsiendid taluda füüsilist koormust ligikaudu 7 minutit. Pärast 12-nädalast ravikuuri suurenes see aeg keskmiselt 1 minuti 56 sekundi võrra, kui patsiendid said lisaravimina Ranexa kumba tahes annust, ja keskmiselt 1 minuti 32 sekundi võrra neil, kes said lisaravimina platseebot.

Mis riskid kaasnevad Ranexaga?

Ranexa kõige sagedamad kõrvalnähud (esinenud ühel kuni kümnel patsiendil sajast) on peapööritus, peavalu, kõhukinnisus, oksendamine, iiveldus ja asteenia (nõrkus). Ranexa kohta teatatud kõrvalnähtude täieliku loetelu leiate pakendi infolehelt.

Ranexat ei tohi kasutada patsiendid, kes võivad olla ranolasiini või selle ravimi mis tahes muu koostisaine suhtes ülitundlikud (allergilised). Ravimit ei tohi kasutada ka raskete neeruprobleemidega või mõõdukate või raskete maksaprobleemidega patsientidel. Ravimit ei tohi kasutada patsientidel, kes võtavad teisi ravimeid, mis lagunevad samal viisil kui ranolasiin, või kes saavad südame rütmihäirete teatud ravimeid. Selliste ravimite täieliku loetelu leiate pakendi infolehelt.

Miks Ranexa heaks kiideti?

Inimravimite komitee märkis, et Ranexa efektiivsus nende patsientide sümptomite ravis, kellel on stabiilne stenokardia, on olnud tagasihoidlik, kuid sellest ravimist võib olla kasu patsientidel, kellel teiste stenokardiaravimitega ei ole täielikku ravivastust tekkinud. Komitee otsustas, et Ranexa kasulikkus on suurem kui riskid, kui seda kasutatakse lisaravimina nendel stabiilse stenokardiaga patsientidel, kelle haigus stenokardia põhiravimitega (nt beetablokaatorid ja/või kaltsiumi antagonistid) ei allu piisavalt ravile või kellel nimetatud ravimeid kasutada ei saa. Komitee soovitas anda Ranexale müügiloa.

Milliseid meetmeid võetakse, et tagada Ranexa kasutamise ohutus?

Ranexa tootja lepib igas liikmesriigis kokku patsiendi hoiatuskaardi sõnastuse. Hoiatuskaart lisatakse tablettide karbile ning see sisaldab teavet patsientidele ja tervishoiutöötajatele, selgitades ravimi ohutut kasutamist.

Muu teave Ranexa kohta

Euroopa Komisjon andis Latixa müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 9. juulil 2008. Ravimi nimetus muudeti 11. augustil 2008 Ranexaks. Müügiloa hoidja on Menarini International Operations Luxembourg S.A.

Euroopa avaliku hindamisaruande täisteksti Ranexa kohta leiate siit.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 09-2009.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu