Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ranexa (Latixa) (ranolazine) – Pakendi märgistus - C01EB18

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusRanexa (Latixa)
ATC koodC01EB18
Toimeaineranolazine
TootjaMenarini International Operations Luxembourg S.A. (MIOL)

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Karp blistritega või karp kõrgtihedast polüetüleenist pudeliga ja pudeli etikett

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ranexa 375 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Ranolasiin

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 375 mg ranolasiini.

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

60 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

100 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne.

Tervelt alla neelata. Mitte närida.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Menarini International O. L. S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luksemburg

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/462/001 60 tabletti blisterpakendis

EU/1/08/462/002 60 tabletti pudelis

EU/1/08/462/007 30 tabletti blisterpakendis

EU/1/08/462/008 100 tabletti blisterpakendis

13.PARTII NUMBER

Partii nr

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15.KASUTUSJUHEND

Ava siit.

16.INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Ranexa 375 mg

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI

RIBAPAKENDIL

Polüvinüülkloriid/polüvinüülideenkloriid/alumiiniumblistrid

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ranexa 375 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Ranolasiin

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Menarini International O.L. S.A.

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Partii nr

5.MUU

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Karp blistritega või karp kõrgtihedast polüetüleenist pudeliga ja pudeli etikett.

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ranexa 500 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Ranolasiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 500 mg ranolasiini.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

60 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

100 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne.

Tervelt alla neelata. Mitte närida.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Menarini International O. L. S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luksemburg

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/462/003 60 tabletti blisterpakendis

EU/1/08/462/004 60 tabletti pudelis

EU/1/08/462/009 30 tabletti blisterpakendis

EU/1/08/462/010 100 tabletti blisterpakendis

13. PARTII NUMBER

Partii nr

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

Ava siit.

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Ranexa 500 mg

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI

RIBAPAKENDIL

Polüvinüülkloriid/polüvinüülideenkloriid/alumiiniumblistrid

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ranexa 500 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Ranolasiin

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Menarini International O.L. S.A.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Partii nr

5. MUU

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Karp blistritega või karp kõrgtihedast polüetüleenist pudeliga ja pudeli etikett

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ranexa 750 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Ranolasiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 750 mg ranolasiini.

3. ABIAINED

Sisaldab värvainet E102 ja laktoosi; täpsem teave on esitatud pakendi infolehel.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

60 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

100 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne.

Tervelt alla neelata. Mitte närida.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Menarini International O. L. S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luksemburg

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/462/005 60 tabletti blisterpakendis

EU/1/08/462/006 60 tabletti pudelis

EU/1/08/462/011 30 tabletti blisterpakendis

EU/1/08/462/012 100 tabletti blisterpakendis

13. PARTII NUMBER

Partii nr

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

Ava siit.

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Ranexa 750 mg

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI

RIBAPAKENDIL

Polüvinüülkloriid/polüvinüülideenkloriid/alumiiniumblistrid

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ranexa 750 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Ranolasiin

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Menarini International O.L. S.A.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Partii nr

5. MUU

TÕMBA VÄLJA

Ranexa® patsiendi hoiatuskaart. (Kanna seda kaarti alati endaga kaasas)

Informatsioon patsiendile

See kaart sisaldab olulist ohutusalast informatsiooni, mida Te peate teadma enne Ranexa kasutamist ja kasutamise ajal.

Näita seda kaarti kõigile oma raviga seotud arstidele.

Enne ravi alustamist Ranexaga

Rääkige oma arstile enne ravimi kasutamist, kui Teil esineb:

Probleeme neerudega

Probleeme maksaga

Teil on täheldatud normist erinevat elektrokardiogrammi (EKG)

Kasutate epilepsiaravimeid, bakteriaalsete või seennakkuste ravimeid, HIV ravimeid, depressiooni või südemerütmihäirete ravimeid.

Võtate naistepuna sisaldavaid ravimeid (N: John’s Wort)

Võtate allergiaravimeid

Võtate ravimeid kolesterooli alandamiseks

Võtate ravimeid, et vähendada organi siirdamise järgset äratõukereaktsiooni ohtu

Ranexa`t kasutades:

Ärge jooge greipfruudi mahla, kui kasutate Ranexa`t.

Võtke ühendust oma arstiga, kui ravi ajal Ranexa`ga tunnete pearinglust, iiveldust, tekib teisi haigussümptomeid või esineb ootamatuid sümptomeid pärast ravi alustamist Ranexaga.

Ranexa ravi kuupäevad:

Algus………………………

Lugege Ranexa pakendi infolehte, et saada rohkem informatsiooni.

Palun veenduge, et igal arsti visiidil on teil kaasas loetelu kõikide teiste samaaegselt kasutatavate ravimite kohta.

Patsiendi nimi…………………………..

Arsti nimi…………………………..

Arsti telefoni nr.:………………………….

TÕMBA VÄLJA

Ranexa patsiendi hoiatuskaart

(Informatsioon tervishoiu töötajale) Patsient, kellel on see kaart, kasutab ravimit Ranexa stenokardia sümptomaatiliseks raviks. Enne mistahes teiste ravimite väljakirjutamist sellele patsiendile, lugege palun Ranexa toote omaduste kokkuvõtet (SPCd), sest seal on kirjas võimalikud koostoimed, mida tuleb arvestada.

Ranexa on vastunäidustatud nendel patsientidel, kes kasutavad:

Tugevaid CYP3A4 inhibiitoreid (nt itrakonasooli, ketokonasooli, vorikonasooli, posakonasool, HIV proteaasi inhibiitoreid, klaritromütsiini, telitromütsiini, nefasodooni)

Ia klassi (nt kinidiin) või III klassi (nt dofetiliid, sotalool) antiarütmikume, välja arvatud amiodarooni

Kombinatsioonis järgmiste ravimitega võib olla vajalik Ranexa annuse vähendamine:

Mõõdukad CYP3A4 inhibiitorid (N: diltiaseem, erütromütsiin, flukonasool)

P-gp inhibiitorid (N: tsüklosporiin, verapamiil)

Ranexat tuleb kirjutada ettevaatusega järgmistele patsientidele:

Võtavad teatud teisi pakendi infolehes loetletud ravimeid.

Esinevad pakendi infolehes loetletud teatud riskifaktorid.

Informeerige patsienti võimalikest koostoimetest teiste ravimitega ning vajadusest konsulteerida arstiga, kui esineb pearinglus, iiveldus või oksendamine.

Palun vaadake edasisite soovituste saamiseks Ranexa toote omaduste kokkuvõtet (SPCd).

Meditsiininõuande telefon:

Tasuta telefon:: xxxx-xxx-xxxx

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu